برچسب - فراخوان ارسال مقاله

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران

همایش ملی فرصت های کارآفرینی و سرمایه گذاری در سواحل مکران ایران، ۲۴ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی چابهار در محل دانشگاه برگزار می شود.

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ، ۱۲ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی هوای پاک ایران در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، ۵ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط شورای اسلامی شهر مشهدبا همکاری دانشگاه فردوسی مشهد- شهرداری و مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر شیراز برگزار می شود.

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی،۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در شهر تهران برگزار می شود.

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی” قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی" قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی"، ۲۳ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس و موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)در شهر تهران برگزار می شود.

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند

دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و شهر هوشمند، ۲۵ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار ، ۱۶ دی ۱۳۹۵ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار -موسسه آموزش عالی مهر اروند در شهر تهران برگزار می شود.