کتاب راهنمای نگارش پیشنهادنامه پژوهشی

کتاب راهنمای نگارش پیشنهادنامه پژوهشی با تالیف سید محمدعلی نکویی (عضو هیئت ‌علمی دانشکده برق و کامپیوتر) در تیراژ ۱۰۰۰ منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛  پژوهش، راهکاری سازمان یافته و توأم با خلاقیت برای شناخت یک پدیده، یک چالش، یک وضعیت مشکل‌آفرین و یا یک بحران، با هدف مشخص کردن کارکردهای ضروری و غیرضروری آن‌ها و یافتن یک راه حل با مؤثرترین شیوه اجرا و کمترین هزینه برای بهبود زیست سالم و پایدار است. پیشنــهادنامه پژوهشــی حــاوی بررسی گستـرده سابقه و زمینه در محدوده پژوهش و شواهد قانع کننده برای انجام موفق یک پژوهش است. پیشنهادنامه پژوهشی، دلایل منطقی برای اهميّت یک پژوهش را ارائه داده و روش دقیق برای انجام و هدایت سازگار و قوی پژوهش پیشنـــهادی، مطابق با الزامات حرفه‌ای، علمی و دانشـگاهی را توصیف می‌کند. علاوه بر این، نتایج، مزایا و منافع حاصل از استنتاج مطالعات و اهــداف عینـــی را شرح می‌دهد. هدف از نـگارش یک پیشنـــهادنامه پژوهشـی، توجیه یک ایـده پژوهشی و ارائه راه‌های علمی و عملی است که به گـمان مســتدل پژوهشــگران، با برگزیـــدن یکی از این راه‌ها، ایده منتخب را در یک پروژه پژوهشی به خوبی انجام خواهند داد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید