دوره جامع اقتصادسنجی کاربردی بهمراه نرم افزار EVIEWS

www.callforpapers.irدوره جامع اقتصادسنجی کاربردی بهمراه نرم افزار EVIEWS(مقدماتی، سری زمانی و پنل دیتا)  از تاریخ 3 الی 26 مرداد ماه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به مدت 36 ساعت ( 9 جلسه 4 ساعته ) واقع در ضلع شمالی دانشگاه شریف برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در اين دوره علاوه بر آشنایی با مباحث مقدماتی و تئوری های اقتصادسنجی، تکنيک هاي کاربردي جهت استفاده از سـري هاي زماني در نرم افـزار Eviews نيز بيان مي شود. همچنين تلاش خواهد شد با رويکردي کاربردي، شرکت کنندگان با روش هاي تخمين الگوهاي پنل استاتيک و پويا آشنا شوند.

مخاطبين دوره:

• کارشناسان بانک ها و موسسات مالی

• کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری

• کارشناسان شرکت های کارگزاری

• کارشناسان شرکت های بازرگانی

• کارشناسان و پژوهشگران حوزه های علوم اقتصادی ، مالی، علوم مدیریتی وعلوم اجتماعی

• دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مالی، علوم اقتصادی، مدیریت و علوم اجتماعی

مدرس:

مهدي بزرگي

• کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شريف، 1384

• مدیر بخش تحلیل های کمی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

• مدرس دوره های Eviews – مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف

مباحث مقدماتی:

• مروري بر مفاهيم اوليه اقتصادسنجي و رگرسيون

• مقدمات، نصب و راه اندازي، منوها و ايجاد محيط کاري

• معرفي روش حداقل مربعات و ساير روش هاي تخمين توابع موجود در نرم افزار Eviews

• معرفي روش هاي مختلف ورود اطلاعات در نرم افزار Eviews

• تخمين معادله به روش OLS

• روش تخمین مدل های یک معادله آماری و اقتصادسنجی

• تحليل کامل خروجي نرم افزار در مدل OLS و بررسي معيارهاي خوبي برازش و خوبي مدل

• استنتاج آماري و آسيب شناسي کامل مدل برآورد شده

• آزمون محدوديت بر روي ضرايب

• آزمون متغيرهاي حذف شده و اضافي

• بررسي مشکل خودهمبستگي در مدل و رفع آن

• بررسي مشکل واريانس ناهمساني در مدل و رفع آن

• آزمون های کشف هم خطی

• آزمون ثبات ساختاري

• بررسي رابطه علي معلولي بين متغيرها و انجام آزمون عليت گرينجر

• مطالعه موردي (Case Study)

سریهای زمانی تک متغیره خطی و کاربرد آنها در پیش بینی

• معرفی و تعریف داده های سری زمانی و مدل های سری زمانی

• سریهای زمانی مدل های ARIMA ، SARIMA و ARFIMA

• تجزیه سریهای زمانی عنصر غیرقابل مشاهده در سریهای زمانی و استخراج سیگنال

• مانایی، ریشه واحد و آزمون آن

• انتخاب مدل مناسب (ARMA(P,Q و آزمون های تشخیص

• مدل های بازگشت به میانگین، بازگشت به روند و گام تصادفی و کاربرد مالی: آزمون نسبت واریانس

• کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش دوم

سریهای زمانی تک متغیره غیرخطی

• مدل خود رگرسیون آستانه ای، دوخطی و انتقال هموار

• تخمین مدل های غیرخطی در Eviews

• آزمون های روابط غیرخطی

تخمین سریهای زمانی چند متغیره و پیش بینی در بازارهای مالی

• مقدمه ای بر مدل های VARMA و VAR

• هم انباشتگی، هم انباشتگی چندگانه و هم انباشتگی غیرخطی و هم انباشتگی آستانه ای

• کاربرد هم انباشتگی درپیش بینی قیمت های نقد با استفاده از قراردادهای آتی کاربرد هم انباشتگی در تحلیل پرتفو، هم انباشتگی آستانه ای و آربیتراژ، حباب و هم انباشتگی

• پیش بینی سریهای زمانی چند متغیره

• کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش سوم و چهارم

مدل های نوسان شرطی و مدلسازی ریسک

• مقدمه ای بر نوسان و ناهم سانی واریانس شرطی (مدل های ARCH، GARCH و خانواده آنها)

• تخمین مدل های نوسان شرطی با استفاده از Eviews

• محاسبات مربوط به ارزش در معرض ریسکVaR

• روش های ناپارامتری به دست آوردن توابع چگالی بازده و VaR

• تخمین مدل های نوسان شرطی چندمتغیره

اقتصاد سنجی داده های پنل (Panel Data)

• آشنایی با نحوه ورود داده های پنل در نرم افزار Eviews

• تخمین الگوی اثرات ثابت در نرم افزار Eviews

• تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرم افزار Eviews

• آزمون هایF لیمرو هاوسمن در نرم افزار Eviews

• تخمین الگوهای پنل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (Dynamic Panel) در نرم افزار Eviews

• آزمون ریشه واحد در داده های پنل (Panel Unit Root) در نرم افزار Eviews

تاریخ برگزاری:  3 الی 26 مرداد 94 – روزهای زوج – 16:30 الی 20:30

هزینه برگزاری:  5/500/000 ریال

نحوه ثبت نام:

متقاضیان می توانند هزینه ثبت نام را به حساب 6949619553 نزد بانک ملت با شناسه واریز 1234/70 به نام مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت نام، به دبیرخانه فکس نمایند.

همراه داشتن لب تاپ الزامیست.

نشاني دبيرخانه:

تهران، ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف، خيابان شهيد قاسمي، کوچه گلستان،پلاک 11، واحد 3        تلفن:  4-66086771      دورنگار: 66002309

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید