فراخوان مقاله دو فصلنامه پژوهشهاي منظر شهر

دو فصلنامه «پژوهشهاي منظر شهر» در دو محور اصلي «معماري منظر» و «طراحي شهري» به انتشار دستاوردهاي اصيل پژوهشگران در قالب مقالات با رويكرد پژوهشي مي پردازد. كليدواژه «منظر» (scape) به مثابه فصل مشترك طراحي منظر و طراحي شهري، محور اصلي اين نشريه است كه به سبب وسعت معاني طيف گسترده اي از مفاهيم و رويكردها را دربر مي گيرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ برخي موضوعات پيشنهادي نشريه در زير آورده شده است با اين حال به موارد ذكر شده محدود نمي باشد: منظر تاريخي شهر، تاريخ منظر و باغ ايراني در قرارگاه هاي شهري، منظر فرهنگي و طبيعي و نسبت آن با سكونتگاه هاي شهري، منظر عيني و ذهني شهر، سيماي شهر و منظر خيابان، كيفيات بصري شهر، پاركها، فضاهاي سبز و باز شهري، مطالعات تطبيقي و مورد پژوهي در منظر شهري

محورهاي اصلي نشريه:

  • چالشهاي مديريت رابطه شهر و عناصر طبيعي در ابعاد مختلف ساختاري، ادراكي، ترجيحي و زيباشناختي؛
  • بازنمايي عيني و ذهني شهر و منظر شهرهاي ايران در اسناد و مدارك تاريخي، هنري و ادبي؛
  • شناخت ابعاد ذهني و عيني منظر و سيماي شهري، منظر خيابان و ميادين شهري در راستاي تبيين اصول برنامه ريزي و ضوابط طراحي مناسب؛
  • مستندسازي، حفاظت و مرمت منظر باغها و فضاهاي سبز درون شهري و فرآيند شكل گيري و تحول آنها در قرارگاه هاي شهري؛

گونه شناسي، مستندسازي و تبيين اصول حفاظت و ارتقاي منظر خيابان و سيماي شهري در شهرهاي مختلف ايران؛

[اطلاعات کامل ژورنال]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید