ژورنال مهندسی عمران

دومین فراخوان ارسال مقاله به ژورنال مهندسی عمران منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ ژورنال مهندسی عمران، در حوزه های مهندسی عمران-سازه،  مهندسی عمران- زلزله، مهندسی عمران- محیط زیست، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، مهندسی عمران-راه و ترابری، مهندسی عمران- هیدرولیک و سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران-حمل و نقل ، مهندسی پل،  مهندسی تونل،  مهندسی عمران- نقشه برداری، مهندسی سواحل و بنادر، مدیریت ساخت، نوسازی و بازسازی ساختمان، زهکشی شهری منتشر می شود.

 We would like to invite you to contribute a Research Paper for publication in Civil Engineering Journal. Papers published in C.E.J will receive very high publicity and acquire very high reputation. The journal covers all civil engineering filed. We publish research articles, review articles and technical note.

  [اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید