مقالات نخستين همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع وابسته منتشر گردید

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع وابسته

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع وابسته

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع وابسته در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع وابسته، 25 خرداد 1391 توسط هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 74 عنوان مقاله تخصصی شامل 719 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش ملي مهندسي مخازن هيدروكربوري، علوم و صنايع وابسته

 

 

 

بررسي شكستگيها و تشكيل آسفالتين در مخزن آسماري، ميدان نفتي كوپال
بررسي و مطالعه مدلي روش ازدياد برداشت تزريق آب در يك مخزن نفتي توسط شبيه ساز خطوط جريان
بررسي پارامتري تزريق دوره‌اي بخار و تزريق پيوسته بخار در يك مخزن نفتي
بررسي بهترين سناريوي توليد در يكي از مخازن نفتي ايران
بررسي تزريق گاز در يكي از ميادين نفتي ايران
آناليز شكستگيها به كمك نمودارهاي تصويري در يكي از مخازن ايران
تحليل پايداري چاه توسط معيار مور – كلمب و تعيين پنجره ايمن گل در يكي از مخازن جنوب غربي ايران
بهينه سازي سرعت حفاري با استفاده از مشخصه انرژي
بررسي موردي گير رشته حفاري در يكي از ميادين نفتي ايران
كاربرد شبكه هاي عصبي در پيش بيني گير لوله هاي حفاري در ميدان كيش
غربال گري روش هاي ازدياد برداشت نفت به لحاظ فني و اقتصادي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير تزريق گاز امتزاجي بر ناپايداري رسوبات آسفالتين در شرايط مخزن
ارزيابي آزمايشگاهي مواد شيميايي نوين براي افزايش خاصيت سيال حفاري پايه-آبي در پايداري ديواره چاه
تحليل پايداري و بررسي تنش در ديوارﺓ چاه با اراﺋﻪ مدل شكستگي الاستوپلاستيك براي پايداري آن
مروري بر روش هاي مختلف تسخير و ذخيره سازي كربن
بررسي پارامترهاي موثر در عملكرد فرآيند ريزش ثقلي در مخازن شكافدار
مطالعه ترشوندگي سنگ مخزن كربناته در شرايط مخزن با استفاده از روشهاي كمي و كيفي
بررسي علل ريشه اي بروز و تشكيل آسفالتين در مخازن نفتي به روش كوه يخ
بررسي آزمايشگاهي تاثير دما بر فعاليت ميكروارگانيزم ها در ازدياد برداشت از مخازن نفتي به روش ميكروبي
پيش بيني ميزان ته نشيني رسوبات آسفالتين از طريق تركيب شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
پيش بيني پديده مخروطي شدن آب در يكي از ميادين نفتي ايران با استفاده از روابط همبسته
بررسي پديده مخروطي شدن با استفاده از تست ها و نمودارهاي چاه پيمايي
بررسي تأثير عوامل موثر بر پديده مخروطي شدن آب دريك ميدان نفتي
بررسي وضعيت ميدان تنش موثر بر دگرريختي سازند مخزني مزدوران، خاور كپه داغ
چاه آزمايي و نمودارگيري
ارايه الگوريتم بررسي رفتار ترموديناكيكي هيدرات و بررسي آن در حين توليد از يك مخزن گازي در ايران
كارآمدي و اصول كار هر يك از روش هاي اكتشاف مخازن هيدروكربني بر مبناي مطالعات ژئوفيزيكي
اكتشاف مخازن زير زميني به روش گراديان هاي افقي و قائم داده هاي گراني
بيان چالش ها و سناريو هاي مناسب در راستاي صيانتي كردن مخازن هيدروكربوري كشور
بررسي عملكرد يكي از مخازن نفت سنگين ايران تحت سناريوهاي مختلف توليد با هدف يافتن بهينه ترين روش بازيافت
تعيين بهينه ترين مكان جهت حفر چاه هاي توليدي و تزريقي در يك مخزن گاز ميعاني به منظور افزايش برداشت ميعانات گازي
تعيين رخساره هاي رسوبي مخزني با استفاده از سنتز نگارهاي مجازي NMR
شبيه سازي مخازن گازي ميعاني در جهت بررسي پارامترهاي موثر بر فاكتور بازيافت مخزن
تاثيرات تغيير دبي توليدي و تزريق گاز هاي مختلف، بر ميزان توليد و اشباع ميعانات گازي توليدي در يكي از مخازن شكافدار جنوب ايران
خوردگي در سطوح خارجي خطوط لوله فشار قوي زيرزميني گاز ترش زير پوشش سيليكات كلسيم
تعيين فاكتورهاي ضروري جهت تزريق گاز امتزاجي به مخزن نفتي آسماري
مطالعه آزمايشگاهي تزريق مواد مغذي براي فعال سازي ميكرواورگانيسم هاي بومي مخزن در جهت كاهش كشش سطحي و افزايش توليد
بررسي تاثير خواص سيال بر پديده مخروطي شدن آب در مخازن هيدروكربني
تحليل تنش هاي برجا براساس تئوري آندرسون در مخزن آسماري يكي از ميادين جنوب غربي ايران
بررسي آزمايشگاهي آسيب ديدگي سازند بواسطه تبخير آب در فرايند تزريق گاز
شبيه سازي تزريق گاز دي اكسيد كربن و تاثير آن بر حداقل فشار و غلظت امتزاج پذيري
آناليز حساسيت زمان شروع تزريق و مكان چاههاي تزريقي در عمليات تزريق ماده فعال كننده سطحي
پيشبيني عملكرد يك مخزن نفتي شكافدار در حالت تزريق ماده ي فعال كننده سطحي
شبيه سازي عملكرد مواد فعال سطحي تحت فرآيند آشام خودبخودي در يك مخزن نفتي شكافدار
بررسي فني و اقتصادي حفاري فروتعادلي در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
روشهاي حفظ فشار به صورت يكنواخت در حفاري فروتعادلي
صيانت از مخازن با استفاده از حفاري فروتعادلي
بررسي تنش هاي حرارتي و مكانيكي سنگ ناشي از سوراخ كاري ليزري در مخازن هيدروكربوري
آناليز مهندسي گير رشته حفاري در يكي از ميادين نفتي ايران
مدل سازي هندسه مخازن هيدروكربوري شكاف دار با استفاده از شبكه هاي محاسباتي بي سازمان
كلاسه بندي سنگ مخزن آسماري بر اساس ساخت، بافت و خواص پتروفيزيكي و مقايسه نتايج كلاسه بندي داده هاي لاگ، مغزه و پتروگرافي
تشخيص كور موجك لرزه اي با استفاده از روش زيرفضاي نوفه
بهينه سازي نرخ نفوذ در سنگ در چاه هاي جهتدار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بهينه سازي لوله هاي مغزي چاه هاي يكي از ميادين نفتي جنوب غربي ايران
مدلسازي لكه نفتي و مقايسه مسير حركت تحت تأثير باد هاي مختلف در خليج فارس
تعيين رخساره هاي تراوا با به كارگيري روش هاي خوشه بندي چند تفكيكي بر پايه گراف و ماشين بردار پشتيبان
تحليل داده هاي اكتشافي و تخمين واحدهاي جريان هيدروليكي براي يكي از مخازن نفتي كربناته جنوب غربي ايران توسط روش نروفازي
بررسي مكانيسم بدام افتادن نفت در مدل snap-off
تخمين مكان چاه ها در مخازن نفت به كمك سيستم عصبي
كاربرد نمودار هاي پتروفيزيكي در ارزيابي سنگ منشاء در سازند Carynginia در حوضه پرت، غرب استراليا
بررسي عوامل موثر بر فاصله‌بندي شكستگي‌هاي كششي سازند مخزني مزدوران، خاور كپه داغ
ارائه يك برنامه براي شبيه سازي تركيبي مخازن شكاف دار طبيعي بر اساس فرمولاسيون كاملا ضمني
بهبود تخمين تخلخل در مخازن متراكم حاوي گاز با تركيب نگارهاي NMR و چگالي
Design Parameters For the WAG Process
Empirical Methods or Mechanistic Models ?– Comparison
بهينه سازي زمان و هزينه هاي حفاري
Determination of Drainage area in naturally fracture reservoir for vertical well
بررسي عملكرد سيمان هاي كفي در سازندهاي هيدروكربوري
WAG Injection Compared to Waterflooding and Gas Injection
Effect of different water injection rate on reservoir performance:A Case Study of Azadegan fractured oil reservoir
AN EXPERIMENTAL STUDY OF PERMEABILITY REDUCTION DUE TO INVASION OF OIL DROPLETS AND SOLID PARTICLES IN POROUS MEDIA DURING OILY-WATER INJECTION
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF SCALE FORMATION AND PREDICTION BY A NOVEL METHOD, ELECTRICAL CONDUCTIVITY
Compositional Grading and its Effects on Optimization of a CO2 Injection Project; A Case Study
Rock Typing andPrediction of Permeability-Porosity Relationship for one of IranianCarbonate Gas Reservoirs

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید