انتشار مقالات فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی در بانک مقالات سیویلیکا

مجموعه مقالات فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ، این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های سیاست، تجارت و اقتصاد انرژی، زمین شناسی اقتصادی، اقتصاد و دارائی، اقتصاد اجتماعی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد تجاری، اقتصاد خرد،اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای، اقتصاد کلان، اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی، تاریخ اقتصاد، تشکیلات صنعتی،توسعه اقتصادی، حقوق و اقتصاد، سیستم های اقتصادی،تجارت، مدیریت و حسابداری، حسابداری توسط دانشگاه پیام نور به زبان فارسی انتشار می یابد، کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشد.
لازم به ذکر است ، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.
فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

دوره 5،شماره 20:

۱. اثرات آزادسازی تجاری و رشداقتصادی برجریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360

۲. بررسی نقش آموزش درایجادسرمایه اجتماعی درایران 1390-1360

۳. بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز برسرمایه گذاری بخش خصوصی

۴. وفورمنابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه درکشورهای نفتی باتاکید برآزادی اقتصادی

۵. تاثیرسلامت بردرآمد سرانه، مطالعه موردی: کشورهای با سطح درآمدمتوسط

۶. تجزیه و تحلیل تاثیر شوکهای سیاست مالی وضرایب فزاینده مالی اقتصادایران درچارچوب مدل کینزین های جدید

۷. بیکاری فرصتهای شغلی ومنحنی بوریج دراستانهای ایران با رویکرد داده های تابلویی

دوره 5،شماره 19:

 

۱. ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی برفعالیت های تولیدی

۲. رابطه بین مصرف انرژی و رشدتولید دربنگاه های بزرگ تولید کننده وسایل حمل و نقل ایران رهیافت علیت گرنجر، تودا ویاماماتو و داده های تابلویی پویا

۳. برآورد اثرات سرریزفضایی رشداقتصادی دربین کشورهای مجاوردریای خزر: رویکرد داده های تابلویی پویای فضایی

۴. تحلیل فضایی تاثیرنابرابری توزیع درآمد بررشداقتصادی درایران

۵. تاثیرتکانه های پولی و مالی برمتغیرهای کلان اقتصادی ـ رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1340-1391

۶. قدرت انحصاری دربخش صنعت وارزیابی تاثیرات آن بررشداقتصادی ایران بااستفاده ازرویکرد مارک آپ درون زا

۷. تاثیرزیرساختهای آموزش وسلامت بررشداقتصادی ایران  

دوره 5،شماره 18:

۱. برآورد تاثیرغیرخطی فرصتهای رانت جویی بررشداقتصادی درایران با استفاده ازمدل مارکف سوئیچینگ

۲. نظامی گری ورشداقتصادی: شواهدی تجربی ازکشورهای منطقه منا درقالب الگوی پانل دیتا

۳. اندازه دولت و بیکاری دراقتصادایران

۴. بیابان ها و توسعه پایداردرایران: مطالعه ارزش اکوتوریستی منطقه کویری مصر دراستان اصفهان

۵. بررسی تاثیرسرکوب مالی بررشدموجودی سرمایه زیربخشهای کشاورزی ایران

۶. تاثیرجهانی شدن و کنترل فساد بررشداقتصادی کشورهای بادرآمد سرانه پایین درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا

۷. تحلیل اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریمهای اقتصادی بررشداقتصادی درایران  

مقالات تمامی دوره ها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید