برچسب - مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

http://www.callforpapers.ir

فراخوان در ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه 2015 December 2014 - January ( دی ماه 1393) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals Research Bible ( Tokyo, Japan ) CIVILICA و ... آدرس [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه 2014August - September (شهریورماه 1393) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals Research Bible ( Tokyo, Japan ) CIVILICA و ... آدرس وب سایت ژورنال به [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان ارسال مقاله به ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه December-January (دی ماه) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals University of Rochester ( River Campus Libraries _ USA New York) و ... آدرس وب سایت ژورنال [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان مقاله در ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه November (آبان ماه) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals University of Rochester ( River Campus Libraries _ USA New York) و ... آدرس وب سایت ژورنال [...]

http://www.callforpapers.ir/

فراخوان مقاله ی ژورنال علمی بین المللی ACSIJ

ژورنال بین المللی  ACSIJ برای ماه September  (شهریور ماه) فراخوانی به شرح زیر انتشار داده است. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه مقالات مربوط به علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، قابل ارسال و بررسی می باشند. ( زبان مقالات : انگلیسی ) مقالاتی که در این ژورنال چاپ گردند، در وب سایت های معتبر به شرح زیر Index می گردند : Google Scholar Bielefeld University Library - BASE ( Germany ) DOAJ, Directory of Open Access Journals University of Rochester ( River Campus Libraries _ USA New York) و ... . آدرس وب سایت [...]