شماره جديد فصلنامه علمي – پژوهشي گياهان دارويي جهاد دانشگاهي منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/شماره جديد فصلنامه گياهان داروئي از سوي پژوهشكده گياهان داروئي جهاد دانشگاهي منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين «مروري بر مارچوبه (Asparagus officinalis L.) شبه عنوان يك گياه دارويي چندمنظوره» ، «اثرات قارچ كشي چهار اسانس گياهي روي قارچ Botrytis cinerea در شرايط آزمايشگاهي» ، «اثر حشره كشي اسانس مريم گلي كبير (Salvia sclarea) بر سوسك چهارنقطه‌اي حبوبات (Callosobruchus maculatus) و شپشه آرد (Tribolium confusum)»، «تاثير ساليسيليك اسيد بر فعاليت‌هاي فتوسنتزي و عملكرد گل در گياه گاوزبان (Borago officinalis)» ، «مطالعه اثرات ضدميكروبي اسانس دارچين و زيره سبز بر ساختار سلولي باكتري باسيلوس سرئوس با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني گذاره» ، «مقايسه خواص ضدميكروبي دود حاصل از دانه‌هاي اسپند و كاه بر روي سوش‌هاي باكتري‌هاي مختلف در محيط آزمايشگاهي In Vitro» ، «مقايسه‌ي تركيبات شيميايي موجود در اسانس گل محمدي مناطق مختلف ايران» و «بررسي تاثير گلاب خالص بر توليد مثل موش نر» درج شده است.

بر اساس اين گزارش، «تاثير تجويز اسانس آويشن شيرازي بر درمان ورم پستان تحت باليني گاو»، «فعاليت ضدقارچي عصاره كيوي»، «بررسي اثر ضدباكتريايي عصاره گياه برازمبل (Perovskia abrotanoides) بر روي تعدادي از باكتري‌ها و قارچ‌هاي پاتوژن»، «مطالعه‌ي اثر ضدميكروبي عصاره‌هاي سنبله‌اي ارغواني (Stachys Benth.) روي انواعي از استافيلوكوكوس‌هاي مولد جوش در انسان»، «بررسي فعاليت‌ ضدميكروبي اسانس پونه كوهي و باكتري پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازئي بر رشد ليستريا مونوسيتوژنز در روند توليد، رسيدن و نگهداري پنير سفيد ايراني»، «اثرات و مكانيسم‌هاي حفاظتي عصاره آبي دم گيلاس Cerasus avium L.» بر مدل پاركينسوني موش صحرايي نر»، «بررسي تزريق وريدي عصاره هيدروالكلي (Crataegus oxycantha) بر اندازه‌ يافته‌هاي اكوكارديوگرافي سرخرگ ششي و ..»، «بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس گياه Asperula glomerata در دو رويشگاه البرز»، «مقايسه اثر ضدزالوي (گونه‌ي ليمناتيس نيلوتيكا) عصاره متانولي گياه بابونه با داروهاي ضدانگلي آلبندازول، فبانتل، مبندازول، پرازيكوانتل» و «اثرات بازدارنده عصاره هيدروالكلي گياه دارويي خارخسك (Tribulus terrestris L.) بر جوانه زني و رشد گياهچه‌هاي سلمه تره، … » عناوين ديگر مقالات اين فصلنامه است.

بر اساس اين گزارش، فصلنامه گياهان دارويي داراي رتبه علمي – پژوهشي از كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید