انتشار مجموعه مقالات دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

انتشار مجموعه مقالات دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

انتشار مجموعه مقالات دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

مجموعه مقالات دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست، 26 تا 27 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 817 عنوان مقاله تخصصی شامل 8417 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

 

 

 بهسازي رود دره هاي شمال تهران به منظور پياده روي با استفاده از اصول اكولوژي سيماي سرزمين – مطالعه موردي رود دره دركه
برنامه ريزي محيط زيست در مقياس لندسكيپ محلي با روش فرايند برنامه ريزي و GIS
تبييني‌ جامع از توسعه‌ جوامع‌ روستايي‌ در ايران‌؛ برنامه ها و راهكارهايي براي توسعه پايدار
كاربرد مفاهيم اكولوژي شهري در تحقق اهداف مربوط به ارتقاء كيفيت محيط زيست شهري نمونه موردي شهر تهران
مقايسه رويكرد زيست محيطي برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران
بررسي و تحليل درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان آذربايجان غربي با تكنيك تاكسونومي عددي
مقايسه شاخصهاي استرس حرارتي DI WBGT SW با پاسخهاي فيزيولوژيكي مردان در محيط كار گرم و مرطوب
بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع غذايي به منظور توليد پاك تر با رويكرد توسعه پايدار
ارزيابي عوامل موثردر نشت مخازن نگهداري نفت كوره در بندر شهيد رجايي با استفاده از تجزيه و تحليل درخت خطا
ظرفيت هاي منطقه‌اي جهت ارزيابي ريسك مواد آلي پايدار (POPS) در جنوب شرقي آسيا
بكارگيري روش HAZOP در ارزيابي ريسك خطوط لوله گاز
بكارگيري روش آناليز لايه هاي حفاظتي (LOPA) جهت تعيين سطح يكپارچگي ايمني (SIL)
تاثيرات نويز محيطي بر خواب و سلامتي
بررسي امكان پايش تغييرات پوشش گياهي با استفاده از شاخص هاي پوشش گياهي (مطالعه موردي: منطقه فلاورجان
استفاده از منطق فازي درمحاسبه شاخص اكولوژيكي شدت اثر در ارزيابي ريسك محيط زيستي خطوط راه آهن (مطالعه موردي خط راه آهن قزوين زنجان)
ارائه روشي فازي براي تصميم گيري هاي چند معياره در ارزيابي هاي زيست محيطي
شبيه سازي انتقال نيترات در شبكه زهكشي زيرزميني دشت زنگنه با استفاده از مدل DRAINMOD
بررسي كارايي روش هاي سنتي و مدرن در ارزيابي اثرات زيست محيطي
ارزيابي روش هاي آماري در پهنه بندي كيفي منابع آب زيرزميني با استفاده از مدل GMS 7
بارزسازي اثرات گنبد نمكي بر شوري زايي حاشيه رودخانه مند با استفاده از داد هاي سنجنده استر (مطالعه موردي: بوشهر-گنبد نمكي جاشك)
مقايسه روش هاي شبكه عصبي مصنوعي آرتمپ فازي و پرسپترون چند لايه در تهيه لايه كاربري اراضي در منطقه بياباني مهران با استفاده از RS , GIS
ارزيابي روشهاي كشف تغييرات با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست (مطالعه موردي : شهر تهران به همراه حومه)
ارزيابي تاثير سياست هاي تراكم ساختماني بر ايجاد جزيره‌ گرمايي با استفاده ازروش SVF در GIS (مورد پژوهشي : تهران)
تعيين ميدان جابجايي ناشي از پديده هاي زيست محيطي با استفاده از تصاوير سنجش از دور و تكنيك SAR
بررسي آلودگي صداي ناشي از ترافيك وسايل نقليه در محدوده بازار بزرگ شهر تهران
برنامه ريزي براي ارتقاي سواد محيط زيستي دانش آموزان:نيازهاي آموزشي و روش هاي برآورد نيازها
نقش بازار آب در كاهش اثرات منفي زيست محيطي
سياستگذاري ديني در برونزايي هاي زيست محيطي
برآورد ارزش اقتصادي چنگر، اردك سرسبز و باكلان بزرگ در تالاب هاي شمال ايران
تعيين ارزش تفرجگاهي درياچه شورابيل اردبيل به روش ارزش گذاري مشروط
بررسي عوامل موثر بر رفتار بازيافتي و مشاركت شهروندان در برنامه هاي بازيافتي
بررسي و تحليل فرآيندهاي توليد، انتشار و كنترل آلاينده گازي Nox
ارائه مدل سلسله مراتبي براي اولويت بندي انرژي هاي تجديد پذير به كمك روش Fuzzy-AHP
امكان سنجي استفاده از انرژيهاي بادي و خورشيدي در ساختمانهاي صفر انرژي در كلانشهر اهواز به منظور خروج از بحران آلودگي هوا
بررسي ايستگاه شورجه در استان قزوين به منظور استفاده از انرژي تجديد پذير بادي
بررسي بهكارگيري مواد تغييرفازدهنده در ساختمان بهمنظور ذخيرهي انرژي خورشيدي جهت سرمايش و گرمايش
توسعه روش غربالگري جهت شناسايي واحد هاي توليد كننده پسماند ويژه درشهركهاي صنعتي استان اصفهان
كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره و منطق فازي در انتخاب روش بهينه دفع نهايي پسماند شهر تهران
مكانيابي محل دفن زباله‌هاي شهري: مطالعه موردي شهر آمل
بررسي كمي و كيفي پسماند هاي خطرناك و غير خطرناك بيمارستاني در بيمارستان هاي شهيد بهشتي و فيض شهر اصفهان و طبقه بندي بر اساس معيارهاي EPA
تعيين راهبردهاي مديريت پردازش و دفع پسماند با استفاده از مديريت استراتژيك (مورد مطالعاتي شهر مشهد)
Comparing AHP and IHWP methods for landfill site selection of solid wastematerials in Sanandaj municipality, western Iran
زريسكيپينگ يا منظر سازي كم نياز به آب، راه حلي سازگار با محيط براي طراحي محيط و منظر شهري
كاربرد فرايند تحليل سلسله مراتبي در ارزيابي بصري در راستاي ارتقاءمنظر سازي رود دره هاي شهري مطالعه موردي رود دره كن شهر تهران
تدوين شاخص هاي پايداري زيست محيطي از مراكز محلات بافت تاريخي (نمونه موردي: مراكز محلات شاه ابوالقاسم، وقت ساعت و فهادان شهر يزد
كاربست بعد عملكردي طراحي شهري در ارتقاي كيفيت فضاهاي سبز و باز محلي
طراحي فضاهاي باز و سبز شهري به صورت باغ هاي موضوعي الگويي براي باغشهر ايراني
باغ‌هاي حاشيه شهر و بررسي علل تغيير كاربري آنها (مطالعه موردي: باغ‌هاي سراب قنبر كرمانشاه)
تصفيه فاضلاب كارخانه كنسرو ماهي با استفاده از راكتور بي‌هوازي UASB
تاثير سناريوهاي مختلف در پيشروي آب شور به آبخوان امان آباد بر اساس فرضيه پتانسيل Strack
مطالعه لايه بندي حرارتي مخزن سد پيشين با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

طراحي و ساخت راكتورهاي فشار بالا جهت اكسيداسيون پسابهاي آلي با آب فوق بحراني مطالعه موردي: تري بوتيل فسفات
اثر تركيب يوني و قدرت يوني بر جذب فسفر در خاك آهكي
مدلسازي و شبيه‌سازي عددي جهت بررسي چگونگي پراكنش آلودگي حاصل از نشت TPHاز مخازن در خاك
محاسبه ي ضريب زبري مانينگ در رودخانه ها به منظور تعيين پهنه ي سيلابي (مطالعه موردي: رودخانه پلرود)
پهنه بندي خطر و ارزيابي خسارت سيل با استفاده از مدل هاي هيدرولوژيكي وهيدروليكي مطالعه موردي : بازه اي از رودخانه هليل رود در شهرستان رابر
ارزيابي ريسك سنگ افت هاي ناشي از زلزله در امتداد جاده ها
متدولوژي ارزيابي ريسك سيلاب در پايين‌دست سدها با استفاده از منحني‌هاي عمق آب- خسارت
بررسي سطوح آسيب پذيري زيست محيطي حاصل از تغييرات الگوي بارش در استان‌هاي شرقي ايران
ارزيابي ريسك حريق جنگل با استفاده از منطق فازي
پيامدهاي گسترش اكوتوريسم و عملكرد مديريت روستايي در حفظ محيط زيست
مكان يابي زيست محيطي پايانه هاي نفتي با كاربرد روش فرآيند تحليل شبكه اي مطالعه موردي: سواحل خليج فارس (شهرستان بوشهر)
بررسي رويكردهاي مختلف در كاربري پايدار زمين شهري
بررسي شاخص هاي تراكم و تنوع جامعه پرندگان در جنگل هاي طبيعي و دست كاشت در فصل غيرتوليدمثلي
روشهاي برآورد چشمي وضعيت بذردهي درختان بلوط
فضاي سبز عنصري فراموش شده در محله متراكم مقدم (منطقه 17 شهرداري)
بررسي رويكردهاي شهرسازان معاصر به هويت شهر
معرفي فون مهره داران بارز پناهگاه حيات وحش شيراحمد سبزوار – استان خراسان رضوي
تعيين تراكم گونه اي پرندگان در لكه هاي جنگلي (مطالعه موردي: شهرستان گرگان)
بررسي رابطه تخريب محيط زيست با پيشرفتهاي صنعتي و كاهش اعتقاد انسان عصر صنعت به طبيعت به عنوان منشا زندگي
امكان سنجي توانمندي هاي گردشگري تالاب شيرين سو دراستان همدان با استفاده ازمدلSWOT
پهنه بندي خطرزمين لغزش با مدل AHP و نقش آن در برنامه ريزي شهري« مطالعه موردي شهرستان بيجار:
ارزيابي بنادر شمال كشور جهت شناسايي مزاياي نسبي توسعه منطقه اي با استفاده از مدل AHP
مديريت فضاي سبز شهري در راستاي بهسازي شرايط محيط زيست در شهر تهران
كاربرد تكنولوژي در عبور حيات وحش از جاده
بررسي راهكارهاي كاهش اثرات قطعه قطعه شدن زيستگاه بر جمعيت هاي حيات وحش
نقش آمايش سرزمين در برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (مطالعه موردي حوزه آبخيز تنگاب فيروز آباد)
تاثير بهره برداري بر جنگل ها
اثرات زيست محيطي گردشگري خانه هاي دوم در نواحي روستايي با تاكيد بر جامعه ميزبان مورد روستاهاي كوهستاني استان البرز
توسعه فضاي سبز شهري رهيافتي در پايداري زيست محيطي شهرها
بررسي مقدماتي پرندگان جوجه آور ، درياچه بزنگان سرخس
تعيين مهمترين معيار­هاي تاثيرگذار بر انتخاب زيستگاه پرندگان مهاجر با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP) در تالاب سد حنا
تبيين لزوم تلفيق ملاحظات محيط زيستي در برنامه ريزي شهري و معرفي ابزارهاي موجود در اين زمينه
آمايش سرزمين حوزه آبخيز درياچه سد دز با استفاده از نرم افزار ARC GIS
بررسي و ارزيابي نحوه ي اولويت بندي معيارهاي طراحي در آمايش سرزمين و برنامه ريزي و مديريت ايمني پار كها و فضاهاي سبز شهري با به كارگيري متد تصميم گيري چند معيار ه (MCDM)
بررسي نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) در بهبود عملكرد مديريت روستايي
نقش عوامل ژئومورفولوژيكي در برنامه ريزي محيط زيست روستايي: مطالعه موردي
توسعه پايدار راهبردي در جهت حفظ محيط زيست
رشد هوشمند ،اصول و راهكار هاي اجرايي
تعيين رابطه بين تنوع و تراكم ماهيان رودخانه كارون و بار آلودگي در محدوده شهر اهواز در چهار فصل سال با استفاده از شاخص WQI (حدفاصل زرگان- ام اطمير )
نقش گردشگري روستايي در توسعه پايدار روستايي
بررسي زيستگاه بالقوه پستانداران بر مبناي روش ارزيابي چندمعياره براي آمايش سرزمين در استان مازندران
اثرات اندازه لكه­هاي جنگلي بر تنوع زيستي پرندگان (مطالعه موردي: شهرستان گرگان)
اثرات جنگل زدايي و تغيير كاربري اراضي بر برخي شاخص هاي فيزيكي و مكانيكي كيفيت خاك (استان آذربايجان غربي
نظام تلفيق كشت به عنوان يكي از راه كارهاي اساسي افزايشي توليد و در آمد زارع
استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) جهت ارزيابي تناسب مناطق طبيعي با كاربري اكوتوريسم
شهر الكترونيك تجلي توسعه پايدار سكونتگاه هاي شهري
بررسي عوامل تهديد زيستگاهي قوچ و ميش در پناهگاه حيات وحش قميشلو اصفهان
نقش شهرهاى جديد درايجاد تعادل منطقه اى
آمايش سرزمين راهبرد توسعه پايدار محيط زيست
كمي سازي ابعاد كيفي فضاهاي شهري در محيط GIS (مطالعه موردي: شهر قائمشهر)
كاربرد آمايش سرزمين در مديريت محيط زيست
ارزيابي طراحي و برنامه ريزي مسير جاده احداث شده جهت مديريت بهينه
اثر برنامه هاي آمايشي بر كاهش عناصردر معرض خطرسيل
ضرورت ها و استلزامات آمايش سرزمين و نظام هاي كشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي
بررسي وضعيت سايت گردشگري سلمان با رهيافت برنامه ريزي محيطي
بررسي حاشيه نشيني و عملكرد آن در توسعه كالبدي شهرها
بررسي توسعه ي فيزيكي شهرستان بيجار بر پايه معيارهاي طبيعي و مكان يابي
جايگاه توسعه اقتصاد روستايي وتوسعه پايدار روستايي
مخاطرات محيط زيستي جوندگان از نظر بهداشتي ،بيماري هاي آنان وارائه راهكارهاي كنترلي
بررسي اكولوژيك آهوان جزيره كيش در خليج فارس
مديريت محيط زيست ونقش آن درتوسعه پايدارشهري (بارويكرد مديريت عوامل زيست محيطي درآلودگيهاي كلانشهرتبريز)
برنامه ريزي گردشگري راهبردي نوين در حفظ و تقويت محيط زيست تالاب گاوخوني
بررسي تاثير زباله هاي خانگي بر محيط زيست روستايي(مورد:روستاي گلتپه شهرستان سقز)
بررسي اثرات گردشگري روستايي بر محيط زيست ( مطالعه موردي در روستاي وركانه همدان )
كمي كردن الگوي سيماي سرزمين شهرستان خميني شهر اصفهان با استفاده از متريك هاي سيماي سرزمين
استفاده از تحليل ساختاري سيماي سرزمين در تعيين دامنه حداقل تغييرات قابل قبول در لكه هاي بازمانده شهري مطالعه موردي اراضي عباس آباد تهران
تحليلي بر وضعيت اكوتوريسم شهرستان بجنورد با استفاده از تكنيك تحليل swot ، گامي در جهت توسعه پايدار
بررسي نقش معماري واهميت توجه به طراحي مجموعه هاي تفريحي- توريستي در پيشرفت وتوسعه ي توريسم(اكوتوريسم) پايداروكاهش اثرات زيست محيطي
تبديل روستاهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و نقش آن درتعادل بخشي ناحيه اي
اثرات آبياري طولاني مدت و مصرف كود شيميايي بر روي بعضي خصوصيات كيفي خاك در منطقه پيرانشهر
بررسي مشكلات و طرح وچگونگي توسعه روستاي هشچه مكينه از توابع شهر چمران در شهرستان ماهشهر
ارزيابي فاكتورهاي موثر بر جنگل كاري با گونه هاي كاج بروسيا و سرو نقره اي در پارك جنگلي چقاسبز ايلام با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبيAHP
ارزيابي، شناخت و كنترل فرسايش مناطق بياباني؛ بستري در جهت كاربري اراضي پايدار
اثر الگوهاي مكاني شهرك‌ها و مناطق صنعتي بر كيفيت آب رودخانه زاينده‌رود
گرشگري اكوروستا ها، راهكاري براي توسعه پايدار و پايداري محيط زيست : روستا هاي جاغرق، نغندر و كنگ، با استفاده از تكنيك SWOT
اثر پوشش درختچه اي سماق (Rhus coriaria) بر عوامل خاكي و تنوع زيستي گونه هاي علفي زير اشكوب (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ، ايلام)
كاربرد فنس ها و مت هاي الكتريكي در كاهش تصادفات جاده اي حيات وحش
حفاظت از تنوع زيستي بابررسي ومطالعه فونستيك مارهاي نيمه سمي ايران ونحوه پراكنش آنها دركشور
انواع آلودگي صوتي در محيط شهري و تمهيدات موثر در جهت كاهش آنها
بررسي تنوع حمل و نقل در دو محله مدائن و هفت حوض
شناسايي مشاغل و صنايع مزاحم در شهر قم، در چهار رسته (اتحاديه) مكانيك ها، صافكاران،تراشكاران و آهنگران، تشك دوزان و چادر دوزان و بررسي لزوم انتقال آنها
بررسي آثار گردشگري روستايي بر محيط زيست پايدار روستايي
بررسي ساختار جامعه زئوپلانكتوني مصب رودخانه حله در طي فصول تابستان و پاييز استان بوشهر
بررسي تنوع پاروپايان در مصب رودخانه حله در طي فصول تابستان و پاييز ، استان بوشهر
ارزيابي توان اكولوژيكي سرزمين با روش فرآيند ارزيابي و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
ارزيابي الگوهاي توسعه درمناطق روستايي با تكيه بر متريك ها و مفاهيم اكولوژي سيماي سرزمين
بررسي اثر اختلاف نظر كارشناسان در وزن دهي معيارها بر ارزيابي زيستگاه بالقوه گوزن مرال (شمال ايران)
تهيه نقشه پراكنش كوكر شكم سياه (Pterocles orientalis) در پناهگاه حيات وحش
استفاده از روشwalk-in traps به منظور صيد سياه خروس قفقازي در منطقه ارسباران
بررسي انواع مكان هاي ورزشي در شهر تهران با استفاده از تحليل سلسله مراتبي
تأثير آتش سوزي سطحي بر جامعه پرندگان در فصل توليدمثلي (مطالعه موردي جنگل فاضل آباد، گرگان)
نقش شاخص هاي فرسايش پذيري خاك در برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي
اثرات جنگل زدايي بر پارامترهاي ميكروبي خاك در منطقه اشنويه (استان آذربايجان غربي)
بررسي و تحليل مخاطرات ژئومورفولوژيكي مؤثر در توسعه محدوده شهر مشگين شهر با استفاده از روش تلفيق وزني در محيط Arc GIS
نقش شهرهاي متوسط در توسعه و تعادل منطقه اي
ارزيابي راهبردي ابعاد محيط زيستي مديريت محلي كلانشهر مشهد (تاكيد بر پسماند شهري) بر مبناي رويكرد تحليل عوامل استراتژيك SWOT
بررسي اثركشتهاي طولاني مدت بر روي بعضي خصوصيات كيفيت خاك با تأكيد برمسائل زيست محيطي در جنوب دشت اروميه
ارزشهاي اقتصادي – اكولوژيكي، تهديدهاي زيست محيطي و راهكارهاي احياء و حفاظت از تنوع زيستي تالاب پريشان
صنعت توريسم و توسعه پايدار نمادي از مديريت پوي
رود دره ها به عنوان پارادايم شاخصه هاي طبيعي در حفظ محيط زيست شهري(مطالعه موردي رود دره دركه)
بررسي جامعه پرندگان جنگل هاي اوليه و دست كاشت در فصل غير توليدمثلي
تهيه نقشه كاربري اراضي حوزه آبخيز شيروان دره سي اردبيل با استفاده از تفسيرچشمي و رقومي تصاوير Google Earth TM و سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي وضعيت زيستي كفتار راه راه ايران و ارائه راهكارهاي مديريتي جهت بقاء تنوع زيستي اين گونه
ارزيابي موانع مديريتي در احداث تونل مشترك تاسيسات در شهرهاي ايران
اثر تخريب جنگل بر جامعه پرندگان
مطالعه ميزان ضايعات چوبي در راستاي تعيين عملكرد آن در جنگل
بررسي سازگاري كاربري اراضي واقع در بخش مركزي شهر با استفاده از رويكرد توسعه پايدار
نقش فهرست سرخ IUCN در پايش و مديريت بحران انقراض تنوع زيستي
بررسي نقش اكولوژي سيماي سرزمين در حفاظت از گونه هاي نادر جانوري حوزه آبخيز
تعيين ظرفيت كربن گيري دو گونه مرتعي با تمركز بر مديريت پايدار مراتع در امر ترسيب كربن
تعيين بهترين گزينه نوع ورزش در كلان شهر تهران با استفاده از تحليل سلسله مراتبي
بررسي شاخص هاي شيميايي و بيولوژيكي خاك در برخي مناطق جنگلي تخريب‌يافته در استان آذربايجان غربي
رهيافت آمايش سيماي سرزمين راهكاري اصولي براي برنامه ريزي كاربري و پوشش سرزمين منطقه زاگرس مركزي
تعامل دوسوي شهر و محيط زيست با رويكرد كشاورزي شهري
راهبرد رشد هوشمند در حفظ محيط زيست
بررسي تنوع زيستي فونستيك وفلورستيك مناطق چهارگانه استان كرمان
اثرات منفي پايداري آفت كش ها بر تنوع زيستي و كنترل بيولوژيك
بررسي ميزان استقرار نهال در يك جنگل آميخته پهن برگ
جايگاه كاربري فضاي سبز در برنامه ريزي شهري(مطالعه موردي: شهر تبريز
فن آوري هاي نوين و آمايش سرزمين
اندازه گيري توسعه پايدار استاني با استفاده از چارچوب «داشبورد پايداري». مطالعه موردي: مقايسه 5 استان ايران
آمايش سرزمين، الزامي براي توسعه پايدار محيط زيست
ارزيابي جذب فسفر در يك رديف ارضي با كاربري هاي جنگلي، باغي و زراعي
ارزيابي زيست محيطي و آمايش آبخيز بر پايه اصول آمايش سرزمين (مطالعه موردي: حوزه آبخيز خشك)
بررسي متغيرهاي زيستگاهي موثر برجامعه پرندگان در لكه هاي جنگلي (مطالعه موردي)
الگوها، چالش ها و راهبردهاي مشاركت شهروندي در مديريت شهري نوين
شبكه عصبي چيست و كاربرد آن
تحليل آلودگي رودخانه هروچايي خلخال با شاخص تنوع گونه اي سيمپسون توسطGIS
توسعه شهري پايدار: پارادايمي خردمندانه در تحليل سامانه‌هاي آب شهري
مديريت زنجيره تامين سبز ، چالش رقابتي قرن حاضر
بررسي الگوي تجمع فلزات سنگين در بافت هاي مختلف ماهي كپور نقره اي (Hipophthalmichthys molitrix) منابع آبي چاه نيمه هاي سيستان
سند جامع مديريت محيط زيست، رويكردي نوين در صنعت خودرو-مطالعه موردي: گروه خودروسازي سايپا
تحليل تئوريكي و تجربي بازاريابي سبز از دريچه روش تحليلي SWOT
The study of heavy metal pollution in sediments of Sadra shipbuilding Island shore area
مديريت مشاركتي و پايش تالاب ها
استفاده از روش تحليل مسير در ارزيابي ايمني محل دفن پسمانهاي خطرناك
بررسي كارايي هاي گلخانه به عنوان راهكاري براي مديريت انرژي در ساختمان
تدوين و ارزيابي استراتژي هاي مديريت زيست محيطي اكوتوريسم در مناطق جنگلي بااستفاده از روش هاي SWOT و QSPM
پسماند، تهديد يا فرصت
بازاريابي سبز و محرك هاي زيست محيطي صنعت خودرو در صيانت از محيط زيست
مروري بر روش هاي مديريت زيست محيطي
ارزيابي معادلات خطي و غير خطي مدل هاي سينتيك جذب (مطالعه موردي:جذب نيكل از محيط آبي توسط كربن فعال)
اهميت و نقش مطالعات ژئومورفولوژي در برنامه ريزي توسعه و عمران شهر با تكيه بر تهران
نقش مديريت هاي محلي در اجراي طرح هادي روستايي (نمونه موردي روستاي نوده از توابع شهرستان بجنورد)
اولويت بندي اقدامات آبخيزداري در حوزه آبخيز تنگوئيه با استفاده از مدل اسكالوگرام
نقش و اثرات زيست محيطي گرد و غبار در مناطق خشك و نيمه خشك
مدل سازي رگرسيوني به منظور برآورد توليد در گونه مرتعي Agropyron trichophorum در استان آذربايجان غربي
تشريح و مقايسه مدل هاي شبيه سازي رشد شهر در مديريت پايدار مناطق شهري
برآورد آلاينده هاي غير نقطه اي وقايع سيلابي
بررسي اثر آلودگي صنعتي كشتي سازي بر جوامع ساحلي بنتيك بوشهر
دستاوردهاي نظارت و بازرسي زيست محيطي در پيشبرد اهداف مديريت محيط زيست
ارزيابي اثرات فعاليت هاي تفرجي بر عناصر چوبي در جنگل فندقلوي اردبيل
بررسي تأثير احداث نيروگاه بيوگازي در تأمين انرژي و كاهش معضلات زيست محيطي مواد زائد شهري در تهران
مديريت و بهسازي بافت هاي روستايي با استفاده از معيارهاي دهكده اكولوژيك
تكنيك هاي ترميم موضعي در پشتيباني فعاليت هاي پالايش محيط زيست
معرفي برخي پارامترهاي مناسب محيطي به منظور مديريت مراتع در امر ترسيب كربن
چالش‌هاي طرح ورمي‌كمپوست، در راستاي حفاظت از محيط زيست مورد مطالعه: طرح ورمي‌كمپوست روستاي نوروزان
نقش بهره برداران كشاورزي در مديريت پايدار منابع طبيعي با تاكيد بر محيط زيست (مطالعه موردي در شهرستان همدان)
بررسي كاركردهاي فضاي سبز و جايگاه آن در برنامه ريزي و مديريت شهري
توسعه پايدار بر پايه منابع طبيعي با استفاده از روش خوشه اي
نقش هم افزاي صنعت توليد مجدد بر مديريت زيست محيطي
بررسي سيستم‌هاي محصوركننده جهت حفاظت از نشت آلاينده‌ها به منابع آب زيرزميني
گياه پالايي (phytoremediaton) گامي در جهت كاهش آلودگي محيط زيست
نقش محيط زيست در مديريت روستا
مطالعه اثرات زيست محيطي انواع آبياري بر برخي از خصوصيات خاك در شهرستان همدان
بررسي مشكلات زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي در مناطق روستايي شهرستان اسكو (مطالعه موردي: روستاي سرين ديزج
مديريت نوين در استفاده پايدار از عرصه هاي طبيعي و تنوع زيستي در كاهش فقر
تحليلي بر درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان كرمانشاه با استفاده از آناليز تاكسونومي
چالش هاي فراروي مديريت روستايي درايران
حذف بيولوژيكي كروم (VI)با استفاده از پوسته شلتوك
شرايط بهره برداري و ارزيابي تصفيه خانه فاضلاب ( با فرايند صافي چكنده ) مطالعه موردي تصفيه خانه فاضلاب بهبهان
مطالعه فصلي تنوع و تراكم پلانكتون هاي گياهي مخازن آبي چاه نيمه هاي سيستان
شهرسازي زيست بوم گرا ؛رويكردي نوين براي رسيدن به توسعه ي پايدار شهري
بررسي ارتقاي كيفي آب رودخانه ها به وسيله بهترين شيوه هاي مديريت (BMP) و روش هاي مدلسازي
اصول ومعيارهاي مديريت اكوتوريسم درمنطقه حفاظت شده كرخه
ارائه برنامه مديريت راهبردي زيست محيطي تصفيه خانه پساب صنعتي به روش مدل تحليلي SWOT(تصفيه خانه پساب صنعتي كارگاههاي كارون شركت ملي حفاري اهواز )
بررسي اثرات زيست محيطي توريسم از ديدگاه مديريت بحران
نقش مشاركت مردم بر كارايي محيط زيست شهري با تاكيد بر طرح هاي محلي
استفاده از تجربيات بازديدكنندگان و حفاظت از منابع (VERP) روشي براي تعيين ظرفيت برد در مناطق حفاظت شده
ارزيابي حذف فلزات سنگين (Ni,Cr,Cd) توسط گياه مانگرو (Avicienia) منطقه عسلويه – ايران
پژوهشي در ديناميك ناپايداري دامنه ها با تاكيد بر نقش عوامل زمين شناسي در حوضه آبخيز سدكرج
تاثير گذاري موزه حيات وحش در ارتقا آگاهي جامعه و حفاظت از محيط زيست
محيط‌زيست؛ قطعه پازل مسئوليت اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي (با نگاهي به اين موضوع در ايران)
امكان سنجي مديريت محيط زيست شهربه شهرداري ها (نمونه موردي شهر تهران)
روش شناسي تحقيق كيفي براي علوم محيط زيستي
ارزيابي و تعيين سطوح توسعه يافتگي نواحي شهري با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: شهرستان مياندوآب)
ارائه يك مدل آنالوگ به منظور ارتقا و گسترش فرهنگ ايمني
ارزيابي اثرات بهداشتي، مفاهيم، مراحل اجرا و كاربردها
تبيين جايگاه پدافند غيرعامل در مديريت بحران
ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از فلزات سمي در اثر مصرف ماهي شيربت (Barbus grypus) اروند رود
تعيين و بررسي ميزان استرس گرمايي در كارگران نانواييهاي شهر اردبيل براساس شاخص WBGT
ارزيابي و مديريت ريسك آلودگي هوا در انبار ها و مخازن ذخيره سازي نفت و پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از GIS (مطالعه موردي:انبار مركزي شركت پخش فرآورده هاي نفتي يزد)
مديريت اقتصادي – زيست محيطي مقواها و كارتن هاي بازيافتي (مطالعه موردي:كارخانه پويا آيش)
تجزيه و تحليل آلاينده هاي گلخانه اي ناشي از پالايشگاه گاز خانگيران در منطقه سرخس
واكاوي روابط بينامتني بهداشت و سلامت با حيطه هاي زيست محيطي
ارزيابي خطر انفجار مخازن نگهداري نفت كوره در بندر شهيد رجايي با استفاده از تجزيه تحليل درخت خطا
ارزيابي ريسك سلامتي در سيستم مديريت بهداشت٬ ايمني و محيط زيست در صنعت نفت ايران
ارائه يك مدل آنالوگ به منظور تحليل حريق ثانويه ناشي از سوانح در بنادر
تهيه طرح پاسخ در شرايط اضطرار آتش‌سوزي پس از زلزله مطالعه موردي مجتمع فولاد هرمزگان
نقش ارزيابي ريسك تجهيزات در كاهش خسارات بهداشت حرفه اي، ايمني وزيست محيطي
نقش و تاثير فرهنگ و مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در دستيابي به شهر هاي پايدار
معرفي روش هاي ارزيابي ريسك زيست محيطي ناشي از زلزله در محيط شهري
استقرار سيستم مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست در پارك هاي شهري – مطالعه موردي پارك هاي منطقه يك شهرداري تهران
ارزيابي ريسك سلامت انسان در مواجهه با ذرات معلق سيليس در صنعت شيشه سازي
تخريب رنگ از پساب هاي صنايع نساجي با استفاده از سيستم امواج ماوراي بنفش و الكتروشيمي
رنگبري از پساب محتوي رنگينه راكتيو توسط سيستم فراصوت با استفاده از روش‌هاي الكتروشيمي
مديريت ريسك و نقش بيمه در انتقال ريسك
استخراج نفت و گاز و صدمات زيست محيطي
بررسي وضعيت سلامت پارك ساعي با استفاده از سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست (HSE )
بررسي تطبيقي قوانين حفاظت از سقوطOSHA با مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان
مديريت بهينه موثرترين اقدامات كنترلي كاهش مخاطرات ريسك گاز H2S در عمليات حفاري با استفاده از مدلAHP
بررسي و تجزيه و تحليل حوادث درمجتمع معدني ايرانكوه
تخريب رنگ از پساب‌هاي نساجي با استفاده از سيستم اكسايش پيشرفته سونوشيمي
بررسي و ارزيابي وضعيت شاخص هاي ايمني پارك هاي شهري منطقه 3 سنندج
چارچوب يكپارچه ي تحليل ريسكهاي امنيتي، ساختار و مفاهيم اصلي
بهداشت،ايمني ،محيط زيست با استفاده از فناوري نانو
ارزيابي ريسك بهداشتي ناشي از مواجهه با مواد شيميايي در صنعت پتروشيمي (مطالعه موردي شركت پتروشيمي پارس و آرياساسول)
عوامل موثر بر خطاهاي انساني در حوادث كار وبهبود ايمني از طريق اصلاح فرهنگ ايمني مبتني بر رفتار
مديريت بحران ضرورتي استراتژيك در سازمان
بررسي و مقايسه روشهاي ارزيابي ريسك زيست محيطي
اثرات تغيير اقليم بر رويشگاه هاي ساحلي مانگرو
بررسي گزينه هاي مختلف طرح تصفيه خانه فاضلاب روستاي لايزنگان وانتخاب مناسبترين گزينه
ارزيابي و مديريت ريسك در كارخانجات توليد مقاطع فولادي با استفاده از تكنيك هاي FMEA و Data mining
تاثيرفناوري اطلاعات وارتباطات درمحيط زيست پايدار روستايي
تحليل و پيشگيري از اثرات زيست محيطي ايستگاه هاي برق
بررسي اثرات زيست محيطي مزارع پرورش ماهي بر كيفيت آب رودخانه زاينده رود
ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA) مكان هاي دفن پسماند بر روي آب هاي زير زميني
بررسي و تحليل اثرات مواد شيميايي بر محيط زيست و سلامت انسان
طراحي برنامه پايش و ارزيابي عملكرد به منظوركنترل و كاهش آلودگي رودخانه هراز
بررسي اثرات برداشت مصالح رودخانه اي بر محيط زيست( مطالعه موردي: رودخانه حبله رود
استفاده از كودهاي سبز: حفظ سلامت انسان و محيط زيست
مكانيابي شهرك ها و نواحي صنعتي با توجه به اثرات زيست محيطي بخش صنعت (نمونه موردي: شهرستان سمنان)
قوانين و مقررات ارزيابي اثرات زيست محيطي فازهاي پارس جنوبي
شبيه سازي كيفي رودخانه قره سو
برآورد ويژگي هاي فيزيكي حوضه هاي آبريز با استفاده از مدل ARC Hydro
ارزيابي اثرات زيست محيطي با استفاده از روش ماتريس ايراني (مطالعه موردي: خط انتقال گاز بيرجند سربيشه)
كاربرد روش تركيب خطي وزني (WLC) و تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري
استفاده از شاخص هاي اكولوژيكي در ارزيابي ريسك اكولوژيك
بررسي و ارزيابي قوانين و مقررات پيشگيرانه از جمله ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشور ايران و چند كشور صنعتي،آيا بررسي اين قوانين مقوله اي صحيح مي باشد؟ارائه راهكار وپيشنهادات
بررسي اثر سيستم هاي مختلف چوبكشي در فشردگي خاك وتخريب زادآوري جنگل ها
اثرات زيست‌محيطي صدمه به خاك‌هاي جنگلي در اثر عمليات چوبكشي در جنگل خيرود
معرفي شاخص جاپاي بوم شناختي به عنوان رويكردي نوين در سنجش پايداري اجتماعات شهري
ارزيابي اثرات محيط‏زيستي بهره برداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده مطالعه موردي: جنگل خيرود
كاربرد EIA در مديريت اثرات محيط زيستي استقرار تجهيزات و خدمات شهري
ارزيابي و مديريت ريسك هاي زيست محيطي بخش توليدي شركت شير پاستوريزه پگاه گيلان
معرفي روش ارزيابي سريع و انطباق آن بر اثرات محيط زيستي در فاز بهره برداري بندر اميرآباد
سنجش اثرات زيست محيطي فعاليت هاي گردشگري از ديدگاه ساكنان روستاي آلوارس شهرسرعين
تحليل مفهوم محيط زيست وارزيابي جايگاه آن در قوانين و مقررات مديريت شهري ايران
رزيابي و مقايسه اثرات محيط زيستي به خاك‌هاي اكوسيستم جنگل در اثر عمليات بهره‌برداري مكانيزه و سنتي
ارزيابي راهكارهاي كاهش آلاينده هاي سامانه حمل و نقل جاده اي بر محيط زيست
ارزيابي اثرات توسعه شهرهاي جديد بر محيط زيست (مطالعه موردي: شهر جديد صدرا شيراز)
ارزيابي اثرات زيست‌محيطي پسماندهاي حفاري (فاز جامد) و تلاش بر كنترل آنها مطالعه موردي: چاه نفتي HD-10DEVELOPMENT واقع در هنديجا
روشهاي ارزيابي اثرات محيط زيستي (مزايا و معايب)
آيا آلايندگي، ارمغان توسعه صنعتي است؟
ارزيابي توان اكولوژيك فريدون‌شهر اصفهان با استفاده از GIS
تعيين نياز آبي تالاب مهارلو با استفاده از مدل تخصيص منابع آب WEAP
ارزيابي اثرات زيست محيطي گزينه هاي منتخب احداث تصفيه خانه فاضلاب شهر فلاورجان
مدل سازي در ارزيابي اثرات زيست محيطي سكونتگاهي (مطالعه موردي كلانشهر تبريز)
جلبك هاي ميكروسكوپي مفيد و مضر جمع آوري شده از منابع آبي استان يزد
ارزيابي اثرات زيست محيطي الحاق روستا ها به شهر؛ مقايسه تطبيقي انواع الحاق
بررسي قوانين و مقررات و استانداردهاي زيست محيطي مرتبط با طرح لايروبي زيست محيطي رودخانه ها
بررسي كاربرد ارزيابي اثرات بهداشتي(HIA) در پروژه هاي عمران شهري
ارزيابي تاثير وجود مسيرچوبكشي در خروج محصولات جنگلي به صورت صنعتي
بررسي رابطه ميان حسابداري مديريت محيطي و نوآوري در شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس ايران
لجستيك معكوس؛ راهكاري در راستاي كاهش كربن فوت پرينت
تحليل فاصله تحت تاثير الگوي رفتار گونه جرد ايراني از اجراي پروژه جاده كلور-درام استان اردبيل
ارزيابي اثرات فيزيكوشيميايي احداث كارخانه سيمان تيس چابهار با استفاده از روش
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح توسعه شهرك صنعتي خمين
استفاده از روش ارزيابي چرخه حيات در مديريت مواد زائد جامد
بررسي انواع روشهاي متداول ارزيابي اثرات زيست محيطي و بررسي كاربردي روش هاي
ارزيابي اثرات زيست محيطي برنامه ها ي توسعه منطقه اي
ارزيابي پايداري خاكدانه‏هاي بخش جنوبي دشت اروميه و تأثير آن در كاهش فرسايش آبي مراتع اطراف درياچه اروميه
بررسي ارزيابي اثرات خطوط لوله انتقال نفت و گاز با استفاده از متدولوژي ماتريس لئوپولد و چك ليست Ad-Hoc
ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)منطقه نمونه گردشگري هشت بهشت (سلمان)
تجزيه و تحليل ريسك هاي محيط زيستي مجتمع پتروشيمي شازند با استفاده از روش هاي AHP و FMEA
كاربرد GIS و RS در تهيه نقشه سيماي فرسايش خاك (مطالعه موردي حوزه خياوچاي، اردبيل
مقايسه الگوريتم‎هاي مختلف طبقه‎بندي تصاوير ماهواره‎ IRS در تهيه نقشه پراكنش گندم (مطالعه موردي: حوضه قره‎سو، گرگان
بررسي كاربرد GIS در برآورد فرسايش و رسوب با استفاده از مدل پسياك اصلاح شده
تاثير تغيير كاربري اراضي در افزايش ميزان فرسايش و توليد رسوب و پيشنهاد كاربري مناسب با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردي، حوزه آبخيز خياوچاي، اردبيل)
ارزيابي كارايي انواع روش هاي طبقه بندي درختي جهت استخراج نقشه كاربري اراضي با استفاده از داده هاي ماهواره اي و GIS درمنطقه بياباني مهران
برنامه ريزي براي كاهش اثرات آلودگي نوري با استفاده از GIS و سنجش از دور
كاربرد تصاوير ماهواره‎ IRS جهت تهيه نقشه پراكنش گندم (مطالعه موردي: حوضه قره‎سو گرگان
كاربرد روش فائو در رده بندي كيفي منابع آب كشاورزي در تركيب با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
بررسي پوشش گياهي حوضه آبخيز كفتاره با تاكيد بر ايجاد داده هاي پايه در ارتباط با تغييرات اقليمي
تهيه نقشه بافت لايه سطحي خاكهاي مركزي ايران به روش ميانيابي شاخصي
تعيين بهترين روش زمين آمار جهت تخمين توزيع بارندگي با استفاده از GIS در استان كرمان
مكانيابي محل مناسب دفن زباله كهريزك با استفاده ازتكنيك
پهنه بندي كيفي آب چاه ها و ترسيم خطوط هم كيفيت با استفاده از GIS
مكان گزيني خوابگاه هاي دانشجويي به منظور خدمات رساني مناسب با استفاده از مدل SAW و Gis
كاربرد فن آوري هاي نوين (RS&GIS) در استخراج كاربري هاي اراضي
معرفي كاربرد GIS جهت مدلسازي آْلودگي منابع غير نقطه اي حاصل از كشاورزي
ارائه يك مدل GIS-MCE براي ارزيابي قابليت پرنده بيني
تهيه نقشه شماره منحني رواناب حوضه آبريز افين با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي وسنجش از دور(تصاوير لندستETM+) 2010))
ارزيابي توان اكولوژيكي جهت مديريت جامع اكوسيستم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي: (حوزه آبخيز شور و شيرين استان فارس)
پهنه­بندي مناطق مستعد حفاظت با استفاده از منطق فازي در محيط GIS
رابطه ميان آبشويي و تحرك آرسنيك در خاك‌هاي آهكي دشت قروه، استان كردستان
كاربرد GIS در برنامه ريزي پايدار توريسم
اعتبار سنجي روش ماتريس لئوپولد در EIA به كمك روش ارزيابي توان در محيط GIS
تحليل روش محاسبه ي جزيره ي حرارتي شهري با استفاده از سنجش از دور
GIS در برنامه ريزي هاي محيط زيست و توسعه شهري
كاربردGIS و RS در تغيرات نقشه پوشش گياهي (مطالعه موردي: منطقه سرابله استان ايلام)
اثر بخشي آموزش محيط زيست در HSE از طريق نشريات نوشتاري براي مديران
تاثيراستقرارنظام مديريت زيست محيطي ISO14001:2004 درعملكرد شهرداري منطقه
پيش بيني تراز آب زيرزميني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي: دشت شهربابك- استان كرمان
مكان يابي نيروگاه زيست توده با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
پتانسيل سنجي نيروگاههاي برق بادي و سيستمهاي تلمبه ذخيره اي جهت پيك سايي در شبكه برق استان كرمانشاه با استفاده از GIS
ضرورت امكان و چگونگي بهره مندي از فاوا درمديريت مشاركتي محيط زيست
مديريت كشاورزي و بهبود وضعيت كيفي آب
نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) در مديريت بحران آب
ارزيابي اكولوژيك زيستگاه هاي ساحلي سواحل ايراني درياي خزر (محدوده استان مازندران، نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل CMECS، با بكارگيري سامانه اطّلاعات جغرافيايي (GIS)
اهميت سامانه اطلاعات جغرافيايي در مديريت منابع آب
مكانيابي و ارزيابي اثرات زيست محيطي با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردي :شهرك صنعتي نظر آباد)
بررسي تغييرات خط ساحلي شبه جزيره ميانكاله با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
پيش بيني هوشمند شوري آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
ارزيابي قابليت برخي فعاليت هاي تفرجي با استفاده از روش ارزيابي چند معياره
كاربرد GIS و سنجش از دور در مدل سازي تغييرات كاربري اراضي براي توسعه پايدار زيست محيطي
كاربرد سيستم‌هاي تعيين موقعيت جهاني GNSS در تعيين پارامتر‌هاي هواشناسي
بهره گيري از GIS در طراحي فضاهاي خاص (تحليل موردي سايت مدرسه نابينايان شيراز)
نقش معيارهاي سيماي سرزمين در بهبود كيفيت آب
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري منطقه حفاظت شده ملوسان دراستان همدان با استفاده ازGISو مدل (TCI)
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)وسنجش از دور(RS )در ارزيابي و شناخت مراتع
تهيه نقشه پتاسيم، شوري و pH خاك منطقه خارتوران استان سمنان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
كاربردهاي GIS در برنامه‌ريزي و مديريت پايدار شهري
ايمني پايدار زيستي بر پايه حذف ژن نشانگر انتخابي
تهيه نقشه هاي سطح پوشيده از برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS در حوزه آبخيز قره چاي
تغييرات كاربري اراضي شهرستان رامسر بر مبناي پردازش داده‎هاي طيفي سنجنده TM
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني جهت خدمات رساني در فوريت هاي امدادي بر اساس مدل هاي MCDM و Gis (مطالعه موردي: منطقه 8 تهران)
كاربرد روش كريجينگ در ميان يابي آلاينده هاي هوا (مطالعه موردي: منطقه دوازده شهر تهران)
شناسايي و برآورد سطح زير كشت گياه زعفران و طبقه بندي منطقه با استفاده از تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: كاشمر)
مقايسه شبكه هاي عصبي مصنوعي و رويكرد زمين آماري در پيش بيني تراز آب زيرزميني – مطالعه موردي آبخوان دشت مشهد
بررسي تغييرات سطح آب و مساحت تالاب انزلي با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي
نقشه پوشش گياهي با كمك شاخصهاي NDVI و VI بر روي تصاوير لندست ETM+ حوضه افين استان خراسان جنوبي
ارزيابي تصاوير ماهواره ALOS در تهيه نقشه هاي پوشش يا كاربري اراضي
مطالعه موردي مكان يابي معدن هميرد استان سمنان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ( GIS)
استفاده از GIS در مطالعات الگوهاي سيماي سرزمين شهري
پهنه بندي آلاينده هاي نفتي در خليج فارس با استفاده از فن آوري هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي
ارزيابي توزيع فضايي مجتمعهاي آبدرماني شهر سرعين با استفاده از Gisومدل فازي AHP
ارزيابي كارايي شاخص هاي سنجش از دور در بررسي پوشش زمين با استفاده ازتصوير TM 2002در حوزه آبخيز شيروان دره سي استان ارد بيل
تعيين بهترين روش زمين آمار جهت تخمين توزيع بارندگي با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: منطقه آذربايجان)
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافياي(GIS) در مديريت محيط زيست شهري
بكارگيري فاكتورهاي زيست محيطي زمين در ارزيابي تناسب ساختار فضايي شهري
پهنه بندي عرصه هاي اكوتوريسمي شهرستان تنكابن با استفاده از GIS
كاربرد GIS در برنامه ريزي شهري
مطالعه زلزله بم با استفاده از تصاوير insar
كاربردGIS در تعيين اثرات زيست محيطي بكارگيري مواد شيميايي خطرناك
مكان يابي سد زيرزميني به كمك GIS در آبخيز بفره سبزوار
تخمين مكاني پارامترهاي كيفي آب زيرزميني با استفاده از روش هاي زمين آماري (مطالعه موردي : دشت فسا)
مكانيابي اجراي طرح تغذيه مصنوعي در منطقه فشارك اصفهان با استفاده از ArcGIS
معرفي كاربرد الگوريتم كوتاهترين مسير در سيستم اطلاعات جغرافيايي با استفاده از منطق فازي
كاربرد متريك هاي سيماي سرزمين و تصاوير ماهواره اي در ارزيابي روند والگوي تغييرات توسعه شهري
بررسي آب هاي زيرزميني دشت بيجار با استفاده از سونداژ قائم الكتريكي
كاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در مطالعات آمايش سرزمين
شناسايي تصرفات غير قانوني به مراتع با استفاده از GIS , RS
كاربرد جي آي اس در علوم مهندسي
كاربرد GIS در ارزيابي شبكه حمل و نقل و رابطه آن با بهره وري فرآورده هاي چوبي
زمينه هاي استفاده از هوش مصنوعي در مكانيابي با GIS
مكانيابي پسماندزباله:(مطالع موردي شهرستان بوكان
مقايسه نتايج طبقه بندي تصاوير ماهواره اي با شبكه هاي عصبي
تعيين مناسب ترين روش زمين آمار در تهيه نقشه تغييرات برخي پارامترهاي كيفي آب زيرزميني دشت دولت آباد
ارزيابي مقايسه اي تناسب اراضي با عملكرد واقعي مزارع گندم حوزه گرگانرود با استفاده از GIS
ارزيابي قابليت فعاليت تفرجي مشاهده حيات وحش وطبيعت با استفاده از روش تركيب خطي وزن داده شده
بررسي تغييرات كيفي آبهاي زيرزميني شهر اصفهان با استفاده از GIS
چشم انداز كاربرد نانو تكنولوژي در محيط زيست
تعيين پراكنش آلودگي فلزات سنگين سرب و كادميوم در خاكهاي سطحي شهر اهواز با استفاده از GIS
بررسي و ارزيابي نحوه ي تاثيرات آمايش سرزمين و برنامه ريزي در آموزش و پرورش ،برنامه ريزي درست و منظم در اين زمينه چه نوع برنامه ريزي مي باشد؟علت؟
درآمدي بر اقتصاد محيط زيست و مفهوم آثار جانبي با تاكيد تاثير گذاري بر كارايي اقتصادي
تابوت مناطق حفاظت شده بر دوش بخش خصوصي
نقش حسابداري و حسابرسي محيط زيست در دستيابي به توسعه پايدار در چارچوب مسئوليت اجتماعي شركت ها
ارتقاي راندمان و توانمند سازي اقتصادي تصفيه خانه هاي فاضلاب بركه تثبيت
توسعه گردشگري در خليج فارس در تعامل با اشتغالزايي موانع و چشم اندازها
بررسي آگاهي و نگرش نسبت به ضايعات الكترونيكي و الكتريكي در مراكز آموزش عالي ايران
حسابداري زيست محيطي بخش انرژي در ايران
خسارات ناشي از فرسايش خندقي در اثر تخريب مراتع و محيط زيست شهرستان چالدران استان آذربايجان غربي
فرهنگ سازي در مديريت پسماندهاي شهري به عنوان يك استراتژي دوسويه در توسعه
بررسي كاهش ميزان تمايل به پرداخت گردشگران جهت استفاده از شناگاه ها در اثر
تربيت نيروي انساني با تفكر سه‌گانه براي توسعه روستايي
برآورد ارزش اقتصادي كاركرد تنظيمي گاز در زيست بوم هاي جنگلي و مرتعي منطقه حفاظت شده ارسباران
نقش رسانه هاي مجازي در ارتقاي آگاهي اجتماعي و فرهنگي در رابطه با روش هاي حفاظت از محيط زيست و كاهش بحران هاي آن
استخراج و تحليل اقتصادي تابع مصرف گياهان دارويي استان خوزستان حوزه رود كارون
نقش زنان روستايي در مديريت و حفاظت محيط زيست
تاثير اندازه دولت بر كيفيت زيست محيطي در ايران
خليج فارس و گزاره هاي اقتصاد بدون نفت
طراحي و اجراي بازديدهاي علمي – آموزشي ابزار ارزشمند ارتقاي آموزش محيط زيست در كليه ي سطوح
آموزش محيط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زيست و جايگاه آن در برنامه‌درسي دوره راهنمايي
فرهنگ سازي زيست محيطي با توجه به جايگاه محيط زيست در اسلام و آموزه هاي آن
فرهنگ و اخلاق زيست محيطي در اسلام
بررسي جايگاه آموزش محيط زيست در نظام آموزش عالي و نقش آن در توسعه پايدار
بررسي و ارزيابي مقايسه تحليلي ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط‌زيست و پيشنهادهايي براي عملياتي كردن آنها در برنامه‌هاي توسعه كشور
بررسي و مقايسه ي سطح آگاهي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و گروه منابع طبيعي دانشگاه محقق اردبيلي درباره ي جنگل و اهميت آن
راهكاركار هاي افزايش نقش دانش آموزان در حفظ محيط زيست
سنجش سطح سواد زيست محيطي پرسنل صنايع فولاد پس از استقرار سيستم مديريت زيست محيطي (مطالعه موردي: شركت فولاد آلياژي ايران)
تحليل كيفي ارزش ها و نگرش هاي زيست محيطي دو نسل ( دهه ي 1330 و دهه ي 1370)
شناسايي نيازهاي آموزشي خانوارهاي منطقه 19 تهران بر اساس سرفصل موضوعات آموزشي محيط زيست
تقويت گردشگري با حفظ محيط زيست
مطالعه طرح تفكيك پسماند از مبدأ (مطالعه موردي خانوارهاي شهرستان كوچصفهان دراستان گيلان
نقش عوامل سازماني در مشاركت سازمان‌هاي مردم‌نهاد در عرصه آموزش محيط زيست كشور
شناسايي عوامل موثر بر كاربرد فناوري هاي نوين اطلاعاتي در آموزش هاي زيست محيطي توسط مالكان و مديران بنگاه هاي كوچك و متوسط بخش كشاورزي استان كرمانشاه
بررسي عوامل اقتصادي-اجتماعي ﻣﺆثردر تخريب منابع طبيعي (مطالعه موردي: حوضه آبخيز امام كندي اروميه)
بررسي نقش آموزش در ارتقاء اخلاق و فرهنگ زيست محيطي
اقتصاد محيط زيست در ايران ، چالش هاي موجود و چشم انداز آينده
استفاده از روش نمونه برداري خطي به منظور برآورد ميزان توليد فندق در جنگل هاي فندق لوي اردبيل
اعتبارسنجي مقياس نگرش زيست محيطي جهت سنجش نگرش معلمان مقطع ابتدايي
نقش آموزش هاي زيست محيطي در آموزش و پرورش و فرهنگ عمومي
بررسي مديريت زنان در حفاظت محيط زيست
نقش مديريت آموزش و درك دلايل ريشه اي بحران هاي محيط زيست
سياست سازگاري مكانيزاسيون با محيط زيست در راستاي توسعه كشاورزي پايدار؛ چالش ها و راهكارها
بررسي عوامل موثر بر آلودگي هوا با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
ارائه روش كاربردي فرهنگ‏سازي محيط‏زيستي براساس امكانات و نيازمندي‏ها درپالايشگاه پنجم مجتمعگاز پارس جنوبي
راهكارهاي نوين آموزش زيست محيطي:مشاركت زنان
مقايسه اولويت هاي آموزش زيست محيطي معلمان ايران و تركيه
بررسي آثار مخرب زيست محيطي معدنكاري انحلالي در ساختارهاي آهكي و چگونگي كاهش اين آثار مخرب
آسيب شناسي طرح ساماندهي باغات قصردشت شيراز وضوابط و مقررات آن
مديريت آب همراه توليدي از مخازن نفت و گاز و راهكارهاي جهت كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي ازآن
ترجيحات عمومي و تمايل به پرداخت ذينفعان براي حفاظت از درياي خزر مطالعه موردي : صاحبان مشاغل وابسته به دريا در استان مازندران
بايسته هاي اقتصادي در جهاني شدن اقتصاد خليج فارس
بهره گيري از مكانيسم توسعه پاك جهت كاهش گازهاي گلخانه اي در صنايع لبني
طراحي سيستم روشنايي خورشيدي با فيبرهاي نوري توسط نرم‌افزار DIALux و بررسي مزاياي زيست‌محيطي آن
ساختمان سبز- چگونه در ايران ساختمان هاي سبز بنا كنيم
انرژيهاي نو و تجديد پذير
بهينه سازي مصرف انرژي با مهندسي ارزش
بررسي انواع انرژيهاي نو و تجديد پذير در ايران
بررسي اصول، روش ها و مزيت هاي استفاده از فناوري انرژي خورشيدي
نقش كشاورزي شهري در بهينه سازي مصرف انرژي
انرژي هاي نو بمثابه جاذبه گردشگري؛ بررسي امكان بهره برداري نوين از انرژي هاي تجديد پذير در استان يزد
تاثيرات زيست­محيطي بهره­گيري از انرژي باد در كشور ايران
تعامل معماري و انرژي هاي پايدار؛ جهت نگهداشت و بهينه سازي مصرف انرژي
شبيه سازي تاثير سيستم ترمز بازياب بر ميزان كاهش آلاينده هاي توليدي يك خودروي هيبريدي الكتريكي
انرژي هاي نو گامي در جهت توسعه پايدار روستايي با مطالعه تحليلي از انرژي زيست توده
صرفه‌هاي اقتصادي استفاده از انرژي‌هاي تجديد شونده، راهكاري براي توسعه پايدار انرژي خورشيدي
بررسي پتانسيل باد براي توليد انرژي پاك در استان خراسان رضوي، مطالعه موردي:ايستگاه رودآب
سلول هاي خورشيدي نيمه شفاف مبتني بر تكنولوژي رنگدانه اي در استفاده ي نويني از انرژي خورشيدي
تحليل اقتصادي و اثرات زيست‌محيطي ناشي از جايگزيني پمپ حرارتي جذبي خورشيدي در مصارف خانگي
ويژگي ها و كاربردهاي نانوكريستال سلولز
بررسي و ارزيابي چگونگي نحوه ي تاثيرات آمايش سرزمين ،شهرهاي جديد و استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي
بهره گيري از انرژي خورشيدي در بوم هاي بياباني در راستاي توسعه پايدار
نقش آتريوم در بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان هاي اداري
ارزيابي و تحليل اثرات انرژي باد در خراسان رضوي مطالعه موردي گناباد
بررسي EVA در كپسوله كردن سلول هاي خورشيدي سيليكوني چند كريستالي
اختصاصات زمين شناسي بادهاي 120روزه، منبع پايان ناپذير انرژي پاك در دشت سيستان- جنوب شرق ايران
اثبات منحني زيست محيطي كوزنتس از طريق تكانه هاي رشد اقتصادي در ايران
پتانسيل استفاده از انرژي خورشيدي در بوشهر (مطالعه موردي : منطقه ده عمليات انتقال گاز)
بررسي تأثير بتن سبك در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
ديوارهاي ترومب و پنل هاي حرارتي آبي خورشيدي ،در صنعت ساختمان باهدف جذب انرژي هاي نو
نقش انرژي‏هاي تجديدپذير در حفظ محيط زيست و عمران روستايي
توليد سوختهاي زيستي از جلبك ها: منابع تجديدپذير و توسعه پايدار
بهينه سازي مصرف انرژي
بهينه سازي مصرف انرژي با بكارگيري نور طبيعي (مطالعه موردي : صنايع چوب و كاغذ استان مازندران)
پرتوافشانيها و تأثيرات انواع سوخت ها بر هاله هاي زيست محيطي
بررسي عددي الگوي جريان در بادگيرهاي كوتاه يك طرفه تحت سرعت هاي باد مختلف
نقش صنايع خمير و كاغذ در تامين انرژي هاي نو به عنوان يك سيستم پالايشگاه زيستي
ارزيابي و بررسي چگونگي نحوه ي چرخه عمر (LCA) فناوري هاي توليد برق با رويكرد كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
بررسي ظرفيت توليد انرژي نو در جهان
ضرورت تجديد نظر در منابع انرژي و جايگزيني انرژيهاي نو و بررسي انرژي خورشيدي و نقش آن در توسعه روستايي
مديريت منابع انرژي در جهت حذف آلاينده هاي زيست محيطي و تاثير آن بر تامين نيازها
بررسي توان استحصال بيوگاز در بزرگترين دفنگاه غير بهداشتي شمال كشور (سراوان)
ارزيابي انرژي باد در جزيره ي ابوموسي در خليج فارس
تعيين پرتفوليوي بهينه انرژي اوليه نيروگاه هاي كشور از منظر توسعه پايدار با رويكرد فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (FAHP)
پالايشگاه زيستي بر مبناي چوب با استفاده از روش آب داغ
توليد سوخت زيستي از منابع روغني تجديدپذير با استفاده از مخمر مولد چربي رودوتورولا 110
بهره گيري از انرژي خورشيدي و مصالح هوشمند در طراحي محيط
حال و آينده استفاده از انرژي حرارتي خورشيدي به عنوان يكي از منابع اصلي انرژي
نگاهي به سياست گذاري انرژي خورشيدي در مالزي
انرژي هاي تجديدپذير و ارائه الگوهاي بكارگيري آن در سطح شهر
ريت و بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از فناوري بيوگاز؛ گامي در جهت توسعه پايدار روستايي
فضاي سبز شهري و نقش آن در ذخيره سازي و مصرف بهينه انرژي در كلان شهرها
شيوه ذخيره سازي انرژي پاك با فناوري آبگرمكن خورشيدي در مناطق جنوبي ايران
بررسي پتانسيل انرژي باد تهران با استفاده از مطالعه گلبادهاي استان
سامانه دفع پسماندها فراموش شده بسيار مهم در انواع طراحي هاي معماري، شهري، جامع، تفصيلي و كالبدي شهر
بررسي وضعيت موجود مديريت پسماندهاي جامد پزشكي در بيمارستان نمازي شيراز
مكان يابي محل دفن پسماند و مسائل زيست محيطي مرتبط با آن
مديريت پسماند در قوانين حقوقي ايران و آلمان به منظور الگو سازي كاهش پسماندها و هزينه هاي ناشي از بازيافت
استراتژي هاي متفاوت مديريت طرح تفكيك پسماندهاي خشك در شهرهاي كم جمعيت
بررسي تاثيراستفاده ازضايعات لاستيك اتومبيل دربتن
كاربري هاي متفاوت و ملاحظات ساخت و ساز بر روي خاكچال هاي بسته شده
مكانيابي دفن زباله در حوضه رودخانه تالار با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.3
كمپوست زباله هاي شهري(منطقه مورد مطالعه اصفهان
مروري بر كاربردهاي لاستيك هاي فرسوده
بررسي مديريت پسماند بيمارستانهاي شهر زنجان در سال 1390
تحليل عملكردي و ارائه برنامه مديريتي مناسب جهت تبديل زباله ها به كمپوست در سايت شهرستان بابل
استفاده از جلبك ها براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست
فناوريهاي نوين در دفع پسماندهاي بيمارستاني
بازيافت پرطيور
بررسي روش‌هاي مختلف مديريت پسماند اصفهان با رويكرد ارزيابي چرخه حيات
لزوم انجام مطالعات ارزيابي چرخه عمر در مديريت جامع مواد زايد
بررسي سرنوشت زباله­هاي الكترونيكي و تأثير آن­ها بر محيط­زيست
مكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري با استفاده از GIS و مدل هاي ارزيابي چندمعياره )نمونه موردي: بخش چهاردانگه مازندران(
بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال 1390
بررسي ويژگي هاي فرآورده ي مركب ساخته شده از مخلوط پودر(آرد)چوب و لاستيك بازيافتي تاير اتومبيل
ارزيابي چرخه عمر مديريت پسماند شهر تهران
مروري بر روش‌هاي تيمار حرارتي
مكان يابي محل دفن پسماند شهر زرند با استفاده از روش بولين در سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي مناسب ترين روش جهت پاكسازي گل حفاري از مواد نفتي و مديريت پسماندهاي ناشي ازحفاري
تصفيه و بازيافت پسماندهاي حاوي جيوه
جايگاه كنوانسيون بازل (Basel) در مديريت پسماندهاي ويژه در كشور
معيارهاي مكان يابي زيست محيطي محل هاي دفن پسماندهاي خطرناك
پهنه بندي خطر سنگ ريزش بر اساس تعيين مسير سنگ ريزش در محيط GIS- مطالعه موردي: جاده هراز (امام زاده علي) شهرستان آمل
زباله سوزها و ملاحظات مهم بهداشتي و زيست محيطي در ارتباط با آنها
امكان سنجي توليد بيوكمپوست با استفاده از ضايعات مركبات در ايران
انواع آلاينده هاي انتشار يافته از زباله سوز و روشهاي كنترل آنها
بررسي نتايج حاصل از ارزيابي خطر به روش HAZAN در يكي از واحدهاي گروه صنعتي بارز
انتخاب مناسب‌ترين روش دفع پسماندهاي حفاري با تكيه بر فرايند تحليل سلسله‌مراتبي و نرم‌افزار Expert Choice (مطالعه موردي: هنديجان)
تدوين استراتژي هاي مديريتي كاهش توليد پسماند در سطوح و مكان هاي مختلف (مطالعه مروري)
تعيين ميزان متان قابل استحصال از زباله شهري در ايران-مطالعه موردي: شهر اصفهان
بررسي تاثيراستفاده ازالياف PETبرخصوصيات مكانيكي بتن سيماني
مديريت و تفكيك پسماندها و شناسايي ضايعات صنعتي در پالايشگاه پنجم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي و ارائه راهكار بهينه جهت دفع و تخليه آنها
لامپ هاي كم مصرف فرصت يا تهديد
روشهاي بي خطرسازي زباله هاي بيمارستاني
اثرات زيست محيطي حاصل از احتراق زغال سنگ
بازيافت بطري هاي پلي اتيلن ترفتالات توسط آلياژ با پلي پروپيلن ( PP ) به همراه
مديريت پسماندهاي صنايع غذايي
راهكارهاي بهتر دفع زباله در روستا از ديدگاه روستاييان استان اصفهان
فناوري هاي نوين مديريت زائدات و كنترل و دفع جامدات حفاري در صنعت نفت
ارزيابي وضعيت مديريت پسماندهاي صنايع چرم سازي در شهرك صنعتي چرمشهر ورامين
روش هاي مكانيابي محل دفن زباله ها با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافياي(GIS)
بررسي كميت زباله هاي قابل بازيافت و برآورد اقتصادي- زيست محيطي آن در شهر ساري(استان مازندران)
برنامه ريزي جهت بازيافت نخاله هاي ساختماني پروژه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده با استفاده از نرم افزار HAZUS
بررسي توليد ، جمع آوري و دفع پسماند در شهرك صنعتي طوس مشهد مقدس
ساماندهي زيست محيطي نخاله ها و مواد زايد ساختماني (مطالعه موردي: شهر يزد)
روشهاي دفع و بازيافت زباله هاي الكترونيكي و بي خطرسازي آنها
تحليل مكاني محل دفن پسماند شهرستان بناب
مديريت زيست محيطي پسماندهاي جيوه در چهارچوب قانون مديريت پسماند
ضرورت گرايش به سوي كمپوست صنعتي و طبقه‌بندي انواع آن
بررسي جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي بازيافت كاغذ و مقوا از زباله هاي شهر رشت
مكان يابي محل دفن مواد زائد جامد شهري شهرستان سيرجان با استفاده از مدل ANP (Analytical Network Process)
مكان يابي دفن زباله هاي شهري با استفاده از تكنيك هاي اطلاعات مكاني و تحليل سلسله مراتبي: مطالعهي موردي شهرستان هريس
وضعيت پسماند اجتماعات روستايي شهرستان سميرم
قوانين، مقررات و استانداردهاي تهيه كود كمپوست
جلوگيري از انتشار و به حداقل رساندن توليد آلودگي جيوه بر اساس كنوانسيون بازل
بررسي فرآيندهاي مختلف كمپوست
بررسي ميزان انواع هفتگانه پلاستيك هاي موجود در پسماند درخانوار كلانشهر اهواز و امكانسنجي بازيافت آنها
بررسي اهميت توجه به زباله هاي الكترونيكي و رايانه اي به عنوان مشكلي بزرگ در بخش بازيافت زباله ها و بحث آلودگي محيط زيست
مديريت جمع آوري و حمل و نقل پسماندهاي نفتي در شركت‌هاي بهره برداري نفت و گاز
بررسي عوامل موثر بر توليد و كيفيت شيرابه و روش هاي تصفيه آن
مديريت پسماند خطرناك خانگي شهر تهران
تعيين ضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي زير بخش صنايع غذايي، نساجي و چرم سازي
مروري بر اثرات تغيير اقليم بر روي درياچه ها و مخازن
تاثيرات تغيير آب و هوا بر شرايط زيستي و مهاجرت پرندگان
تحليل سينوپتيكي خشكسالي هاي پائيزه و زمستانه سواحل جنوبي درياي خزر
كاهش أثرات تغييرات آب و هوايي در جهان از طريق تغيير رژيم غذايي
بررسي سري زماني ميانگين دماي ايستگاه سينوپتيك يزد و اثرات آن بر مصرف آب در بخش كشاورزي
جايگاه فضاي سبز در كنترل و بهبود تغييرات اقليمي شهري
بررسي منشأ و علل گرد و غبار و اثرات آن بر محيط زيست در غرب كشور
مروري بر اهميت تغيير اقليم درمديريت منابع آب و تدوين الگوي بهره برداري از مخزن با در نظر گرفتن تغيير اقليم
بررسي اثرات تغيير اقليم بر تنوع زيستي، بوم سازگان ها و راهكارهاي تخفيف اثرات
شناسايي الگوهاي جوي موثر بر وقوع حداكثر بارش هاي روزانه در مناطق خشك – مطالعه موردي شهرستان سبزوار
ريخت شناسي بار كف با استفاده ازروش هاي آماري و ميداني (مطالعه موردي: پايين دست رودخانه تالار)
بررسي تغييرات دمايي در ايستگاه بروجن و تاثيرات آن بر تخليه سالانه رودخانه سولگان در استان چهارمحال و بختياري
تاثير خشكسالي بر فراواني طوفانهاي ماسه (مطالعه موردي بندريگ)
شناسايي عوامل كالبدي شهري مؤثر در ايجاد تغييرات اقليمي
توانمند سازي سكونتگاه هاي غيررسمي در برابر پديده تغيير اقليم(مورد مطالعاتي:پهنه حاشيه نشين شمال تبريز)
أثرات سوء تغييرات آب و هوايي ايران و جهان و گياهخواري ارگانيك بهترين راه حل
برآورد شاخص هاي اكولوژيك برگ گونه هاي درختي قطعه خزر باغ گياه شناسي ملي ايران
از شكل گيري تا جايگيري آلودگي هوا در محيط زيست
درخت باستاني انجيلي در جهت احداث چشم انداز‎هاي نوين
نقدي بر انواع روشهاي ارزيابي بصري منظر
كشاورزي ارگانيك (زيستي) راهبردي در جهت محيط زيست پايدار روستايي
انسان، طبيعت، معماري پايدار
طرا حي مبلمان شهري متناسب بهينه سازي انرژي هاي فسيلي در ساختمان با نگرش زيست محيطي
ضرورت درك پايداري محيطي از منظر معماري و شهرسازي
طراحي پايدار محيط و منظر محوطه هاي صنعتي با رويكرد طراحي اكولوژيك , مطالعه موردي:پالايشگاه تهران
بررسي اهميت گياهان دارويي در بهبود طراحي محيط شهري(مطالعه موردي: فضاهاي سبز شهر اصفهان)
بررسي تاثير انرژي هاي تجديد پذير در توسعه مسكن پايدار
تأثير نشستن گاه هاي پارك بر ترغيب مراجعه شهروندان به پارك (مطالعه موردي:پارك رضوان شهرستان قروه)
بهسازي محيطي و ارتقاء كيفيت فضايي مناطق فرسوده شهري از طريق تداخل براونفيلدها در سيستم زيرساختهاي سبز
نانوتكنولوژي؛ فناوري نوظهور در معماري و مهندسي ساختمان در جهت كاهش آلودگي هاي زيست محيطي
لزوم استفاده از تكنيكهاي صرفه جويي در مصرف آب بمنظور توسعه منظر سبز شهري
رويكرد جامع در احياء كاركرد طبيعي و باززنده سازي ارزش هاي تاريخي رودخانه-هاي شهري با تعامل بين طراحي اكولوژيك و باغ سازي ايراني (نمونه موردي: مهران رود تبريز
پيشگيري از جرم در پاركهاي شهري با تاكيد برنقش عوامل محيطي و بر پايه
ارزيابي كيفيت بصري منظر فضاهاي سبز شهري با تاكيد بر رويكرد زيبايي شناسي صوري: نمونه موردي بوستان كوهستاني فردوسي تهران
مكانيابي فضاي سبز شهري(پارك ها)؛نقطه آغازين برنامه ريزي و مديريت محيط زيست شهري (نمونه موردي: ارزيابي مكانيابي پارك باغلارباغي تبريز)
بررسي چگونگي توزيع فضاي سبز در منطقه 17 شهرد اري تهران
بررسي اصول زيبايي شناسي در طراحي و معماري طبيعت
نقش تكنيك هاي مكمل در بهبود كيفيت پساب تصفيه شده در طراحي محيط و منظر
اصول طراحي باغ در مقياس هاي كوچك (حياط و حياط خلوت منازل)
كشاورزي شهري راه كاري محيطي براي حفظ و احياء ساختار اكولوژيك شهر
استفاده از حيات زير سطحي، راهكاري در جهت توسعه پايدار زيست محيطي در بافت هاي قديمي شهري(نمونه موردي : بافت قديم شهر كرمانشاه
راهكارهاي موثر در طراحي كاشت متناسب با شاخصه هاي اقليمي ايران در جهت دستيابي به معماري پايدار
راهكار پايداري براي آسايش در اقليم سرد با استفاده از مدل گيوني و اولگي
نقش توسعه و حفاظت تفرجگاه ها در توسعه گردشگري (نمونه موردي: شهر رويان)
اثرات زيست محيطي بافت هاي متروكه
آتريوم در معماري پايدار
بررسي قوانين و مقررات بهسازي و نوسازي شهرها
بررسي چگونگي توزيع كاربري فضاي سبز در منطقه 17 شهرداري تهران
استراتژي هاي طراحي اكولوژيك محيط و منظر كارخانه توليد فولاد با رويكرد اكوپارك
تبيين جايگاه عرصه هاي رودخانه دز در ارتقاي كيفي فضاي شهري دزفول
كاهش اثرات زيست محيطي شهري ناشي ازترافيك در حمل و نقل،براساس طراحي محيطي عناصر كنترل و هدايت ترافيك
بررسي پارك پرديسان(مطالعه موردي: مكانيابي و طراحي باغ پرندگان)
طراحي مجتمع ايستگاهي TOD بر مبناي توسعه پايدار با رويكرد ايجاد حس مكان در محيط
بررسي تاثيرات نماهاي سبز و اكسيژن ساز بر محيط هاي شهري در راستاي توسعه پايدار
فناوري هاي نوين، معماري و محيط زيست
بررسي امكان استفاده از اصول نو-شهرسازي در هويت بخشي به شهر معاصر ايراني؛ مطالعه تاثير بكارگيري اصول نو-شهرسازي بر عناصر هويت بخش منطقه نه شهر مشهد
ساخت مشاركتي باغ-اجتماع (Community Garden) گامي به سوي شهر پايدار
توسعه پايدار شهري با رويكرد توسعه اكولوژيك شهري
نقش معماري در كاهش اثرات مخرب زيست محيطي
بررسي وضعيت چيدمان گياهي در طراحي محيط شهر تهران
واكاوي مفهوم كيفيت محيطي و محله پايدار
ارزيابي كيفي منظر شهري(نمونه موردي: ميدان ايالت شهر اروميه)
طراحي معماري و آموز ه هايي از طبيعت براي حفظ محيط زيست
تدوين چارچوب هاي طراحي در حاشيه رودخانه ها، جهت بقاي محيط زيست شهر (مطالعه موردي : رودخانه تجن ساري(
منظر سازي طبيعت گرا در حاشيه شمالي شهر تهران با بهره گيري از الگوهاي طبيعي سرزمين
معماري بومي ايران ، طراحي آگاه از انرژي
بررسي مفهومي معماري پايدار در راستاي احترام به انسان و محيط
منطق فازي و كاربرد آن در ارزيابي كيفيت منظر
حفاظت از محيط زيست در آموزه هاي ديني
نقش آموزش، فرهنگ و مشاركت اجتماعي در مديريت پسماند شهر شيراز
بررسي تأثيرآموزش هاي زيست محيطي بر تغيير نگرش دانش آموزان پايه ي پنجم ناحيه ي3 شهر كرمانشاه
تعاليم اسلامي در تعالي محيط زيست
بررسي رابطه مشاركت و دانش زيست محيطي شهروندان تهراني مورد مطالعه: منطقه سه شهرداري تهران
جايگاه محيط زيست از منظر اسلام
بررسي كيفي ارزش ها و نگرش هاي زيست محيطي دو نسل ( متولدين دهه ي 1330 و 1370)
بررسي سطح آگاهي دانشجويان دانشگاه محقق در مورد منابع طبيعي (جنگل)
مشاركت هاي مردمي در فرايندهاي زيست محيطي پيرامون خود
اسلام و گسترش فرهنگ حفاظت از محيط زيست در ايران
آشنايي با ژئوتوريسم تاريخي استان سيستان و بلوچستان، ابزار ارزشمند نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
ژئوموفولوژي جنوب شرق ايران باروي كرد توسعه ي ژئوتوريسم محيط زيست
آلودگي وخطرات ناشي از آن
نقش اخلاق زيست محيطي در ارزيابي اثرات زيست محيطي
اختصاصات ژئومورفولوژيكي كويرلوت، منبع طبيعي براي توسعه ي پايدارمنطقه
دانش بومي، اخلاق محيط زيست و توسعه پايدار روستايي
نگاهي به خاستگاه حقوق محيط زيست از منظر فلسفه اسلامي
دوچرخه و مديريت محيط زيست
بررسي فرهنگ و اخلاق زيست محيطي در ميان مسافران نوروزي سال 1391
سلامت ، بهداشت محيط و محيط زيست از منظر اسلام ،قرآن و روايات
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست‌محيطي دانشجويان خوابگاه دخترانه دانشگاه مازندران
اخلاق زيست محيطي
تهيه وشناسايي كاتاليستZnFe2O4 و بررسي اثر آن بر تجزيه آلاينده رنگي آب در حضور گاز اوزون
POPs and Nanotechnology, Advantages and Disadvantages
مدل سازي جذب زيستي فلز واناديوم توسط قارچ آسپرژيلوس نايجر زنده و خشك از پساب هاي آلوده
بررسي تاثير محل و ميزان برداشت آب شرب بر گسترش لكه هاي آلودگي حاصل از تخليه پساب كشاورزي در دشت يزد اردكان تا استفاده از مدل رياضي مادفلو
آلودگي خاك محوطه پالايشگاه تهران به فلزات سنگين كروم و كادميوم و بررسي روش هاي پاكسازي اين فلزات از خاك محوطه پالايشگاه تهران
بررسي تاثير قدرت يوني و نوع الكتروليت بر رفتار جذب كادميوم توسط نانو اكسيد تيتانيوم
حذف تولوئن از پساب سنتزي توسط انعقاد الكتريكي و ميدان الكتريكي غير يكنواخت
تاثير پساب هاي ورودي برروندتغييرات ميزان DO رودخانه خرم آباد
تركيبات معدني و شيميايي مورد استفاده در سيستم هاي محصور كننده ي آلودگي
فلوئورزدايي از محلولهاي آبي توسط نانولوله كربني چند جداره(MWCNT)، مشخصات و مطالعات جذب
ارزيابي زيست محيطي فلزات (آرسنيك، سرب، كادميوم، كروم و واناديوم) با استفاده شاخص جامع آلودگي و ريسك زيست محيطي
استفاده از كوكوپيت اصلاح شده به عنوان جاذب نيكل از محيط آبي
بررسي روند تغييرات اقليمي در ايستگاه هاي گرگان، يزد و بندرعباس
استفاده از تصفيه حرارتي -قليايي در كاهش توليد لجن مازاد بيولوژيكي درتصفيه فاضلاب به روش لجن فعال
پالايش طبيعي خاك در لندفيل هاي بسته شده
تهيه و شناسايي كاتاليست ZnFe2O4/CP در تجزيه آلاينده رنگي Direct Blue 71 با Us/UV
بررسي واندازگيري نيترات در آب هاي شرب زير زميني (مطالعه موردي شهرستان نهاونددراستان همدان)
بررسي نقش فناوري نانو در تصفيه آب وفاضلاب به منظور استفاده مجدد در كشاورزي
مديريت و پايش محيط زيست در بخش منابع آب استان خراسان شمالي
شبيه سازي آبخوان دشت يزد – اردكان با استفاده از مدل مادفلو و بررسي تاثير تخليه پساب كشاورزي بر آن
بررسي تاثير تغييرات كاربري اراضي بر بعضي خصوصيات كيفي خاك در منطقه خوي، استان آذربايجان غربي
بررسي اثرفلز سنگين نيكل بر ميزان اسانس برگ گياه دارويي Anthemis altissima در متطقه توسكستان و چناران ازاستان گلستان
بررسي عملكرد فرآيند لجن فعال درتصفيه خانه فاضلاب فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و مقايسه آن با استانداردهاي زيست محيطي طي يك دوره يكساله
اثرات آلودگي هاي ناشي از دستكاري هاي انساني بر روي كيفيت رودخانه چشمه كيله تنكابن با تكيه بر شاخص هاي زيستي
Nanotechnology, an emerging technology in architecture& construction engineering to reduce environmental pollution
بررسي اثرات مخرب هيدرات هاي گازي بر محيط زيست كره زمين
بررسي تاثير دور و زمان كاركرد بر ميزان آلاينده هاي خروجي موتور ديزل تك سيلندر
استفاده از روش جامدسازي و تثبيت دراصلاح محوطه هاي خاكي آلوده
عملكرد ستون بستر ثابت خاك اره اصلاح شده­ درخت گز در حذف كروم شش ظرفيتي
بررسي روش هاي تخمين ميزان شيرابه توليدي در مدفن
نشت نفت در چاه هاي دريايي و راهكاري به جهت جمع آوري نفت ازسطح آب
پرده‌هاي تزريق و كاربرد آنها در محوطه هاي خاكي آلوده
بررسي تاثير اسيد هوميك بر رفتار جذبي فسفر در يك خاك آهكي در راستاي كاهش مصرف كودهاي فسفاته
كاربرد فناوري نانو در پايداري محيط زيست با تاكيد بر پالايش آب و فاضلاب
نقش حمل و نقل در كاهش آلودگي محيط زيست در راستاي پالايش خاك
بررسي نقش آلودگي صوتي در محيط كار بر سلامت پرسنل و روش هاي نوين حذف صدا
اثرات محيط زيستي رادون
تاثير كود شيميايي پارك چيتگر بر كيفيت آب زيرزميني تهران
بررسي سينتيكي تجزيه آلاينده رنگي اسيد يلو36در آب با استفاده از فرآيندUV+O3/ZnFe2O4
كلونينگ ژن كوتيناز باكتريايي در جهت حذف زباله هاي پلي استري از محيط زيست
تاثير پارامترهاي موثر برحذف كروم شش ظرفيتي (Cr+6) با استفاده از روش انعقاد الكتريكي
بررسي پيرامون فيلترهاي پارچه اي به عنوان ابزاري براي كنترل ذرات معلق
بررسي عوامل موثر بر مكانيزم خودپالايي رودخانه ها
بررسي اثر معيار خاك در بيابان زايي دشت ورامين با استفاده از مدل IMDPA وgis
بهينه سازي شرايط تجزيه فوتوكاتاليستي آلاينده رنگي اسيد اورانژ 52 با استفاده از روش UV+H2O2/CuFe2O4 /Bentonit
استحصال آبهاي سطحي با سازو كار طراحي سدهاي زيرزميني با نگرش حفظ اكوسيستم هاي طبيعي وجلوگيري از مرگ دشت هاي كم آب
فناوري هاي فيزيكي- شيميايي و كاربرد هاي عملي حذف آرسنيك (As) به روش خاكشويي ( Soil washing )
مقايسه جذب كادميوم و سرب از محلول هاي آبي توسط نانوذرات كيتوسان
فرايندجذب و ذخيره سازي كربن
بررسي وضعيت پرغذايي درياچه زريوار در استان كردستان با استفاده از شاخص تروفي
پالايش محوطه هاي آلوده به پسماندهاي خطرناك با استفاده از روش بيولوژيكي
بررسي روند شرايط خودپالايي رودخانه خرم آباد با تاكيد بر احداث ايستگاه هاي پرورش ماهي
تعيين سطح فلز جيوه در عضله سينه خوتكا (Anas crecca) با توجه به جنسيت، درتالاب بين المللي فريدونكنار
بررسي پارامترهاي موثر در حذف آلاينده‌هاي آلي فرار و نيمه فرار از خاك با استفاده از روش استخراج بخارات(SVE)
منابع آلوده كننده آبها ي زير زميني و نحوه پيشگيري و پايش آن ها
بررسي احتمال رخداد آلودگي هوا با دو روش آمار فضايي
بررسي كيفيت شيرابه محل دفن زباله شهر همدان در دو فصل خشك و تر در سال 1390
تاثير مخازن پلي اتيلني بر كيفيت ميكروبي آب آشاميدني
بررسي تجمع فلزات سنگين نيكل، كادميوم، سرب در خاك و گياهان محدوده صنعتي پتروشيمي شازند
دسته بندي آلاينده هاي آب و معرفي منابع كادميوم به عنوان يكي از فلزات سنگين و مضر
بررسي شرايط واكنش با استفاده از UV+US/ZnFe2O4/CP در حذف فوتو كاناليستي آلاينده رنگي Direct Red23 از پساب صنايع نساجي
بررسي آلودگي صوتي سپاهانشهر اصفهان و ارائه راهكارهاي مديريت زيست محيطي
بهره برداري اقتصادي از منابع عظيم رس در دشت سيستان، احياي درياچه ي هامون و حفاظت از محيط زيست
بررسي تاثير pH و غلظت اوليه مس در حذف مس از محلول هاي آبي بوسيله ي نانو اكسيدآلومينيوم
بررسي وارزشيابي نتايج اندازه گيري نقطه اي صوت زيست محيطي در پالايشگاه گازي
تغييرات محيط شهرها در ارتباط با آلودگي هوا
مدلﺳﺎزي كيفي رودخانه بابلﺭود توسط نرمﺍفزار QUAL2K
بررسي تصفيه پذيري فاضلاب بيمارستاني توسط بيوراكتور غشايي مستغرق با تاكيد بر حذف نيتريت، نيترات و فسفات
جنبه‏هاي عملياتي پروژه عظيم تثبيت شن‏هاي روان، مالچ‏پاشي و درختكاري
ديوارهاي دوغابي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير آلاينده گازوئيل بر مقاومت فشاري محدود نشده خاك كائولينيت
آلودگي آبهاي زيرزميني و مديريت آن
بررسي كلي فرمهاي مدفوعي وغيرمدفوعي در آبهاي زيرزميني رودخانه هراز (سد منگل)
مدلسازي نحوه پخش آلاينده هاي جوي خروجي از دودكش واحد هاي صنعتي در مناطق شهري توسط CALPUFF
بررسي كيفيت پساب خروجي پالايشگاه شيرين سازي گاز كارون (GTP) مطابق با استانداردهاي زيست محيطي ايران جهت دفع و استفاده مجدد
بررسي فني و مقايسه روش هاي پاكسازي و اصلاح خاك هاي آلوده
بررسي كاهش حجم لجن هاي بيولوژيكي در تصفيه خانه هاي شهري و صنعتي
بررسي انتشار گاز فرمالدئيد از فراورده‌هاي چند سازه چوبي و اثر آن بر آلودگي محيط
بررسي تاثير دور و زمان كاركرد بر ميزان آلاينده هاي خروجي موتور ديزل تك سيلندر
ارزيابي اثرات زيست محيطي پساب مزارع پرورش ماهي رودخانه دوهزار تنكابن با تكيه بر ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بيمهرگان كفزي
طراحي سيستم تصفيه پساب صنايع رنگرزي (مطالعه موردي : كارخانه زيبا ريس)
بررسي بام سبز به عنوان طرحي براي بازگشت طبيعت به شهرها و آپارتمان ها
معرفي كامل ترين سيستم تصفيه پسابهاي صنعتي جهت جلوگيري از آلوگي محيط زيست خليج فارس در فازهاي 6،7 و 8 پارس جنوبي
گياه پالايي روش نوين جهت حذف آلودگي خاك
مطالعه موردي رفتار محيط اشباع در برابر آلودگي نفتي آب زيرزميني به وسيله شبيه سازي كيفي آبخوان
كاركرد محيط زيستي چنگر (Fulica atra) در پايش آلودگي به جيوه در سواحل جنوب درياي خزر
ارزيابي كيفي رودخانه ها با استفاده از شاخص NSFWQI
نقش مديريت در كاهش اثرات سوء آبياري با پساب بر منابع آب زيرزميني
ارزيابي كيفيت آبهاي سطحي منطقه توريستي جنگل فندقلو براي مصارف شرب و كشاورزي
بررسي و شناسايي منابع آلايندهو اثرات تخريبي آن بر محيط زيست استان كهگيلويه وبويراحمدوتهيه بانك اطلاعاتي با به كار گيري سيستمGIS
بررسي روش‌هاي حذف فلزات سنگين از پساب صنايع با رويكرد استفاده از جاذب‌هاي زيستي ارزان قيمت
تاثيرات آلودگي هاي نفتي بر اكوسيستم خليج فارس و روشهاي پاكسازي آلودگيهاي نفتي
مروري بر كاربرد روش هاي مختلف طراحي آزمايش در فرآيند انعقاد الكتريكي
بررسي همدماي جذب كادميوم توسط نانو اكسيد آلومنيوم
بررسي شاخص كيفي آب NSF رودخانه قزل اوزن در حوضه آذربايجان شرقي
بررسي تاثيربكارگيري مواد زائد گياهي در حذف فلزات سنگين از پساب
اهميت خاك ، منابع آلوده كننده و روشهايي براي پالايش خاك
مروري بر برخي فن آوري هاي حذف آسنيك از آب با تأكيد بر روش هاي حذف زيستي و Phytoremediation
پاكسازي خاك‌هاي آلوده نفتي به كمك شوينده‌ها
خاك شويي منابع خاكي آلوده به آرسنيك
آلودگي هاي حاصل از كوره دوار ريخته گري براي ذوب چدن
فناوري نوين نانو در مديريت پساب و كنترل اثرات سوءآلودگي زيست محيطي
روش هاي نمونه برداري از خاك محوطه هاي آلوده به آلاينده هاي خطرناك
امكان سنجي استفاده از مدل حايل تزريقي در پيشگيري از پيشروي آب شور درياچه ميقان
بررسي كارايي نانو اكسيد تيتانيوم در حذف فسفر از محيط هاي آبي و تو جيه رفتار جذب با مدلهاي جذب سطحي
بررسي اثر آلودگي پسآب مزارع پرورش ماهي با استفاده از برخي فاكتورهاي فيزيكوشيميايي بر روي كيفيت آب در رود خانه دو هزار تنكابن
بررسي منابع ايجاد آلودگي صوتي در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز ( مطالعه موردي: منطقه 10
بررسي و مطالعه فرآيند نوين تقطير غشايي و روشهاي كنترل رسوبگرفتگي در اين فرآيند
باران اسيدي و اثزات زيست محيطي آن
معرفي و كاربرد مدل فرسايشي شكست سد (BREACH GUI)
مديريت بحران مجالي براي كاهش آسيب ها و هزينه هاي ناشي از زلزله
مديريت بحران شهري در جهت كاهش بلاياي طبيعي (زلزله) در ايران
نقش مديريت بحران در كاهش وقوع سيل
تخمين وابستگي شبكه آب به برق بر اساس مشاهدات طوفان سياه داورزن
بررسي نقاط ضعف و قوت روش هاي مدل سازي عملكرد شبكه شريان هاي حياتي وابسته با در نظر گرفتن اندركنش بين آنها
بررسي روش­هاي مدل­سازي عملكرد شبكه شريان­هاي حياتي وابسته با در نظر گرفتن اندركنش بين آنها
بررسي نقش و ساختار بيمه در مديريت ريسك هاي صنايع نفت و گاز وپتروشيمي
گذر از بحران كم آبي، با كاربرد روش ويديومتري در شناسايي مشكلات چاه هاي آب و ارائه راه كارهايي جهت بازيابي چاه هاي آب.
نقش مديريت آوار در كاهش اثرات زيست محيطي سوانح طبيعي
حادثه نفتي خليج مكزيك و درس هايي كه بايد آموخت
مديريت بحران و ريسك در مواجهه با حوادث ناشي از سيلاب
ارزيابي پتانسيل بروز خطر روانگرايي خاك بر پايه روش هاي كيفي در شهرستان بندر گز، استان گلستان
مديريت بحران (تأكيد بر ضرورت و اهميت نقش رسانه ها در مواجهه با بلاياي طبيعي)
چالش هاي مديريت بحران در كشور هاي در حال توسعه و بيان كاستي هاي آنها
بررسي تغييرات اقليم استان مازندران و تاثير آن بر ماكروكليماي منطقه
شناخت الگوهاي هواي مؤثر بر بارش‌هاي شديد در شهر ملاير
ضرورت و اهميت نقش بيمارستان ها در مواجهه با بلاياي طبيعي در مديريت بحران
موانع و محدوديت هاي فرآروي مديريت بحران در نواحي روستايي ايران
بررسي رابطه بين افت سطح آب زير زميني ونشست زمين در منطقه طرق- ابيازن (نطنز
تحليل همبستگي بين دبي و رسوب از طريق منحني سنجه رسوب فصلي و ساليانه مطالعه موردي: 20 ايستگاه رسوب سنجي دراستان مازندران)
تأثيرسوانح طبيعي بر توسعه‌ي پايدار شهري
بررسي چالش هاي عمده در كاهش ريسك سوانح
بحران و مديريت بحران
انتخاب بهترين توزيع آماري براي تحليل فراواني متوسط دبي هاي حداكثر ماهانه مطالعه موردي رودخانه هاي استان چهارمحال و بختياري
بررسي نقش پدافند غير عامل در حفاظت از منابع انرژي به هنگام وقوع مخاطرات انساني و طبيعي
مديريت رسانه و بحران
كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در مديريت بحران زلزله
بررسي نقش پتانسيل هاي زيست محيطي در كاهش شدت پيامدهاي روانشناختي بلايا و سوانح
اثرات مخرب مصرف آفت‌كش‌ها بر سلامت محيط‌زيست، مطالعه موردي علف‌كش‌ها
ارزيابي زيست محيطي مسكن مهر بجنورد گلستان شهر
مديريت انرژي و طراحي محيطي در راستاي دستيابي به معماري پايدار

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید