برچسب - فراخوان ارسال مقاله در ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان

فراخوان ارسال مقاله به نشریه فنی مهندسی استحکام ساختمان

ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان،با هدف نشر مقالات علمی و فنی و کاربردی‏، گزارشات و مصاحبه‌های تخصصی، نقد و بررسی آیین‌نامه‌ها و پروژه‌های اجرایی‏، در صنعت بهسازی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای  و به منظور ایجاد فضای رقابت و پویایی بیشتر در بین مهندسین محاسب و ناظر، مجریان و مشاورین و پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت، با مدیر مسئولی مهندس حسین اخلاقی و سردبیری دکتر سروقد مقدم، منتشر می‌شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این نشریه از کلیه اساتید، پژوهشگران، مهندسین، دانشجویان و سایر صاحبنظران و علاقه‌مندان برای همکاری در نشریه و ارسال مقاله و نقد علمی، دعوت به‌عمل می‌‌آورد. از مهم‌ترین محورهای [...]

فراخوان پذیرش مقاله در ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان

ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان، با هدف نشر مقالات علمی و فنی و کاربردی‏، گزارشات و مصاحبه‌های تخصصی، نقد و بررسی آیین‌نامه‌ها و پروژه‌های اجرایی‏، در صنعت بهسازی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای  و به منظور ایجاد فضای رقابت و پویایی بیشتر در بین مهندسین محاسب و ناظر، مجریان و مشاورین و پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت، با مدیر مسئولی مهندس حسین اخلاقی و سردبیری دکتر سروقد مقدم، منتشر می‌شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این نشریه از کلیه اساتید، پژوهشگران، مهندسین، دانشجویان و سایر صاحبنظران و علاقه‌مندان برای همکاری در نشریه و ارسال مقاله و نقد علمی، دعوت به‌عمل می‌‌آورد. از مهم‌ترین [...]

فراخوان ارسال مقاله در ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان

ماهنامه فنی مهندسی استحکام ساختمان،با هدف نشر مقالات علمی و فنی و کاربردی‏، گزارشات و مصاحبه‌های تخصصی، نقد و بررسی آیین‌نامه‌ها و پروژه‌های اجرایی‏، در صنعت بهسازی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای  و به منظور ایجاد فضای رقابت و پویایی بیشتر در بین مهندسین محاسب و ناظر، مجریان و مشاورین و پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت، با مدیر مسئولی مهندس حسین اخلاقی و سردبیری دکتر سروقد مقدم، منتشر می‌شود. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این نشریه از کلیه اساتید، پژوهشگران، مهندسین، دانشجویان و سایر صاحبنظران و علاقه‌مندان برای همکاری در نشریه و ارسال مقاله و نقد علمی، دعوت به‌عمل می‌‌آورد. از [...]