مجموعه مقالات سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي

مجموعه مقالات سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي

مجموعه مقالات سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي

مجموعه مقالات سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي،13 تا 15 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 92 عنوان مقاله تخصصی شامل 155 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي

 

 

نمك زدايي نفت خام با استفاده از آب مغناطيسي
اثر اتصالعرضي بررسوخ گاز طبيعي درون غشاهاي پلي ايميدي با استفاده از مدل جذبي فنگ
Investigation in difference of sour gas quantity between Inlet of gas pipe line in M.I.S and outlet in Razi Petrochemical by Hysys Simulation
تغييرات ضريب انتقال جرم با دما و رطوبت هوا دربرج خنك كننده مجتمع پتروشيمي بوعلي سينا
كاهش تراوايي غشا مبادله كننده پروتون درپيل سوختي توسط نانومونت موريلونيت
كاربرد الگوريتم ژنتيك چندهدفي براي تخمين پارامترهاي برهمكنشي مدلهاي ترموديناميكي سيستم هاي دوجزئي
شبيه سازي ديناميك و مقايسه ي دو مدل ديناميك براي راكتور شكست كاتاليستي بستر سيالي
بررسي فناوري جذب زيستي توسط جلبك قهوه اي جهت حذف موليبدن از محلولهاي آبي درسيستم هاي پيوسته و ناپيوسته
بررسي و مقايسه مدلهاي رياضي منحني شكست براي جذب زيستي نيكل در ستون بستر ثابت توسط جلبك قهوه اي سيستوسيرا اينديكا پيش تصفه شده با كلريد كلسيم
مطالعه سينتيكي رشدمصرف گلوكز و توليد پروتئين توسط قارچ فوساريوم به منظور توليد نانوذرات فلزي
Dynamic Simulation of Distillation Sequences Columns and Heat-Integration of Them Using Aspen Dynamic & Simulink to Control their Performances
مدسازي جذب آمونياك دربرج پاششي
پيش بيني دماي تشكيل هيدرات ساختار H درحضور گاز كمكي متان با استفاده از معادله حالت PSRK
فرايندهاي غشايي درحذف رنگ از پساب
يك مدل انتقال جديد براي جداسازي دي اكسيد كربن از گاز طبيعي به وسيله غشا پليمري شيشه اي درفشار بالا
feasibility of deleting sulpureous compounds from naphta light cutting
بررسي اثر ساختاري محيط محدود برمولكولهاي پروتئينمهمان در فرايند استخراج ميسلي معكوس
بررسي شيوه هاي ميكرواستخراج جامد و مايع براي آناليز مواد دارويي
بررسي تجربي جداسازي دي اكسيد كربن ازگاز طبيعي با استفاده از نانولوله هاي كربني چندديواره
جذب سطحي فنل برروي كربن فعال پودري درمحيط آبي بررسي ايزوترم و سينتيك جذب
مدلسازي جداسازي تركيب گازهاي اولفيني / پارافيني به وسيله غشاهاي پليمري شيشه اي
شبيه سازي ديناميكي و كنترل واحد تقطير اتمسفريك پالايشگاه شيراز
بررسي شرايط بهينه ي عملكرد و پارامترهاي موثر برخلوص محصولات درواحد جداسازي ميعانات گازي مجتمع گاز پارس جنوبي
بررسي عوامل موثر برفرايند بازيافت دي اكسيد كربن از دودكش كوره ريفورمر واحد آمونياك و استفاده مجدد آن در واحداوره پتروشيمي كرمانشاه
استخراج و اندازه گيري آفت كش ها درنمونه هاي عسل با استفاده از استخراج مايع – مايع هموژن و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
امكان سنجي بيوليچينگ اورانيوم با استفاده از روش رويه – پاسخ باكس بنكن در شرايط مختلف عملياتي دريك راكتور مخزني همزندار
مطالعه تجربي و مدلسازي ترموديناميكي تعادل جامد – مايع سيستم دوتايي نرمال تترادكان +نرمال هگزادكان توسط مدلهاي اكتيويته
سازگاري ترموديناميكي داده هاي آزمايشگاهي محتواي آب گاز طبيعي با استفاده از معادله حالت PSRK
مطالعه تجربي و مدلسازي رياضي عملكرد يك آب شيرين كن خورشيدي شامل فرايندهاي رطوبت زني و رطوبت گيري
كلريناسيون پلي اتيلن سنگين به روش تعليقي و بررسي خواص و ساختار مولكولي محصولات واكنش
سنتز غشاي نوين اولترافيلتراسيون مقاوم در برابر حلال به روش تركيب
بررسي تركيبات آلي فرار دربافت كبد ماهي عروس با استفاده از كروماتوگرافي گازي GC-MS,GC
كاهش COD درپساب آلوده به موادآروماتيك BTEX با استفاده از روش اكسيداسيون پيشرفته آب اكسيژنه H2O2
سيستم هاي آبي دوفازي و كاربرد آنها درجداسازي آنزيم هاي پروتئاز
Applied emulsion liquid membrane to extraction Titanium from nitric acid solution
جداسازي تركيبات جانبي آروماتيكي از نرمال پارافين هاي C10-C14 بوسيله غربال ملكولي 13X
تصفيه پساب پالايشگاهي با استفاده از روش انعقاد و شناورسازي با هواي محلول
حذف تركيبات آروماتيك حلقوي PAHs) پساب پالايشگاه توسط خاك رس
مطالعه ي توليد نيتروژن از هوا با استفاده از جذب سطحي تناوب فشار
Design of a Reconstruction for Specific Wear Rate of Epoxy Composites with Various Compositions Content of Polytetrafluoroethylen (PTFE), Graphite, Short Carbon Fibers (CF) and Nano-TiO2 via Adaptive Neuro-fuzzy Inference System (ANFIS)
Nitrogen Removal in Aerobic and Anaerobic Cycles
مقايسه روش ساخت مورفولوژي وخصوصيات جداسازي گاز درغشاهاي نانوكامپوزيت متقارن و نامتقارن استات سلولز / سيليكا
مدلسازي جداسازي گازهاي اسيدي ازگاز ترش با استفاده از حلال تركيبي سولفينول فيزيكي – شيميايي
بررسي رفتارترموديناميكي سيستمهاي حاوي پليمر و الكتروليت درجداسازي پروتئين ها وتخليص مواد بيولوژيكي
شيرين سازي گاز طبيعي بوسيله مدول پيچشي غشاء
شبيه سازي واحد جذب تناوبي با فشار براي توليد نيتروژن
شبيه سازي برج پرشده فرآيند جداسازي سه جزئي الكل – اتر – آب توسط نرم افزار Aspen Plus
CFD Simulation of CO2 Absorption from Power plant flue gas in Hollow-Fiber Membrane Contactors
An environmentally friendly water -based drilling fluid applicable in Iranian oil fields
جداسازي زيستي متان از هواي آلوده
Preparation of hydrophilic ultra filtration membrane using Diaminobenzoic acid as additive in the casting solution
مدلسازي سينتيكي فرآيند گوگردزدايي اكسيداسيوني
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي تراوايي گاز درغشاي نانو كامپوزيتي پلي يورتان برپايه استر و اتر
بررسي توانايي قارچ ها در جداسازي زيستي كروم شش ظرفيتي از پساب
بررسي تجربي تاثير نوع سيني برخشك شدن ميوه كيوي درخشك كن سيني دار
شبيه سازي تفكيك كننده گاز – مايع عمودي درشركت پالايش گاز سرخون و قشم
استفاده از آكنه هاي نامنظم براي توزيع يكنواخت تر مايع در برج پرشده با آكنه هاي ساختاريافته
حذف تركيبات آروماتيك حلقوي از پساب به كمك جاذب
بررسي اثر شكل ذرات درمدل بروگمن براي پيش بيني تراوايي غشا ماتريس آميخته دربرگيرنده نانوذرات تراوا
افزايش جذب CO2 به وسيله مونواتانول آمين MEA دريك تماس دهنده غشايي جريان متقاطع جديد
بررسي پارامترهاي مختلف ساخت كربن فعال با استفاده از عامل فعال كننده اسيدفسفريك جهت ذخيره سازي دي اكسيد كربن
مدلسازي شاردرجداسازي غشايي آنتوسيانين از گلبرگ زعفران با استفاده از منطق فازي
اثرسخت شدن زنجيره هاي پليمري درمدل بروگمن براي پيش بيني تراوايي غشا ماتريس آميخته حاوي نانوذرات تراوا
مروري برتوليد زيست ديزل از روغنهاي خوراكي پسماند
مروري برروشهاي متداول استخراج ليپيد از ريزجلبك ها با استفاده از حلال
بررسي امكان استخراج ليپيد از ميكروجلبك با استفاده از سيال فوق بحراني
جداسازي آنتوسيانين از گلبرگ زعفران بوسيله حلال و جداسازي غشايي
شبيه سازي برج تثبيت ميعانات گازي پالايشگاه گازپارسيان
پيش بيني گزينش پذيري جذب سطحي پروپان / پروپيلن روي كربن فعال بوسيله تئوري محلول جذب شده ايده آل
اندازه گيري افت فشار و ماندگي مايع دربرج رطوبت زني با آكنه هاي ساختاريافته
اندازه گيري ضرايب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبت زني با آكنه هاي ساختاريافته
پيش بيني تراوش پذيير از ميان غشا زئوليتي DD3R
بررسي قابليت جاذبهاي طبيعي درحذف فلزات سنگين مس و سرب
Liquid + liquid) equilibrium data for ternary mixtures of (water + phosphoric acid + hydrocarbonic solvent) at T = 298.2 K
بررسي تاثيرات پارامترهاي مختلف برجداسازي كافيين از محلول آبي با استفاده از غشاي الياف توخالي به كمك ديناميك سيالات محاسباتي
بررسي اثر حجم بستر آند و غلظت نمك طعام برروي عملكرد پيل سوختي ميكروبي
ماندگي گاز سرعت چرخش مايع و ضريب انتقال جرم حجمي جذب اكسيژن درراكتور هواخيز
مطالعه سينتيك و ايزوترم جذب فرآيند جداسازي تركيبات آروماتيكي از نرمال پارافين ها برروي زئوليت 13X
جداسازي تولوئن از هپتان به كمك اتيلن گلايكول و حلال تركيبي اتيلن گلايكول –N + فرميل مورفولين دردماي 303/15 كلوين
مدلسازي برج ديوار مياني
ساخت پايه متخلخل آلومينايي تيوبي به روش ريخته گري دوغابي
بررسي سيستم كنترل فرايند جداسازي اتانول از آب با استفاده از بنزن
امكان سنجي استفاده از فرآيند فيلتراسيون براي ته ريزي تيكنر باطله ي كارخانه فرآوري شركت معدني و صنعتي گل گهر
ارزيابي خواص غربال مولكولي دركربن حاصل از پيروليز رزين فنلي به منظور كاربرد درساخت غشاهاي كربني
مطالعه نفوذ سطحي در سيستم هاي گاز – جامد با استفاده از نظريه نوسان گر
تحليل اكسرژي وكاربرد آن درفرايندهاي خورشيدي
بررسي افت فشار و انتقال حرارت درراكتورهاي بستر ثابت دراعداد رينولدز پايين با استفاد هاز ديناميك سيالات محاسباتي
بررسي تاثير هندسه گردابه ياب برراندمان سيكلون جداكننده پودر سياه از گاز طبيعي با استفاده از شبيه سازي CFD
بررسي تاثير پارامترهاي هندسي درجداسازي آسفالتين ازنفت خام سنگين در هيدروكربن سيكلون با استفاده از شبيه سازي CFD
Two Benchmarks for Evaluating the Direct Numerical Simulation of Interphase Mass Transfer
مطالعه آزمايشگاهي تاثير قطر قطرات درغلظت هاي كم برراندمان جداسازي هيدروسيكلون تصفيه پساب نفتي
Dielectrophoretic Demulsification of O/W Emulsion

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید