انتشار مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

مجموعه مقالات اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

مجموعه مقالات اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي،19 تا 21 شهریور 1390 توسطدانشگاه زنجان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 1180 عنوان مقاله تخصصی شامل 4973 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي

 

 

 

افزايش بهره وري آب در سيستم آبياري قطره اي نواري با استفاده از تانسيومتر بر عملكرد ذرت دانه اي در ارزوئيه استان كرمان
ارزيابي عملكرد و اجزاي عملكرد گياه بادمجان تحت سطوح مختلف آبياري و كود نيتروژن
بررسي تاثير دو روش آبياري نشتي و باراني بر عملكرد چغندر قند
بهره وري سيستم آبياري باراني كلاسيك در تغييرات فشار لوله هاي فرعي
آبياري نوين و دقيق ذرت، گامي بلند بسوي افزايش بهره وري و جهاد اقتصادي
تاثير تيمارهاي كم آبياري بر عملكرد دانه و بهره وري مصرف آب دو رقم سويا
تخمين TDS آب زيرزميني دو آبخوان به كمك EC و ارتباط دو پارامتر با يكديگر (مطالعه موردي: حوزه آبخيز شهرستان لردگان)
تاثير مديريت آبياري وكود نيتروژن برعملكرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمي
نتايج اثر قطع آبياري و كاربرد سيليس بر شاخص‌هاي زراعي و عملكرد دانه برنج رقم طارم محلي
ارزيابي پتانسيل و تعيين مهمترين پارامتر تأثيرگذار بر شاخص آسيب پذيري آبخوان دشت ملاير با استفاده از آناليز حساسيت به روش تك پارامتري مدل SI
بررسي وضعيت سازه‌هاي اندازه‌گيري جريان در شبكه‌هاي آبياري كشور
تغيير اقليم و بحران آب كشاورزي در دوره هاي آتي(دشت هشتگرد)
بررسي اثر تنش كم آبي بر صفات كمي شش رقم گلرنگ بهاره ( Carthamus tinctorius L.)
بررسي اثرات تلفيق آب شور و غير شور بر عملكرد گندم توسط مدل SWAP
كيفيت آب هاي زيرزميني دشت قهاوند از نظر خورندگي و رسوب گذاري
مطالعه اثر شدت هاي مختلف تنش كم آبي بر عملكرد دانه و اجزاي آن و سرعت رشد گياه (CGR) ارقام كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)
ارزيابي قابليت تركيب عمومي لاينهاي نرعقيم و برگشت دهنده باروري آفتابگردان در دو آزمون آبي و تنش
تأ ثير تيمارهاي كم آبياري بر محتواي آب برگ و ميزان آب نسبي از دست رفته برگ در ژنوتيپ هاي گندم دوروم
بررسي و پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني حوضه گرگان- قره سو جهت اختصاص به مصارف كشاورزي
مقايسه بهره وري آب در توليد برنج به دو روش تك كشتي (كشاورزي رايج) و كشت توأم برنج-اردك (كشاورزي ارگانيك)
بررسي تغيير اقليم اراك طي 50 سال گذشته
اثر تنش خشكي و محلول پاشي سولفات روي بر عملكرد دانه و روغن آفتابگردان(Helianthus.annuus L.)
تاثير دور آبياري و سطوح مختلف پليمر سوپر جاذب و كود نيتروژن بر عملكرد و خصوصيات كيفي توت فرنگي
بررسي همبستگي بين صفات مختلف وعملكرد نخودرقم آرمان تحت تاثير مديريت تك آبياري و تراكم بوته
اثر راندمان آبياري بر ميزان آب زهكش شده از شبكه زهكشي دشت مغان
امكان استفاده مجدد زه آب خروجي دشت مغان
تاثير تنش هاي شوري و خشكي بر هدايت هيدروليكي اشباع خاك تحت كشت برنج
تاثير رژيم هاي مختلف آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد سويا
ارزيابي نتايج دو ساله دور آبياري و كاربرد كود پتاس بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه برنج رقم شيرودي
اثر تنش كم آبي بر عملكرد دانه و صفات مرتبط با آن در هيبريدهاي جديد ذرت
نقش تابش خورشيدي برآورد شده از روابط تجربي در معادله پنمن مانتيث- مطالعه موردي منطقه تبريز
پهنه بندي كيفي آب‌هاي زيرزميني دشت‌ گناباد با استفاده از زمين آمار
بررسي تأثير كم آبياري بر بهره وري آب در سيستم آبياري قطره اي نواري در كشت ذرت علوفه اي
ارزيابي ارقام برنج ايراني براي تنش خشكي
بررسي شاخص هاي بهره وري آب، در شرايط كمبود آب، براي مناطق مختلف ايران
ارزيابي سيستم آبياري جويچه اي و تاثير آن بر زهكشي
بررسي آناليز دوعمقي گلف جهت تعيين هدايت هيدروليكي اشباع صحرايي و پتانسيل جريان ماتريك در خاك هاي سنگين
تاثير احداث سد كرخه بر پارامترهاي كيفي آب ورودي به تالاب هورالعظيم
ارزيابي مدل CropSyst در شبيه سازي اثر آب بر عملكرد و بهره وري آب برنج
بررسي واكنش هدايت روزنه اي و مقاومت روزنه اي در گياه جو در شرايط تنش خشكي
تعيين گستره شدت خشكسالي هاي حوزه گاماسياب
اثر سيستم هاي خاك ورزي و روش كشت بر مصرف آب آبياري در كشت گندم
ارزيابي ژنوتيپ هاي مختلف كنجد داخلي و خارجي از نظر تحمل به شرايط آبياري محدود با استفاده از روشهاي تجزيه چند متغيره
بررسي روش هاي مختلف آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد رقم طارم محلي برنج
بررسي اثر تغيير اقليم بر توزيع زماني جريان رواناب ناشي از ذوب برف در حوضه دزبا استفاده از مدل ذوب برف SRM و مدل اقليمي ECHAM4
شبيه سازي جريان رودخانه دز با استفاده از مدل ذوب برف SRM
بررسي مدل پيش بيني بارندگي سالانه در اقليم خشك تا خشك سرد استان گلستان

 

 

كاربرد برنامه ريزي خطي براي تعيين بهترين الگوي كشت(مطالعه موردي اراضي پايين دست سد گاوشان)
بررسي پتانسيل خاك – زئوليت در تله اندازي فلزات سنگين
تاثير شوري آب آبياري و نيتروژن بر عملكرد انار و كارايي مصرف آب (WUE)
تأثير شرايط رطوبتي خاك، لجن فاضلاب و كودهاي شيميايي بر كارايي مصرف آب در گياه برنج
كاربردبرنامه ريزي خطي در تعيين الگوي بهينه كشت با تاكيد بر محدوديت آب مطالعه موردي: شهرستان جهرم – فارس
اثر شوري دائم و متناوب محلول غذايي برغلظت برخي عناصر غذايي در ريشه گوجه فرنگي در كشت هيدروپونيك
بررسي تاثير پارامتر هاي تغذيه اي و تخليه اي بر روي تراز آب زيرزميني در مدل منابع آب زيرزميني دشت اروميه
ارزيابي هيبريد هاي جديد ذرت دو منظوره بر اساس كارايي مصرف آب و عملكرد دانه و علوفه
اثر رژيم هاي مختلف كم آبياري بر خصوصيات كمي و كيفي دو رقم گلرنگ در شرايط آب و هوايي اهواز
واكنش عملكرد ذرت S.C704 به تنش رطوبتي در تراكم هاي مختلف كاشت و تاثير آن بر بهره وري آب
بررسي تأثير سطوح مختلف شوري و رژيم هاي آبياري روي عملكرد و اجزاي عملكردخلر(Lathyrus sativus L.)
اثرات تنش خشكي بر عملكرد دانه وكارايي نيتروژن ذرت دانه اي هيبريد سينگل كراس 704 در مقادير متفاوت نيتروژن
بررسي روند خشكسالي دشت اردبيل براساس شاخص منبع آب زيرزميني (GRI) با استفاده از GIS
آشكارسازي روند تغييرات زماني تبخيرتعرق گياه مرجع ماهانه در شمال و شمال غرب ايران
ارزيابي الگوي تغييرات زماني بارندگي ماهانه در شمال و شمال غرب ايران با استفاده از آزمون هاي اسپيرمن و كندال
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپ هاي گندم تحت تأثير تنش خشكي پس از گلدهي
مصرف بهينه سولفات پتاسيم و سولفات روي در شرايط تنش خشكي براي افزايش عملكرد دانه در ذرت رقم سينگل كراس 704
مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، راهي براي مقابله با تنش خشكي در ذرت رقم سينگل كراس 704
اثر تنش رطوبتي و محلول پاشي يديد پتاسيم بر عملكرد و اجزاء عملكرد جو رقم ريحان
بررسي تغييرات كيفي آب هاي زيرزميني دشت قهاوند و پهنه بندي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)
مطالعه برخي خصوصيات فيزيكي، شيميايي شريان حياتي آبياري استان خوزستان (مطالعه موردي: رودخانه كارون بزرگ)
بررسي پتانسيل خودپالايي زهكش هاي روباز در كاهش آلودگي هاي كشاورزي؛ مطالعه موردي شبكه زهكشي قزوين
ارزيابي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي پيشرفته جديد گندم نان در تاريخ هاي مختلف كاشت بر اساس شاخص هاي تحمل و حساسيت تنش
بررسي اثر زماني (به‌هنگام بودن داده‌ها) و مكاني (فاصله) ايستگاه هواشناسي از محل مزرعه بر نياز آبي گياه كشت شده
ارتباط بين قدرت بذر با عملكرد آفتابگردان روغني رقم ايروفلور در مقادير متفاوت نيتروژن، سه نوع تيمار آبياري و تراكم بوته در شرايط آب و هوايي اروميه
خشكسالي و تاثير آن بر منابع آب زيرزميني با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردي شهرستانهاي كرمانشاه، صحنه و سنقر)
ارزيابي بازده ايستگاه هاي پمپاژ سامانه هاي آبياري باراني سنترپيوت – مطالعه موردي استان زنجان
بررسي اثر روش هاي كم آبياري بر عملكرد كمي و كيفي گياهان علوفه اي تابستانه (ذرت، سورگوم و ارزن علوفه اي)
خواص حجمي دانه لوبيا تحت سيستمهاي مختلف آبياري و نياز آبي گياه
تحليل اقتصاد توليد و برآورد كارايي فني انگوركاران با استفاده از تحليل مرزي تصادفي مطالعه موردي: منطقه سيستان
تأثير كارايي فني بر اقتصادي كردن رفتار بهره برداران برنج با استفاده از تحليل مرزي تصادفي، مطالعه موردي در شهرستان مرودشت استان فارس
مقايسه مدل شبكه عصبي مصنوعي و سري زماني درپيش بيني صادرات پسته در ايران
اجراي سياست پرداخت سوبسيد (تغيير جبراني از سوي دولت) در بازار خرده‌فروشي برنج در حمايت از توليدكننده
بررسي شاخصهاي تعيين كننده امنيت غذائي در ايران و نقش فناوريهاي نوين در ارتقائ آن
تاثيرآموزش هاي فني و حرفه اي كاركنان بر كارائي فني صنايع كشاورزيمورد: استان گلستان
مطالعه تطبيقي بهره وري متوسط عوامل توليد در نظام هاي بهره برداري مورد: استان گلستان
بررسي و تعيين الگوي بهينه كشت محصولات زراعي مزرعه نمونه خضري
استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره جهت تعيين عوامل موثر بر توليد سيب زميني در شهرستان اردبيل
رتبه بندي شاخص هاي مواد و محصول در مكان يابي صنايع مبلمان چوبي جهت بهره وري مناسب از منابع طبيعي
ضرورت پايداري عرصه هاي جنگلي: با تأكيد بر جايگزيني تخته خرده چوب روكش ملامينه به جاي روكش چوبي در صنايع مبلمان
تخصيص بهينه اراضي زراعي با استفاده از رهيافت برنامه ريزي فرا آرماني (Meta-Goal) مطالعه موردي: استان اصفهان
بررسي تأثير تغيير قيمت آب آبياري بر الگوي كشت و سود ناخاص كشاورزان تحت شرايط عدم حتميت، مطالعه موردي استان خراسان رضوي
برآيند شبيه سازي تغييرات اقليم و تاثير آن بر اقتصاد و توسعه پايدارسد تهم، شهرستان زنجان
بررسي نقش فناوري در رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران
مقايسه اقتصادي توليد برنج به دو روش تك كشتي و كشت توأم برنج-اردك با در نظر گرفتن شدت انرژي
بررسي عوامل مؤثر بر ضايعات دو رقم متداول برنج جهت ارتقاء راندمان توليد در كشاورزي نوين
بررسي آثار سياستي و مزيت نسبي توليد خيار گلخانه‌اي در شهرستان‌هاي منتخب استان همدان
بررسي ساختار توليد مزارع گندم در استان كرمان
ارزيابي اقتصادي تناسب اراضي منطقه شهركرد براي گندم با استفاده از برنامه ALES
بررسي عوامل موثر برتاخيردراجراي شبكه هاي آبياري وزهكشي( سازمان آب وبرق خوزستان) وبرآورداثرات اقتصادي(ميزان خسارات) آن درمنطقه
الگوي مناسب پيش بيني قيمت محصولات كشاورزي
نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادي بخش كشاورزي ايران
اندازه گيري كارايي استان هاي كشور در توليد مرغ گوشتي
مطالعه شاخص هاي فني و اقتصادي و ارائه الگوي اجراي كشاورزي دقيق در توليد محصول گندم در شهرستان دزفول
اندازه گيري نا كارايي تكنيكي و دلايل ايجاد آن در توليد گندم آبي شهرستان سراب
بررسي عوامل تعيين كننده رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران
ارزيابي شاخص هاي فني و اقتصادي استفاده از كشاورزي دقيق در سيستم رايج توليد محصول گندم در دو واحد مكانيزه در شمال خوزستان
تحليل اقتصادي كاربرد كود دامي و شيميايي در كشت ذرت
اثر هزينه تحقيقات كشاورزي بر رشد ارزش افزوده كشاورزي در ايران
سنجش مهارت گلخانه داران شهرستان تبريز در بكارگيري عمليات پايدار كشاورزي
پسماندهاي زراعي منبعي مناسب و پايدارجهت تامين مواد اوليه فيبري صنايع چوب و كاغذ كشور
مطالعه و ارزيابي شاخص هاي انرژي براي توليد كلزا در منطقه جنوب استان فارس (مطالعه موردي: شهرستان فيروزآباد)
نسبت انرژي كنجد آبي- مطالعه موردي: شهرستان لارستان (فارس)
انتخاب اقتصادي ترين تجهيزات و تاسيسات گلخانه اي توليد گل توسط فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP )
شناخت رفتار اقتصادي جامعه، پيش‌شرط سياست‌گذاري مؤثر و كارآمد(مطالعه مورد بازار بيمه كشاورزي)
ارزيابي و بهبود مصرف بهينه منابع انرژي در توليد گندم آبي در شهرستان ساوجبلاغ
بررسي روند مصرف انرژي و ارائه الگوي اقتصادسنجي توليد انگور در ملاير
بكارگيري روش طيف سنجي خاك و كود دهي نرخ متغير در بهينه سازي توصيه كود فسفره
تعيين فسفرخاك با استفاده از روش طيف سنجي
تاثير تراكم داده ها ي پهنه بندي خاك روي ميزان مصرف كود در روش كود دهي نرخ متغير
تخمين سريع رطوبت خاك بوسيله روش طيف سنجي
اثر روش‌هاي نوين خاك‌ورزي بر حفظ رطوبت خاك‌ و بهبود عملكرد محصول
ارزيابي كارائي برخي مدل هاي درون يابي در پهنه بندي و تهيه نقشه شوري خاك
كاربرد حسگرهاي طيف نوري به منظور پاشش نرخ متغير كود مايع ازته
تأثير روش‌هاي مختلف خاك‌ورزي بر مؤلفه هاي عملكرد لوبيا قرمز در لرستان
طراحي، تحليل و شبيه سازي يك تيغه عمودي مجهز به كرنش سنج براي تخمين مقاومت مكانيكي خاك با استفاده از نرم افزار Cosmosworks
تعيين رطوبت بهينه كمپوست جهت اكسترود كردن
بررسي تغييرات مكاني قابليت هدايت الكتريكي و اسيديته خاك با استفاده از روش هاي زمين آماري (مطالعه موردي: شهرستان فيروزآباد
استفاده از تكنيك زمين آمار به منظور مديريت كودي بخشي از باغ هاي پسته ي شهرستان انار در استان كرمان
بكارگيري روش پردازش تصوير جهت تعيين ميزان ماده آلي خاك
ارزيابي دقت روش هاي تخمين نسبت جذب سديم خاك و بررسي امكان كاهش وقت و هزينه هاي نمونه برداري با به كارگيري داده هاي كمتر براي تخمين
اثر محلول پاشي نانو اكسيد آهن بر ميزان عناصر معدني دانه سويا
تاثير بقاياي سرخس آزولا در تشكيل كود آلي كمپوست از ضايعات چوب درختان ميوه
تأثير بقاياي گياهي يونجه با و بدون گچ و سولفات آلومينيوم بر خصوصيات فيزيكي يك خاك سديمي واقع در استان همدان
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي رسوبات دلتايي سفيدرود
تأثير مديريت هاي مختلف بر پراكنش مكاني مواد آلي در باغ هاي پسته ي منطقه ي هرمزآباد رفسنجان
رابطه بين تخريب و تراكم خاكدانه ها در خاك كشاورزي مارني تحت تاثير قطرات باران
تأثير خصوصيات فيزيكوشيميايي بسترهاي كشت خاكي و هيدروپونيك بر ويژگي هاي رشد ميني تيوبرهاي سيب زميني
اثرات پلي اكريل آميد آنيوني بر تخلخل و هدايت هيدروليكي يك خاك لوم رسي
تاثيراستفاده از فاضلاب تصفيه نشده رو ي خاك اراضي كشاورزي (مطالعه موردي بخشي از اراضي كشاورزي سيستان)
معرفي رويكرد نوين K-نزديكترين همسايه براي تخمين غيرپارامتريك جرم ويژه ظاهري خاك در مقايسه با روش پارامتريك PTFs
شبيه سازي عملكرد گياه كلزاي متأثر از شوري با استفاده از مدلهاي ماكروسكوپيك
تعيين حد تحمل و آستانه خسارت رنگدانه‌هاي لوبيا چيتي به كبالت
بررسي تأثير خاك ورزي حفاظتي و بقاياي گياهي بر عملكرد گندم رقم تجن
تغيير‌پذيري تناسب كيفي اراضي در واحد‌هاي همگون نقشه‌ي خاك دشت شهركرد براي كشت آبي گندم و يونجه
اندازه گيري ضرايب هدايت هيدروديناميكي خاك به دو روش ارنست و گلف در اراضي شمال هوفل
بررسي كارايي جذب روي و شاخص‌هاي رشد در ارقام مختلف گندم در يك خاك آهكي
مطالعه توان ژنوتيپ‌هاي بومي گندم با هدف تامين روي مورد نياز گياه و حفظ محيط زيست خاك
بررسي تاثير فاصله درختان گز بعنوان باد شكن زنده بر روي شوري خاك هاي كشاورزي(مطالعه موردي: شهرستان اردكان)
بررسي تاثير فاصله درختان گز بعنوان باد شكن زنده بر عملكرد يونجه (مطالعه موردي: شهرستان اردكان
اصلاح خاكهاي شور و سديمي به روش آبشويي متناوب در شمال هوفل دشت آزادگان
اثرات مصرف كود شيميايي بر تجمع فلزات مس و نيكل و كيفيت خاك هاي كشاورزي
تغييرپذيري مكاني شوري خاك به منظور مديريت ويژه خاكهاي شور مطالعه موردي دشت جنوبي اروميه
تغييرپذيري مكاني شوري خاك به منظور مديريت ويژه خاكهاي شور مطالعه موردي دشت جنوبي اروميه
بررسي تاثير مقادير مختلف كود گوگرد ، ورمي كمپوست و باكتري تيوباسيلوس بر افزايش قابليت جذب فسفر خاك
مطالعه ي تأثير لجن فاضلاب بر فسفر قابل جذب در خاك اهواز
روابط متقابل ميان خاك آلوده و گياه
اثر تغيير كاربري اراضي و موقعيت شيب بر بخش‌هاي كربن آلي خاك
به كارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي و معادله اسكيدمور در تعيين حد ‌مجاز فرسايش خاك براي برنامه‌ريزي اقدامات حفاظت خاك درآبخيز چهل‌چاي_ استان گلستان
بررسي تأثير مونت ‏موريلونيت بر جذب كادميم و سرب توسط گياه ذرت
پيش بيني ساعتي دماي خاك (مطالعه موردي: قزوين)
بررسي اثر تردد ماشين آلات كشاورزي بر برخي ويژگي هاي هيدروليكي خاكبا استفاده از نفوذسنج صفحه اي
بررسي و مقايسه خصوصيات و شاخص هاي كيفيت خاكهاي مالي سولز در اراضي زراعي تناوبي
بررسي تأثير روش هاي خاك ورزي بر نوع بقاياي برنج و شاخص هاي فني در كشت گندم
ارزيابي كمّي توزيع اندازه حفرات خاك به روش آناليز تصوير در افق ماليك خاكهاي مالي سولز با كاربري هاي اراضي متفاوت
مقايسه عملكرد و اجزاي عملكرد گندم تحت سيستم‏هاي مختلف خاك‏ورزي
ارزيابي حاصلخيزي خاك دشت اردبيل براي گياه گندم بر اساس برخي ويژگي هاي شيميايي خاك با استفاده از تحليل سلسله مراتبي و سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي پايداري خاكدانه‌ها در موقعيت‌هاي مختلف شيب در كاربري‌هاي جنگل و زراعي
بررسي غلظت هاي متفاوت كلريدكلسيم بر برخي از پارامتر هاي رشد و محتواي پرولين در جداكشت هاي گياه ميخك در شرايط كشت بافت
اثرات زيست محيطي توليد گندم در استان فارس (مطالعه موردي شهرستان مرودشت)
پاسخ هاي بيو شيميايي و فيزيولوژيك گياهچه كلزا (Brassica napus) به تنش نيكل
كاربرد مدل رياضي با ضريب پخش متغير مكاني براي تحليل انتقال آلاينده در آبخوان ها
مطالعه توان استفاده ازACC به عنوان منبع نيتروژن در آزوسپريلوم هاي جداسازي شده از ريزوسفر كلزا در نقاط مختلف استان گلستان
بررسي تعديل اثر تنش شوري در گياه گندم باكاربرد باكتري آزوسپريلوم
اثر ميكروارگانيزم هاي محرك رشد بر برخي پارامترهاي فيزيولوژي بنگدانه(Hyoscyamus niger L) تحت تنش كادميوم
اثر كلسيم بر كاهش جذب كادميوم در ريشه و اندام هوائي گياه بابونه (Matricaria chamomilla)
بررسي اثرات سرعت پيشروي و دفعات عبور تراكتور بر تراكم خاك
تاثير زراعت غلات آبي و ديم بر ميزان ذخيره كربن آلي و برخي عناصر غذايي پرمصرف موجود در خاك
بررسي بستر مناسب جهت توليد ورمي كمپوست از ضايعات آلي
تأثير مقادير نيتروژن بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام آفتابگردان
واكنش عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام آفتابگردان به نيتروژن
بررسي اثرات روش هاي خاك ورزي و كشت گياهان پوششي زمستانه بر عملكرد گوجه فرنگي
تأثير شوري و مس بر جذب عناصر كم مصرف در ريشه نهال هاي دو رقم پسته تحت شرايط گلخانه
رابطه بين توليد رواناب و رسوب در خاك مارني متأثر از مصرف پلي وينيل استات
تاثير پخش سيلاب بر فراهمي آب گياه در ايستگاه پخش سيلاب قره چريان
برآورد ظرفيت تبادل كاتيوني برخي خاك هاي منطقه قزوين با استفاده از توابع انتقالي خاك
ارزيابي تأثير سطوح كود سوپرفسفات تريپل بر عملكرد و صفات مرتبط با عملكرد ارقام لوبيا چيتي
كاربرد درختان بيد و صنوبر روشي نوين در فرآيند گياه پالايي خاك هاي آلوده
تاثير سطوح مختلف كود نيتروژن روي جذب و تخصيص نيتروژن در اندام هاي مختلف ارقام سيب زميني
تاثير موقعيت شيب دامنه بر ويژگي هاي خاك در اراضي كشاورزي اطراف شهرستان ساري
تأثيرباكتري تيوباسيلوس بر جذب فسفر و برخي صفات كيفي ميوه گوجه فرنگي تحت شرايط شوري
تأثيرباكتري تيوباسيلوس بر رشد و غلضت ويتامين ث ميوه گوجه فرنگي تحت شرايط شوري
ارزيابي برخي پاسخ هاي فيزيولوژيك و مورفولوژيك سه ژنوتيپ چغندرقند vulgaris L.) (Beta در خاك شور
تأثيرمقادير مختلف نمك در خاك بر رشد و تبادلات گازي سه ژنوتيپ چغندرقند (Beta vulgaris L.)
پيامد تبديل اراضي جنگلي به باغ بر بخش‌هاي فيزيكي كربن آلي خاك در منطقه مريوان
تاثير ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي بر پايداري خاكدانه ها در حوزه آبخيز تهم چاي، زنجان
بررسي ميزان كربن آلي در ارتباط با رس و عمق خاك در دو رده خاك ورتي سول و اينسپتي سول (مطالعه موردي دشت بيله ور استان كرمانشاه)
بررسي و مقايسه ضريب فرسايش پذيري بين شياري خاك چهار منطقه از استان آذربايجان شرقي
بررسي اثر پوشش گياهي در دو محدوده زماني مختلف برميزان فرسايش يك شيب كمپلكس با استفاده از Hillslope Erosion Model (مطالعه موردي: منطقه ي بوكان، استان آذربايجان غربي)
تأثير شوري بر نحوه جذب برخي از عناصر غذايي در گياه هالوفيت آلوروپوس (Aeluropus littoralis)
ويژگي هاي خاك موثر بر فرسايش شياري در درعرصه هاي مارني غرب زنجان
تأثير سطوح مختلف نيتروژن و پتاسيم بر صفات ارقام مختلف گندم در شرايط شور
بررسي ميزان غلظت سزيم-137 در تعدادي از سري خاك هاي اراضي كرج و اشتهارد
بررسي تاثير مصرف سولفات روي بر عملكرد و غلظت روي دانه گندم در شرايط مزرعه
تهيه نقشه پهنه بندي پراكنش عنصر غذايي آهن در بخشي از خاكهاي زراعي استان آذربايجان شرقي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي به منظور بهينه سازي مصرف كود هاي حاوي اين عنصر
پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش با مدل كاناگاوا با استفاده از GIS
تنوع زيستي و نقش كشاورزي ارگانيك در حفظ آن
بررسي جذب آرسنيك بوسيله پنج گياه در سه نوع خاك
بررسي آلودگي خاك و گياه به سرب در مزارع تحت كشت گندم استان خوزستان
بررسي رابطه ي بين ويژگي هاي خاك و اجزاء مس، آهن و منگنز در خاك هاي شاليزار لنجانات اصفهان
مقايسه ضريب آبگذري غير اشباع خاك با استفاده از مدلهاي معلم-وان گنوختن و بروكس كوري در يك خاك لوم شني در تيمار هاي مختلف تراكم
بررسي ميزان اكسيداسيون گوگرد و آزاد شدن برخي عناصر غذايي در خاك هاي آهكي استان خراسان
بررسي ميزان اكسيداسيون گوگرد و آزاد شدن برخي عناصر غذايي در خاكهاي آهكي استان آذربايجان شرقي
بررسي ميزان اكسيداسيون گوگرد و آزاد شدن برخي عناصر غذايي در خاك هاي آهكي استان كرمان
بررسي ميزان اكسيداسيون گوگرد و آزاد شدن برخي عناصر غذايي در خاك هاي آهكي استان مازندران
بررسي نقش اقليم بر تغييرات خصوصيات مورفولوژيكي، ژنتيكي و طبقهبندي خاكهاي دشت رستاق و كاكان در استانهاي فارس و كهگيلويه
مطالعه كانيشناسي رس خاكهاي دشت كاكان و رستاق در استانهاي كهگيلويه و فارس با اقليمهاي مختلف
تاثير قارچ هاي Glomus در پالايش سبز خاك آلوده به سرب توسط گل گندم (Centaurea cyanus L.)
بررسي مقاومت سله سطحي حاصل از پليمر پلي الكتروليت آنيوني با پايه پلي آكريل آميد در يك خاك شني
تخريب خاكدانه تحت تاثير بارندگي پيشين در دو كاربري كشاورزي و بكر
تأثير سطوح مختلف بيكربنات بر بروز كمبود آهن و شاخص كلروفيل متري دو رقم مختلف سويا ( Glycine max) تحت شرايط غرقاب در خاك‌هاي آهكي استان گلستان
تأثير سطوح مختلف رطوبت در القاي كلروز آهن و عملكرد سويا و اجزاي آن در خاك‌هاي آهكي با بافت‌هاي مختلف
تأثير روي (Zn) و كادميوم (Cd) مصرفي و گياه برنج بر شكل قابل جذب برخي از عناصر كم مصرف در يك خاك شن لومي در شرايط غرقاب و غيرغرقاب
بررسي اثر لجن فاضلاب شهري بر برخي خصوصيات خاك و جذب فسفر توسط ذرت
تاثير سطوح مختلف كودهاي آهن، نيتروژن و پتاسيم بر روي عملكرد و برخي خصوصيات كمي سيب زميني رقم آگريا
اثرات تجمعي و باقيمانده لجن فاضلاب بر فسفر آلي و معدني قابل دسترس استخراج شده توسط بيكربنات سديم
ارزيابي تردد اسكيدر چرخ لاستيكي و تراكتور كشاورزي بر روي كوبيدگي خاك در مناطق جنگلكاري شده
مقايسه و ارزيابي كاربرد روش زمين آماري كريجينگ با شعاع تأثيرهاي مختلف براي برآورد شاخص فرسايش پذيري خاك دشت اروميه
بررسي تغييرات غلظت آهن تحت تنش كادميوم در ريشه و شاخساره دو رقم لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris L. cv. Talash and Khomein
پيش بيني حركت عناصر سنگين در خاك توسط انتقال ترجيحي املاح در اثر شستشوي دراز مدت در ستون خاك آزمايشي در مقايسه با خاك بكر
تاثير آلودگي سرب بر برخي شاخص هاي بيولوژيكي كيفيت خاك در حضور گياه مرتعي تلخه (Acroptilon
بررسي تاثير استفاده مجدد آب زهكشي بر روي برخي خصوصيات شيميايي خاك (مطالعه موردي: دشت مغان)
بررسي اثر فسفر باقيمانده خاك بر شكل هاي فسفر معدني در تناوب گندم-ماشك (Vicia panonica)
تكنولوژي استفاده از مايه تلقيح براي ارتقاء كيفيت خاك كشاورزي
تكنولوژي استفاده از مايه تلقيح براي افزايش كمي و كيفي گياه كلزا
تاثير سطوح مختلف پليمر سوپر جاذب آكوزورب (Aqusorb)و نيتروژن بر شاخص هاي رشد وعملكرد گياه خيار سبز گلخانه اي
بررسي تاثير باكتري هاي Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبيت شن هاي روان از طريق اندازه گيري هدايت هيدروليكي
بررسي كيفيت خاك و اثرات شوري برروي مركبات در خاك باغات منطقه شهداد در استان كرمان
تأثير عنصر روي بر غلظت كادميوم در اندام هوايي گياه ذرت با سطوح مختلف كود فسفره
بررسي تطابق روند معدني شدن نيتروژن اوره و كودهاي آلي در شرايط زراعي با رشد گياه ذرت
اثر آتش سوزي بر وضعيت اسيديته خاك جنگلي پيلمبرا در استان گيلان
امكان تامين پتاسيم مورد نياز جو توسط كاني مقاوم موسكويت در مقادير متفاوت
بررسي تاثير سيستم هاي مختلف خاكورزي بر برخي خصوصيات بيولوژي خاك (مطالعه موردي: اراضي كشاورزي شهرستان كلاله- استان گلستان)
بررسي تاثير كاربرد چند نوع كود آلي بر قابليت جذب كادميوم و روي بوسيله ي گياه جو
بررسي حجم رواناب توليدي در اراضي مارني استان زنجان با استفاده از دستگاه باران ساز مصنوعي
اثر كادميم بر برخي خواص بيولوژيكي خاك در حضور ميكروارگانيزم هاي محرك رشد گل گندم و تلخه
برآورد اكسيد آهن آزاد كل با استفاده از توابع انتقالي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي
اثرات تنش خشكي بر فعاليت آنزيم هاي خاك
اثرات درازمدت كشت برنج،تناوب برنج و آيش بر روي ميكرومورفولوژي وفيزيكي خاك در سري زاينده رود اصفهان
ارزيابي تناسب اراضي حاشيه رودخانه قزل اوزن( زنجان) براي كشت زيتون
تاثير مقادير مختلف اسيد ساليسيليك بر رشد و عملكرد گياه گوجه فرنگي در شرايط تنش شوري
شكل هاي شيميايي كادميم در خاك هاي تيمار شده با كمپوست زباله شهري
اثركود گاوي و تفاله ليمو بر قابليت جذب عناصر غذايي كم مصرف توسط ذرت در دو نوع خاك شور و غير شور در منطقه جيرفت
بررسي قابليت جذب عناصر غذايي از دو نوع خاك شور و غير شور در جنوب منطقه جيرفت تحت تأثير كاربرد دو نوع ماده آلي
تأثير ضايعات آلي ( كودحيواني، تفاله ليمو) و سولفات روي بر ميزان جذب روي توسط گياه ذرت در منطقه جيرفت
ارتباط توليد رواناب با برخي خصوصيات فيزيكي خاك (مطالعه موردي:حوضه آبخيز كچيك، استان گلستان)
بررسي تاثير پتاسيم و تنش خشكي بر غلظت عناصر غذايي برگ گلرنگ
تعيين اثر شيب دامنه و شدت بارش در مقدار فرسايش خاك با استفاده از بارانساز ميداني
بررسي تأثير متقابل سديم – كلسيم بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژيكي گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور كاهش اثرات مضر تنش شوري
مطالعه تغييرات ماده آلي در افق A خاك هاي مالي سول شهرستان سوادكوه (مطالعه موردي حوزه هاي آبخيز زيرآب و دلاوررود)
ارزيابي زمين آماري توزيع مكاني غلظت روي در منطقه انگوران زنجان
بررسي ميزان جذب فلزهاي سنگين سرب،روي و مس از غبار آلوده شهر اصفهان توسط گياهان به كار رفته در فضاي سبز(برگ نو) و نقش آن در كاهش آلودگي محيط زيست
مقايسه تاثير پوشش جنگلي صنوبر و توسكا بر ويژگي هاي كيفي خاك در ايستگاه تحقيقاتي صفرابسته، استان گيلان
اثرات لجن بيولوژيكي مجتمع پتروشيمي تبريز بر غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم در خاك و گياه جوبهاره
بررسي تغييرات اشكال شيميايي سرب در ريزوسفر و توده خاك ذرت و كلزا
تأثير قارچ تريكودرما بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد گندم تحت آلودگي به كادميوم
تأثير تنش خشكي بر رشد و غلظت عناصر پتاسيم و سديم در گياه نخود(Cicer arietinum)
مقايسه پتانسيل توليد اراضي گندم و جو آبي در ايستگاه تجرك استان همدان
اثر دو نوع كود آلي هوموسي بر غلظت عنصر روي در اندام هوايي گياه لوبيا سبز
بررسي تاثير فرم زمين وجهت هاي جغرافيايي برنوع خاكها وبرخي ازخصوصيات فيزيكي وشيميايي خاكهاي رويشگاه بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv) ) در منطقه شينه استان لرستان
اثر كود مايع هوموسي اسيد هيوميك برغلظت عنصر پتاسيم در اندام هوايي گياه لوبيا
پالايش گياهي فلزات سنگين سرب و روي در سه گونه گياهي خلر( Lathyrus sativus)، يونجه (Medicago sativa) وماشك گل خوشه اي(vicia villosa)
پتانسيل توليد اراضي براي سيب زميني آبي در ايستگاه تحقيقاتي تجرك استان همدان
بررسي تغييرات مكاني شوري و قليائيت خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي ETM+ در دشت آبيك
بررسي اثر سيانوباكتري‏ها به عنوان كود بيولوژيك بر عملكرد برنج در شاليزارها (مروري)
بررسي تأثير متقابل سديم – كلسيم بر روي جوانه‌زني و بيومس گياه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور كاهش اثرات مضر تنش شوري
تاثير مقادير مختلف پتاسيم و بور بر خصوصيات مورفولوژيكي ذرت دانه‌اي
اثر سيستمهاي ضد عفوني خاك و كود آلي بر آبشويي املاح از خاك گلخانه كشت صيفي
رابطه بين جوانه زني و مقاومت خاك تحت تاثير پلي وينيل استات
بررسي اثر كودآبياري جويچه اي بر ميزان جذب نيتروژن توسط ذرت و تلفات سطحي آن در آب آبياري
بررسي تأثير متقابل سديم كلسيم بر روي برخي از خصوصيات فيزيولوژيكي گياه تريتيكاله(Triticosecale wittmack)
تعيين سهم برخي خصوصيات خاك در پراكنش پوشش گياهي چمنزارمطالعه‏ موردي ( چمنزار دشت آسپاس- استان فارس)
تاثير سطوح مختلف كودهاي آهن، نيتروژن وپتاسيم بر روي درصدماده خشك و كاهش تجمع نيترات در غده سيب زميني
در خاكي با ماده آلي ناچيز Zn بررسي همدماي جذب و واجذب فلز
تأثير ضايعات آلي مختلف با و بدون كود نيتروژنه(اوره) بر تجمع نيترات در كاهو
بررسي غلظت فلزات سنگين و ارزيابي پتانسيل خطر در برنج و گندم در استان اصفهان
ايجاد توابع انتقالي پارامتريك درخاك هاي دست خورده(تحت كشت)، با استفاده از مدل وان گنوختن-معلم جهت برآورد رطوبت ظرفيت مزرعه و نقطه پژمردگي دائم
بررسي توان توليد هورمون اكسيني ايندول استيك اسيد (IAA) توسط باكتري هاي ريزوبيومي و سودوموناس فلورسنت
جداسازي Azotobacter.spp از خاكهاي استان گلستان و اندازه گيري توان توليد سيدروفور
مقايسه دوگياه آفتابگردان وذرت درگياه پالايي كادميوم از خاك
بررسي تاثير تنش هاي غير زنده (فلز سنگين كادميوم و شوري) بر غلظت كادميوم در گياه آفتابگردان
تأثير مقادير و منابع مختلف ماده آلي و غلظت كادميم خاك بر رشد و غلظت كادميم گياه چاودار Secale cereale L.) (
تاثير كود زيستي و شيمياي فسفر بر برخي از شاخص هاي رشد و عملكرد ذرت دانه اي تحت شرايط كم آبياري در منطقه كرج
بررسي رابطه خصوصيات خاك با پراكنش گونه هاي گياهي در مراتع طالقان
تأثير سطوح موليبدن و كبالت بر شاخص هاي رشد لوبيا چيتي در بستر كشت پرليت
ارزيابي دو مدل پخشيدگي – توده اي و استوكاستيك در توجيه فرآيند انتقال املاح در خاكهاي غير اشباع
اهميت تعين تغيرات زماني فرسايندگي باران براي برنامه ريزي بهتر اقدامات حفاظت خاك ( مطالعه موردي در حوزه آبخيز مهارلو )
بررسي الگوي پخشيدگي هيدروديناميكي در دامنه اي از جريانهاي غير اشباع ماندگار در خاكهاي مختلف
چالش‌هاي مديريتي در ورتي سول هاي استان كرمانشاه
بررسي عوامل موثر بر تغييرات مكاني عنصر آهن و منگنز قابل جذب در خاكهاي شاليزاري و پهنه بندي آن در مقياس ناحيه اي
تاثير يون فلزي آهن بر غلظت برخي عناصر ضروري در گياه
بررسي اثر يك پليمر جديد بر نفوذ پذيري خاك و پايداري خاكدانه ها در برابر فرسايش
كاربست مدل بولين در ارزيابي جغرافيايي امكان كشت پسته در استان زنجان
بهبود سيستم بسته بندي گياهان دارويي جهت ارتقاء اقتصاد كشاورزي با رويكردي صادراتي
اولويت بندي موانع سازماني بكارگيري تجارت الكترونيك در صنايع وابسته به كشاورزي استان مازندران
زمينه ها و ضرورت احياي كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در بخش كشاورزي
نظامهاي پژوهش مزرعه اي (FSR): فناوري مديريت در پژوهشهاي كشاورزي
سنجش از دور در ارتفاع پايين
استفاده از فناوري نوين بستر آماده كشت غني شده بيوارگانيك در پرورش گوجه فرنگي گلخانه اي
بررسي مسأله انحصار بذر در پرتو حقوق مالكيت فكري در موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري سازمان تجارت جهاني (TRIPS)
بررسي راهكار استفاده بهينه از ضايعات نان خشك در راستاي جلوگيري از ورود آن به دامداريها
بكارگيري فن آوريهاي نوين نرخ متغيركشاورزي دقيق (VRT) در جهت ارتقا امنيت غذائي در حوزه كشاورزي پايدار
بررسي علل اقتصادي و زيست محيطي استفاده از انرژي بيوگاز در ايران
واكاوي الزامات و مولفه هاي توسعه فناوري نانو در بخش كشاورزي ايران
اهميت آموزش كارآفريني دررشته هاي كشاورزي براي رسيدن به اهداف سال جهاد اقتصادي
نقش سوختهاي گياهي در كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و افزايش توسعه پايدار
مديريت تنش خشكي و تغيير الگوي كشت جايگزين همسو با پايداري مصرف آب و سم مطالعه موردي: استان فارس شهرستان داراب
محلول پاشي الكل ها بر عملكرد سرخارگل (Echinacea purpurea L.) به عنوان يك روش نوين در به زراعي گياهان دارويي
مديريت جهادي در بهره گيري از فناوريهاي نوين، راهبرد استراتژيك در تحقق جهاد اقتصادي در كشاورزي
نگرشي بر گرايش بهره برداران چاههاي كشاورزي دشت آذرشهر براي استفاده از روش هاي آبياري تحت فشار در آينده
بررسي شاخص‌هاي انرژي توليد ميوه هلو در استان گلستان
تحليل زمينه ‌ها و ابعاد عوامل اقتصادي مؤثر بر امكان كاربرد نانوتكنولوژي در كشاورزي پايدار از ديدگاه كارشناسان كشاورزي استان كرمانشاه
ضرورت استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه كشاورزي
تحليل مقايسه‌اي ويژگي‌هاي گاوداران پذيرنده و نپذيرنده تلقيح مصنوعي در استان اردبيل
بررسي مشكلات فني باغداران از ديدگاه كارشناسان درگير در طرح آمارگيري باغداري استان گيلان
بررسي اثربخشي صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي شهرستان كنگاور با استفاده ازنقشه هاي ذهني: مطالعه موردي روستاي فش
اهميت مشاركت مردم درحفاظت از منابع طبيعي (مطالعه موردي روستاي طاهرآباد زير حوزه آبخيز تهم)
بررسي موانع و مشكلات استفاده از دانش بومي در مصرف بهينه آب دربخش كشاورزي و راهكارهاي آن
نقدي بر روند اجراي طرح هادي روستايي با نگرشي به تجربه سپيدان فارس
موانع توسعه كارآفريني در روستاهاي استان زنجان و ارائه راهكارهاي براي آن
بررسي عوامل تخريب مراتع از ديدگاه روستائيان
تعيين عوامل آسيب پذيري خانوارهاي روستايي سبزي و صيفي كار با استفاده از نقشه كشي و ماتريس هاي زوجي (مطالعه موردي شهرستان اسدآباد)
امكان‌سنجي كاربرد مولفه‌هاي كشاورزي دقيق در استان كرمان از ديدگاه كارشناسان
ارزيابي اثربخشي رهيافت مدرسه در مزرعه بر دانش باغداران در خصوص مديريت تلفيقي آفات: مطالعه ي موردي باغداران شهرستان دالاهو
مطالعه تطبيقي پايداري نظام هاي بهره برداري استان گلستان
بررسي اثر بخشي طرحهاي تحقيقي – ترويجي از ديدگاه مروجان (مطالعه موردي استان گلستان
بررسي و تحليل دانش خياركاران شهرستان دره‏شهر نسبت به كشاورزي ارگانيك
بررسي دانش و تمايل افراد نسبت به خريد و مصرف محصولات ارگانيك
دانش بهره برداران در مديريت پايدار حوزه هاي آبخيز: مطالعه موردي در حوزه هاي آبخيز شهيد رجايي و يانسر استان مازندران
بررسي نقش سرمايه و رفاه اجتماعي در بين روستاييان: مورد روستاي ناوبندي
نقش شركت در كلاس‌هاي آموزشي و ترويجي بر دانش فني در زمينه‌ حفاظت از مراتع در بين مرتعداران شهرستان بهبهان
آسيب شناسي استفاده از منابع طبيعي به شيوه متداول با تاكيد بر مرتع (مطالعه موردي منطقه چهل چشمه ديواندره)
تحليل موانع اجرايي طرح توسعه مشاركتي فناوري (PTD) در نظام تحقيقات كشاورزي ايران از ديدگاه اجراكنندگان (مطالعه موردي شهرستان الشتر استان لرستان)
بررسي مهارت‌هاي كشاورزان كلزاكار در زمينه مديريت تلفيقي علف‌هاي هرز در استان لرستان
توسعه مشاركتي فن آوري ذرت (PTD) در دشت مغان
سنجش نگرش گندمكاران نسبت به شركتهاي خدمات فني ومهندسي كشاورزي (مطالعه موردي، شهرستان اسلام آبادغرب
منابع اطلاعاتي كشاورزان براي تغيير در كشاورزي: شواهدي از كشاورزان همكار طرحهاي تسريع انتقال يافته هاي تحقيقاتي در استان هاي فارس و خراسان شمالي
تحليل اخلاق زيست محيطي روستاييان مورد: اوزينه استان گلستان
بررسي موانع و محدويت‌هاي حمايت از كارآفريني دانشگاهي در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
شناسايي و ارزيابي ملزومات فرهنگي كارآفريني دانشگاهي: مورد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
آسيب‌شناسي نظام تحقيقات كشاورزي كشور
تبيين جهت‌گيري‌هاي كلان براي توسعه كاركردي- نهادي نظام تحقيقات كشاورزي كشور
بررسي نقش آموزش مديران در بهبود كارايي فني شركت هاي تعاوني دامپروري در استان فارس: كاربرد روش پارامتريك و ناپارامتريك
رويكرد يادگيري اجتماعي در كاربرد كشاورزي دقيق
شناسايي موانع شكل گيري سرمايه اجتماعي در تعاوني هاي كشاورزي و راهكارهاي ارتقاء آن با استفاده از روش بحث گروهي متمركز
بررسي نگرش بهره برداران نسبت به حفاظت از منابع طبيعي (مطالعه موردي شهرستان همدان)
نظام توليد خوشه اي و كارآفريني دركشاورزي
نقش شركتهاي تعاوني دامداري در ترويج و آموزش امور دام (مطالعه موردي پرورش گاو گوشتي در استان همدان)
بررسي راهكارهاي كاربردي توسعه روستايي در استان زنجان از ديدگان كارشناسان صاحب نظر
نظام پژوهش و ترويج مزرعه اي(FSRE)، نوآوري اي در مديريت پژوهش و ترويج كشاورزي
بررسي نگرش برنجكاران شهرستان طارم نسبت به كشاورزي پايدار(مطالعه موردي: روستاي جزلاندشت )
تحليل مشكلات شركت هاي تعاوني توليد روستايي در شهرستان اراك (مطالعه موردي: تعاوني روستايي هفتاد قله)
بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر تخريب مراتع حوزه آبخيز سقزچي چاي نمين
عوامل موثر بر مشاركت زنان روستايي در حفظ محيط زيست: مطالعه موردي جنگل هاي بلوط استان كردستان
تاثير منابع ارتباطي بر افزايش آگاهي بهره برداران از عمليات حفاظت آب و خاك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز اوارد شهرستان بهشهر)
تحليل عوامل مؤثر بر ارتباط مداوم شاليكاران با مراكز خدمات و آموزشهاي كشاورزي
نقش ترويج بر گسترش بيمه در بين كشاورزان استان مازندران
چالش ها و راهكارهاي توسعه كارآفريني در ايجادفرصتهاي جديد كسب و كار كشاورزي از ديدگاه كارشناسان ستادي وزارت كشاورزي
استلزامات تغييرات كاركردي نظام بهره برداري تعاوني كشاورزي در جهت فرآيند توسعه
طرح هاي مرتعداري و ديدگاه بهره برداران نسبت به اجراي اين طرح ها(مطالعه موردي طرح مرتعداري روستاي جعفرآباد
بررسي نگرش مسئولين محلي نسبت به لزوم انجام فعاليت هاي ترويجي در ارتباط با توريسم روستايي (مطالعه موردي: بخش سامان شهركرد)
بررسي ميزان تاثير مكانيزاسيون كشاورزي و كاربرد نهاده ها در پديده بيابان زايي دشت ورامين با استفاده از مدل IMDPA
سنجش ميزان روحيه نوآوري به عنوان مهمترين مؤلفه كارآفريني در هنرجويان هنرستان‌هاي كشاورزي(مطالعه موردي: استان زنجان)
تحليل و نقد سياست هاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي با تاكيد بر يارانه هاي توليدي كشاورزي در ايران
بررسي مشكلات انتقال مديريت آبياري به كشاورزان منطقه دشت زرينه رود از ديدگاه معتمدين و شوراهاي محلي
تحليل نيازهاي آموزشي مديران مرغداري‌هاي گوشتي استان كهگيلويه و بويراحمد
كاربرد مدلهاي رفتاري براي تجزيه و تحليل رفتار مديريتي كشاورزان در هنگام بروز خشكسالي
بررسي موانع توسعه روستايي در استان زنجان از ديدگاه متخصصان و كارشناسان
دستاورد‌هاي فناوري نانو در ترويج و توسعه كشاورزي
تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گلخانه هاي گل و گياه زينتي شهرستان آمل
ارزيابي عوامل خسارت‌زا در صنعت طيور گوشتي ايران
بررسي نگرش كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان نسبت به كشاورزي پايدار
بررسي راهكارهاي تلفيق آموزش كشاورزي در برنامه هاي مدارس ابتدايي از ديدگاه معلمان آموزش و پرورش شهر تهران
نگرش باغداران شهرستان ماهنشان نسبت به كشاورزي پايدار
نگرش گلخانه داران استان تهران نسبت به تجارت الكترونيكي
بررسي عوامل موثر بر پذيرش عمليات كشاورزي پايدار در بين زارعين گندم كار ديم(مطالعه موردي: بخش حومه شهرستان ميانه)
تاثير سطوح مختلف اسيد آمينه ترئونين بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
اثر سطوح مختلف مكمل معدني بر سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي بر پايه گندم و جو طي دوره رشد و پاياني
اثر تغيير سطح مكمل معدني بر خصوصيات استخوان پا طي دوره رشد و پاياني جوجه هاي گوشتي در جيره هاي بر پايه گندم و جو
بررسي امكان كاهش سطوح مكمل ويتاميني در جيره جوجه هاي گوشتي تغذيه شده بر پايه ذرت و كنجاله سويا در سيستم پرورش بستر براساس كيفيت گوشت
استفاده از پرتوتابي الكترون براي افزايش عملكرد جوجه هاي گوشتي
معرفي روش نوين شستشوي نمكي تعميم يافته در استخراج DNAاز اسپرم دام و مقايسه آن با برخي روش هاي استخراج DNA از اسپرم
برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفت چربي شير توسط مدل هاي روزآزمون با تابعيت ثابت و تصادفي بر روي گاوهاي شيري هلشتاين استان يزد
تخمين ژنتيكي صفت توليد شير توسط مدل هاي روزآزمون با تابعيت ثابت و تصادفي در گاوهاي شيري هلشتاين استان يزد
اثر افزودني ميكروبي چند سويه اي لاكتيسيل بر تركيب شيميايي، تخمير و عملكرد گاوهاي شيرده هلشتاين در اواسط شيردهي
اثرات پروتئين قابل متابوليسم بر ماده خشك مصرفي، توليد و تركيبات شير گاوهاي شيرده هلشتاين در اوايل دوره شيردهي
بازده اقتصادي استفاده از جايگزين شير تجاري در تغذيه بره هاي شيرخوار
همبستگي توسعه شكمبه با نيتروژن آمونياكي مايع شكمبه و بتاهيدروكسي بوتيرات سرم خون در بره هاي شبرخوار
اثر سطوح مختلف افزودني ميكروبي بر خصوصيات تخمير و پايداري هوازي ذرت سيلو شده در مراحل مختلف بلوغ
تعيين پروتئين قابل متابوليسم خارشتر با استفاده از روش كيسه هاي نايلوني در گوسفند قزل
اثر اضافه كردن شكر به جيره آغازين بر مصرف خوراك، افزايش وزن، بازده خوراك و روزهاي از شير گيري گوساله هاي شيرخوار
تاثير هورمون درماني بر راندمان توليدي و توليد مثلي ميش هاي زندي در خارج از فصل توليد مثل
بررسي ارتباط آماري بين وقوع اختلال متابوليكي كاهش چربي شير و فصل توليد در گاوهاي هلشتاين ايران
مقايسه اثر منابع سلنيومي و ويتامين E بر عملكرد جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي
مقايسه عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف متيونين سنتتيك و متيونين گياهي
شبيه سازي تشخيص و تعيين جايگاه ژنهاي صفات كمّي((QTL,S با استفاده از الگوريتم ژنتيك
پارامترهاي توليد مثلي تليسه هاي جايگزين در واحدهاي پرورش گاو شيري استان زنجان
اثر نانوذرات نقره بر شمارش كلي باكتريايي شير(TBC) در يك دوره شيردهي گاوهاي شيري
برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات كيفيت گوشت عضله سينه در بلدرچين ژاپني
تخمين اجزاي واريانس و فراسنجه هاي ژنتيكي صفات كيفيت گوشت عضله ران در بلدرچين ژاپني
بررسي اثر تصادفي پدر و مادر بر افزايش وزن بدن از يك روزگي تا هشت هفتگي مرغان بومي خراسان رضوي
اثر ضريب همخوني بر صفات وزن قبل از شيرگيري و پشم در يك گله از گوسفند ماكويي
برآورد روند فنوتيپي توليد شير هنگام اوج شيردهي گاوهاي هلشتاين خراسان رضوي
اثر توارث نژاد هلشتاين و سن گاو هنگام ركوردگيري بر مقدار شير روزانه گاوهاي هلشتاين استان خراسان رضوي
اثر جيره هاي حاوي سيلاژ باگاس بر عملكرد گوساله هاي نر پرواري بومي مازندران
محاسبه ضرايب همبستگي بين ارزش اصلاحي شير روزانه و شير وعده هاي دوشش در گاوهاي هلشتاين استان خراسان رضوي
برآورد مولفه هاي واريانس برخي صفات مهم اقتصادي در مرغان بومي مازندران با استفاده از روش آماري بيزي
مدل هاي سيگموئيدي براي توصيف منحني توليد تخم مرغ در لاين تجاري گوشتي
تعيين پروتئين قابل متابوليسم برگ مو، برگ مو فرآوري شده با 5/0 درصد اوره و برگ مو فرآوري شده با مايكروويو با استفاده از روش كيسه‌هاي نايلوني
تاثير لپتين و انسولين بر باروري اسپرم و پارامتر هاي باروري آزمايشگاهي
مقايسه ي عملكرد رشد بزهاي بومي استان قم با بزهاي سانن × بز بومي
بررسي اثر افزودني‌هاي ميكروبي سيلو بر كيفيت تخمير سيلوي ذرت
برآورد مؤلفه هاي واريانس و پارامترهاي ژنتيكي وزن بدن در سنين مختلف در گوسفند نژاد مهربان
برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدمثلي در گوسفند نژاد مهربان با استفاده از مدلهاي چندمتغيره
برآورد پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدمثلي با استفاده از مدلهاي تك صفتي( ساده و تكرار شده) در گوسفند نژاد مهربان
تخمين اثر اسيد اسكوربيك و كروم متيونين بر كيفيت صفات خارجي تخم بلدرچين ژاپني تحت استرس گرمايي
بررسي اثر مكمل كروم و ويتامين C بر كيفيت صفات داخلي تخم بلدرچين ژاپني در شرايط تنش گرمايي
بهبود بازده تلقيح مصنوعي در ميش با استفاده از اكسي توسين
برآورد مولفه هاي واريانس و پارامترهاي ژنتيكي برخي صفات مهم اقتصادي در گاوهاي هلشتاين ايران با استفاده از مدل تكرارپذيري و روش حداكثر درست نمايي محدود شده
بررسي برخي از سازه‌هاي موثر بر بازدهي توليد مثل در گاوهاي هلشتاين استان آذربايجان شرقي
تخمين اجزاي واريانس و وراثت‌پذيري در سه شكم اول برخي صفات توليد شير در گاوهاي هلشتاين ايران با استفاده از مدل حيواني
مقايسه دو روش آماري Bayesian و REML در برآورد پارامترهاي ژنتيكي در ركوردهاي سه شكم اول صفات مهم اقتصادي در گاوهاي هلشتاين ايران با استفاده از مدل حيواني
مقايسه دو روش آماري Bayesian و REML با استفاده از مدل تكرارپذيري در برآورد پارامترهاي ژنتيكي در ركوردهاي سه شكم اول صفات مهم اقتصادي در گاوهاي هلشتاين ايران
تاثير اندازه قطعات گندم و تغذيه مرطوب بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
بررسي عوامل موثر بر جوجه‌درآوري و نطفه‌داري تخم‌مرغ در مرغ بومي خزك
رديابي نقص ژنتيكي BLAD ناشي از جنگ خليج فارس در گاو هاي هولشتاين و بومي استان خوزستان
بررسي وراثت پذيري و همبستگي هاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات كيفي تخم مرغ
مطالعه مورفومتريك و هيستومتريك تخمدان در طي دوره سيكل جنسي در ميش سنجابي
تاثير سيلاژ زيتون فرآيند شده با اوره،ملاس و پلي اتيلن گليكول بر روي توليد شير گاو هاي شيرده هلشتاين
اثر رژيم غذايي حاوي كنجد بر تعداد سلول هاي لوله هاي سميني فروس موش هاي صحرايي نژاد ويستار
اثر رژيم غذايي كنجد بر قطر لوله هاي مني ساز(سميني فروس) در موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار
برآورد پارامترهاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات وزن در گوسفند قزل
بررسي امكان استفاده از تخم مرغ در تغذيه گوساله هاي هلشتاين و تاثير آن بر روي قابليت هضم خوراك و فراسنجه هاي خون
تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم گياهان مرتعي سبلان به روش آزمايشگاهي
تأثير افزودن ماست ترش به عنوان تلقيح كننده باكتريايي بر روي كيفيت سيلوي ذرت علوفه اي
برآورد پارامترهاي ژنتيكي وزن بدن در سنين مختلف در بلدرچين سفيد انگليسي
تاثير تزريق درون تخم مرغي آنتي اكسيدان (ال-كارنيتين، ويتامين هاي E و C) و بافر (بافر بيكربنات و بافر فسفات) بر جوجه درآوري تخم مرغ هاي با نگهداري بلند مدت
استفاده از روش جايگزيني جيره پايه در تعيين انرژي قابل متابوليسم تفاله چغندر قند در شترمرغ
تعيين ميزان تاثيرگذاري و آسيب حرارتي احتمالي زمان هاي مختلف فرآيند حرارتي خشك بر روي دانه كامل سويا براي استفاده در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
مطالعه ژنتيكي صفات توليد و توليدمثل گاوميش خوزستان
تاثير آرد ضايعات دو كشتارگاه طيور بر عملكرد جوجه هاي گوشتي در مقايسات مستقل
تاثير افزودني هاي متداول غذايي بر تركيب شيميايي و ويژگي هاي تخميري سيلاژ برگ خرما
تاثير مكمل بيوتين بر عملكرد گوساله هاي تازه متولد شده هلشتاين
تاثير مكمل اسيد فوليك بر عملكرد گوساله هاي تازه متولد شده هلشتاين
تاثير مكمل مخمر سلنيوم بر توليد و تركيب آغوز گاوهاي شيري هلشتاين
مطالعه مورفومتريك و هيستولوژيك رحم و سرويكس طي چرخه فحلي در ميش سنجابي
اثر استفاده از دانه هاي روغني كانولا و سويا بر عملكرد در بره هاي درحال رشد نژاد افشاري
بررسي رابطه توليد شير با اندازه فوليكول هاي تخمدان گاو پس از زايش به كمك اولتراسونوگرافي
تاثير استفاده از مكمل هاي چربي بر روي هورمون هاي مرتبط با توليدمثل گوسفند قزل
اثر اسيد سيتريك و فيتاز ميكروبي بر ابقاي مواد معدني پلاسما و فعاليت غده تيروئيد جوجه گوشتي راس
اثر افزودن اسيد سيتريك و مكمل فيتاز ناتافوس بر فعاليت آنزيمي سرم و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات مصرف ويتامين AD3E قبل از زايمان روي شيوع ورم پستان و غلظت سرمي كلسيم و فسفر در دوره انتقال گاو هاي شيري
بررسي اثرات مكمل E- سلنوويت به همرا ه مقادير مختلف هورمون PMSG تحت شرايط استرس گرمايي بر عملكرد توليد مثلي بز رائيني در فصل توليد مثلي
تاثير استفاده از باكتريهاي اسيد لاكتيك در بهبود ارزش تغذيه اي سيلوي علوفه هاي فيبري بي ارزش در نشخواركنندگان
تعيين ارزش غذايي تفاله سيب با استفاده از روش هاي كيسه هاي نايلوني و توليد گاز
تاثير استفاده از بايندرها (پلي اتيلن گليكول) در از بين بردن تركيبات فنولي و بهبود ارزش تغذيه اي برگ Albizia Lebbeck منطقه ملاثاني خوزستان براي نشخواركنندگان
آناليز تفرق بيزي براي رديابي ژنهاي عمده مؤثر در صفات رشد بدن در گوسفند مغاني
تاثير سيلاژ زيتون فرآيند شده با اوره،ملاس و پلي اتيلن گليكول بر روي قابليت هضم گاو هاي شيرده هلشتاين
تعيين تركيبات شيميايي و انرژي قابل متابوليسم حقيقي دانه سورگوم و كنجاله كانولا
تأثير افزودن آنزيم در جيره جوجه هاي گوشتي بر پايه ذرت- كنجاله سويا بر انرژي قابل متابوليسم و ابقاء ظاهري نيتروژن
مقايسه اثرات سطوح مختلف گياه كنگرفرنگي (Synara Scolymus L) بر سيستم ايمني و ارگان‌هاي لنفاوي جوجه‌هاي گوشتي
مقايسه اثرات سطوح مختلف كنگرفرنگي (Synara scolymus L) بر عملكرد رشد و وزن اندامهاي داخلي جوجه هاي گوشتي
بررسي تغذيه مكمل چربي در دوره انتقال، پس از زايش گاوهاي شيري هلشتاين
مطالعه تاثير برنامه هاي نوري مختلف بر تيتر ايمنوگلوبولين تام پلاسماي جوجه هاي گوشتي
تاثير تغذيه ي دانه گلرنگ و كانولا(كلزا) بر عملكرد گوساله هاي نر هلشتاين
بررسي چند شكلي ژن كاپاكازئين با روش PCR-RFLP در گاوهاي شيري هلشتاين استان اصفهان
اثر افزودني هاي ملاس، دانه جو، تركيب ملاس ودانه جو بهمراه اثر تاخير در سيلو بر تجزيه پذيري شكمبه اي ماده خشك سيلاژ كلزا
اثر رقيق كننده هاي شير پس چرخ و لاكتوز بر كيفيت مني تازه بز مرخز
ارزيابي پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي گندم و روابط همبستگي بين پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي، افزايش وزن، AMEn و TMEn
تاثير استفاده روزانه سطوح مختلف زيلپاترول هيدروكلرايد بر تركيب لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني بلدرچين هاي ژاپني
مقايسه برخي خصوصيات رشد و لاشه بره هاي پنج گروه ژنتيكي آميخته و خالص
بررسي اثرات سطوح مختلف كنگرفرنگي و ويتامين Eبر كيفيت گوشت سينه در جوجه هاي گوشتي
تاثير انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر هورمون هاي استروئيدي تليسه هاي هلشتاين
همزمان سازي فحلي به روش Heatsynchو Selectsynch در گاوهاي شيري
بررسي تاثير تزريق داخل تخم مرغي اسيد آمينه گلوتامين بر كيفيت جوجه يكروزه
بررسي اثرات تغذيه ي مكمل پروتئيني قبل از زايش بر نيتروژن اوره ي خون گاوهاي نزديك زايش هلشتاين و گوساله آن ها
ارزيابي چندشكلي ژن لاكتوفرين در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
بررسي اثرات تنش سرمايي اوايل دوره پرورش بر عملكرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
مقايسه اثر آنتي اكسيداني كنگرفرنگي و ويتامين E بر عملكرد و وزن اندام هاي داخلي در جوجه هاي گوشتي
تأثير سطح فيبر كنسانتره شروع كننده و استفاده از يونجه بر مصرف خوراك و اضافه وزن روزانه گوساله هاي شيري هلشتاين
اثر استفاده از ال – كارنيتين به همراه دانه هاي روغني كانولا و سويا بر فراسنجه هاي چربي خون در بره هاي درحال رشد نژاد افشاري
تعيين تركيبات شيميايي و خصوصيات فيزيكي علف خشك يونجه چين دوم استان كردستان
تركيب شيميايي، خصوصيات تجزيه پذيري و ميزان توليد گاز بقاياي خشك زعفران
مطالعه تاثير تغذيه ال-كارنيتين و كولين محافظت شده در شكمبه بر عملكرد پروار و ضحامت چربي پشت به روش التراسونوگرافي در گوساله هاي پرواري
تاثير رقت هاي مختلف لپتين بر پارامتر هاي تحرك، ظرفيت يابي، واكنش اكروزومي و بقاي اسپرماتوزواي قوچ
بررسي نوع اسيدهاي چرب موجود در چربي احشايي و دنبه بره هاي خالص شال و زندي
بررسي اثرات تنش سرمايي در اواخر دوره جوجه كشي و محدوديت كمي خوراك اوايل دوره پرورش بر عملكرد و كيفيت لاشه جوجه هاي گوشتي
تعيين پروتئين قابل متابوليسم دانه‌ي ذرت عمل‌آوري شده با استفاده از روش كيسه‌هاي نايلوني
بررسي تاثير پلي اتيلن گلايكول بر ارزش غذايي سيلاژ گلرنگ با استفاده از روش توليد گاز
اثر سطوح مختلف مخلوط اسيدهاي آلي و دو منبع مكمل متيونين بر مورفولوژي پرزهاي روده جوجه هاي گوشتي
اثر سطوح دانه رازيانه بر عملكرد بلدرچين ژاپني در دوره تخمگذاري
ارزيابي جايگزيني بخشي از ذرت جيره آغازين با تريتيكاله بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين
اثرات سطوح مختلف پروبيوتيك و بوتيرات كلسيم بر عملكرد توليدي مرغ هاي تخم گذار
تأثير سطوح دانه رازيانه بر فراسنجه هاي سرم خون بلدرچين تخمگذار ژاپني
بررسي اثر اسانس هاي گياهي مختلف بر پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي
تأثير سطوح مختلف انرژي قابل متابوليسم و پروتئين خام جيره بر عملكرددوره رشد بلدرچين ژاپني
بررسي تاثير استفاده از دو نوع بنتونيت در جيره هاي غذايي بر غلظت مواد معدني خون، خاكستر استخوان درشت ني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
تاثير تنش سرمايي اوايل دوره پرورش بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي نر7 تا 26 روزه
مطالعه چند شكلي ناحيه اگزون 3 ژن لپتين در گوسفندان نژادهاي قزل، ماكويي و مغاني با استفاده از تكنيك PCR-SSCP
ارزيابي آنزيم هاي كبدي در گوسفندان تغذيه شده با ارزن دم روباهي
تعيين ارزش تغذيه اي ارزن دم روباهي در مراحل مختلف رويشي
استفاده از منابع مختلف چربي و تاثير آن بر روي متابوليت هاي خوني مرتبط با توليدمثل گوسفندان نژاد قزل
تاثير سطوح مختلف كنجاله كلزا بر عملكرد و رشد اندام هاي داخلي جوجه گوشتي
بررسي استفاده از دو روش متفاوت باكتري هاي پروبيوتيك بر عملكرد و فراسنجه هاي خون جوجه هاي گوشتي
تاثير تنش سرمايي در اواخر دوره جوجه كشي بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي نر 7 تا 26 روزه
تعيين بهترين سطح پروتئين و متيونين در دوره رشد جوجه هاي گوشتي
اثرات سطوح مختلف دانه كلزا با و بدون افزودن آنزيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
تأثير سطوح پودر برگ مورد (Myrtus communis) و اسيد سيتريك در جيره بر عملكرد سيستم ايمني مرغ هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اثراستفاده از تفاله خشك گوجه فرنگي بر عملكرد، توليد و تركيب شيرگاو هاي شيرده هلشتاين
تأثيراستفاده ازتفاله خشك گوجه فرنگي بر قابليت هضم مواد مغذي جيره در گاوهاي شيري هلشتاين
بررسي اثر جنس و افزودن سياه دانه در جيره‏هاي كم پروتئين بر كيفيت گوشت سينه جوجه‏هاي گوشتي
بررسي عوامل موثر بر توليد شير گوسفند قزل و دورگ هاي قزل-آرخامرينوس، قزل-بلوچي، مغاني-آرخامرينوس و بلوچي-مغاني با استفاده از دستگاه شيردوشي ماشيني
تعيين ويژگي هاي شيردهي بز رائيني و عوامل موثر بر آن با استفاده از دستگاه شيردوشي ماشيني
اثر تعداد وعده هاي خوراك دهي بر توليد و تركيبات شير گاوهاي شيري براون سوئيس
تخمين ميزان ناپديد شدن ماده خشك در انواع تفاله مركبات با استفاده از روش آزمايشگاهي
برآورد پارامترهاي ژنتيكي برخي صفات لاشه در بلدرچين سفيد انگليسي
بررسي ارتباط بين برخي صفات توليدي و توليد مثلي در گاو هاي شيري هلشتاين
اثرعمل آوري حرارتي تف دادن و اكسترودكردن برخصوصيات تجزيه پذيري دانه سويا
تاثير مكمل خوراكي كروم برروي عملكرد و جمعيت پروتوزاي شكمبه اي گوسفند
بررسي برخي از ويژگي هاي گوسفند نژاد هركي و عوامل موثر بر توليد شير آن
استفاده از پوسته برنج در جايگزيني به جاي تراشه چوب به عنوان بستر جوجه هاي گوشتي
بررسي تاثير نوع اسپرم (تعيين جنسيت شده و معمولي) بروي سخت زايي در نژاد گاوهاي هلشتاين ايران
تأثير طول دوره پرورش بر كارايي تكنيكي در مرغداري هاي گوشتي شهرستان نكا-استان مازندران
بررسي اندازه ظرفيت واحدها بر كارايي تكنيكي در مرغداري هاي گوشتي شهرستان نكا
اثر پروبيوتيك ساكارومايسس سرويزيه و اسيدآلي بر عملكرد رشد و فراسنجه هاي خوني جوجه‌‌هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف پودر دانه سماق بر برخي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
اثر پري بيوتيك تكنوموس بر محتواي كلسيم استخوان جوجه هاي گوشتي در معرض سالمونلا
مقايسه تطبيقي سطوح مختلف پسماندهاي رستوران در جيره بره هابر جمعيت پروتوزواي شكمبه
برآورد همخوني در گوسفندان كردي شيروان و تاثير آن بر اوزان بدن
بررسي اثر مكمل روي معدني بر غلظت ويتامين آ و بتاكاروتن سرم در طول دوره آبستني در ميش هاي نژاد مهربان
برآورد همبستگي هاي ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليدمثل تركيبي در گوسفند زل
برآورد اجزاء واريانس و پارامترهاي ژنتيكي مجموع وزن بره هاي از شيرگرفته شده از هر ميش نژاد زل
اثر پروبيوتيك پريمالاك و پري بيوتيك فرماكتو بر عملكرد رشد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي پونه و روغن‌گياهي بر عملكرد مرغ هاي تخم‌گذار
بررسي اثر مكمل سينبيوتيك و محدوديت غذايي بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي مرزه بر فراسنجه‌هاي بيوشيميايي و ايمني خون جوجه‌هاي گوشتي
بررسي اثر دفعات دوشش بر توليد شير و وضعيت بدني گاوهاي هلشتاين شيرده
مقايسه دو روش آماري آناليز بيزي و REML در برآورد پارامترهاي ژنتيكي برخي از صفات مهم اقتصادي مرغان بومي استان فارس
تاثيرامتياز وضعيت بدني( BCS)، وزن زنده و سن ميش بر صفات توليد مثلي ميش هاي افشاري
اثر تزريق GnRH بر چند قلوزايي در ميش هاي نژاد افشاري
تاثير تغذيه برگ عناب بر برخي خصوصيات تخمير شكمبه و متابوليت هاي خون در بزهاي كركي خراسان جنوبي
بررسي اثر تغذيه اي سير خام در اواخر آبستني بر غلظت هاي سرمي گلوكز، BHB، NEFA و كلسترول در بزهاي نژاد مهابادي
بررسي اثر ترشحات رحم آبستن و غير آبستن(فاز لوتئال) به روي فعاليت نوتروفيل هاي گوسفند درشرايط آزمايشگاهي
بررسي تركيب شيميايي و تعيين تجزيه پذيري ماده خشك و الياف نامحلول در شوينده خنثي برگ عناب
تاثير استفاده از تفاله خشك شده سيب با و بدون آنزيم بر رشد و عملكرد جوجه هاي گوشتي
اثرات پري بيوتيك هاي تجاري بر صفات كيفي تخم مرغ
تاثير استفاده از سطوح افزايشي ماشك خام و عمل‌آوري شده بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي
تاثير سطوح مختلف تفاله خشك شده سيب با و بدون آنزيم بر فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
اثر وزن از شيرگيري بر روي عملكرد پرواري بره هاي نر افشاري
عملكرد بره هاي پرواري نژاد زل در استفاده از سطوح مختلف جايگزين شده دانه سوياي فراوري شده با كنجاله سويا
اثر جايگزيني سطوح مختلف دانه سوياي فراوري شده با كنجاله سويا بر نرخ رشد ويژه، نرخ وزن نسبي و متوسط رشد روزانه در بره هاي پرواري نژاد زل
اثر سطوح مختلف عصاره سير بر ميزان مصرف خوراك، ضريب تبديل غذايي و افزايش وزن روزانه بره هاي پرواري نژاد زل
براورد نرخ وزن نسبي، نرخ رشد ويژه و متوسط رشد روزانه در پاسخ به افزودن سطوح مختلف عصاره سير در جيره بره هاي پرواري نژاد زل
تنوع آللي ژن گرلين (ناحيه اينترون3) مرغان بومي آذربايجان غربي به روش PCR-SSCP
بررسي تاثير استفاده از كود سرك نيتروژن بر روي عملكرد، تركيب شيميايي و قابليت هضم كلش چاودار
اثرات تزريق ويتامين B12 بر رشد فوليكولهاي تخمدان و صفات توليد مثلي ميشهاي آميخته ي افشاري * مرينوس
بررسي چند شكلي ژن گيرنده β3 آدرينرژيك در گوسفند نژاد زل استان گلستان
اثر سطوح مختلف پلي اتيلن گليكول بر الگوي تخمير ميوه بلوط (Quercus persica) در شرايط آزمايشگاهي
اثرات سطوح مختلف اسيد بوتيريك بر پاسخ ايمني همورال در مقابل بيماري نيوكاسل در جوجه هاي گوشتي
برآورد روند ژنتيكي و فنوتيپي صفات توليدي در گاوهاي دوره شيرواري اول هلشتاين استان زنجان
بررسي اثر غلظت هاي مختلف زرده تخم مرغ بر قابليت تحرك اسپرم بز مهابادي پس از انجماد و يخ گشايي
ارزيابي چندشكلي ژن STAT1 در گاوهاي هلشتاين گاوداري هاي صنعتي اصفهان
تاثير سطوح مختلف جو جوانه زده بر خصوصيات كيفي تخم بلدرچين هاي نگهداري شده در يخچال
ارزش غذايي كاه زيره سبز در تغذيه بره هاي پرواري
تاثير سطوح مختلف جو جوانه زده بر تركيب لاشه بلدرچين ژاپني
برآورد وراثت پذيري و همبستگي هاي ژنتيكي و فنوتيپي بين صفات توليدي در گاوهاي زايش اول هلشتاين استان زنجان
بررسي اثر اسانس هاي گياهي مختلف بر جمعيت ميكروبي روده جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات سطوح مختلف دانه زيره سياه بر تركيب اسيد هاي چرب گوشت ران و وزن اندام هاي داخلي جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات غني سازي كاه زيره با اوره – ملاس بر محتوي پروتئين خام، عصاره اتري و ديواره سلولي كاه غني شده
تأثير تغذيه كاه زيره خشك و عمل آوري شده با اوره – ملاس بر فراسنجه هاي خوني بره هاي نر پرواري نژاد كردي
اثر سطوح مختلف مكمل هاي آلي روي و مس بر قابليت هضم مواد مغذي جيره ي بره هاي نر مهربان
تجزيه و تحليل ژنتيكي نمره سلول هاي سوماتيك شير در گاوهاي هلشتاين ايران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعيت تصادفي
بررسي چند شكلي ژن كاپاكازئين و ژن اوستئوپونتين در گاوهاي براون سوئيس
اثر استانداردهاي غذايي مختلف بر روي عملكرد و صفات لاشه‌ي جوجه‌هاي گوشتي سويه‌ي راس308
تاثير رطوبت علوفه بر روي نياز آبي گوسفند( مطالعه موردي مراتع صفاايشان شهرستان گميشان استان گلستان)
بررسي ارزش غذايي بخش هاي مختلف ميوه كهور پاكستاني با روش توليد گاز
نگهداري اسپرم بز مهابادي با استفاده از رقيق كننده هاي بايوكسل و اويكسل بصورت مايع و در دماي C°5
اثر سطوح مختلف علوفه به كنسانتره بر روي ميزان توليد و تركيبات شير گاوميش هاي شيرده
تركيب شيميايي و تجزيه پذيري سرشاخه خرماي عمل آوري شده با قارچ نوروسپورا سيتوفيلا
استفاده از روش آماري بيزي براي برآورد پارامترهاي ژنتيكي گوسفند نژاد مغاني
اثر استفاده از گياه آويشن بر روي ميزان توليد و تركيبات شير بزهاي شيرده
تعيين هويت نمونه هايي از جمعيت گاو هلشتاين ايران با استفاده از نشانگرهاي ميكروساتلايت
اثر سطوح مختلف اسانس ميخك بر فراسنجه هاي خوني و عملكرد جوجه هاي گوشتي
اثر استفاده از دانه‌ي گندم بر توسعه‌ي اندام‌هاي گوارشي و عملكرد جوجه‌هاي گوشتي
ساختار مولكولي-شيميايي و تجزيه پذيري پروتئين و ماده خشك علوفه يونجه ي چين دوم استان كردستان به روش In situ
تأثير سطوح مختلف كراتين منو هيدرات و پروتئين جيره بر عملكرد جوجه گوشتي
برآورد شاخص هاي بهره وري كل عوامل توليد و اندازه گيري پتانسيل توليد شير در گاوداري هاي صنعتي استان مازندران
ارزش غذايي علوفه و كلش يولاف با استفاده از قابليت هضم و روند توليد گاز به روش آزمايشگاهي
اثر سطوح مختلف پودر ريشه ي كاسني بر ميزان كلسترول و ديگر اجزاي سرم خون و تلفات جوجه هاي گوشتي
اثر سه نوع فرايند حرارتي بر روي روند توليد گاز آزمايشگاهي دانه گلرنگ
ارزيابي اثرات ميوه بلوط خام و عمل آوري شده بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
تاثير مصرف سولفات روي بر عملكرد وكاهش بروز لنگش در گوساله هاي نر هلشتاين
بررسي اثرات محدوديت كمي خوراك اوايل دوره پرورش بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر عصاره آبي گياه كنگرفرنگي بر عملكرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي
تاثير تعداد اسپرم آناليز شده برروي نتايج CASA در بز نژاد مهابادي
استفاده از شبكه هاي عصبي براي تصحيح وزن بره ها در سن 120 روزگي
بررسي مصرف مكمل آلي كمپلكس مواد معدني روي، مس، منگنز، كبالت بر سلامت سم و عملكرد گوساله هاي نر هلشتاين
تأثير چندشكلي در ژن DGAT1 بر روي فراسنجه هاي خوني بره هاي آميخته افشاري x برولا مرينو
برسي اثر تاخير در زمان از شير گيري بر رشد جبراني بره هاي آميخته برولا مرينو × افشاري
پيش بيني ارزش ارثي گله گوسفند افشاري با روش انتخاب به كمك ماركرها
تاثيرتغذيه جيره حاوي سطوح مختلف گياه دارواش (Viscum album) بر پاسخ ايمني همورال و برخي از فرآسنجه هاي خوني بره هاي پرواري نر نژاد كردي
تاثير روش رنگ آميزي برروي مورفومتري سر اسپرم قوچ قزل با استفاده از CASA
ارزيابي اقتصادي تغذيه جيره حاوي سطوح مختلف گياه دارواش (Viscum album) در بره هاي پرواري نر نژاد كردي
تاثير فرآيند هاي حرارتي تف دادن و اكسترودكردن بر بخشهاي نيتروژن دار دانه سويا
اثرات سطوح مختلف گياه دارويي گزنه در مراحل آغازين و رشد بر كيفيت لاشه‌ و فراسنجه‌هاي بيوشيميايي سرم خون جوجه‌هاي گوشتي
بررسي اثر مكمل روي معدني بر فعاليت آنزيم ALPو BALP در برههاي نژاد مهربان در دوران شير خوارگي
تاثير مخلوطي از عصاره گياهي بارهنگ و نعناع در جيره دوره انتقال بر روي بالانس انرژي در ميش ها
ارزيابي اثرات جايگزيني ميوه بلوط با دانه جو بر صفات عملكرد و پارامتر هاي خوني در بزغاله مرخز
بررسي اثرات ضد ميكروبي روغن اسانسي آويشن بر باكتري هاي توليد كننده آمونياك بسيار در شكمبه
اثر نسبت هاي اسيدهاي چرب غير اشباع امگا 6 به امگا 3 در جيره هاي پيش از جفت گيري برتعداد و اندازه فوليكول هاي تخمدان در ميش هاي افشاري
بررسي چند شكلي ژن ميوستاتين در مرغ هاي نژاد راس 308 با استفاده از روش PCR-SSCP
ارزيابي اثرات سوكروز و گلوتامين بر خصوصيات كيفي اسپرم بز مرخز قبل و بعد از انجماد
تعيين تركيب شيميايي، فراسنجه هاي كينتيك تخمير و قابليت هضم دو مرحله اي ماده آلي دو رقم جو پوشينه دار و فاقد پوشينه ( لخت )
بررسي اثرات سطوح مختلف عصاره نعناع فلفلي بر عملكرد و صفات كيفي لاشه جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات آغشته سازي ميكروبي و عمل آوري شيميايي سيلاژ شبدر برسيم بر عملكرد گاوهاي شيرده
تاثير تركيب خوراك حاوي پسماند رستوران بر رفتار مصرف انتخابي در بره هاي پرواري
ارزيابي اثرات سطوح مختلف محلول اسيدآمينه اي قبل و پس از انجماد بر خصوصيات كيفي اسپرم بز مرخز
بررسي اثر سطوح مختلف انرژي و پروتئين جيره بر عملكردجوجه هاي گوشتي بلدرچين هاي ژاپني
اثر سطوح مختلف پروتئين بر عملكرد توليدي و اقتصادي جوجه هاي گوشتي با وزن يك كيلو گرم
بررسي رابطه تعداد شكم زايش با اندازه فوليكول هاي تخمدان گاو پس از زايش به كمك اولتراسونوگرافي
مطالعه شاخص توليد مرغ با استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج، با و بدون انزيم فيتاز در فاز هاي مياني و پاياني دوره رشد جوجه هاي گوشتي
سن مناسب شروع پروار بر عملكرد پرواري بره هاي نر افشاري
تاثير آرد ضايعات دو كشتارگاه طيور برتركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مقايسات مستقل
مطالعه خصوصيات تجزيه پذيري شكمبه اي پروتئين خام و ماده خشك كنجاله كلزاي فرآوري نشده و فرآوري شده با اسيد سيتريك
اثر سير خام برروي عملكرد شيري و بوي شير بزهاي اكوتيپ مهابادي در مرحله دوم شيردهي
اثر فرآوري هاي فيزيكي و شيميايي كنجاله كلزا بر برخي فراسنجه هاي خون و شكمبه در بره هاي پرواري نر مهربان
اثر استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه‌ورا در آب آشاميدني بر فلور ميكروبي روده كوچك در جوجه هاي گوشتي
بررسي اثر پلي اتيلن گليكول بر قابليت هضم ماده آلي و انرژي متابوليسمي ميوه كهور پاكستاني
تعيين پلي مورفيسم تك نوكلئوتيدي ژن TLR2 در گاوهاي بومي و هلشتاين استان كردستان
تاثير سطوح مختلف روغن يا اسيد چرب بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
اثرات كاهش سطح پروتئين و انرژي جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي نر سنگين
اثر تغذيه از سطوح مختلف دانه كامل آفتابگردان بر برخي از فراسنجه هاي خوني در‌ جوجه هاي گوشتي
اثرات فرآوري هاي فيزيكي و شيميايي كنجاله هاي سويا وكلزا بر گوارش پذيري ظاهري مواد مغذي جيره هاي پرواري بره هاي نر مهربان
اثر آب مغناطيس شده بر ضريب تبديل جوجه هاي گوشتي
بررسي اثرات دانه سوياي اكسترود شده و مولتي آنزيم همي سل بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
پودر ميوه كهور در تغذيه جوجه‏ گوشتي
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف گياهان دارويي پونه، گزنه و كاسني با و بدون آنزيم بر عملكرد مرغ هاي تخم گذار
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف گياه دارويي پونه با سطوح مختلف پروتئين خام بر عملكرد مرغ‌هاي تخمگذار
بررسي حساسيت لاينهاي تخمگذار Bovans و LSL از لحاظ بيماريزاي ويروس لارينگو تراكئيت عفوني با استفاده از روشهاي ملكولي و هيستوپاتولوژي
تشخيص كمپيلوباكتر درشيوع ناگهاني سقط جنين گوسفند افشاري در منطقه ماهنشان استان زنجان
مقايسه ي توان و انرژي الكتريكي مصرفي توليد انواع دان پلت با هدف برنامه ريزي بهينه ي توليد
تعيين جذابيت و شناسايي گياهان مورد استفاده زنبور عسل در حوزه آبخيز رودخانه سيروان كردستان
اثر سرعت دوراني مارپيچ در يك پرس حلزوني دوار بر كيفيت و كميت روغن كنجد استحصال شده
بررسي ميزان چربي و تركيب اسيدهاي چرب ارقام پسته(Pistachio vera L.) دامغان
بررسي خاصيت آنتي اكسيداني عصاره هاي استخراج شده از ميوه زرشك بي دانه با استفاده از دو روش ماسراسيون و SCW (Subcritical Water).
بررسي تركيب شيميايي و اثرات ضد ميكروبي و حسي اسانس زيره سبز در پنير سفيد ايراني
تعيين مقادير عناصر عمده ي كلسيم، منيزيوم، پتاسيم و سديم در عضلات چندگونه ازماهيان جنوب درياي خزر
توليد مرباي رژيمي آلبالو با استفاده از شيره ي خرما و ارزشيابي كيفي آن
كاهش آفلاتوكسين موجود در فلفل قرمز با استفاده از پرتو ماوراء بنفش
رشد و بقاي سودوموناس آئروژينوزا در آب بطري شده در دماهاي مختلف
تأثير استفاده از موسيلاژ دانه اسفرزه به عنوان جايگزين چربي بر ويژگي هاي بافتي سس مايونز كم چرب
بررسي تأثير موسيلاژ دانه اسفرزه بر ويژگي هاي رفتار جريان سس مايونز كم چرب
ارزيابي تاثير پيش تيمارهاي مختلف بر روند آب گيري اسمزي ميوه به
استخراج مواد جامد خرمابا استفاده از تابش امواج غير مستقيم فراصوت مداوم
بررسي وي‍ژگي هاي آنتي اكسيداني عصاره هاي فنولي حاصل از ميوه ازگيل (Mespilus germanica L. )
بررسي تاثير امواج فراصوت بر ويژگي هاي امولسيون كنندگي و كف زايي عصاره خوراكي گياه چوبك در مقايسه با توئين 80
بهينه سازي استخراج تركيبات فنوليك از گياه پونه گاوي با استفاده از دستگاه اولتراسوند
اثر عصاره هاي متانولي استخراج شده از گياه پونه گاوي به روش اولتراسوند بر روي پايداري روغن سويا
ارزيابي عملكرد روغن هسته انگور در برابر حرارت حاصل از سرخ كردن
بررسي تاثيرات نايلون پلي ونيلدين كلرايد و حذف اكسيژن در بسته بندي فيله كپورمعمولي پرورشي منجمد روي شاخص هاي فساددر دماي 18– سانتي گراد
تاثير كاربرد فيبر گندم در رشد لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس در ماست پروبيوتيك
اثر نوع تركيبات طعم دهنده بر خصوصيات ميكروبيولوژيك و حسي نوشيدني طعم دار پروبيوتيك بر پايه نسبت مساوي شيرگاو به شيرسويا طي 21 روز نگهداري يخچالي
حفظ و كنترل رهايش آنزيم هاي غذايي (α-آميلاز) و مواد فيتوشيميايي (كاتچين) توسط فناوري انكپسولاسيون
تعيين منحني‌هاي همدماي دفع رطوبت كشمش بيدانه سفيد
تعيين منحني‌هاي همدماي جذب رطوبت كشمش بيدانه سفيد
مطالعه سينتيك خشك شدن محصولات كشاورزي
خشك كردن ورقه هاي موز به شيوه الكتروهيدروديناميك
تاثير نوع لاين بر خصوصيات آئروديناميكي و شيميايي دانه جو
استفاده از روش هاي اندازه گيري رنگ دستگاهي در ارزيابي كيفيت رنگ عسل ايراني
اثر سينرژيستي يك شيرين كننده طبيعي (فروكتوز) با يك شيرين كننده مصنوعي (سوكرالوز) در ساخت فرمولاسيون نوشابه هاي رژيمي
اثر پوشش كيتوزان در جلوگيري از فعاليت قارچي و جذب رطوبت در مغز پسته
مقايسه خواص فيزيكي چهار رقم محلي خرماي ايران با استفاده از پردازش تصوير و روشهاي آماري
تأثير هيدروكلوئيد ها بر كاهش بياتي نان بربري
بررسي پتانسيل آلودگي به قارچ‌هاي مولد آفلاتوكسين در كشمش با استفاده از محيط كشت نارگيل آگار
اندازه گيري باقي مانده قارچ كش متالاكسيل در خيار با استفاده از روش استخراج QuEChERS
بررسي تأثير فرآيند پاستوريزاسيون بر ميزان باقي مانده قارچ كش متالاكسيل در خيارشور پاستوريزه
اثر بسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر رشد ميكروبي و بافت نان سنگك نيم پخته
بررسي اثر تركيبات ضدميكروبي گياهي بر نفوذپذيري فيلم خوراكي نشاسته
تأثير فرايند پيش خشك كردن بر خصوصيات كيفي خلال سيب زميني سرخ شده
تأثير فرايند فراصوت برتركيبات زيست فعال غذايي
بررسي سينتيك انتقال جرم سيب در طي خشك كردن اسمزي
تشخيص مايكو باكتريوم پارا توبركلوزيس در نمونه هاي شير خام گاو به روش مولكولي PCR در شهرستان سبزوار
اثر ريز پوشينه دار كردن در حفظ خاصيت ضد ميكروبي اسانس دو گونه از گياهان دارويي بومي ايران
مقايسه كارايي روش نوين استريفيه كردن آنزيمي با ساير فرايندهاي اصلاحي، در تهيه جانشين كره كاكائو از روغن بذر چاي
بررسي فلور كپكي روي كيفيت پنير سنتي و پنير UF در شهرستان سراب
ارزيابي فعاليت ضد راديكالي، قدرت احياء كنندگي و ظرفيت آنتي اكسيداني عصاره هاي برگ گل مغربي(Oenothera biennis)
بررسي تغييرات ضريب ديفوزيون آب با زمان تخمير و دماي پخت، در نان سنگك نيم پخت شده
بررسي رابطه بين سطح BGYF مشاهده شده روي دانه هاي پسته زير نور فرابنفش و ميزان آفلاتوكسين
تأثير استفاده از كيسه هاي پلاستيكي معمولي و زيپ دار در نگهداري فيله ماهي قزل آلاي رنگين كمان (oncorhynchus mykiss) طي نگهداري در يخچال
بررسي و مقايسه كارايي روشهاي غربالگري لاكتوباسيلوس هاي بومي از لحاظ قابليت توليد تركيبات شبه باكتريوسيني
تاثير عامل كربني در محيط پرآوري كالوس انگورitis vinifera) (V
تاثير افزايش درشت مغذي ها در محيط بر پرآوري كالوس انگورitis vinifera) (V
اثرات عصاره آبي دود حاصل از سوختن مواد گياهي به عنوان تنظيم كننده رشد جديد برروي صفات باززايي گياهچه از بذور كلزا رقم PF704( Brassica napus L.cv.PF)
معرفي يك ناحيه كد كننده از ژن aroA در گياه ني
نقش كروموزوم 1 و 6 در كنترل ژنتيكي زيست توده و شاخص برداشت برنج
تهيه نقشه پيوستگي كروموزوم هاي 1 و 6 براي نقشه يابي صفات زراعي برنج در جمعيت برنج شاه پسند × IR28
بررسي درون شيشه اي تأثير تنش اسمزي بر روي ميزان پرولين و كربوهيدرات ها ي 4 توده گياه دارويي كاسني Cichoirium intybus L.
شناسائي ژنتيكي باكتريهاي تجزيه كننده تركيبات آروماتيك حلقوي درياچه گوري گول آذربايجان شرقي
بررسي تاثير غلظت‌هاي مختلف بنزيل‌آدنين و سفوتاكسيم بر باززايي گياه طالبي در شرايط درون شيشه اي
مقايسه ي نتايج بررسي تنوع ژنتيكي اسپرس با استفاده از نشانگرهاي RAPD به روش انفرادي و بالك
توليد سيب زميني مقاوم به ويروس PLRV از طريق knock down كردن بيان پروتئين ممانعت كننده از RNA silencing اين ويروس
تغييرات پروتئين هاي محلول در قسمت پايه اي ساقه ژنوتيپ هاي حساس و مقاوم آفتابگردان در واكنش به Sclerotinia sclerotiorum
رديابي ژن اندوگلوكاناز و مقايسه خصوصيات پروتئيني آن در چند جدايه قارچ داراي فعاليت بالاي سلولازي
پروتئين عامل مقاومت به شوري SOS3 با پروتئين MnSOD درجهت حفاظت از گياه در برابر استرس شوري تعامل دارد
تشخيص ويروس CMV(CUCUMBER MUSAIC VIRUS) از طريق تكنيك RT-PCR
مطالعه ژنوتيپ هاي Juglans regia L. بر اساس پارامترهاي مورفولوژيكي و ماركر ملكولي
بررسي تاثير آنتي‌بيوتيك‌هاي كانامايسين و سفوتاكسيم بر خصوصيات رشدي ريزنمونه‌هاي طالبي سمسوري در شرايط درون‌شيشه اي
همسانه سازي پروموتر اختصاصي GBSS به همراه ناحيه ي سيگنال پپتيد رقم مارفونا در سيب زميني
نقشه يابي ژن هاي كنترل كننده كارايي مصرف آب در گندم نان
نقشه يابي QTL هاي كنترل كننده بنيه اوليه گندم نان (triticum aestivum )
خاموشي ژن CLF با استفاده از تكنيك RNAi به منظور ايجاد گياه تراريخته ي زود گلده آرابيدوپسيس
جداسازي باكتري داراي آنزيم ارگانوفسفروس هيدرولاز (oph) وتجزيه زيستي كلرپيريفوس
تبيين تكنيكRT-LAMP جهت شناسايي ويروس CMV (CUCUMBER MUSAIC VIRUS)
انتقال ژن اينترفرون گاماي انساني (IFNγ) به گياه توتون
كاربرد روش نوين هيبريداسيون با قابليت تشخيص مستقيم ويروئيدهاي مركبات در نمونه هاي باغات مركبات شمال و جنوب كشور
گرمادرماني داخل لوله به منظور سالم سازي ارقام مركبات
وقوع پوسيدگي زغالي لوبيا ناشي از قارچ Macrophomina phasolina در استان كهگيلويه و بويراحمد
واكنش عملكرد، اجزاي عملكرد دانه ارقام گندم به حضور علف هرز يولاف وحشي
بررسي بوته‌ميري گوجه‌فرنگي گلخانه‌اي در شهرستان بويراحمد
نقشPhytophthora cactorum در پوسيدگي طوقه و ريشه درختان هلو در شهرستان بويراحمد و ارزيابي ارقام مختلف هلو نسبت به آن
مقايسه طول عمر مراحل مختلف زندگي شب پره هندي (Plodia interpunctella Lep: pyralidae ) روي چهار ميزبان مختلف در دماي 25 درجه سانتي گراد
مقايسه پنج روش مختلف استخراج DNA زنبورهاي پارازيتوئيد جنس Lysiphlebus با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر
شناسايي نماتدهاي انگل گياهي باغات استان قم
بررسي خواص ضد تخم ريزي و تفريخ تخم اسانس رزماري Rosemarinus officinalis روي سوسك چهار نقطه اي حبوبات
بررسي تداخل همزيست حشرات بالغ كفشدوزك هفت نقطه اي Coccinella septempuntata روي شته خرزهره Aphis nerii
تأثير سموم استامي پرايد و ايميداكلوپرايد روي درصد جوانه زني كنيديوم و رشد ميسليومي قارچ بيمارگر حشرات، Lecanicillium longisporum در شرايط آزمايشگاهي
بررسي حساسيت پوره هاي سنين پائين و حشرات كامل سفيدبالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood به دو حشره كش نئونيكوتينوئيدي در شرايط گلخانه اي
بررسي درصد آلودگي زنبوران عسل (Apis mellifera ) در شهرستان سنندج به كنه Acaraois woodi
ارزيابي تاثير تلفيق مديريت مكانيكي و شيميايي بر علف هاي هرز مزارع برنج
بررسي اثرات روش هاي شيميايي و غير شيميايي كنترل علف هاي هرز، بر عملكرد و اجزائي عملكرد ذرت دانه اي تحت شرايط اقليمي اروميه
سميت تنفسي و اثر كشندگي اسانس گياهان رزماري و رازيانه روي حشرات كامل شپشه آرد Tribolium castaneum
ارزيابي روشهاي مبتني بر واكنش زنجيره اي پلي مراز polymerase chain reaction (PCR) براي شناسائي و رديابي پكتوباكتريوم هاي عامل پوسيدگي نرم سيب زميني در شمال غرب ايران
جداسازي و شناسايي باكتريهاي مختل كننده حدنصاب حسگري (Quorum sensing) از ريزوسفر سيب زميني
تاثير باكتريهاي مختل كننده حدنصاب حسگري در بيماريزايي باكتري Pectobacterium atrosepticum عامل بيماري ساق سياه سيب زميني
نتايج ارزيابي مديريت علف هرز و تنش نيتروژن بر كنترل علف‌هاي هرز و شاخص‌هاي زراعي برنج رقم طارم محلي
مطالعه اثر رفتار با علف‌هاي هرز و فواصل بين رديف بر ويژگي‌‌هاي زراعي برنج رقم طارم محلي
بررسي اثرات منگنز و مس روي رشد و اسپورزايي Trichoderma koningiopsis
ارزيابي پارامترهاي جدول زندگي شته برگ يولافRhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) روي شش لاين جو
بررسي اثر دگرآسيبي كاه و كلش جو رقم كارون( Hordeum vulgare C. strain 205) بر رشد گياهچه و تخريب غشاي سلولي خردل وحشي( Sinapis arvensis)
اثر تخم كشي اسانس گياه زنيان Carum copticum روي شب‌پره پشت الماسي
بررسي ارتباط ژنتيكي جدايه هاي قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور پسته، بادام زميني و كلزا بر اساس گروه هاي سازگاري رويشي
ارزيابي نتايج دو منطقه‌اي مديريت علف‌هاي ‌هرز و مقادير نيتروژن بر خصوصيات مورفولوژيكي وابسته به ورس برنج رقم سنگ طارم
اسيديته، هدايت الكتريكي و جمعيت قارچ تريكودرما در خاك گلخانه هاي خيار استان يزد
بوته ميري طالبي در اثر قارچ Macrophomina phasolina در گچساران
مقايسه طول دوره نشو و نمايي كفشدوزك Hippodamia variegata (Cole., Coccinellidae) روي شته جاليز، Aphis gossypii و شته رز Macrosiphum rosae
ارزيابي اثرات حشره كشي اسانس گلپر و پودر كائولين و مخلوط آنها روي سوسك چهارنقطه اي حبوبات (Col.: Bruchidae) Callosobruchus maculatus در شرايط آزمايشگاهي
فيزيولوژي نورون‌هاي حس بويايي موجود در برخي گيرنده‌هاي حسي شاخك شب‌پره‌ي ماده‌ي كرم شاخكدار تنباكو Manduca sexta (Lep., Sphingidae)
بررسي قابليت ضد قارچي نانو ذرات نقره–روي بر رشد ميسيليومي قارچ Aspergillus flavus در شرايط درون شيشه اي
مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگي ورتيسيليومي Verticillium dahliae بر تغييرات فعاليت كاتالاز در ريشه نهال هاي زيتون رقم زرد
بررسي تغييرات فعاليت كمي پلي فنل اكسيداز در ريشه و برگ نهال هاي زيتون رقم كرونيكي آلوده به نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica
بررسي تغييرات فعاليت كمي پلي فنل اكسيداز در ريشه و برگ نهال هاي زيتون رقم كرونيكي آلوده به قارچ عامل پژمردگي Verticillium dahliae
تأثير مقادير مختلف نيتروژن و تراكم علف هرز تاج‌خروس ريشه قرمز بر عملكرد ذرت دانه‌اي (OOSK 602)
بررسي اثر pH بر فعاليت و پايداري آنزيم آلفا گالاكتوزيداز لارو سن4 سوسك كلرادوي سيب زمينيLeptinotarsa decemlineata (col.Chrysomelidae)
اثر گياه ميزبان بر زيست شناسي شته برگ يولاف Rhopalosiphum padi L. در شرايط آزمايشگاهي
اثر فاصله رديف و تراكم علف هرز توق بر عملكرد دو رقم كنجد
ارزيابي مقاومت ارقام و لاين هاي گندم هگزاپلوئيد نان نسبت به بيماري زنگ زرد در مرحله گياهچه اي
بررسي اثر دما و pH بر فعاليت آلفا گلوكوزيداز معده مياني سوسك برگخوار سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (chrysomelidae)
تاثير بذرلوبيا چشم بلبلي وارقام مختلف نخود بر پارامترهاي توليد مثل كرم غوزه پنبهHelicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:Noctuidae)
مطالعه همبستگي مكاني بانك بذر و جمعيت علف هاي هرز در يك مزرعه چغندرقند
مطالعه پويايي مكاني جمعيت علف هاي هرز باريك برگ يك مزرعه چغندرقند با استفاده از ژئواستاتيك
بررسي الگوي پراكنش علف هاي هرز پهن برگ مزرعه چغندرقند
مقايسه روش هاي نمونه برداري براي تخمين ميانگين تراكم بانك بذر علف هاي هرز خاك و محاسبه درصد جوانه زني آن ها
بررسي اثر ضد قارچي گياه آلوئه ورا عليه برخي بيمارگر هاي قارچي گياهان
تعيين درصد آلودگي به كنه واروآ (Varroa destructor) و نوع پراكنش اين كنه در زنبورستانهاي مناطق مختلف شهرستان زنجان
نحوه زمستانگذراني و بيماريزايي Alternaria alternata عامل بيماري لكه قهوه اي درختان ميوه زردآلو و هلو در استان خراسان رضوي
ارتباط بين برخي شاخص هاي رسيدگي ميوه با عارضه فيزيولوژيكي Water core در رقم رد دليشز سيب
بررسي اثر رقابت علف هاي هرز تاج خروس و سلمه تره بر صفات فيزيولوژيك و عملكرد چغندرقند
شناسايي و تعيين پراكندگي ويروس واي سيب زميني و ساير پوتي ويروس‏هاي آلوده كننده مزارع آفتابگردان استان كرمان
كاربرد تلفيق دو روش كروماتوگرافي گازي و ركوردگيري از تك‌سلول عصبي در شناسايي ليگاندهاي جديد براي سلول‌هاي عصبي بويايي حشرات
شناسايي دو گونه Cladosporium جدا شده از علف هاي هرز در استان همدان
تأثير تاريخ كاشت بر روي ميزان وقوع بيماري سوختگي آلترناريايي در ارقام زراعي كلزا در منطقه گنبد
بررسي سميت تدخيني اسانس استخراج شده از گل برگ درخت انار Punica granatum بر عليه بالغين دو نوع حشره آفت انباري
تأثير تيمارهاي كودي مختلف بر روي جمعيت نماتد سيستي غلات و ارزيابي عملكرد گندم در يك نمونه خاك شور
بررسي توانايي آللوپاتي علف باغ (.Dactylis glomerata L) بر رشد گياهچه يونجه
گزارش 13جنس جديد مگس هاي سيرفيده Dip:syrphidae))براي فون شهرستان سنندج
بررسي اثر حشره‌كش‌هاي آبامكتين و دلتا مترين عليه شپشه آردTribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae) بر روي چهار سطح بسترمختلف
ارزيابي سميت تدخيني اسانس، نهنج و گلبرگ درخت نارنجCitrus aurantium (rutaceae) عليه آفت انباري شپشه برنج Sitophilus oryzae
بررسي سميت تدخيني اسانس پوست ميوه انار Punica granatum بر عليه شفيره و لارو شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum Herbst.))
بررسي تأثير عوامل محيطي بر تراكم جمعيت شب‌پره‌هاي خانواده Sphingidae در برخي مناطق استان فارس
بررسي تاثير عمليات زراعي بر ميزان آلودگي مزارع سيب زميني به علفهاي هرز و عملكرد محصول
تاثير تيمار شيميايي بر كيفيت ريزوم قياق
بررسي خواص ضد ميكروبي عصاره متانولي گياه نوروزك (.Salvia leriifolia Benth) در شرايط درون شيشه اي (in vitro)
ارزيابي مكانيسم مقاومت لاين هاي مختلف جو نسبت به شته برگ يولاف Rhopalosiphum padi (L.) و ميزان تحمل برخي از لاين هاي جو نسبت به آن
ارزيابي مقاومت ارقام مهم هسته داران به قارچMonilia laxa (عامل سوختگي گل وشكوفه هاي درختان ميوه هسته دار)
بررسي اثرات قارچ‌هاي بيمارگر حشرات (Balsamo)Vuillemin Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae Sorokinبر روي مراحل نابالغ زنبور پارازيتوئيدHabrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)
تغييرات جمعيت مگس شكارگر ((Dip.: Syrphidae Episyrphus balteatus در اكوسيستم هاي باغي و زراعي همدان
تنوع زيستي حشرات در زيستگاه گوزن زرد واقع در پناهگاه حيات وحش كرخه
مقايسه اثرات سموم Neem oil و Abamectin روي مرحله تخم و پورگي سفيد بالك گلخانه Trialeurodes vaporariorum) )
تعيين دز مناسب پرتو گاما در القاي جهش و بررسي تاثيرات مورفولوژيكي ناشي از آن در قارچ تريكودرما
بررسي اثر كودهاي سبز جو و خلر بر كاهش تراكم و وزن خشك علف هاي هرز مزرعه سيب زميني با تراكم كشت بذري
ويژگي هاي زيستي پروانه جوانه خوار زيتون Palpita unionalis (Lep., Pyralidae) روي سه رقم زيتون
جداسازي و تعيين مشخصات مولكولي جدايه هاي نماتود بيمارگر حشرات از استان همدان: اولين گزارش
بررسي مقدماتي پرواز حشرات نر كرم سيب(Lep.: Olethreutidae) pomonella L. Laspeyresia در شهرستان زنجان
مطالعه اثرات دوركنندگي و سميتي عصاره هاي سه گياه ادويه اي عليه حشرات كامل Callosobrochus maculatus F. در انبارهاي نگهداري مواد غذايي
بررسي فعاليت آنزيم پراكسيداز و تركيبات فنولي در سيب هاي مايه زني شده با مخمر Pichia guilliermondii و سيليكون
بررسي عامل مقاومت در جمعيت هاي مختلف كنه دونقطه اي گلخانه به كنه كش بي فنترين
بررسي امكان استفاده از كنه Tyrophagus putrescentiaeبه عنوان دشمن طبيعي در تغذيه و كنترل نماتود Ditylenchus destructor
بررسي تاثير اختلاط دز هاي كاهش يافته دو علف كش اولتيما و برومايسيد آام در كنترل علف هاي هرز ذرت
زيست شناسي بيد سيب زمينيPhthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae) روي ارقام مختلف سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي
بررسي اثر آللوپاتي عصاره برگ پوسيده گردو روي علف هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana L.)
بررسي تنوع ريخت شناسي و بيماريزايي جدايه هاي قارچ عامل پوسيدگي رايزوكتونيايي ريشه و طوقه لوبيا در استان زنجان
مطالعه تغييرات كمّي رونوشت ژن فنيل آلانين آمونيا لياز طي آلودگي با توكسين قارچ Fusarium graminearum در گندم (Triticum aestivum)
ارزيابي واكنش ارقام تجاري و اميد بخش سويا نسبت به بيماري پوسيدگي ذغالي درمنطقه گرگان
بررسي برخي خصوصيات بيوشيميايي آنزيم هاي گلوتاتيون اس-ترنسفراز و ليپاز در لوله گوارش پروانه سفيد اشجار و پروانه برگ خوار توت
ارزيابي مقاومت ارقام و هيبريدهاي رايج آفتابگردان در استان آذربايجان غربي نسبت به بيماري سفيدك داخلي آفتابگردان
ارزيابي كارايي زمان و ميزان مصرف علفكش هاي مختلف در كنترل علف هاي هرز جعفري (Petroselinum sativum)
تنوع بيماري زايي و الگوي پروتئين استرين هاي Ralstonia solanacearum عامل پژمردگي باكتريايي سيب زميني در استان همدان.
بكارگيري سمپاش مناسب در دفع علف هاي هرز
استفاده از روش هاي مولكولي NASBA و Real time reverse transcriptas PCR در تشخيص سلولهاي زنده باكتري عامل بيماري شانكر مركبات
تاثير اسيديته (pH ) بر رشد برخي گونه هاي آنتاگونيستي قارچ تريكودرما در شرايط آزمايشگاهي
اثر ارقام مختلف گل رز روي پارامترهاي توليدمثلي شته ي گل رزMacrosiphum rosae (L.) (Homoptera: Aphididae) در شرايط آزمايشگاهي
بررسي مقاومت ارقام مختلف خيارگلخانه اي نسبت به بيماري بوته ميري جاليز Phytophthora melonis Katsura
بررسي اثرات آفتكشهاي رايج در مزارع برنج بر روي جوانه زني كنيدي جدايههاي مختلف قارچ بيمارگر حشرات Beauveria bassiana (Balsamo)Vuillemin
تاثير نوع لوبيا، تاريخ و عمق كاشت بر توسعه بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا در مزرعه آزمايشي
ارتباط نه فاكتور زراعي با اپيدمي پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا
كنترل تلفيقي علف‌هاي هرز پهن برگ سوياي تابستانه: باتأكيد بر كلزاي خودرو
بررسي منطقه اي اثرات بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه و عمليات زراعي بروي عملكرد لوبيا
مقايسه سم جديد استامي پرايد با سموم رايج در كنترل بالشتك مركبات Pulvinaria aurantii Ckll. در استان مازندران
بررسي تأثير تراكم گياه زراعي و كنترل علف هاي هرز بر برخي صفات رويشي و عملكرد دانه گلرنگ
مديريت كنترل تلفيقي شپشك استراليايي Icerya purchasi Maskell در باغهاي مركبات استان مازندران
ارزيابي تأثير سطوح مختلف كود نيتروژن و مديريت شيميايي بر كنترل علف هاي هرز سورگوم جارويي (Sorghum bicolor) در منطقه ميانه
تحقيقي بر علائم ايجاد شده بر لوبيا توسط برخي گونه هاي فوزاريوم از استان زنجان
اثرات كشندگي كنه كش هاي فن ‏پايروكسي‏ ميت و پروپارژيت و سميت توام آن ها روي كنه تارتن دو لكه اي
پوسيدگي فيتوفتورايي ريشه و طوقه طالبي و خربزه در مزارع مشهد
معرفي 3 گونه و 2 جنس از پادمان خانواده Entomobryidaeاز شهر رشت و حومه
ارزيابي مقاومت نسبي 7 رقم و ژنوتيپ كلزا به سوسك غنچه خوار كلزا
بررسي فون حشرات گلرنگ در شرق استان گلستان
تاثير ميزان تراكم ذرت (Zea mays L.) بر نحوه رقابت چند گونه اي علف هاي هرز
بررسي بيماري پوسيدگي ريشه ناشي از شبه قارچهاي اُاُميست در گياهان زينتي
اثر رطوبت بر قدرت آنتاگونيستي قارچ Alternaria alternata در كنترل عروسك پشت پرده (Physalis divericata) در لرستان
بررسي واكنش گياهان زراعي به بقاياي شبيه سازي شده علف كش توتال ( مزوسولفورون+ يدوسولفورون در خاك)
پرندگان خسارت زا در اكوسيستم زراعي استان گلستان
گزارش سه جنس جديد زنبور پارازيتوئيد متعلق به خانواده (Hym: Chalcidoidea) Pteromalidae براي فون شهرستان سنندج و ايران
اثر رطوبت، عمق و بافت خاك بر سبز شدن علف هرز اُزمك (Cardaria draba)
بررسي تاثير امواج مايكروويو بر كنترل آفت شب پره هندي در محصول پسته
مطالعه مرفولوژيك زنبوران عسل معمولي ( Apis mellifera L ) در شهرستان جيرفت
اثرات كشندگي اسانس هاي آويشن، باريجه و پونه روي كنه تارتن دولكه اي (Tetranychus urticae Koch)
بررسي اثرات سميت چند حشره كش روي جمعيت شته جاليز Aphis gossypii Glover و پارازيتوئيد آن در ختمي هاي چيني فضاي سبز اهواز
مقايسه ميزان كنترل كنندگي Arthrobotrys oligospora،paecilomyces lilacinus و Trichoderma harzianum Bi عوامل بيوكنترل نماتد مولد گره ريشه در گوجه فرنگي
بررسي برخي پارامتر هاي چرخه زندگي كنهTetranycopsis horridus (Canesterini & Fanzago) (Acari: Tetranychidae) در سه دماي 15، 20 و 25 درجه سانتيگراد در شرايط آزمايشگاهي.
شناسايي و تعيين ميزان آلودگي مزارع گندم شهرستان اهر به علف هاي هرز
بررسي تاثير سه دماي مختلف بر زمان نشو و نما، درصد مرگ و مير و نسبت جنسي ثانويه كنه Carpoglyphus lactis روي مخمر نان
بررسي امكان پرورش لاروهاي كفشدوزك عامل كنترل بيولوژيك؛HippodamiavariegataGoezروي رژيم غذايي مصنوعي
ارزيابي ميزان مقاومت تعدادي از ارقام خربزه نسبت به بيماري بوته ميري ناشي از Phytophthora melonis و در شرايط گلخانه
روشي مبتني بر PCR براي شناسايي و رديابي arboricola pv. juglandis Xanthomonas عامل بلايت گردو
عوامل بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي خاك در ارتباط با اپيدمي پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا
تأثير عصاره ي ميخك، سماق و گل راعي در مهار نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica
مقايسه برخي از پارامترهاي زيستي تريپس پياز روي شش رقم كلزا در شرايط گلخانه‌اي
بررسي بيولوژي عامل بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار
بررسي اثر ميزبان گياهي روي حساسيت سفيد بالك برگ نقره اي Bemisia argentifolii Belows and Perring (Hem.: Aleyrodidae) به بيماري زايي قارچ (Balsamo)Vuillemin bassiana Beauveria
رديابي مولكولي ويروس موزائيك كلم گل بر روي ميزبان گل كلم در استان هاي خراسان رضوي، شمالي و آذربايجان غربي
مطالعه اثر حشره كشي اسانس MENTHA PULEGIUM روي دو مرحله زيستي تخم و حشره كامل سوسك چهار نقطه اي حبوبات در شرايط آزمايشگاهي
بررسي واكنش حشره كامل سر خرطومي يونجه (Hypera postica) به نماتد بيمارگر حشرات،Steinernema feltiae در شرايط آزمايشگاهي
كارآيي نماتدSteinernema carpocapsae در كنترل حشره كامل سرخرطومي برگ يونجه (Hypera postica)
تنوع ژنتيكي قارچ Fusarium solani ، عامل پوسيدگي ريشه لوبيا در استان زنجان
تاثير كاربرد كيتوزان بر القاء مقاومت در نخود عليه عامل بيماري پژمردگي فوزاريومي در استان كردستان
بررسي زيست‌شناسي و تغييرات جمعيت شپشك استراليائي Maskell Icerya purchasi در غرب استان مازندران
بررسي تغييرات فصلي فلور علف هاي هرز چمن كاري هاي فضاي سبز اهواز
گزارش بروز لكه غلاف برگ برنج ناشي از Sclerotium hydrophilum در استان فارس
استفاده از تله هاي فرموني به منظور رديابي آفات مهم ذرت و به دست آوردن زمان مناسب سمپاشي در مزارع ذرت شهرستان سروستان، بخش كوهنجان
مطالعه اثر كشندگي سه سم Thiacloprid ,Neem oilو Acetamiprid روي زنبور پارازيتوئيد شته مومي كلم (McIntosh) Diaeretiella rapae
مقايسه سميت اسانس گياه نعناع فلفلي براي كنه تارتن دولكه اي Tetranychus urticae و كنه هاي شكارگر آن Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii
جداسازي جدايه هاي بومي باكتري Bacillus Thuringiensis از خاك باغات انگور شهرستان سلماس و ارزيابي سميت آن بر روي لارو و حشرات كامل Tribolium castaneum
واكنش عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام برنج به كنترل علف هرز تحت شرايط خشكي
ارزيابي عملكرد ارقام برنج در شرايط كنترل علف هرز تا مرحله حداكثر پنجه زني براساس شاخص هاي تحمل و حساسيت
كارايي جونده‌كش ديفاناكوم در كنترل جوندگان آفت مناطق كشاورزي زنجان و ورامين
سميت تنفسي عصاره سير و اثر سينرژيستي دي‌اتيل مالئات در كنترل حشرات Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) كامل سوسك چهار‌نقطه‌اي حبوبات
اثر دوركنندگي عصاره‌ي گياه سير روي حشرات كامل شپشه آرد Tribolium castaneum Herbst. (Col: Tenebrionidae) در شرايط آزمايشگاهي.
ارزيابي مقاومت ارقام كلزا در برابر قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسيدگي سفيد ساقه با استفاده از آزمون كوتيلدون
ارزيابي خسارت راب خاكستري در باغهاي مركبات استان مازندران
اثر استفاده از خاك دياتوميت به عنوان روشي نوين در كنترل بيولوژيك شپشه آردTribolium castaneum
برگ كلم به عنوان بهساز آلي خاك براي كنترل نماتد ريشه‌گرهي Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگي
بررسي تاثير شكارگرها و پارازيتوئيدها در تغييرات جمعيت شته‌ Schizaphis graminum(Hem.: Aphididae) در مزارع گندم
تعيين پراكنش گونه‏هاي غالب علف‏هاي هرز در مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‏ سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي تنوع زيستي علف‏هاي هرز سامانه‏هاي تحت كشت گندم شهرستان گرگان (حوزه قره‏سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مطالعه تنوع ژنتيكي جدايه هاي ايراني Erwinia amylovora با آناليزamplified fragment length polymorphism (AFLP)
بررسي اثر تيمارهاي شكست خواب بر جوانه زني بذور توده‏هاي مختلف خردل وحشي(.(Sinapis arvensis L
جمع‌آوري و شناسايي زنبورهاي گرده‌افشان خانواده Halictidae (Hymenoptera, Apoidea) در استان فارس
پراكنش بيماري سياهك دروغي برنج Ustilaginoidea virens (cooke) Takah در استان گيلان
تأثير تراكم و الگوي كاشت ذرت بر جمعيت علف‌هاي هرز در شرايط طبيعي منطقه مغان
بررسي عوامل مختلف بر شكست خواب بذر خردل وحشي (Sinapis arvensis L.)
اِنزيكور: قارچ كش بيوشيميايي نوين كنترل بيماري سفيدك سطحي
شناسايي برخي از تركيبات فرموني غدد لبي زنبور Bombus terrestris L.(Hymenoptera, Apidae) بومي ايران
بررسي كارآيي زنبور مخملي Bombus terrestris L. (Hymenoptera, Apidae) درگرده افشاني گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum)
اثر بازدارندگي عصاره حاصل از اندامهاي مختلف گياه كور بر جوانه زني و رشد اوليه علف هرز يولاف
اثرات زيست محيطي آفت‏كش‏هاي مصرفي در مزارع گندم درگرگان
ارزيابي زيست محيطي سموم كشاورزي مورد استفاده در سطح مزارع گندم، برنج، پنبه، سويا و كلزا اطراف شهر گرگان
مقايسه چند شاخص مختلف در مطالعه تنوع بيماريزايي جدايه هاي Fusarium solani بر روي لوبيا
كنترل بيولوژيك پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا با استفاده از عوامل ميكروبي در استان زنجان
بررسي عوامل مؤثر در يكنواختي اندازه ذرات سم با استفاده از معيار c.v
جمع‌آوري و شناسايي زنبورهاي گرده‌افشان خانواده Apidae (Hymenoptera, Apoidea) در استان فارس
بررسي اثر آللوپاتي عصاره آبي درمنه خزري بر خصوصيات جوانه زني و رشد اوليه گياهچه هاي كاهو (Lactuca sativa L.)
بررسي تحمل پنج رقم گندم نسبت به ترشحات آللوپاتيك ريشه علف هرزتاج خروس در آزمايشگاه
كارايي مديريت تلفيقي بر علف هرز اويارسلام و عملكرد ذرت ( S.C.704) در شرايط آب و هوايي شمال خوزستان
آناليز ترانسكريپتوم(Transcriptome analysis) مقاومت ميزباني و غير ميزباني در جو نسبت به قارچهاي عامل زنگ برگي
تأثير تغذيه سن گندم Eurygaster integriceps P. (Hemiptera: Scutelleridae) بر جذب ريشه اي نيتروژن در گندم
اثر پرتو ماوراء بنفش روي تفريخ تخم سوسك چهارنقطه اي حبوبات Fabricius (Coleoptera:Bruchidae)Callosobruchusmaculatus
بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان ذخيره ي كربوهيدرات در حشرات كامل سوسك كلرادو سيب زميني در طول فصل زمستان (Col.Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata
بررسي برخي عوامل موثر برميزان ذخيره چربي درحشرات كامل سوسك كلرادو سيب زميني (Col.Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata درطول فصل زمستان
واكنش واريانت هاي حاصل از كشت بافت گندم به تغذيه شته روسي گندم
شناسايي جدايه‌هاي قارچLecanicillium sp. عامل كنترل بيولوژيك بالشك مركبات
تاثير تخم كشي برخي تركيبات شيميايي بر روي تخم سوسك چهارنقطه اي حبوبات Fabricius(Coleoptera:Bruchidae) Callosobruchus maculatus
ميزان جذب فسفر توسط گياه گندم تحت تأثير تغذيه سن گندم Eurygaster integriceps P. (Hemiptera: Scutelleridae) در شرايط كشت هيدروپونيك
بخش بندي تصاوير رنگي سيب زميني با الگوريتم خوشه بنديK-MEANS براي استخراج بيماري شوره سياه با هدف استفاده در درجه بندي اتوماتيك
شناسايي بيماري هاي گردو با استفاده از تكنيك هاي ماشين بينايي
بررسي اثر تنش خشكي و غرقابي بر رنگيزه هاي فتوسنتزي در دو ژنوتيپ گياه دارويي Anthemis
بررسي كاربرد اسيد بريك وكلريد كلسيم بر خصوصيات ميوه و گياه توت فرنگي رقم سلوا
اثر پتاسيم و نيتروژن بر كميت و كيفيت محصول انگور بيدانه قرمز
اثر اسيد ساليسيليك بر مقاومت سرمايي دانهال هاي خيار
اثر محلول پاشي سولفات پتاسيم و اسيد بريك بر ميزان غلظت عناصر غذايي در برگ و برخي خصوصيات ميوه پرتقال
بررسي تحمل به سرماي جوانه گل دوتوده زغال اخته ايران در منطقه قزوين
پاسخ درختان پسته به محلول‌پاشي روي، مس و آهن پس از مرحله‌ي گلدهي
تاثير پوشش هاي پلاستيكي در بسته بندي با اتمسفر تعديل يافته غير فعال بر خصوصيات كيفي ميوه زغال اخته
بررسي پتانسيل گياهان دارويي حوزه آبخيز نورود مازندران
بررسي و تعيين مناسب ترين تاريخ و فاصله رديف كاشت جمعيت پيشرفته اسفناج محلي ورامين درشرايط آب و هوايي مازندران
بررسي اثر نوع تيمار و سطوح مختلف نفتالين استيك اسيد درريشه زايي قلمه هاي لاكي بامبو) Lucky bamboo (
تأثير تركيب تيمار هاي هورموني و سرمادهي مرطوب بر بهبود جوانه زني گياه دارويي گلپر ايراني(Heracleum persicum)
تأثير سطوح مختلف موليبدن محلول غذايي بر عملكرد و غلظت نيترات در خيار سبز در محيط كشت هيدروپونيك
اثر ساليسيليك اسيد بر جوانه زني دو رقم گوجه فرنگي گلخانه اي (lycopersicon esculentum) در شرايط تنش خشكي
بررسي اثرات مختلف كلريد سديم بر رشد اوليه و غلظت عناصر برگ گياه گوجه فرنگي
بررسي اثرات محلول پاشي اسيد بُريك و سولفات پتاسيم بر خصوصيات كمي و كيفي توت فرنگي رقم كامروسا
بررسي اثرات تنش كمبود آب و مقادير پتاسيم بر عملكرد روغن و اسانس سياه دانه (Neglla sativa)
مكان يابي و كميت يابي اسيدهاي فنلي در ميوه سيب ارقام ’گالا‘ و ’زنوز‘
تعيين اثر عمق كاشت و تراكم بوته در عملكرد سير در منطقه ابهرAllium sativum
اثر مس و نانو مس بر جوانه زني بذر فلفل
بررسي اثر پرايمينگ بذر با نانو لوله هاي كربني، نانو تيتانيوم و نانو مس بر خصوصيات جوانه زني پياز
اثر هوميك اسيد بر جذب نانو ذرات مس در جوانه زني فلفل
اثر تنظيم كننده‌هاي رشد بر ريز ‌ازديادي گياه آگلونما(Aglaonema Tiara) در شرايط درون ‌شيشه‌اي(In vitro)
بررسي اثرات تيمارهاي هورموني و زير كشت كردن در ريزازديادي گل محمدي (Rosa damascenae Mill.)
تاثير كم آبياري و سطوح مختلف كود نيتروژن بر عملكرد گياه بادرنجبويه (Melissa officinalis )
تأثير تكنيك هاي مختلف پرايمينگ بر خصوصيات سبز شدن گياه دارويي گلپر ايراني(Heracleum persicum)
مطالعه اثر تلفيقي تيمارهاي جيبرليك اسيد و سرما دهي بر پارامترهاي جوانه زني و شكست خواب بذر در گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.)
تأثير كودهاي آلي و شيميايي به صورت جداگانه و تلفيقي بر مقدار عناصر غذايي در گياه (Calendula officinalis L.)دارويي هميشه بهار
مطالعه تكويني گل آذين كپه و گلچه ها در Osteospermum ecklonis با استفاده از ميكروسكوپ نوري بازتابشي
تاثير نيترات كلسيم و سولفات پتاسيم بر تجمع نيترات در كاهوهاي كشت يافته در پرليت
اثر نوع بستر كشت برعملكرد سوخ موسير ايراني(Allium hirtifolium)
بررسي فنولوژي موسير ايراني( Allium hirtifolium) در شرايط آب و هوايي مشهد
تآثير اشعه UV بر جوانه زني و خصوصيات مورفولوژيكي گياهچه هاي تربچه
اثر نانوكود كلاته آهن بر ويژگي هاي كمي و كيفي گل هاي بريدني ورد ارقام ʼفيستا ʻ، ʼشيرازʻ و ʼسوربيت آوالانچʻدر كشت هيدروپونيك
تاثير آمونيوم تيوسولفات و سوين بر تنك و برخي صفات كمي و كيفي ميوه گلابي رقم ويليامز
خصوصيات مورفولوژيكي برخي ژنوتيپ انتخابي در توده هاي گردوي بومي استان همدان
مقايسه اندازه ميوه دو رقم سيب روي پايه MM106 با سطوح باردهي زياد و استاندارد و ارتباط آن با كيفيت ميوه
تأثير تنظيم كننده‌ رشد CPPU روي كيفيت كشمش تهيه شده از انگور سلطانين
تأثير روش‎هاي مختلف كاربرد نيتروژن بر زيتون رقم زرد
تعيين احتمال وقوع تجربي و دوره بازگشت يخبندان بهاره در باغ هاي بادام شهرستان كرمانشاه درطول دوره آماري (2007 -1987)
تيمار هورمون IBA و اسيد سولفوريك بر افزايش ريشه زايي قلمه هاي تك گره گياه انار در دو رقم ملس ترش و شيرين ساوه
اثر تيمار هاي مختلف در جوانه زني بذور سه گونه ختمي بومي ايران
بررسي تاثير ﺗﻨﺶ خشكي ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺯﺋﻮﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ‫ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ خواجه باشي‬(Dipsacus fullonum)
ارزيابي برخي ويژگي هاي شيميايي و آنتي اكسيداني ميوه در چند رقم هلو
اثر آنتي بيوتيك آمپي سيلين در كنترل آلودگي هاي باكتريايي در محيط كشت ريز نمونه هاي گردو (Juglams regia L. )
باززايي پيازچه از ريزنمونه‌هاي تك فلسي با طبق و بدون طبق پياز آماريليس (Hippeastrum hybridum) در شرايط كشت درون‌شيشه‌اي
تأثير سطوح مختلف آبياري و نيتروژن بر عملكرد، وزن تر و خشك اندام هوايي و ريشه گياه گوجه فرنگي
تجزيه عامل ها براي بعضي شاخص هاي انبارماني در 4 رقم زردآلو
بررسي تاثير آنتي اكسيدان ها و سبززدايي پيوندك بر ريزشاخه پيوندي (Minigrafting) گردو
بررسي تاثير رقم و طول دوره انبارداري روي آ نتوسيانين و ظرفيت آنتي اكسيداني آب و پوست ميوه ي هفت رقم انار
بررسي امكان كشت زراعي و استحصال صمغ از گياه دارويي و صنعتي كما كندل (Dorema ammoniacum ) در مشهد
بررسي خصوصيات اكولوژيكي و امكان كشت و توليد گياه دارويي پونه ساي بينالودي ( Nepeta binaludensis ) در شرايط زراعي
بررسي اثر نوع محيط هاي كشت و غلظت هورمون ايندول بوتريك اسيد بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي درختچه زينتي فردوسي (Erythrina crista-galli )
بررسي تغييرات كمي و كيفي زيتون ارقام مانزانيلا و زرد در زمان رسيدن سبز (شهرستان طارم)
تعيين و مقايسه آب مصرفي در دو تكنيك كاشت درختچه هاي زينتي
بررسي خصوصيات مورفولوژيكي و ميزان اسانس گياه دارويي نعناع(Mentha longifolia) در مناطق مختلف استان لرستان
بررسي ميزان پولگون و 1و8- سينئول در اسانس اكوتيپ هاي مختلف نعناع (L. Mentha longifolia) در استان لرستان با استفاده از كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC)
اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد اندام هوايي گياه دارويي مرزه ( Satureja hortensis L)
بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي آويشن (Thymus sp.) با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
تاثير قارچ ميكوريز آربوسكولار و ورمي كمپوست در ويژگيهاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
نوروزك گياهي با پتانسيل زينتي مناسب براي كشت در مناطق خشك
بررسي روابط ژنوتيپ ها و گروه هاي زيتون (Olea europaea L.) به كمك نشانگرهاي مرفولوژيكي و معرفي صفات مهم در گروه بندي ارقام زيتون
تاثير دي اكسيدكربن محيط ريشه بر خصوصيات رويشي، فتوسنتز و شاخص كلروفيل در كاهوي پيچ سبز كنيا
اثر تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه هاي چاي ترش (Hibiscus Sabdariffa)
تاثير بُر روي كنترل پوسيدگي خاكستري ميوه توت فرنگي رقم سلوا
تأثير تراكم بوته و دور آبياري بر عملكرد دانه و روغن كدوي تخم كاغذي
اثر تنش كلريد سديم بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي تره ايراني
تاثير بسته بندي و پرتوفرابنفش روي برخي ويژگي هاي كيفي ميوه انار رقم ملس ساوه در طول انبارداري
تاثير مناطق مختلف رويش بر خواص كمي و كيفي هندوانه ابوجهل (L. (Citrullu colocynthis در جنوب استان كرمان
اثر چينه سرمايي و شوك حرارتي در شكستن خواب و تحريك جوانه‌زني بذور گياه دارويي كنگر(Gundelia tournefortii)
مطالعه اثر تنش خشكي بر خصوصيات فيزيولوژيكي دو رقم زيتون
غربالگري گامتوفيتيكي تحمل به تنش خشكي در برخي از ارقام زيتون
اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر جوانه زني بذر ماريتيغال ( Silybum marianum CV. Budakalaszi) در شرايط تنش شوري
تأثير دور آبياري و زئوليت معدني بر عملكرد ميوه كدوي تخمه كاغذي
بررسي همبستگي بين صفات مورفولوژيكي و گروه بندي 30 رقم انار موجود در كلكسيون انار يزد به روش تجزيه كلاستر
بررسي تأثير هورمون بر القاي كالوس در سه رقم انگور
تاثير زما ن هاي مختلف كاشت بر ميزان اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع روغن گياه دارويي كرچك (Ricinus communis L.)
تاثير كمپوست آزولا و كمپوست زباله شهري در رشد اوليه و برخي شاخص هاي رشد چمن فستوكا (Festuca rubra var. Commutata)
بررسي ريزازديادي پامچال گونه بومي (Primula heterochroma) و گونه تجاري (Primula acaulis) با استفاده از ريز نمونه هاي نوك شاخساره
بررسي تأثير نسبت هاي مختلف مواد آلي بر رشد و گلدهي هميشه بهار
تاثير كلريد كلسيم و جيبرليك اسيد بر عمر گلجايي گل مريم رقم پيئرل دابل
بررسي تاثير دما و نور بر جوانه زني بذر گياه علف چاي (Hypericum perforatum L.)
اثر نانو سيليسيوم و سيليكات پتاسيم بر پرايمينگ بذر هاي گوجه فرنگي
بررسي اثر غلظتهاي مختلف هوميك اسيد در محلول غذايي بر خصوصيات رشدي كاهو
بررسي تحمل Eucalyptus saligna به شوري حاصل از نمك كلريد كلسيم (Cacl2) در شرايط درون شيشه اي
بررسي تاثير عناصر درشت مغذي بر روي ريزازديادي پايه ي 667 GF بادام
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در گياه كرفس
تجزيه رگرسيون و عليت اجزاء عملكرد در 20 رقم زيتون
گروهبندي ارقام زيتون از لحاظ خصوصيات عملكردي گل و ميوه
اثرات پاكلوبوترازول بر مقاومت به سرما و رشد رويشي نهال هاي بادام
بررسي اثركيفيت آبهاي مختلف بر ماندگاري ارقام مختلف گل بريده ليليوم رقم Royal Trinty
شناسايي تركيبات شيميايي موجود در گياه Artemisia tschernieviana
تأثير تنش كم آبي بر رشد رويشي كدوي تخم كاغذي در تيمار با كود دامي و ميكوريزا
تاثير دور آبياري و سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد و برخي خصوصيات كيفي پياز
تاثير هيدروژل،آهن و نيتروژن بر رشد رويشي درخت سيب (Malus domestica) رقم گالا
تاثير اسانس زيره ي سياه و اكاليپتوس بر ماندگاري گل شاخه بريده ي ژربرا (Gerbera jamesonii)
تأثير غلظت هاي مختلف آمينول فورته، فسنوترن، كادوستيم و هيومي فورته بر جوانه زني بذر هميشه بهار (Calendula officinalis L.)
ارزيابي اثرات چينه سرمايي در تركيب با مواد تسهيل كننده تنژگي بر رفع ركود بذور فندق
تاثير اسيد ساليسيليك بر ميزان تحمل به تنشهاي غير زيستي انگور رقم بيدانه سفيد
تاثيراعمال تكنيك خشكي قسمتي از منطقه ريشه بر رشد ، عملكرد و كيفيت توت فرنگي رقم سلوا
تأثير زمان خيساندن و ميزان هدايت الكتريكي آب مورد استفاده جهت هيدروپرايمينگ بر فاكتورهاي جوانه‌زني توده بومي پياز سفيد كاشان
تاثير اسانس هاي زيره ي سياه و اكاليپتوس بر ماندگاري گل شاخه بريده ي ميخك (Dianthus caryophyllus cv. Nelson)
ارزيابي اثر جيبرليك اسيد و سرمادهي بر شكستن خواب بذر و رشد گياهچه سناي هندي cassia angustifolia vahl.
بررسي اثر غلظتهاي مختلف هورمون IBA و چند بستر مختلف بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي درختچه ي زينتي شيشه شور (Callistemon viminalis)
تعيين آلل هاي خود ناسازگاري در برخي از ارقام سيب بومي ايران با استفاده از واكنش زنجيره اي پلي مراز
بررسي اثر تيوسولفات نقره، اسيد ساليسيليك، اسيد هيوميك و نانوسيلور بر خواص فيزيكوشيميايي گل نرگس
تاثير پرايمينگ و مدت زمان آن بر عملكرد و اجزاي عملكرد شنبليله در سطوح شوري
مطالعه برخي خصوصيات فيزيولوژيكي ميوه عناب (.Zizyphus jujuba mill) در اكوتيپ هاي استان گلستان
بررسي تاثير جيبراليك اسيد و سولفوريك اسيد بر جوانه زني بذر انگور فرنگي قرمز
اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني تحت اثر تنش يخبندان در مراحل مختلف رشدي در كشت استمرار منطقه جيرفت و كهنوج
بررسي تاثير نانوسيلور، هينوكيتيول و تيوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بريده ليزيانتوس سفيد با لبه بنفش
اثر نوع هرس شاخه و انتخاب ميوه بر صفات كمي و رشدي فلفل گلخانه اي پارامو(Capsicum annuum L. cv. Paramo)
بررسي تاثير پرولين و گلايسين بتائين به عنوان دو نوع اسموليت بر عملكرد و صفات كيفي ارقام ايراني و خارجي انگور تحت شرايط تنش خشكي
ارزيابي خصوصيات مورفولوژيكي ارقام محلي انگور شهرستان خرم دره(استان زنجان)با استفاده از ديسكريپتورIBPGR
تاثير محلول پاشي قبل از برداشت بر ميزان فعاليت پلي فنل اكسيداز در طول انبارداري گلابي آسيايي(Pyrus serotina Rehd.)
بررسي اثرات كود ازت و فسفر بر برخي صفات فنولوژيكي و عملكرد زراعي و اسانس گياه بابونه كبير L. Tanacetum parthenium
ارزيابي نر باروري گياه تره ايراني (Allium ampeloprasum)
ارزيابي انرژي هاي مصرفي در كشت پنج گونه گياه دارويي در استان البرز
مقايسه ي برخي از خصوصيات ميوه هاي دو جمعيت گوجه فرنگي آلبالويي در دو محيط كشت خاكي و هيدروپونيك
بررسي فيتوشيميايي گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis L.)در واكنش به محلول پاشي متانول و اتانول
تأثير تنش هاي خشكي و شوري بر جوانه زني بذر سناي هندي(Cassia angustifolia vahl.)
اثر متقابل شوري و بيكربنات محلول غذايي بر فتوسنتز، تعرق و هدايت روزنه اي در دو رقم زيتون
تأثير كاربرد كودهاي آلي و بيولوژيكي بر رشد و گلدهي، گل هميشه بهار
اثرات پس از برداشت چيتوزان ،كلريد كلسيم و سولفات كلسيم بر كيفيت و كاهش وزن ميوه گواوا
تاثير منابع و مقادير مختلف نيتروژن و محلول پاشي با عناصر كم مصرف بر عملكرد و غلظت بعضي از عناصر غذايي در برگ خيار سبز
تاثير تيمار اسيد سيتريك بر ماندگاري و كيفيت پس از برداشت گل بريده ميخك رقم
بررسي سازگاري اكولوژيكي پنج رقم چمن خارجي در شرايط زنجان
بررسي تاثير غلظت هاي مختلف ساليسيليك اسيد بر رشد و كيفيت چمن رقم پوآ
اثر نوع بستر و نيترات پتاسيم بر جوانه زني و صفات مختلف سيكلامن ايراني (Cyclamen persicum
بررسي اثر كيفيت آب هاي مختلف بر ميزان ماندگاري سه رقم رُز شاخه بريده در زنجان
بررسي اثرگلايسين بتائين برونزاد بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي گياه گوجه فرنگي (Lycopersicum esculentum) رقم PS درسطوح مختلف خشكي
تاثير ميدان الكترومغناطيسي بر سرعت جوانه زني بذر گل آهار
بهينه سازي محلول غذايي گياه فلفل دركشت هيدروپونيك اين گياه
تشخيص گوجه فرنگي گلخانه اي رسيده بر روي ساقه با استفاده از روش پردازش تصوير و در شرايط نور طبيعي
بررسي تاثير پرايمينگ بذور گياه شاهي با مواد بازدارنده تنفسي
ارزيابي طول عمر دو رقم(استاندارد و خوشه اي) گل شاخه بريده ميخك توسط اتانول و متانول
ارزيابي روشهاي مختلف كشت پياز جهت تعيين روش مكانيزه مناسب
تاثير كاربرد نيتروژن روي رشد و فيزيولوژي گوجه فرنگي (Lycopersicon esculentum Mill. )در محيط هيدروپونيك
آئروپونيك: روشي نوين و با عملكرد بالا در زمينه توليد ميني تيوبر سيب زميني
بررسي تاثير كود مايع بر روي اجزاي عملكرد و درصد روغن سه جمعيت كدوي تخمه كاغذي (Cucurbita pepo L.) در شرايط استان زنجان
اثر برهمكنش پتاسيم دي‌هيدروژن فسفات و سولفات منيزيم بر ميزان پرولين و پروتئين قرنفل (Dianthus barbatus L.) در شرايط كشت بافت
بررسي زمان برداشت و بسته بندي گوجه فرنگي در راستاي كاهش ضايعات
تاثير متيل جاسمونات و تنش شوري روي برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و عملكرد گل در بابونه آلماني
بررسي پرايمينگ بذر در مزرعه و تاريخ كاشت بر عملكرد بيولوژيك و برخي شاخص هاي زراعي ذرت Zea mays ) (در همدان
اثر تراكم گياهي بر عملكرد دانه و خصوصيات مرفوفيزيولوژيك سه ژنوتيپ آفتابگردان در شرايط ديم و آبي استان گلستان
تاثير فواصل بوته روي رديف بر عملكرد و درصد روغن ارقام آفتابگردان در شرايط آبي گنبد كاوس
بررسي خصوصيات فيزيكي دانه هيبريدهاي آفتابگردان در تراكم‌هاي مختلف كاشت با استفاده از تكنيك Image Processing
اثر عصاره آبي دود گياهي بر برخي از صفات بالاي زميني و زيرزميني گندم زمستانه
ارزيابي كارايي شبكهء عصبي در پيش بيني صفات كلزا تحت تيمارهاي پرايمينگ ليزر و تنش شوري
بررسي عملكرد و برخي از خصوصيات بيوشيميايي دو رقم سويا در شرايط تنش خشكي تحت تراكم هاي بوته مختلف در منطقه ورامين
تعيين الگوي كشت با استفاده از امكانات GIS و RS
بررسي كشت مخلوط سه رقم گندم نان در شرايط ديم
بررسي اثر تراكم و رقم بر عملكرد سورگوم علوفه اي در منطقه گرگان
تأثير مقادير مختلف گوگرد و مايه تلقيح باكتري هاي تيوباسيلوس بر عملكرد ماده خشك، ميزان كلروفيل و جذب آهن و روي بخش هوايي در دو رقم سويا
ارزيابي گوگرد و باكتري تيوباسيلوس بر غده بندي ريشه و جذب نيتروژن اندام هوايي در دو رقم سويا
بررسي شاخص هاي رشد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در آرايش كاشت هاي مختلف
واكنش عملكرد، اجزاي عملكرد و ميزان روغن گلرنگ به تراكم هاي مختلف گياهي
واكنش عملكرد، اجزاي عملكرد دانه و صفات كيفي ارقام كلزا (Brassica napus L.) به تراكم هاي مختلف گياهي
اثر تاريخ كاشت و فواصل بوته روي رديف بر عملكرد، اجزاي عملكرد و ميزان روغن گلرنگ تحت شرايط ديم ايلام
بررسي تاثير كود نيتراژين، HB-101 و اوره بر روي ميزان پروتئين، تجمع نيترات و تعداد چشم غده هاي سيب زميني رقم مارفونا در شرايط كرمانشاه
پتانسيل دگرآسيبي ارقام گندم بر جوانه زني و رشد گياهچه علف هرز جودره
تأثير كمپوست قارچ مصرف شده(SMC) بر عملكرد و اجزاي عملكرد بذر گياه دارويي مرزه (Satureja hortensis )
بررسي خصوصيات جوانه زني وگياهچه بذور حاصل از پايه مادري گياه كرچك (Ricinus communis L) تحت شرايط محلول پاشي با عصاره جلبك دريايي (مارمارين)
ارزيابي شاخص هاي تحمل به خشكي در لاين هاي اميد بخش گندم نان زمستانه و بينابين در استان زنجان
تاثير تراكم گياهي بر تغييرات عملكرد و اجزاي آن در ارقام سويا
مطالعه اثر تركيب كودهاي نيتروژنه و بيولوژيك بر برخي شاخص هاي مورفولوژيكي گندم رقم الوند
اثرات تغذيه ي بهينه ي نيتروژنه در دو رقم گندم بر شاخص هاي عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك
تاثير پرايمينگ بذر در مزرعه و تاريخ كاشت بر برخي صفات زراعي لوبيا (پاچ باقلا) به عنوان كشت دوم در رشت
بررسي پرايمينگ بذر در مزرعه و تاريخ كاشت بر خصوصيات جوانه‌زني نوعي لوبيا به عنوان كشت دوم بعد از برداشت برنج در رشت
تاثير دورهاي آبياري بر خصوصيات مورفولوژيك و فنولوژيك ارقام آفتابگردان روغني(Helianthus annus L.)
تاثير تركيبات مختلف مواد ارگانيك، بقاياي گياهي و كودهاي زيستي بر بهره وري، اقتصاد و سلامت خاك نظام هاي كشت ارگانيك بر پايه برنج
بررسي تاثير تركيب آلي اسيد فولويك بر برخي خصوصيات كمي گندم
پاسخ پايداري غشاء سلول، كلروفيل و تنظيم كننده هاي اسمزي در گياهچه هاي گندم كلونيزه شده با قارچ Piriformospora indica تحت تنش شوري
بررسي سطوح مختلف چينه سرمايي و نيترات پتاسيم روي شكست خواب بذر باريجه
بررسي سطوح مختلف چينه سرمايي و برخي تنظيم‌كننده هاي رشد گياهي بر شكست خواب بذر باريجه
تأثير كود بيولوژيك نيتروكسين بر شاخص هاي جوانه زني دو رقم گندم دوروم (Triticum turgidum var.durum)
مقايسه كارايي كود بيولوژيك نيتروكسين و كود شيميايي اوره بر تجمع ماده خشك، ارتفاع و درصد روغن ارقام مختلف سويا
مطالعه نظام هاي تناوب زراعي بر كنترل جمعيت علف هاي هرز گندم
تاثير كودهاي ارگانيك بر افزايش عملكرد در برنج) ( Oryza sativa L.
تاثير كشت مخلوط ارزن دم روباهي و ماش تحت الگوهاي كاشت و سطوح مختلف كود دامي بر عملكرد و تابش هاي فعال فتوسنتزي (PAR)
تاثير كود هاي زيستي و شيميايي بر ويژگي‌هاي كمي و كيفي و عملكرد دانه برنج رقم شيرودي
بررسي عملكرد و اجزاي عملكرد لاين هاي عدس در شرايط كشت تاخيري
بررسي اثرات باكتري هاي محرك رشد بر شاخص سطح برگ و ميزان انباشت ماده خشك و عملكرد تريتيكاله تحت تنش شوري
بررسي تاثير تلقيح بذر با تيوباسيلوس و اشكال مصرف نيتروژن بر برخي صفات زراعي ارقام كلزاي پاييزه
تاثيركاربرد سودوموناس و سوپر فسفات بر عملكرد و اجزاي عملكرد دو رقم گندم در شرايط آب و هوايي خرم آباد
تأثير زمانهاي مختلف مصرف سولفات روي و تاريخ كاشت بر عملكرد دانه نخود ديم
نقش باكتري هاي زيستي در جلوگيري از تنش و آلودگي حاصل از كودهاي نيتروژنه در شرايط غرقاب
بررسي اثرات روش هاي زراعت ارگانيك بر خصوصيات خاك و عملكرد گوجه فرنگي
ارزيابي پاسخ علفهاي هرز جودره و گل گندم به آللوپاتي سورگوم دانه اي
مقايسه سازگاري اكولوژيكي لاين‌هاي پيشرفته لوبيا سفيد به شرايط آب و هوايي زنجان
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي مختلف يونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از صفات ريخت شناسي
بررسي اثرسطوح تفاله قهوه وتراكم مختلف كاشت برعملكرد و اجزاي عملكرد زنيان
تاثير محرك رشد دالجين (عصاره Ascophyllum nodosum) بر روي صفات مورفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني
بررسي اثرات باكتري هاي محرك رشد بر مولفه هاي جوانه زني بذر و رشد گياهچه سورگوم رقم اسپيد فيد
بررسي تاثير تراكم بوته بر عملكرد و صفات مرتبط با عملكرد دانه آفتابگردان در شرايط مازندران
بررسي اثرآللوپاتي سورگوم دانه اي بر جوانه زني و رشد علف هرز پيچك وحشي(Convolvulus arvensis L.)
بررسي تاثير فاصله رديف كاشت بر عملكرد باقلا در شمال خوزستان
بررسي اثرات باكتري هاي محرك رشد بر مولفه هاي جوانه زني و رشد گياهچه تريتيكاله رقم جوانيلو
اثر پرايم و كنترل علف هرز بر سرعت و درصد سبز شدن، عدد اسپاد و عملكرد دانه ذرت
بررسي تاثير كشت مخلوط يونجه و اسپرس بر كنترل سرخرطومي برگ يونجه
تأثير پرايمينگ توسط قارچ هاي تريكودرما بر جوانه زني بذر نخود(Cicer arietinum)
مطالعه اثر كود هاي بيولوژيك بر روي خصوصيات جوانه زني دو رقم گندم
مطالعه اثر كود هاي بيولوژيك بر روي خصوصيات جوانه زني دو رقم گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum)
بررسي اثر متقابل اندازه ريزغده گياهچه هاي حاصل از كشت بافت و كود زيستي فسفاته بر عملكرد بذري سيب زميني در همدان
ارزيابي كشت مخلوط ذرت و سويا با نسبت هاي مختلف كشت
اثرات كشت مخلوط ارقام پنبه جهت بهبود كيفي الياف
بررسي كشت خالص و مخلوط خلر(Lathyrus sativus) با جو‏‏(Hordeum vulgare)‏‏ و تعيين بهترين نسبت كاشت آنها
ارزيابي اثر آللوپاتيك علف هرز پيچك (Convolvulus arvensis L.) بر جوانه زني و خصوصيات رشد ارزن و ريحان
ارزيابي تجمع نانو ذرات فايتوليت در توده هاي بومي جو
بررسي ميزان روغن و پروفيل اسيدهاي چرب هيبريد آذرگل آفتابگردان تحت تاثير كاربرد خاكپوش ها و دورهاي مختلف آبياري
مقايسه اثر خاكپوش هاي آلي و پلي اتيلن بر پارامترهاي رويشي و عملكرد دانه هيبريد آذرگل آفتابگردان تحت تنش كم آبي
بررسي سازگاري ارقام متحمل برنج به تنش خشكي در منطقه گنبد
بررسي تاثير كشت مخلوط بذور ارقام پنبه برخواص كمي محصول
بررسي تأثير تيمارهاي مختلف كودي (آلي، شيميايي و تلفيقي)، بر شاخص سطح برگ و زيست توده اسفرزه (Plantago ovata Forsk)، تحت رژيم هاي مختلف آبياري
تاثير رژيم هاي آبياري و سامانه هاي مختلف تغذيه بر محتواي عناصر غذايي در اندام هاي هوايي اسفرزه (Plantago ovata Forsk)
واكنش تعداد كل گره و گره فعال تثبيت نيتروژن و غلظت و محتوي نيتروژن ريشه و شاخساره به تنش شوري و نحوه عرضه نيتروژن در دو رقم يونجه بمي و قره يونجه
بررسي كاربرد كود نيتروژن و افشانه كردن سالسيليك اسيد بر عملكرد وميزان كلروفيل زراعي گاو زبان اروپايي (Borago officinalis L.)
بررسي عملكرد واجزاءعملكرد ژنوتيپ هاي برتر گلرنگ تحت شرايط كشت انتظاري ديم در استان زنجان
بررسي اثر كاربرد كود زيستي و شيميايي روي وزن تر اندام هوايي و آلومتري در گياه دارويي ريحان ( Ocimum basilicum L.)
بررسي تغييرات صفات مورفولوژيك گندم سياه (Fagopyrum esculentum Moench) تحت تراكمهاي مختلف گياهي
تاثير تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا تپاري محلي جيرفت
بررسي مولفه هاي جوانه زني گياهچه آفتابگردانتحت تاثيرسويه هاي مختلف سودوموناس فلورسنت (Pseodomonas fluorescens)
بررسي اثر آللوپاتي عصاره ارزن نوتريفيد بر خصوصيات جوانه زني دو گياه زنيان و جودره
بررسي پتانسيل آللوپاتيك غلظت‌هاي مختلف عصاره آبي حاصل از اندام هوايي اويارسلام و تاج‌خروس بر جوانه‌زني و رشد كلزا
بررسي تأثير سطوح مختلف كودهاي آلي شامل كمپوست پسماند شهري، ورمي كمپوست و كمپوست گرانوله گوگرددار بر عملكرد و اجزاي عملكرد زعفران
اثر ميكوريزا بر اجزاي رشد و ميزان پرولين در گندم تحت شرايط تنش خشكي
بررسي اثر گوگرد، منيزيم و كود زيستي تيوباسيلوس بر عملكرد، اجزاي عملكرد و خصوصيات كيفي سويا
تأثير كود ازته و ريزوبيوم بر وزن خشك، انتقال مجدد و عملكرد بوته لوبيا قرمز رقم صياد در شهرستان ازنا
تأثير تلقيح همزمان ميكوريزا و كود زيستي فسفاته بارور-2 در سطوح مختلف فسفر بر برخي پارامترهاي زراعي نخود رقم هاشم
ارزيابي گلخانه اي سطوح مختلف گوگرد و باكتري تيوباسيلوس بر خصوصيات كيفي بذر در دو رقم سويا
بررسي كارايي فتوسنتزي گياهان جو و شنبليله در كشت مخلوط افزايشي و جايگزيني
تأثير پيشينه كشت هاي مختلف بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد گندم نان در شمال شرقي استان گلستان
بررسي عملكرد، درصد روغن و ميزان پروتئين دانه آفتابگردان تحت تأثير بيوپرايمينگ بذر با PGPR و كود نيتروژنه
بررسي تاثير فاصله روي رديف بر زيست توده و عملكرد راش گندم
نقش بارش و ارتفاع در تعيين مناطق مساعد براي كشت گندم ديم در شهرستان قوچان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
تأثير سطوح مختلف گوگرد و كود حيواني و زمان بر خصوصيات مربوط به عملكرد دانه آفتابگردان
تأثير سطوح مختلف گوگرد و كود حيواني و زمان بر خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي آفتابگردان
بررسي اثر تنش شوري و باكتري افزاينده رشد (سودوموناس فلورسنت) بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه آفتابگردان (Helianthus annus)
تاثير ازتوباكتر و ميكوريزا (Glomus hoi) در سطوح مختلف تنش كم آبي بر روي درصد كلروفيل و وزن تر و خشك ساقه
تاثير ازتوباكتر و ميكوريزا (Glomus hoi) در سطوح مختلف تنش كم آبي بر روي برخي از اجزاي عملكرد گلرنگ
تأثير بيوپرايمينگ بذر با PGPR و كود نيتروژنه بر عملكرد و كارايي مصرف نيتروژن در آفتابگردان
بررسي اثر تيمار پرايمينگ و تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم (Triticum aestivum L.) رقم الوند در منطقه سردسير زنجان
ارزيابي عملكرد در كشت مخلوط رديفي ذرت ( mays Zea ) و سويا (Glycine max )
اثر كشت مخلوط مخلوط افزايشي ذرت (Zea mays) و سويا (Glycine max) بركاهش زيست توده علف هاي هرز
ارزيابي عملكرد در كشت مخلوط نواري ذرت ( mays Zea ) و سويا (Glycine max )
بررسي نگرش كشاورزان گندم كار ديم شهرستان ميانه بر پذيرش عمليات كشاورزي پايدار(مطالعه موردي: بخش حومه شهرستان ميانه)
نقش باكتري هاي محرك رشد در مقاومت به شوري در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه جو Hordeum vulgare L.
تأثير كودهاي زيستي بر خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك دو رقم سورگوم علوفه اي
اثر باكتري هاي جنس سودوموناس بر ويژگي هاي جوانه زني و رشد گياهچه كنجد تحت شرايط تنش خشكي
نقش باكتري هاي محرك رشد در تعديل اثر تنش شوري بر شاخصه هاي جوانه زني و رشد گياهچه برنج رقم خزر
بررسي اثر كودهاي شيميايي و بيولوژيكي بر افزايش توانايي خاك مزارع تحت كشت گياه برنج
همبستگي صفات و تجزيه اجزاي عملكرد صفات در مخلوط ذرت و سويا
ارزيابي بر هم كنش پرايمينگ بذر با باكتري هاي محرك رشد (PGPR) وكود نيتروژن بر فيلوكرون و سرعت ظهور برگ جو
مطالعه اثرات كود بيولوژيك نيتروكسين برخصوصيات جوانه زني گياه تريتيكاله (x Triticosecale rimpaui Wittm).
بررسي اثر تاثير بيو پرايمينگ بذر با باكتري هاي محرك رشد(PGPR) در شرايط تنش شوري بر مولفه هاي جوانه زني ذرت
مطالعه اثرات كود بيولوژيك بر خصوصيات جوانه زني دو رقم گندم
تاثير پيش تيمار بذر ذرت با باكتري هاي محرك رشد برعملكرد دانه و برخي خصوصيات زراعي
بررسي تأثير سيستم هاي توليد ارگانيك ، تلفيقي و متداول بر عملكرد واجزاء عملكرد سيب زميني
بررسي تأثير سيستم هاي توليد ارگانيك، تلفيقي و متداول بر اندام هاي هوايي و عملكرد گياه سيب زميني
بهينه سازي فرايند توليد ارگانيك پنبه با معرفي الگوي كشت دوم بعد از گندم
بررسي رابطه همبستگي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت با كلنيزاسيون ريشه در تلقيح با قارچ ميكوريز و باكتريPseudomonas در شرايط تنش خشكي
بررسي تاثير تراكم گياه زراعي و رقابت علف هرز بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت (Zea mays)
بررسي تاثير تراكم هاي مختلف ذرت بر زيست توده و جمعيت علفهاي
بررسي تغييرات محتواي روغن و عملكرد ميوه كدوي تخم كاغذي (Cucurbita pepo L.)تحت تاثير هرس ساقه اصلي و تراكم گياهي
واكنش صفات مورفولوژيك كدوي تخم كاغذي (Cucurbita pepo L.) به هرس ساقه اصلي تحت تراكم هاي مختلف كاشت
بررسي تأثير تاريخ كاشت و تداخل علف هاي هرز بر محتوا و عملكرد پروتئين دانه ارقام مختلف لوبيا قرمز
بررسي اثرات تراكم بوته و كنترل علف هاي هرز بر محتواي روغن و پروتئين دانه سويا (Glycin max L.) در تاريخ هاي مختلف كاشت
تأثير فواصل آبياري و زمان برداشت بر صفات مرفولوژيك انيسون (Pimpinella anisum L.)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید