مجموعه مقالات اولين همايش ملي جريان و آلودگي آب توسط سیویلیکا منتشر شد

مقاله های مجموعه مقالات اولين همايش ملي جريان و آلودگي آب

مقاله های مجموعه مقالات اولين همايش ملي جريان و آلودگي آب

مجموعه مقالات اولين همايش ملي جريان و آلودگي آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش ملي جريان و آلودگي آب، 1 تا 2 اردیبهشت 1391 توسط موسسه آب دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 126 عنوان مقاله تخصصی شامل 1259 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي جريان و آلودگي آب

 

 

تعيين و مقايسه رابطه هدايت الكتريكي و مقدار كل جامدات محلول در رودخانه هاي زاينده رود و كارون
بررسي آلودگي فلزات سنگين درآب رودخانه زاينده رود استان چهارمحال و بختياري
بررسي تغييرات زماني پارامترهاي كمي و كيفي آب رودخانه بهمنشير
بررسي عوامل تاثير گذار برضريب اختلاط آلودگي روي تلماسه
تاثير پوشش گياهي برنوسانات سرعت درجريان كندشونده
شبيه سازي بارش – رواناب روزانه رودخانه چلاو
تعيين ضريب نفوذپذيري نفت درمحيط خاكي آغشته به آب و بالعكس در آزمايشگاه
پايش كيفي رودخانه و تاثير كنترل آلاينده هاي آن مطالعه موردي رودخانه كشكسراي مرندتبريز ايران
انتقال و انتشار مواد آلاينده دررودخانه با بستر ناهموار
ارزيابي تخمين پارامترهاي هيدروليكي جريان درمصب رودخانه ها با كاربرد شبكه عصبي مصنوعي آماري
مدلسازي رفتار هيدرومتئولوژي حوزه ي آبخيز آق قلا
بررسي تاثير طول آبشكن برآبشستگي كناره رودخانه با استفاده از مدل عددي و مقايسه با نتايج مدل آزمايشگاهي
مدلسازي عددي كليفرم (Fecal Coliform درسيستمهاي رودخانه اي مطالعه موردي رودخانه كارون
Evaluation of sensitivity analysis in river water quality modeling, Case study: Zarjoob River
ارزيابي نتايج شبيه سازي عددي فشارروي سرريز دريچه دار به كمك نرم افزار Flow 3D
پيش بيني SAR با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي: رودخانه چهل گزي
بررسي پخش عرضي درمنطقه گياه خيز با سيلندرهاي صلب مايل
ارزيابي روابط تجربي براورد ضريب پخش طولي دررودخانه ها
مدلسازي ريزش آلودگي نفتي دركانال سينوسي
مدلسازي كيفي رودخانه بابل رود توسط نرم افزار QUAL2K
تحليل مقايسه اي كيفيت آب رودخانه كرج با تكنيك آماري تحليل عاملي و مدل QUAL2K
مدلسازي كيفي رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL2K
پيش بيني سري زماني پارامتر شوري رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
انتخاب شبكه عصبي مناسب جهت شبيه سازي و پيش بيني بارمعلق رودخانه
شيبه سازي بارمعلق رودخانه با استفاده از روش اسپيلاين رگرسيوني تطبيقي چندمتغيره MARS
مدل شبيه سازي روند تغييرات كيفي رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL2K
بررسي تغييرات غلظت عناصر مختلف و عوامل موثر بر آنها دررودخانه ها مطالعه موردي زرينه رود
Environmental Assessment of the Jajrood River and Surrounding Touristic Villages in Strategic Factors Analysis Approach (SWOT)
تعيين كلاسه كيفي آب رودخانه هراز با استفاده از پارامترهاي فيزيكوشيميايي
تدوين شاخص كيفيت آب براي ارزيابي كيفيت آب رودخانه ها مطالعه موردي رودخانه گرگان رود
تدوين قواعدتخصيص آب با توجه به اهداف مربوط به كميت و كيفيت آب : كاربرد ماشين هاي بردار پشتيبان
ارزيابي جريان زيست محيطي سفيد رود در ايستگاه قزل اوزن
بومهاي شناور و كاربرد هاي آن درجمع آوري آشغالهاي شناور و آلودگي نفتي
برآورد دبي زيست محيطي رودخانه هاي پسيخان گيلان و تيره لرستان
بررسي تغييرات زماني و مكاني آلودگي آب رودخانه قشلاق سنندج با استفادها ز شاخصهاي WQI) (ICPCCS
ارزيابي كيفيت آب رودخانه گرگر براساس شاخصهاي انتخابي كيفيت آب (PRATI NSFWQI
تحليل كيفيت آب درحوضه آبريز رودخانه كرخه با تكنيك آماري تحليل عاملي چندمتغيره
نواحي ميانگير روشي غيرسازه اي براي بهبود كيفيت روانابهاي سطحي
ارزيابي نياز آب زيست محيطي رودخانه ها با استفادهاز روش هيدرولوژيكي مطالعه موردي حوضه كارون درايستگاه اهواز
استفاده ا ز پايش زيستي براي ارزيابي كيفيت آب رودخانه ها
پيش بيني جريان برگشتي روزانه در حوضه آبخشخور زهكش سليمه طرح آزمايشي شبكه آبياري و زهكشي دز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
راهكارهاي مديريتي حذف نيترات از آب
بررسي مكاني و زماني پارامترهاي كيفي آب دررودخانه هاي استان گيلان مطالعه موردي رودخانه پسيخان
بررسي و ارزيابي كمي و كيفي انواع ا ستاندارهاي آلاينده هاي معدني در محيطهاي دريايي ايران و مقايسه آن با استانداردهاي جهاني
ارزيابي و بررسي آلودگي دررودخانه اروند
استفادها ز شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون چندلايه در پيش بيني كيفيت آب مطالعه موردي پيش بيني اكسيژن محلول درمخزن سد لتيان
پيش بيني تغييرات كيفيت آب رودخانه شصت كلاته با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
كاليبراسيون مدل عددي CE-QUAL-W2 مطالعه موردي مخزن سد پانزده خرداد
بررسي تاثير ويژگي مصالح هسته برپايداري لايه آرمور درموج شكن هاي توده سنگي مطالعه موردي موج شكن بندرانزلي
شبيه سازي لايه بندي حرارتي درمخزن سد ايلام
مدلسازي پخش آلودگي حرارتي در محيط دريا ناشي از سيستمهاي خنك كننده
بررسي تاثير تغيير قطر لوله هاي ورودي برهيدروليك جريان در داخل منهول
بررسي بروز لايه بندي حرارتي و تغذيه گرايي درمخزن سد بافت براساس روابط تجربي
مدلسازي توزيع مكاني سختي و قليائيت كل درخليج گرگان
پهنه بندي كيفي آب تالاب انزلي با استفاده از تحليل مكاني داده هاي نقطه اي
مدلسازي پخش آلودگي دربدنه هاي آبي
بررسي كيفيت فاضلابهاي تصفيه شده ناشي از برخي واحدهاي صنعتي مستقر در اطراف تبريز
ارايه الگو اجراي كنوانسيون مارپل 2و5 آلودگي ناشي از كشتيها در ايران با استفاده از تجربيات جهاني
بررسي تغييرات مكاني نيترات آبخوان دشت شهر كرد با استفاده از روش هاي زمين آمار
كاهش ميزان كدورت روانابهاي شهري با استفاده از بتن متخلخل جاذب
ارزيابي آلودگي نيترات در آبخوان آبرفتي فارسان – جونقان
بررسي شاخصهاي كيفي و پهنه بندي آلودگي آبهاي زيرزميني مطالعه موردي حوضه آبريز زاينده رود
ارزيابي تغييراتمكاني كيفيت اب زيرزميني آبخوان دشت امام زاده جعفر گچساران با استفاده از شاخص كيفي GWQI
تعيين سرعت و محيط جريان آب زيرزميني درتكيه گاه راست ساختگاه سد ميرزاي شيرازي به وسيله رديابي رنگي
پايش كيفي منابع آب زيرزميني شهر رامهرمز با تاكيد برمصرف شرب
تحليل روند تغييرات كيفيت آب زيرزميني مطالعه موردي: دشت دزفول – انديمشك
بهينه سازي كمي – كيفي بهره برداري از چاه هاي نزديك ساحل با استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان
كاربرد روش SINTACS براي ارزيابي آسيب پذيري آبخوان ها مطالعه موردي دشت اوان خوزستان
بهينه سازي معادله تجربي قابليت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهاي آلودگي آبهاي زيرزميني
ارزيابي عملكرد شبكه عصبي مصنوعي احتمالاتي درتخيمن كلاس كيفي آب زيرزميني براساس شاخص WQI
ارزيابي كيفي آب چاه هاي تامين كننده آب آشاميدني شهرستان اروميه براساس شاخص كيفي آب ومدل رگرسيون درسال 1390
كاربرد روشهاي زمين آمار درتحليل تغييراتمكاني برخي از ويژگيهاي شيميايي آبهاي زيرزميني دردشت زرين آباد – گل تپه استان زنجان
بررسي خصوصيات آبخوانهاي چندلايه توسط آزمايش نمك سنجي
شبيه سازي جريان آب زيرزميني آبخوان دشت بجنورد باتاكيد برتغييرات اقليمي با استفاده از مدل رياضي
بررسي تاثير ساختار داده هاي حرارتي ورودي به شبكه عصبي مصنوعي در تخمين شرايط تراوش دربدنه سد
مديريت سطح آب زيرزميني درشرايط بحراني
مدلسازي جريان سيال درمحيط سنگي ناپيوسته براي ميدان نزديك
تخمين سرعت نشت در كانال نيم دايره با لايه زهكش درعمق كم توسط روش تحليلي و عددي
Modeling Strontium transport in soil column and groundwater contamination prediction
بررسي رفتار جريان و توزيع حرارت دربدنه سد شميل
مدلسازي آلودگي آبخوان دشت خاش با استفاده از مدل دراستيك درمحيط gis
مكان يابي تصفيه خانه آب شرب به وسيله ي مدلسازي آلودگي آبهاي زيرزميني
مدلسازي عددي جريان نشت و انتقال آلودگي در بستر خاكي شهر بيرجند
بهينه سازي كمي – كيفي بهره برداري از عدسي آب شيرين يك جزيره با استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان
تعيين منشا آلودگي آبهاي زيرزميني با استفاده از الگوريتم ژنتيك بسط يافته توسط تكنيكهاو عملگرهاي پيشرفته
Groundwater Quality Assessment Using theWater Quality Index and GIS in Saveh-Nobaran Aquiefr, Iran
بررسي روند تغييرات مكاني زماني كيفيت آب زيرزميني براي مصارف كشاورزي با استفاده از gis مطالعه موردي شهرستان شيراز
تعيين غلظت BTEX درآبهاي زيرزميني شرق اصفهان به روش نمونه برداري غيرفعال
تاثير زهاب اسيدي و رسوبگذاري تركيبات فلزي توليد شده درمعادن برآبهاي سطحي و زيرزميني
بررسي اثراتكاربرد كمپوست مواد زائد شهري برنشت و جذب فلزات سنگين خاك
ارزيابي عملكرد كربن فعال در موانع واكنش دهنده نفوذپذير جهت آلوده زدايي آب زيرزميني آلوده به شيرابه
بررسي تركيب و تغييرات فصلي شيرابه زباله جامد شهري شهرستان آمل
تاثير شيرابه ناشي از دفن زباله جامد شهري شهرستان آمل برمنابع آبي اطراف آن
بررسي نتايج حاصل ازمدل تحليلي مانچ در برآورد ضرايب هيدروديناميكي آبخوان هاي آزاد
ارزيابي كارايي زيرروشهاي كانوكس درعمليات رونديابي سيل دررودخانه دالكي
تعيين مناسب ترين روش زمين آمار درتهيه نقشه هاي كيفي EC ,TDS و Sar آبهاي زيرزميني دشت اسد آباد
مدلسازي عددي انتشار آلودگي در رودخانه ها به كمك محاسبات كسرهاي جزئي Fractional Calculus)
ارزيابي مدلهاي WASP ROSS3 براي شبيه سازي گسترش و پخش آلودگي نفتي در رودخانه ها
بررسي امكان كاربري مدل شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني كيفيت پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب نيمهمكانيكال
امكان سنجي كاهش برخي از آلاينده ها از آب رودخانه كارون با استفاده از كيتوزان درتصفيه خانه آب اهواز
بررسي كيفيت رودخانه آبشينه همدان براساس شاخص NSFWQI
بررسي آلوده سازان آب آبياري درشبكه هاي آبياري و زهكشي استان خوزستان به عنوان يكي از منابع آلودگي جريانهاي رودخانه اي
اثر كابرد زئوليت برجذب كادميم توسط گياه اسفناج تحت تيمار پساب
مطالعه باكتري انديكاتور كلي فرمها درآبهاي سطحي رودخانه هراز
حذف آلودگي هاي آلي و گوگردي ناشي از پسابهاي بيمارستاني با استفاده از اصلاح نانوفتوكاتاليست TiO2
افزايش ظرفيت توليد تصفيه خانه و كاهش كدورت آب خروجي مطالعه موردي تصفيه خانه پارس آباد
بررسي پارامترهاي موثر برتخريب فوتوكاتاليستي آلاينده رنگي نساجي (RB2) Reactive Blue 2 درآب با استفاده از نانوكاتاليست تيتانيا TiO2
لزوم توجه به حذف مواد دارويي هورموني در فرايندهاي تصفيه فاضلاب
آلودگي رواناب هاي شهري و ارايه ي مناسب ترين اقدامات مديريتي دركنترل آنها
انتخاب تابع توزيع رسوب مناسب دررودخانه ها مطالعه موردي رودخانه مجن شاهرود
تعيين تعداد و موقعيت بهينه جايگاه هاي كلرزني درروش ضدعفوني اقماري
ارزيابي كارايي مدل ihacres براي شبيه سازي فرايند بارش – رواناب درحوضه آبخيز معرف كامه استان خراسان رضوي
پراكنش آنومالي فلورايد در آبهاي سطحي و زيرزميني در استان آذربايجان غربي – شمال غرب ايران
مدل بلندمدت بهره برداري تلفيقي تخصيص اب و بار آلودگي در سيستمهاي رودخانه – مخزن – سفره آب زيرزميني
استفاده مجدد از تركيب پساب تصفيه شده كارخانه پاكسان و آب چاه در توليد ماده شوينده با هدف كمينه سازي تخليه پساب به محيط زيست
ارزيابي مدل DRAINMOD براي شبيه سازي نيترات زه آبها در شبكه زهكشي زيرزميني دشت زنگنه
ارزيابي و مقايسه عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي GFF,MLP در شبيه سازي شاخص كيفي Sar مطالعه موردي رودخانه سيستان
بررسي آسيب پذيري زيست محيطي آب زيرزميني دشت برتش دهلران با استفاده از مدل DRASTIC
حذف كروم شش ظرفيتي با استفاده از خاك اره درخت گز درستون بستر ثابت
مدلسازي و جذب ستوني كروم از محلول آبي با استفاده از پوسته شلتوك
تصفيه ي آب به كمك فناوري نانو
شبيه سازي تغييرات شوري زه آب ها در شبكه زهكشي زيرزميني دشت زنگنه با استفاده از مدل DRAINMOD
شبيه سازي ميزان بار املاح موجود در زه آبها درشبكه زهكشي زيرزميني دشت زنگنه با استفاده از مدل DRAINMOD
جذب سطحي كاتيونهاي Cu2+ Á Pb2+ ,Mn2+ ,Cd2+ از محلولهاي آبي با استفاده از زئوليت NaA بعنوان جاذب
بررسي زيستي كيفيت آب رودخانه گاوه رود سنندج با استفاده از ساختار جمعيت ماكروزئوبنتوزي
معرفي فنآوري هاي اندازه گيري خودكار عمق آب در شبكه هاي آبياري و شاخصهاي ارزيابي عملكرد آنها

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید