پنج شنبه10302014

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

دسترسی به مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در بانک مقالات ایران (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین  8 تا 9 آبان 1392 توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 280عنوان مقاله تخصصی شامل 2353  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
 جنگلداري شهري، روشي نوين در توسعه پايدار فضاي سبز شهري
 رابطه قطر درخت و تاج پوشش با خشكيدگي درختان جنگلي مطالعه موردي: تنگه دالاب، استان ايلام
 بررسي تنوع مورفولوژي ميوه درخت شاه بلوط در استان گيلان
 بكارگيري توام مدلهاي تصميم گيري چند معياره چند شاخصه - MCDM-MADM دراستفاده مجدد از لجن تصفيه خانه فاضلاب شهري اردبيل
 برآورد ميزان ترسيب كربن در توده هاي تحت مديريت و مديريت نشده راش L. Fagetum orientalis
 Landscape Complexity and Its effect on Various Aspects of Agriculture and Biodiversity
 Make adaptive ecological resilience, the best strategy for the sustainable product and conservation of rangelands
 بررسي عوامل اقتصادي موثر بر مشاركت بهره بردارانِ عرصه هاي زيست محيطي مطالعه موردي: طرح هاي مرتعداري حوزه آبخيز نور رود
 تاثيركشت بومهاي مخلوط بر تنوع زيستي و امنيت غذايي
 مكانيابي بهينه جهت احداث پالايشگاه با استفاده از روش فازيمطالعه موردي حد فاصل هنديجان تا ديلم
 بررسي خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد SPI مطالعه موردي: استان فارس
 طراحي منظر شهري بهينه همساز با اقليم ،راهبردي جهت ارتقا سطح رضايتمندي شهروندان
 اثرتغيير كاربري اراضي بر توليد رسوب در حوضه سد زاينده رود عليا
 بررسي حساسيت زيرحوضه هاي رودخانه بالقلي نسبت به عوامل موثر بر سيل خيزي
 بررسي سيل خيزي زيرحوضه هاي بالقلي چاي از نظر خصوصيات فيزيكي با استفاده از تكنيكGIS
 بررسي علل تغييركاربري اراضي حريم شهرها
 كاربرد اصول اكولوژي سيماي سرزمين در طراحي پاركهاي صنعتي اكولوژيك
 بررسي عوامل مستقيم و اصلي تخريب منابع جنگلي در ايران
 بررسي پايداري توليد علوفه گروههاي مرتعي در مراتع كوهستاني استان قزوين به روش AMMI مطالعه موردي ارتفاعات الموت قزوين
 مروري تحليلي بر پيوستگي اكولوژيكي و ضرورت آن به منظور حفاظت از تنوع زيستي درشهرها
 اثر حفاظت بر خشكيدگي درختان در جنگلهاي زاگرس مطالعه موردي: تنگه دالاب استان ايلام
 تحليلي بر تنوع گونههاي درختي و درختچه اي در زاگرس مركزيمطالعه موردي: منطقه تنگ ماغر شهرستان بهمئي
 تنوع تجديد حيات طبيعي جنگلهاي ارسباران در گروه هاي اكولوژيك در حوضه آبخيز ايلگنه و كليبر
 تحليلي برتنوع گونه هاي گياهي درزاگرس مركزي مطالعه موردي: منطقه تنگ ماغرشهرستان بهمئي
 خطرات تنوع زيستي جنگلهاي زاگرس وراهكارهاي حفاظت ازآن
 راهكارهاي اكولوژيك معماري بومي ايران جهت حفظ محيط زيست
 امكان سنجي برآورد تنوع تاج پوشش درختان جنگلي با استفاده از داده هاي ماهواره اي مطالعه موردي : جنگل هاي سياهكل درايران
 شهري پايدارتوسعه درآن ونقش سبزشهري فضاي
 تحليل وبررسي نظريه هاي اقتصادي اكولوژيك درحفظ تنوع زيستي
 ارزيابي و بهسازي محيط و منظر فضاهاي سبز شهريمطالعه موردي: پارك صياد شيرازي بيرجند
 تاثير ناهمگوني زيستگاه بر ساختار ژنتيكي گونه Petaurus breviceps
 مطالعه پيامدهاي تغيير اقليم در سطح ژن
 مطالعه تنوع ژنتيكي در گونه شاه بلوط اروپايي
 تاثيرات فلز سنگين مس بر عملكرد زيستي جمعيت جلبك سبز ميكروسكوپي آب شيرين
 پايش ميزان گستردگي و تغييرات كاربري اراضي شهر خوي و اثرات آن بر اراضي كشاورزي اطراف با استفاده از فناوري سنجش از دور
 مدلسازي ارزيابي توان اكولوژيكي براي كاربري توريسم در مناطق جنگلي با استفاده از GIS مطالعه موردي: جنگل فندقلو اردبيل
 Infrastructure, Landscape Ecology and Urbanism; Linking Theoretical and Practical Frameworks in Design and Delivery: A Case of Melbourne’s EastLink
 بررسي توزيع پلنگ ايراني Panthera pardus saxicolor در فلات مركزي ايران و عوامل مؤثر بر پراكنش در مقياس وسيع
 ويژگي شناسي نواحي لانه گزيني گرگ در يك چشم انداز انساني در دو مقياس خردو سيماي سرزمين
 سازگاري با جزاير گرم شهري از طريق اثر خنك كنندگي نواحي سبز شهري
 از ارزيابي اكولوژي سيماي سرزمين تاارزيابي منظردر طراحي محيط
 مديريت و تكنيك هاي مهار بيابانزايي در ايران
 امكان مديريت جنگل هاي بلوط غرب ايران با استفاده از اقليم شناسي درختي
 تعيين پراكنش سارگپه معمولي Buteo buteo و عوامل موثربرآن دراستان گلستان بااستفاده ازالگوريتم انتروپي بيشينه
 شناخت و ارزيابي چالشهاي مؤثر بر بي نظميهاي رويشي جنگلكاريهاي طرح صيانت ازجنگلهاي زاگرسمورد مطالعه؛ بخش مركزي شهرستان بوير احمد
 تغيير كاربري زمين و تاثير آن بر منابع خاك در ايران
 طراحي اكولوژيك پاركهاي شهري مطالعه موردي: طراحي پارك صادقيه كرمانشاه
 هدرروي نيتروژن خاك درموقعيت هاي مختلف شيب درمزارع گندم ديم زاگرس مركزي
 تاثير سن، جنسيت و تحصيلات والدين بر شناخت كودكان 9-5 ساله بعنوان چالش هاي بنيادين محيط زيستي
 مطالعه الگوي مكاني 3 گونه بلوط Quercus infectoria, Q. libani and Q. brantiiدر جنگلهاي زاگرس شمالي
 كاربرد رويكرد بوم شناسي سيماي سرزمين در ارتقا كيفيت منظرمطالعه موردي: محله چشمه باقرخان
 جداسازي و شناسايي باكتري هاي غالب محيط كشت هاي زئوپلانكتوني
 طراحي پايدار جهت حفاظت از مناطق ساحلي با رويكرد اكولوژي سيماي سرزمين نمونه موردي: سواحل كياشهر
 اهميت محيط زيست و نقص آموزش و پرورش در فرهنگ سازي و حفاظت از چشم اندازهاي طبيعي
 روند آموزش محيط زيست در برنامه هاي توسعه كشورچالش ها و راهكارها
 بررسي تغييرات ماهانه خطرآتش سوزي جنگل با استفاده ازشاخص آنگستروم در مازندران
 بررسي عوامل مؤثر در تغيير سيماي سرزمين مناطق نيمه خشك مطالعه موردي: بيابانزايي در مرغزار دشت شهركرد
 تبيين و شناسايي شاخصها و مؤلفه هاي برنامه ريزي و طراحي مكان يابي مقر ايجادزيرساختها و ايستگاهها در مراكز تفريحي گردشگري حواشي تالاب پريشان
 تنوع مورفولوژي برگ زالزالك Crataegus azarolos var aronia بين دو جمعيت طبيعي در جنگل هاي استان كهگيلويه و بوير احمد
 استفاده از انرژي هاي پاك راهي به سوي توسعه پايدار
 مديريت پسماندها در صنايع با استفاده از فرايند تكنولوژي آموزش جهت حفظ محيط زيست
 پايش احتمالات اقليمي ايستگاه سينوپتيك اصفهان به كمك زنجيره ماركف جهت بهينه سازي تصميمات در حوضه اكولوژي
 تاثير تجارت آب مجازي بر وضعيت اكوسيستم ها
 كاربرد سنجه هاي سيماي سرزمين در تحليل ساختاري اكوتوپهاي پارك ملي بوجاق
 بررسي شاخص هاي تنوع زيستي در ارتباط با جهت جغرافيايي در جنگل هاي زاگرس جنوبي
 بررسي پتانسيل پوشش گياهي اكوسيستم طبيعي بنادك السادات يزد
 معادله كنشي- انتشاري كلاسمير در شكل گيري الگوهاي پوشش گياهي اكوسيستم هاي خشك
 بررسي و ارزيابي پارامترهاي مختلف در وقوع آتش سوزي جنگلهاي كاكارضا استان لرستان
 ارزيابي تغييرات اراضي منطقه حفاظت شده ليسار با استفاده از تصاويرماهواره اي چند زمانه
 بررسي تأثيز بهسازي جريان رودخانه راوند بر الگوي فرسايش و رسوب گذاري منطقه
 بررسي عوامل موثر بر پراكنش پرندگان زادآور شهرستان سرخس
 ارزيابي استفاده از تنوع كاركردي به منظور بررسي انعطاف پذيري جوامع گياهي در مناطق نيمه خشك
 تاثير گونه پرستار كنار بر توليد، تراكم و تنوع زيستي گياهان يكساله درناحيه رويشي صحرا سندي ، جنوب فارس
 ارزيابي عناصر بوم شناختي در هدايت روند تغييرات سيماي سرزمين نمونه موردي شبكه هاي بوم شناختي سيماي سرزمين اصفهان
 تعيين پايداري جنگل هاي كمتر دست خورده ي بلوط ايراني بر اساس شاخص هاي ضريب قدكشيدگي و تاج پوشش
 اثرات فضايي كلانشهر تهران در تغيير كاربري اراضي كشاورزي روستاهاي پيراموني
 بررسي مشخصات ظهورشناسي گز پرشاخه در اطراف ابيانه جهت معرفي و ايجاد تنوع در فضاي سبز شهري
 راهكارهاي حفاظت و تكثير برخي گونه هاي دارويي در كلكسيون گياهان دارويي و معطر باغ گياه شناسي ملي ايران
 بررسي شرايط زيستي گونه هاي بومي هميشه سبز رويشگاه هيركاني در باغ گياه شناسي ملي ايران
 مديريت محيط زيست و تغييرات كاربري اراضي با تأكيد بر اقليم مطالعه موردي شهرالشتر
 آشكارسازي تغييرات پوششي و كاربري اراضي جنگلهاي زاگرس با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS بين سالهاي 1368 تا 1389 منطقه مورد مطالعه: ارتفاعات دهدز
 كاربردمدلسازي مطلوبيت زيستگاه به منظورتخمين پراكنش بالقوه زاغ بورPodoces pleskei
 روند تغيير مراتع در ايران و لزوم توسعه پايدارآنها
 طراحي فضاي سبز متناسب با تغييرات اقليمي مطالعه موردي شهر اصفهان
 نقش طرح هاي مرتعداري در معيشت پايدار خانوارهاي بهره بردار روستايي
 بررسي تأثير تغيير اقليم بر فضاي سبزمطالعه موردي : شهر شيراز
 اكوپاركها، ايجاد منظري پايدار همگام با حفظ پايداري اكولوژي شهري
 اثزات ناشي از تغييراقليم بر آسيب پذيري اجتماعي و اقتصادي خانوارهاي روستايي
 ارزيابي مدل هاي طراحي تالاب هاي مصنوعي و مقايسه آنها بر اساس مطالعات انجام شده
 ارزيابي خشكسالي در شهرستان سراوان با نمايه استاندار شده بارش
 بررسي محتوي عناصر و كيفيت آب تالاب قوريگل در استان آذربايجان شرقي
 ارزيابي توان اكولوژيكي دره آق چاي براي سرمايه گذاري گردشگري دراستان گيلان
 بررسي سيماي كالبدي روستاهاي ايران تحت تاثير توسعههاي معاصر: مطالعه موردي روستاي مزرعه حاج علي عسگر
 بررسي تاثيرفاصله جغرافيايي برروي شباهت گونه هاي پرنده درنواحي مهم براي پرندگان درايران
 مطالعه اثر مديريت حفاظتي بر نفوذپريري خاك مراتع گميشان استان گلستان
 كاربرد مدل ريسك محيط زيستي در برنامه ريزي براي حفاظت از تنوع زيستي
 بزرسي توانايي سه گياه تره تيزك، كاهو و گوجه فرنگي در جذب كادميوم
 كاربرد ژنتيك چشم انداز در حفاظت از تنوع زيستي
 بررسي سيماي ساماندهي رودخانه راوند و پايداري آن در منطقه
 مطالعه تنوع زيستگاهي در مراتع ييلاقي جنوب استان گلستان
 بررسي رابطه زادآوري طبيعي بلوط ايراني Quercus brantti با عوامل محيطي مطالعه موردي: منطقه جنگلي منگره در شمال خوزستان
 اثرات متقابل خصوصيات خاك و ميزان كربن آلي در كاربري هاي مختلف تحت تاثير پديده بيابانزايي
 پهنه بندي آمايش كاربردي در استان كهگيلويه وبويراحمد به منظور كشت گونه هاي بادام وحشي
 بررسي تغييرات الگوهاي سيماي سرزمين شهرستان نجف آباددرطي دودهه گذشته
 ارزيابي الگوي سيماي سرزمين بخش مركزي اصفهان با استفاده از آناليز گراديان
 معماري با الهام از طبيعت جهت حفظ محيط زيست
 تأثيرات فاكتورهاي زيست محيطي بر تفاوت هاي ريختي جمجمه هاي جردهاي نيمروز ايران
 يكپارچگي درطراحي منظر شهري، گامي به سوي پايداري سيماي سرزمينمطالعه موردي:شهرري، محدوده حرم مطهر شاه عبدالعظيم
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي حوضه بهشت آباد
 بررسي و مقايسه تجمع فلزات سنگين سرب، روي و مس در بافت عضله ماهي پوزانك Alosa caspia caspia و سيم Abramis brama orientalis درياي خزر
 بررسي تحرك اسپرم ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio در زمان مواجهه با سم ديازينون
 تحليل ساختار سيماي سرزمين روستا شهر طرشت
 ارزيابي قابليت هاي اكوتوريستي تالاب هشيلان بااستفاده ازمدل استراتژي Swot وشاخص اقليم گردشگري TCI
 ارزيابي پراكنش زيستگاه گونه بالابان در حال حاضر و آينده با استفاد از نرم افزارMAXENT
 بررسي تاثيرعوامل اقليمي برگردشگري تالاب شيرين سوبا استفاده ازمدل swot وشاخص اقليم گردشگري TCI
 پيامدهاي تغيير اقليم بر كشاورزي و امنيت غذايي
 ارتباط بين جزاير حرارت شهري و الگوهاي مكاني كاربري سكونتگاهي با استفاده از رهيافت اكولوژي سيماي سرزمين
 بررسي تغييرات سيماي شهر قائمشهر با استفاده از سنجه هاي سيماي سرزمين
 Impact of land use on selected soil physical and chemical properties in Koohrang region, central Zagros, Iran
 ارزيابي تغيير اقليم بر حوضه رودخانه گيوي چاي و سد گيوي
 استفاده از نرم افسار اتوكد براي تعيين مقدار پوشش گياهي در دامنههاي خاكبرداري وخاكريسي مطالعه موردي: جنگل شفارود، استان گيلان
 توسعه خاكهاي انبساط پذيربهعنوان يك مشكل مديريتي درسطح زمين نمادرشمال غرب ايران
 بررسي توزيع مكاني جزاير حرارتي شهر تهران با استفاده از باند حرارتي سنجنده ETM+
 ارزيابي روند تغييرات پوشش گياهي با بكارگيري شاخص NDVI سنجده ماديس در حوضه آبخيزسد لتيان
 پهنه بندي بهينه مكان هاي دفن زباله جهت آمايش سرزمين در استان بوشهر
 بررسي تنوع گونهاي تجديد حيات مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده در جوامع راش، ماسال،گيلان
 مقايسه برخي ويژگيهاي اكومورفولوژيك گياه كاكوتي Ziziphoratenuior دردومنطقه استان يزد
 تغييرات خصوصيات فيزيكي و ازت خاك در كشتهاي آميخته و خالص صنوبر و بادام زميني ،شرق استان گيلان
 ارزيابي ميزان گسترش فيزيكي شهر بناب و اثرات آن بر اراضي كشاورزي و باغات اطراف آن با استفاده ازفناوري سنجش از دور در مقطع زماني1361تا1391
 مطالعه مديريت زيست محيطي پسماندهاي آلي و غير آلي شهري با استفاده از الكنو وEPA ، بوشهر
 نقش بيوانديكاتورها در حفاظت از تنوع زيستي و پايداري سيماي سرزمين
 بهسازي اكولوژيك منظر پهنه هاي حاشيه شهري شمال تهران در محدوده منطقه يك
 تحقق مفاهيم توسعه پايدار شهري با حضور منظر طبيعي در شهر، مطالعه موردي: پارك ملت مشهد
 هويت بخشي به ورودي شهر با تكيه بر عوامل اقليمي و طبيعي با نگاهي به ورودي شرقي شهركرد
 معرفي و طبقه بندي حفاظتي گونه هاي دارويي منطقه ي حفاظت شده ي هلن در استان چهارمحال و بختياري
 گسترش فضاهاي شهري پياده محور براي ايجاد شهرهايي انسانيتر
 نقش و اثرات زيست محيطي گرد و غبار در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه ي موردي استان سيستان و بلوچستان
 بررسي نقش فضاي سبز در توسعه پايدار شهري
 تحليلي بر پراكنش فضايي پارك ها و فضاي سبز شهر اهواز
 بررسي تأثير اندازه نمونه بر دقت پيش بيني مدل هاي رگرسيون لجستيك LR وتحليل عاملي آشيان اكولوژيك ENFA
 تبيين جايگاه فرهنگسازي در حفاظت و توسعه پايدار چشم اندازها
 تاثير مالچ سنگي بر كاهش تبخير سطحي و افزايش زنده ماني نهال
 كارايي كمپوست در زيست پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي
 ارتجاع اكولوژيكي در چشم اندازهاي مرتعي
 بررسي اهميت روش نوين تحليل شبكه هاي اجتماعي در مذيريت حوزه آبخيز
 شناسايي مناطق مسكوني پراكنده در مناظر طبيعي با استفاده از فنون گرانولومتري و تلفيق اطلاعات طيفي و بافت تصاوير ماهواره اي
 تهيه نقشه سيماي طبيعي سرزمين با استفاده از تحليل بافت تصوير سنجنده Rapideye
 مطالعه ي وضعيت تجديد حيات طبيعي جنگل هاي بلوط ايراني مطالعه ي موردي: جنگل هاي تحت حفاظت حوزه ي ياسوج
 حفاظت مناظر طبيعي در روند طرح معماري
 چگونگي حضور عناصر چهارگانه طبيعت در معماري باستاني
 معرفي روش كمي براي يافتن شاخص هاي محيطي با استفاده از تحليل گراديان در مقياس چشم انداز
 مقايسه تنوع و غناي گونه اي در تيپ هاي رويشگاهي مراتع جنوب استان گلستان
 تاثيرات كروم +3 Cr بر رشد و تجمع درگونه سروناز Cupressus sempervirens جهت استفاده در گياه پالايي
 بررسي روند شكل گيري ريس گرد و اثرات زيست محيطي آن مطالعه موردي: شهرستان روانسر از سال 1385-1391
 مقايسه شهردرخشان لوكوربوزيه و شهر پهندشتي رايت
 سازگاري شكل گيري و توسعه ي شهر يزد با عناصرطبيعي
 بررسي اثر قرق روي برخي صفات مرفولوژيك گونه Puccinellia distans در مراتع گميشان
 حفاظت و مديريت درياچه اروميه و تالاب هاي آن
 ارزيابي توان اكولوژيك با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي شهرستان دماوند
 باغ هاي گياه شناسي : فضاهايي براي هم سو كردن ارزش هاي زيبايي شناسانه با اصول اكولوژي سيماي سرزمين
 پايش تغييرات پوشش گياهي استان زنجان با استفاده از تكنيك سنجش از دور
 كاربرد سنجده MODIS جهت بررسي پويايي پوشش گياهي استان زنجان
 تاثيز عوامل ادافيكي بز تزكيب شيميايي بذرهاي دو گونه درمنه
 تعيين مناسبترين روش درونيابي دادههاي هواشناسي، مطالعه موردي استان كرمانشاه
 بررسي روند تغييرات كاربري اراضي در حوضه آبخيز خشك ونيمه خشك دويرج با استفاده ازسنجش از دور و GIS
 بررسي زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع هالوفيت
 بررسي اثر شرايط اكو جغرافيايي بر روي شباهت وتفاوت ژنتيكي جمعيت هاي سارگاسوم آنگوستيفيليوم Sargassumanguistifulium بر اساس نشانگر RAPD در سه ساحل استان بوشهر
 شهر فشرده، رهيافتي به توسعه ي پايدار شهري
 تاثيرسيماي سرزمين برحداقل اندازه اقتصادي واحدهاي مرتعداري در حوضه رودخانه مرغا در شهرستان ايذه
 استفاده از يك مذل تجربي در فضاي سامانه اطلاعات جغرافيايي به منظور امكان سنجي زراعت چوب در استان چهارمحال و بختياري
 ارزيابي وعلل فقر زيبايي اكولوژي منظر رود كارون اهواز و نتايج آن در ادراك ساكنين
 Ecological function of roofs in vernacular residential buildings of Iran
 ارزيابي اثرات تغييركاربري زمين حوضه آبخيز چرندو با استفاده از تصاوير چندزمانه ماهواره اي
 پايش تغييرات كاربري اراضي در تالاب چغاخور2009-2003
 بررسي جايگاه ارزيابي محيط زيست در دستيابي به توسعه پايدار در قوانين ملي و بين المللي
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي در نواحي شهري مطالعه موردي: شهر اراك طي دوره 1391-1364
 پايش تغييرات كاربري و پوشش اراضي در منطقه ي حفاظت شده ي ارسباران 1987-2011
 بررسي تغييرات الگوهاي سيماي سرزميه در زيستگاه سياه خروس قفقازي در ذخيره گاه زيستكرهي ارسباران 2001-2011
 تاثير تكثير غيرجنسي در تنوع ژنتيكي جمعيت هاي شهريهبهان با استفاده از نشانگرهاي ISSRs
 مقايسه تنوع ژنتيكي گونه شيرين بيان در مناطق مختلف با استفاده از نشانگرهاي ISSR
 مدلسازي پارامترهاي مقاومت برشي خاك سطحي در مقياس زمين نما به كمك برخي ويژگي هاي خاك و محيطي در اراضي سميرم، اصفهان
 درجه تراكم و ارتباط آن با ويژگيهاي خاك و كاربري زمين در منطقه سميرم، اصفهان
 بررسي تنوع مورفولوژيكي برگ درخت انجيلي Parrotia persica در دو رويشگاه جنگلي هيركاني با اقليم متفاوت
 آناليز متريك هاي سيماي سرزمين در بررسي تغييرات كاربري اراضي مطالعه موردي: منطقه دهلران
 ارزيابي گونهها و هيبريدهاي بلوط زاگرس بر اساس منابع معتبر فلور موجود در ايران
 تاثير اقليم و آب بر بيابانزاييمطالعه موردي: دشت عباس
 درختان و درختچه هاي منطقه فندقلو در استان آذربايجان شرقي
 جا پاي اكولوژيكي دستاورد عملي مديريت پايدار سيماي سرزمين
 بهبود كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه فاضلاب با استفاده از تكنولوژي بتن متخلخل
 بررسي روندتغييرات اقليم برتخريب سرزمين خانمحمد چاه زاهدان
 اولين گزارش از خيار دريايي Holothuria parva از ناحيه بين جزر و مدي جزيره هنگام ٬خليج فارس
 معرفي رويكردبوم شناسي منطقه حفاظت شده ارسباران ديزماردر تخريب سيماي سرزمين محدوده مطالعاتي درمنطقه آذربايجان شرقي
 مديريت مشاركتي جنگلهاي دست كاشت مناطق بياباني كشور با پنج رويكرد تنوع زيستي ،همزيستي با شتر ، حفظ ذخائر ژنتيكي ، اكوتوريسم ، بازده اقتصادي
 پهنه بندي كيفي رودخانه با استفاده از شاخص كيفي آب WQI : مطالعه موردي: رودخانه دز
 مشخصات جريان در تخليه ي سطحي پسابهاي شور از كانال ذوزنقه اي به آب ساكن
 طرح ريزي حفاظتي در استان اصفهان با استفاده از مدل ريسك محيط زيستي
 بررسي آلودگي هاي مشترك نهر مالح و تالاب شادگان
 ارزيابي آمايش حوضه آبخيز زرين گل استان گلستان
 منطقه روداب سبزوار با استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده وتصاوير ماهوارهاي TM
 تعيين گونه هاي شاخص پوشش گياهي و بانك بذر خاك در شيوه هاي مختلف بهرهبرداري
 مقايسه شاخصهاي تنوع و غناي گونهاي در اجتماعات گياهي مراتع جلگهاي ناحيه رويشي هيركاني مطالعه موردي:بهشهر استان مازندران
 شناسايي فلور بانك بذرخاك در مراتع جلگهاي شهرستان بهشهر، استان مازندران
 ضرورت ايجاد سيستم حسابداري اقتصادي زيست محيطي آب در مديريت يكپارچه منابع آب كشور
 مطالعه تنوع گونه ي زبان گنجشك Fraxinus rotundifolia L. بر اساس ريخت شناسي ميوه در شرايط اكولوژيكي مختلف جنگلهاي ياسوج
 بررسي لكگي patchiness در مجموعه حفاظت شده جاجرود
 بررسي اثر مقياس بر روي متريكهاي سيماي سرزمين
 بررسي رابطه دو متريك MESH و DIVISION در تحليل از هم گسيختگي سيماي سرزمين پارك ملي سرخه حصار
 استفاده از اصول اكولوژي سيماي سرزمين جهت پايداري بافتهاي حاشيه شهري مطالعه موردي: شهر بروجرد
 نقش فرهنگسازي و مشاركت مردمي در حفاظت از عرصه هاي طبيعي
 آسيبپذيري خاك مناطق جنگلي به تخريب اراضي مطالعه موردي: حوضه آبخيز زرين گل استان گلستان
 نقش محيط طبيعي در موازنه اكولوژي سرزمين
 بررسي رابطه تنوع گونه اي پوشش گياهي با شاخص هاي گياهي NDVI حاصل از داده هاي سنجنده ETM+
 برآورد شدت فرسايش و رسوب حوضه زرين گل استان گلستان به روش MPSIAC
 پهنه بندي اقليمي استان خراسان رضوي با استفاده از زمين آمار
 بررسي تاثير تثبيت بيولوژيك بر لغزش و رانش
 ارزيابي خشكسالي هواشناسي در استان خراسان رضوي
 ارزيابي كارآيي بانذهاي ماهواره لنذست 7 ETM+ در مطالعه تنوع گياهي در سطوح مختلف تاكسونومي مطالعه موردي: مراتع حوزه زيارت، گرگان
 بررسي معيارهاي زيباشناسانه مناظرفرهنگي ونقش آن درادراك زيبايي اكولوژيك سيماي سرزمين
 تعيين تراز سطح آب و بررسي وضعيت جريان در دوره بازگشتهاي مختلف تا تغييرات ضربه زبري در بازه ابتدايي رودخانه گرگانرود
 ارزيابي توان اكولوژيكي و تنوع زيستي منطقه شيروان دره سبلان
 ارتقاء كيفيت بصري و فيزيكي فضاهاي پياده؛ مطالعه موردي خيابان فخريه و ميدان چمران ملاير
 برآوردارزش تفرجي درياچه نئور بااستفاده ازروش ارزش گذاري مشروط CV
 بررسي مفهوم طراحي اكولوژيك در راستاي بهبود وضعيت محيطزيست
 ارزيابي توان محيطي درياچه نئور به منظور برنامه ريزي توسعه پايدار اكوتوريسم بر اساس مدل برنامه ريزي راهبردي
 ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان اردبيل جهت توسعه صنعتي به روش ارزشيابي چند معياره مكانمند SMCE
 تأثير قرق بر تنوع گونه هاي درختي و درختچه اي در جنگلهاي زاگرس شمالي مطالعه موردي: جنگلهاي پيرانشهر
 اثر قرق بر خصوصيات فيزيكي خاك مطالعه موردي :جنگلهاي پيرانشهر
 روشهاي ارزيابي مطلوبيت زيستگاه
 ارزيابي روند تخريب و عوامل تهديدكننده جنگل هاي گزحوضه درياچه نمك
 فيدبك به روشي پايه اي براي سنجش مديريت محيط زيست
 كشاورزي، احيا و بهره برداري اكوسيستمهاي مناطق بياباني
 بررسي نرخ ترسيب گردوغباروميزان ورودعناصرسنگين روي ومس همراه آن به استان كرمانشاه
 پهنه بندي انتشار دي اكسيدگوگرد جهت آمايش سرزمين درمناطق ويژه صنعتيپارس جنوبي
 بررسي كاركرد هاي زيست محيطي بام ها و ديوارهاي سبز در توسعه پايدار اكولوژي شهري مورد مطالعه: كلان شهر كرج
 بررسي كيفيت رودخانه ي مارون بر اساس فراواني موجوادات كفزيان
 توانمندي رويكرد هيبريدي SWOT-ANP در ارزيابي جامع قابليتها و امكان سنجي توسعه اكوتوريسم مطالعه موردي: شهرستان پيرانشهر
 روشهاي اندازهگيري برخي از فاكتورهاي تاج پوشش مناسب براي جنگلهاي زاگرس
 مقايسه تخمين بارمعلق به دوروش منحني سنجه رسوب وشبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي رودخانه چهل گزي استان كردستان
 طراحي منظرسبزشهري بارويكرد اكولوژي سيماي سرزمين وباتاكيد برآب: نمونه موردي منظرشهري درمحدوده مركزي شهراصفهان
 كاربرد رويكرد اكولوژيكي در طراحي پاركهاي حاشيه رودخانه مطالعه موردي : پاركهاي حاشيه رودخانه زاينده رود
 ضرورت مديريت زيست محيطي مصرف انرژي در كاهش انتشارگازهاي گلخانه اي
 آلودگي منطقه ي حفاظت شدهي قورخود با زباله و استفاده از حقوق اسلامي و موضوعه براي حفاظت و مديريت آن
 بررسي گلدهي و ايجاد تنوع در فضاي سبز شهري
 مرمت محيط هاي طبيعي بر اساس رويكرد بوم شناسي سيماي سرزمين
 نقش اقليم در بيابانزايي استانهاي خراسان
 تبيين اصول و راهبردهاي طراحي منظر شهري پايدار درفضاهاي عمومي شهري با تأكيد بر طراحي اكولوژيكي و توسعه فضاهاي سبزراهه شهري
 اثر رهاسازي كشاورزي بر ذخاير كربن آلي و نيتروژن كل خاك در يك اكوسيستم مرتعي نيمه خشك در استان چهار محال و بختياري
 ارائه مدل مفهومي براي پايش اكولوژيك در سيماي سرزمين زاگرس مركزيمطالعه موردي: منطقه حفاظت شده جنگلي هلن
 توسعه پايدار منظرهاي شهري در رويارويي با تغييراقليم در مناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي شهرستان يزد
 بررسي پوشش گياهي گز پر شاخه دررابطه با شرايط ادافيكي و فيزيوگرافي رويشگاه مطالعه موردي: حوزه آبخيزچادگان
 كاربرد روش تجسيه و تحليل عملكرد اكوسيستم براي ارزيابي اثرات تخريبي و تغييرات ناشي ازبازسازي معادن
 تدوين مدل پيشبيني خشكسالي در منطقه سقز با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و شاخص بارش استاندارد
 The ecological disturbance effects on Tamarisk Tamarix spp. forest of Masileh, Qom, Iran
 The best method to reduce Carbone dioxide in industry Study area: Shiraz petrochemical company, Iran
 بهسازي محيط و منظر با روش منظر سازي خشك راهكاري در برابر تغيير اقليم نمونه موردي: حاشيه رودخانه زاينده رود اصفهان
 بررسي تغييرپذيري آواي منظر Soundscape در امتداد نواحي شهري طبيعي
 شناسائي ويژگيها و ديدگاههاي شهروندان در زمينه اولويتها، نيازها و نحوه مشاركت در حفظ ونگهداري پاركهاي شهر اصفهان
 تاثير تخريب مرتع بر خصوصيات شيميايي و آنزيمي خاك در طول يك شيب تپه
 روشهاي حفاظت از گونه هاي در معرض خطر در برابر تغييرات اقليمي
 تهيه برنامه پايش آبخوان دشت تهران كرج با بهره گيري از تكنيكهاي هيدروگرافي
 حذف نيترات از محيط محلول توسط زئوليت طبيعي
 پهنه بندي كيفيت آب رودخانه زاينده رود با استفاده از شاخص WQI
 تبديل اراضي مرتعي به كشت ديم و تأثير آن بر خصوصيات شيميايي خاك در منطقه فريدن اصفهان
 جنگلداري شهري و جايگاه آن در اكوسيستم
 محاسبه سرانه فضاي سبز شهري مطالعه موردي شهراصفهان
 انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
 مدل سازي تغيير اقليم با استفاده از LARS-WG و بررسي طول دوره رشدمطالعه موردي : منطقه گناباد
 ارزيابي روند تغييرات جذب توريست در استان فارس
 تكنيكهاي مختلفي براي شناسائي مشخصات خشكسالي - زماني و مكاني
 تأملي بر حمايت از محيط زيست در حقوق ايران رويكردي به كارآمدي قوانين زيست محيطي و ضمانت هاي اجرايي
 ارزيابي سلامت سيماي سرزميه به منظور تعيين محدوده شايسته براي حفاظت در مناطق حفاظت شده ايران با استفاده از متريكهاي سيماي سرزمينمطالعه موردي؛ ايران، زاگرس مركزي
 سيماي متفاوت تالاب در طبيعت مطالعه مورد زاينده رود
 تحليل تغييرات مكاني زماني - منطقه حفاظت شده دنا از طريق محاسبه متريك هاي سيماي سرزمين
 آشكارسازي تغييرات كاربري و پوشش اراضي منطقه شكار ممنوع مسايجان در سالهاي 1987 و2006 با استفاده از RS و GIS
 بررسي كارايي پوسته ميگو به عنوان يك جاذب جديد دز حرف آنتي بيوتيك اكسي تتراسايكلين
 تحليل اثرات تغييرات ساختار سيماي سرزمين شهري بر روي تنوع زيستي شهري با استفاده ازرويكرد اكولوژي سيماي سرزمين
 بررسي خشكسالي با استفاده از نمايه هاي چندگانه خشكسالي در استان كرمانشاه
 تأثير علفخواران اهلي بر پوشش گياهي چشم اندازهاي مرتعي منطقه زاگرس مركزي
 بحران آب،سرانه آب،رشد جمعيت،توسعه پايدار
 بررسي تأثيراحياء جوامع گياهي حاشيه رودخانه بر ساختار اكولوژي سيماي سرزمين در آبخيزچهل چاي استان گلستان
 

سیویلیکا میزبان پژوهشگران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه پایگاههای سیویلیکا، در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، که از دهم تا بیستم اردیبهشت ماه 1393 در مصلای تهران برگزار می شود، میزبان محققان و پژوهشگران گرامی است.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در این نمایشگاه کاربران و پژوهشگران می توانند با مراجعه به غرفه سیویلیکا، کارتهای عضویت و افزایش اعتبار را با 25 درصد تخفیف تهیه نمایند. غرفه سیویلیکا در سالن ناشران الکترونیک (سالن شماره 7) غرفه شماره 9/18 واقع می باشد.
سیویلیکا (www.CIVILICA.com) ناشر رسمی مقالات کنفرانسهای کشور می باشد که تاکنون بیش از 250 هزار عنوان مقاله کنفرانسهای کشور در این پایگاه نمایه سازی شده است. با افزوده شدن بخش ژورنالها که در حال حاضر به صورت آزمایشی در این پایگاه مرجع آغاز به فعالیت نموده است، محققان و پژوهشگران می توانند از یک بخش جستجو، به کلیه منابع علمی کشور دسترسی یابند.

 

انتشار مجموعه مقالات فصلنامه مطالعات منابع انساني در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات فصلنامه مطالعات منابع انساني در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در دو دوره تا کنون 56 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است نشریه فصلنامه مطالعات منابع انساني  تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده فصلنامه مطالعات منابع انساني :

دوره اول ؛ 1390-1391:

مجموعه مقالات فصلنامه مهندسي حمل و نقل در سیویلیکا منتشر شد

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات فصلنامه مهندسي حمل و نقل در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این ژورنال در چهار دوره تا کنون 126 عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی منتشر کرده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است فصلنامه مهندسي حمل و نقل تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده فصلنامه مهندسي حمل و نقل:

دوره اول 1388-1389 :

دوره دوم، 1389-1390:

انتشار مقالات نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE) در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE) در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  اولین دوره این نشریه تخصصی در سه شماره با 18 عنوان مقاله به زبان انگلیسی منتشر کرده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE) تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده نشريه بين المللي مهندسي حمل و نقل (IJTE):

:Autumn 2012

 1. Behavior of Flexible Pavements on Expansive Soils
 2. Application of Chaos Theory inHazardous Material Transportation
 3. A Model for Predicting Schoolchildren Accidentsin the Vicinity of Rural Roadsbased on Geometric Design and Traffic Conditions
 4. Modeling Multiple –Vehicle Property Damage Collisions inUrban Signalized Intersections
 5. Different Network Performance Measuresin a Multi-Objective Traffic Assignment Problem
 6. Asphalt Pavement Performance Model of Airport Using MicrowaveRemote Sensing Satellite

:Winter 2013

 1. Development of an Automatic Land Use Extraction System in Urban Areas using VHR Aerial Imagery and GIS Vector Data
 2. Availability and Accessibility Assessment of Public Transit System in Jaipur City
 3. A Novel Method for Travel System Patterns
 4. A Systematic Method to Analyze Transport Networks: Considering Traffic Shifts
 5. Evaluating the Performance of Hot Mix Asphalt with Reclaimed Asphalt Pavement and Heavy Vacuum Slops as Rejuvenator
 6. Using the Statistical Analysis of Carbon Nano-tubes Dispersion in Bitumen Employing MINITAB Software

:Autumn 2013

 1. Developing Transit-oriented Strategies for Sanandaj City Center, Iran
 2. On Calibration and Application of Logit-Based Stochastic Traffic Assignment Models
 3. Developing a Bi-level Objective Model of Risk-Cost Trade-off for Solving Locating-Routing Problem in Transportation of Hazardous Material
 4. Incremental Layerwise Finite Element Formulation for Viscoelastic Response of Multilayered Pavements
 5. Evaluating the Willingness to Pay for Urban Congestion Priced Zones (Case Study of Tehran)
 6. The Correlation between the CBR and Shear Strength in Unsaturated Soil Conditions

 امکان دانلود مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در پایگاه CIVILICA.com

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا 4 تا 5 دی 1392 توسط دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه صنعتی شریف و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 112عنوان مقاله تخصصی شامل 719  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
 ارزيابي ميزان آلودگي هوا در واحدهاي فرآورش نفت و گاز منتخب
 حفظ مراتع طبيعي اقدامي مديريتي در جهت كاهش آلودگي هوا
 بكارگيري مدل آماري LUR در مدلسازي فضايي آلاينده NO2 در شهر تهران
 مدل سازي و پيش بيني وضعيت آلاينده هاي هواي شهر تهران
 رابطه برقراري ماليات هاي زيست محيطي(از نوع ماليات بر خودرو)با كاهش آلاينده هاي هواي شهر تهران
 منشا يابي برخي فلزات سنگين در گرد و غبار اتمسفري شهر كرمان
 مدلسازي ميزان توليد آلاينده هاي توربين گاز هوايي در شرايط مختلف پروازي
 بررسي رويداد طوفان گرد و خاك روز 5جولاي 2009 در منطقه خاورميانه
 تهيه نقشه گروههاي خطر پذير متاثر از الودگي هواي با بهره گيري از تلفيق GIS و AHP
 كمي سازي بيماري و مرگ هاي قلبي_عروقي و تنفسي منتسب با الاينده SO2 هواي شهر تبريز با استفاده از مدل AIRQ در سال 1390
 تعيين ميداني ميزان آلاينده هاي هوا و شاخص AQI در دو توقفگاه اتوبوسراني واقع در شمال غرب و جنوب شرق كلانشهر تهران
 ارائه يك مدل MCDM براي آلودگي هوا در شهر تهران
 بررسي ميزان غلظت تركيبات BTEX در هواي داخل و خارج يك چاپخانه
 بررسي تغييرات فصلي ازن تروپوسفري و سهم آن از ازن كلي جو در ايستگاه موسسه ژئوفيزيك تهران
 بررسي وضعيت آلودگي ذرات معلق هواي شهر كرج
 بررسي اثرات فرآيندهاي فتو شيميايي بر توليد ازن و آلاينده ثانويه
 بررسي آلودگي صوتي شهر زنجان در سال 1392
 رزوناتورها،وسيله اي براي كاهش الودگي صوتي در خودروها
 اندازه گيري نانو ذرات به وسيله پويايي الكتريكي
 شاخص هاي مدل مفهومي DPSIR در مطالعات بررسي اثر ريز گرد بر حمل و نقل شهر اهواز با كاربرد تكنيك تصميم گيري چند معياره TOPSIS
 طراحي مجدد و بهينه سازي آيروديناميكي دستگاه كرنا شارژ،باردار كننده نانو ذرات ايرسل
 كاهش آلودگي هوا و صدا با رويكرد توسعه زير سطحي شهري
 كاربرد برنامه نويسي شي ء گرا در بسته نرم افزاري منبع باز OPEN FOAM براي شبيه سازي پراكنش آلاينده ها در اطراف يك ساختمان مدل
 ارزيابي جايگاه آلودگي صوتي در حقوق ايران
 بررسي تراكم بيوآئروسلها در كشتارگاه صنعتي دام شيراز
 طراحي سيستم تهويه دمشي _ مكشي مجهز به آبشار آب به منظور كنترل آلاينده هاي حاصل از فرايند اسپري رنگ
 تحليل رفتار طيفي نور روز در تهران و ارتباط آن با آلودگي هوا
 مدل سازي الكتريكي دستگاه باردار كننده نانو ذرات ايرسل،به روش نيمه تحليلي
 طراحي يك كسكيد ايمپكتور با دقت بالا
 ارتباط آلودگي هوا و كمبود ويتامين D در كودكان ساكن در يك منطقه ي آفتابي:اولين گزارش از خاورميانه و منطقه شمال آفريقا
 ارتباط آلودگي هوا و كمبود ويتامين D در زنان باردار و نوزادان در يك منطقه ي آفتاب خيز
 بررسي و سنجش آلودگي هاي صدا و هوا در صنعت كاشي
 لزوم شهرداري ها و نهادهاي عمومي به بحث آلودگي هاي صوتي و هوا با رويكرد تحليل اقتصادي حقوق
 ارزيابي سياست هاي جامع حمل و نقل در كاهش مصرف سوخت و آلاينده هاي ناشي از آن
 طراحي نرم افزار واحد كنترل الكترونيك تطبيقي خودرو
 تغييرات فصلي نشست خشك يون هاي محلول در آب در هواي تهران(مطالعه موردي ايستگاه هواشناسي شميران)
 جايگاه كنترل آلودگي صوتي در تاييد نوع خودرو هاي سواري
 آلودگي هوا به بيوآئروسل ها و عوارضي تنفسي ناشي از ان در دانش اموزان شهر يزد
 ارائه راهكارهاي كاهش الودگي صوتي ناشي از عبور قطار در مناطق مسكوني ساري
 بررسي ميزان آلودگي صوتي 4 شهر اهواز (در فصل زمستان) و ارائه راهكارهاي مديريتي جهت كنترل و كاهش آن
 ارزيابي بيو آئرو سلهاي هوابرد باكتريايي در يك صنعت نساجي
 سند ملي محيط زيست ايران و جايگاه مديريت آلودگي هوا در آن
 آناليز عنصري ذرات معلق هواي شهر اهواز در روزهاي عادي و زمان ورود ريز گرد با استفاده از دو روش AASوINAA
 بررسي ويژگي هاي آكوستيكي ماستيك هاي جاذب صوت حاوي برخي مواد طبيعي سلولزي
 بررسي تغييرات فصلي PM2.5 و تهيه نقشه بحران آن(مطالعه موردي منطقه 14 شهرداري تهران)
 تحليل آگوستيكي موتور احتراق داخلي خودروهاي پژوه 206 اس دي،تندر 90 و سوزكي گراند ويتارا
 بررسي غلظت سرب،روي و كادميوم در برگ خرزهره در فضاي سبز شهر اصفهان
 پيش بيني غلظت آلاينده هاي هوا با استفاده از قضاوت خبره
 اثرات اجتماعي آلودگي صوتي در شهر اصفهان
 كاربرد مدل هاي مواجهه در ارزيابي غلظت ذرات قابل استنشاق
 بررسي پراكنش و ضريب انتشار(فاكتور انتشار) آلاينده هاي منتشره از دودكش نيروگاه حرارتي رامين
 ارزيابي و سنجش تراز صداي زمينه محيط هاي اموزشي و تاثير ان بر فعاليت و عملكرد،حساسيت و تمركز دانشجويان
 بررسي اثرات آلودگي صوتي بر عملكرد سازماني كاركنان جهاد كشاورزي استان البرز
 بررسي انواع روش هاي كنترل آلاينده هاي فرار با تكنولوزي پلاسما سرد در سه دهه اخير(مقاله مروري)
 مدلسازي انتشار تركيبات آلي فرار از حوضچه هاي پساب پتروشيمي تبريز با استفاده از مدل BASTE
 يش بيني حداكثر سطح وزني نويز با استفاده از شبكه عصبي و رگرسيون(مطالعه موردي:اداره كل راه اهن شرق)
 زيست رديابي ذرات معلق هوا با استفاده از خاصيت مغناطيسي برگ درخت زبان گنجشك
 آلاينده هاي هواي شهري بيرجند و تاثير بهداشتي آن بر روي شهروندان
 نقشه سازي صداي ناشي از حمل و نقل و ترافيك در منطقه 5 تهران
 اثر دما بر ساز و كار تصفيه هوا از بخار بوتانول در يك بيو فيلتر در حالت گذار
 بررسي اثر سياست هاي مديريت تقاضاي حمل و نقل بر كاهش توليد آلاينده هاي هوا(مطالعه موردي:كلان شهر مشهد)
 بررسي ميزان غلظت ذرات PM10 و فلزات سنگين موجود در آنها در هواي شهر اهواز
 پايش و برآورد ميزان آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از نيروگاه هاي حرارتي با استفاده از منطق فازي،روش سطح پاسخ و الگوريتم ژنتيك
 بررسي غلظت بيوآئروسل ها در هواي داخل ساختمان
 مطالعه تاثير فضاي سبز بر ميزان غلظت عناصر موجود در ريز گردها و ذرات معلق هواي دو شهرستان كرمانشاه و همدان
 دسته بندي هواويزهاي جوي توسط تابع فازي قطبيده با استفاده از داده هاي قطبيده شيد سنج خورشيدي
 ايستگاه سنجش از دور نوري دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان و فعاليتهاي غباري ثبت شده در شمال غرب ايران
 بررسي پراكنش ذرات گرد و غبار در ايران و مقايسه آن با استانداردهاي موجود
 مطالعه آماري ويژگي هاي هواويزهاي جو شهر زنجان به روش سنجش از دور غير فعال
 براورد شاخص هاي اپيدوميولوژيكي،مرگهاي تنفسي و قلبي_عروقي منتسب به آلاينده PM10 موجود در هواي شهر تبريز(سال 1390)
 مدل سازي غلظت ذرات PM10 ناشي از پديده ي گرد و غبار و بررسي منشا آنها در كلان شهرهاي مركزي ايران
 بررسي ميزان تاثير شرايط اوليه و مرزي بر دقت مدل سازي الودگي هوا بر روي منطقه تهران
 برآورد هزينه هاي خارجي ناشي از آلودگي هواي كلان شهر تهران
 مدلسازي سطح آلاينده مونوكسيد كربن در هواي كشور ايران بوسيله مدل تركيبي CMAQ - WRF
 توليد بيوانرزي از گياهان پرانرزي به عنوان راهكارهاي فني جهت كاهش آلودگي هوا
 تخمين ميزان انتشار آلاينده هاي جاده ترانزيتي امام رضا(ع) در محدوده شهرستان پاكدشت با مدل شبيه سازIVE
 بررسي اثر شتاب جاذبه ثقلي بر صعود آلاينده ها در شرايط خنثي و پايدار جوي
 اناليز داده هاي هواشناسي مناسب براي مدل سازي آلودگي هوا در بندر عباس
 بررسي آلودگي هواي ناشي از عملكرد كوره هاي ذوب ضايعات مس و راهكارهاي كنترلي
 بررسي پراكنش آلودگي صوتي در دوره روزانه و شبانه شهر آستانه اشرفيه از استان گيلان
 بررسي فاكتورهاي تاثيرگذاربرميزان هيدروكربن هاي نسوخته خروجي ازاگزور خودروهاي وارداتي وتوليدداخل كشور
 بررسي اهميت لزوم اجراي معاينه فني خودروهاي درحال تردد درسطح كشور ازديدگاه زيست محيطي و اقتصادي
 بررسي كاهش صدا با استفاده از اقدامات مداخله اي در يكي از كارخانه هاي شرق تهران
 تخمين زمان ريزش پديده چندروزغباري بااستفاده ازهمبستگي داده هاي PM10 و داده هاي شيدسنج خورشيدي
 ترسيم ترازهاي شدت صدادريك تقاطع شهري با استفاده ازنرم افزارSurfer8
 مدلسازي پراكنش آلاينده هاي نيروگاه شهيدمنتظري اصفهان
 بررسي آماري تغييرات غلظت آلاينده ازن درسال 2012-2011 درايستگاه شهرري سرخه حصارواقدسيه تهران
 بررسي پراكنش گازهاي آلاينده خروجي )CO،NOx،SO2 پتروشيمي اصفهان با استفاده ازنرم افزار Screen view3
 كاهش توان سيگنال صوتي منابع توسط راهكاراستتارواختفاي صوتي
 پايش پديده گردوغبار توسط ليداردوطولموجي واقطبشي درشهرزنجان
 بررسي كاهش ميزان صداي توليدي فن دركانال تهويه ي هواي مترو به وسيله ي دونوع چيدمان صداگيرباشيبه سازي توسط نرم افزار فلوئنت
 كمي سازي مرگهاي تنفسي و قلبي عروقي منتسب به آلاينده PM10 موجود درهواي شهرشيراز درسال 1390 با استفاده ازمدل Air Q
 طراحي وساخت اگزوزكم صدابرايموتورسيكلت هاي CG125 بااستفاده ازانباره اتلافي صدا
 تحليل وبررسي آماري داده هاي دوايستگاه سنجش پارامترهاي آلاينده هوادرشهرشيراز ازسال 1384الي1390
 كاربرد تحليل خوشه اي درگروه بندي ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا مطالعه موردي: شهرمشهد
 مانيتورينگ ذرات گردوغبارجاده اي ازطريق پسماندمغناطيسي برگ سوزني شكل درختان كاج
 بررسي آلودگي هواي تهران برمبناي همبستگي غلظت آلاينده ي pm2.5 وسرعت رودبادها درسال 1389
 بررسي تغييرات بياني ژن هاي كدكننده آنزيم مونوآمين اكسيداز MAO-A و گيرنده سروتونين 5HTR2a) درافراددرمعرض آلودگي هوا
 مكان يابي ايستگاه هاي سنجش آلاينده هاي هوابااستفاده ازرويكردتابعي - فضايي
 رابطه مشكلات عاطفي واجتماعي با پرخاشگري دركودكان ساكن درمناطق پرسروصداي شهررشت
 تخمين خطاهاي سيستماتيك وتصادفي دراندازه گيري آلايندگي توليدي خودروي سواري به روش اندازه گيري همراه
 مقايسه انتشارآلاينده NOX نمونه اي ازخودروهاي سواري بنزيني توليدداخل ايران بدست امده ازروش اندازه گيري مستقيم با ضرايب انتشارموجود دردنيا
 بررسي تاثيرنوارهاي لرزاننده فرورفته شانه برتراز صداي محيط
 ارزيابي ريسك آلاينده هاي BTEX درمحيطهاي بسته مطالعه موردي: كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
 بررسي غلظت هيدروكربن هاي آروماتيك چندحلقه اي مرتبط با ذرات معلق PM2.5-bound PAHs( درمحدوده بيمارستان سيناي تهران
 بررسي غلظت ذرات معلق ريزPM2.5 و فلزات سنگين مرتبط با آنها درهواي يكي ازمناطق مركزي شهر تهران دربهار 1392
 نحوه محاسبه ضرايب انتشارجرمي آلايندگي خودرو ازداده هاي آلايندگي غلظت حجمي به روش همراه
 بررسي پارامترهاي هواشناسي موثربرغلظت ازن بااستفاده ازتحليل مولفه هاي اصلي
 مسيريابي رخدادگردوغباردرنواحي غرب وجنوب غرب ايران سپتامبر 2008
 بررسي پارامترهاي موثربرانتشارآلاينده هاي گازي ومصرف سوخت خودرو با استفاده ازروش آماري طراحي آزمايش
 بررسي ميزان آلودگي صوتي وارائه راهكارهاي عملياتي جهت كاهش تراز كلي صدا به سطح استاندارد مطالعه موردي: پالايشگاه گاز پارسيان
 ارائه پيشنهاديه سيستم مديريت جامع كاهش آلاينده هاي هواي كلانشهرهاي ايران مطالعه موردي تهران
 

مشاهده اولین همایش سبک زندگی پیامبر در مرجع دانش (CIVILICA)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش سبک زندگی پیامبر (ص) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش سبک زندگی پیامبر (ص) 16 مهر 1392 توسط دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 84عنوان مقاله تخصصی شامل 1174  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش سبک زندگی پیامبر (ص)
 آسيب شناسي و اصلاح الگوي مصرف خانوارهاي روستايي در انطباق با سيره نبوي و ارائه الگوي مطلوب اسلامي - ايراني
 سبك زندگي پيامبر در ارتباط با ديگران «صله رحم»
 بررسي سبك تربيتي پيامبر (ص) در نهي از منكران
 بررسي سيره رفتار پيامبر (ص) با اهل كتاب
 تبيين الگوهاي روابط اجتماعي با نظر به سبك زندگي پيامبر اكرم (ص)
 فقر و مسووليت در كلام و سيره نبوي
 كودكان در سبك زندگي نبوي
 سبك زندگي اسلامي، بايد ها و نبايدها
 جلوه هاي صلح ورحمت در سيره پيامبر (ص)
 سبك زندگي پيامبر اسلام(ص) با رويكرد مدريت اسلامي
 سيره اقتصادي پيامبر اكرم (ص) «آموزه هاي اقتصادي اسلامي در سيره نبوي(ص)»
 سيري بر نظم و انظباط در زندگي پيامبر (ص) با تاكيد بر تئوري هاي جامعه شناختي نظم امروزي
 حقوق بشر در سيره نبوي
 سبك زندگي پيامبر (ص) در ارتباط با ديگران
 نسبت سنجي معرفت شناسي جريان سلفي - تكفيري با آموزه هاي معرفت شناختي پيامبر اكرم (ص)
 امي بودن پيامبر اسلام (ص) در ارتباط با وحي و قرآن، بيانگر كمال يا نقصان پيامبر (ص)
 سيره و روش و ويژگي هاي پيامبرا كرم (ص) از منظر قرآن و بازتاب آن در ادب فارسي
 سيره و روش پيامبر از منظر مولوي شاعر عارف قرن 7
 سيره اخلاقي حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله در خانواده
 سبك زندگي پيامبر اسلام (ص) در ارتباط با ديگران
 درنگي در روابط عفيفانه پيامبر اعظم (ص) با اعضاي خانواده و جامعه
 مشورت در سيره و كلام نبوي
 سبك زندگي با نگاهي به روابط همسايگي از ديدگاه اسلام و پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله)
 سبك زندگي انسان معاصر در جهاني سازي نبوي و چالش هاي ليبراليسم غربي
 كار در الگوي زيست مسلماني مبتني بر دكترين آرمانشهر جهاني نبوي
 صله رحم از ديدگاه پيامبرا كرم (ص)
 بررسي اصول پاسخگويي به سوالات مذهبي كودكان با تاكيد بر سيره نبوي
 آثار صله رحم از ديدگاه اسلامي با تاكيد بر احاديث پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)
 اسوه بودن پيامبر در گفتار و رفتار در تربيت ديني معلم
 سبك زندگي پيامبر اكرم (ص) در برابر كفار
 سيره و روش پيامبر از منظر قرآن كريم
 سيره رفتاري و اخلاقي پيامبر در ارتباط با ديگران (اخلاق اجتماعي پيامبر (ص))
 پيامبر اكرم (ص) و وحدت مسلمانان
 مباني تهذيب و تربيت اخلاقي در زندگي پيامبر اعظم (ص)
 نقش سيره پيامبر اعظم در ترسيم نقشه راه تمدن اسلامي
 صله رحم از منظر پيامبر (صلي الله عليه و آله) و جايگاه آن در زندگي امروزي
 نقش سرمايه اجتماعي در اقتصاد با تاكيد بر سيره پيامبر اعظم (ص)
 نگاهي بر صفات اخلاقي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم در كلام اهل بيت عليهم السلام
 اهميت كار و اشتغال در سيره پيامبر اعظم (ص)
 كشاورزي در سيره پيامبر (ص)
 قرآن و سيره عملي پيامبر
 بهره گيري از سيره پيامبر (ص) جهت ارتقا رفتار شهروند سازماني
 تبيين سبك زندگي پيامبر (ص) در كتاب اللمع
 ديپلماسي و رفتار سياسي پيامبر اعظم (ص)
 بررسي سبك زندگي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله در ابعاد تربيتي
 بررسي تاثيير نقش اصول تربيتي حضرت محمد (ص) بر رفتارهاي اخلاقي كاركنان در سازمان هاي دولتي
 مشورت با ديگران در سيره نبي اكرم (ص)
 سيك زندگي پيامبر اسلام (ص) در سياست و اجتماع اسلامي
 كرامت زن در سخنان پيامبر (ص) با تكيه بر نهج الفصاحه
 آسيب شناسي سبك زندگي امروزي و تاملي بر سيره پيامبر اعظم (ص)
 بازشناسي رفتارهاي اقتصادي-اسلامي در شرايط تحريم: با تأكيد بر سيره نبوي و علوي
 نگاه اقتصادي رسول خدا به بازار و تجارت
 تشكيل زندگي در گفتار و رفتار پيامبر(ص)
 سيره نبوي در قرآن كريم
 نگاهي به نقش عدالت در قرآن و اسلام و زندگي پيامبر(ص)
 مشورت و شورا در سيره پيامبر خدا(ص)
 سيره نظري و عملي پيامبر اكرم(ص) در تعليم و تربيت
 صله رحم و نقش آن زندگي پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم
 مطالعه نقش تعليم و تربيت در زندگي حضرت محمد(ص)
 اخلاق فردي پيامبر اكرم(ص) و ارتباط وي با ديگران
 جستاري در اخلاق سياسي پيامبراسلام (ص)
 سبك زندگي اسلامي و غربي؛ نگاهي مقايسه اي با تأكيد بر خانواده و صله رحم
 مشورت پيامبر اعظم* با مومنان
 سيري در سيره فردي و حكومتي پيامبر اكرم (ص) در بيانات مقام معظم رهبري (مدظله)
 مقام زن از ديدگاه پيامبر اعظم (ص)
 تبليغ اسلام و نفوذ در قلب ها با محوريت سبك زندگي پيامبر اكرم(ص)
 بررسي سبك زندگي پيامبر اعظم (ص) با تاكيد بر سيره حكومتي ايشان
 شيوه و روش زندگي پيامبراكرم(ص) در منظر شاعر سبك هندي، نظيري نيشابوري
 صله رحم در سبك زندگي اسلامي با تاكيد بر نگرش نبوي
 مديريت، برنامه ريزي و ارائه راهكار در سيره پيامبر اسلام(ص)
 همايش سبك زندگي پيامبر(ص) ، موضوع: ديپلماسي پيامبراعظم(ص)
 مديريت اسلامي در سيره پيامبر
 نگرشي به ستايش پيامبر اكرم(ص) در قصيده بُرده شرف الدين بوصيري و تركيب بند جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني.
 بررسي سبك زندگي پيامبر اسلام(ص) در ارتباط با ديگران (امين بودن)، جهت ارائه به همايش سيره نبوي در دانشگاه آزاد اسلامي زاهدان
 سبك زندگي پيامبر اكرم (ص) در ارتباط با محيط زيست
 تبيين وجوهي از ملزومات صله رحم در گستره سبك زندگي پيامبر اعظم (ص)
 اهميت صله ارحام از ديدگاه پيامبر و ائمه معصومين (ع)
 مشورت در سيره پيامبر اكرم (ص)
 جايگاه اصل مهرورزي در سبك زندگي نبوي (ص)
 كار و اشتغال در سيره پيامبر اكرم(ص)
 حماسه اقتصادي در سيره حكومتي پيامبر اكرم (ص)
 مقايسه تعاريف انسان كامل در روان شناسي، اديان الهي و مكاتب عرفاني نوظهور و يافتن شاخص هاي انسان كامل و سنجش ميزان تجلي اين شاخص ها در پيامبراكرم
 رويكرد مديريت اسلامي در سبك زندگي نبوي(ص)
 اقتصاد مقاومتي در صدر اسلام و عصر يوسف پيامبر (ع)
 

دسترسی به کلیه مقالات بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در بانک تخصصی مقالات کشور (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 7 تا 9 آبان ماه 1392 توسط دانشگاه شیراز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 1587عنوان مقاله تخصصی شامل 8779  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

توليد نانوامولسيون خوراكي ويتامين E و بررسي عوامل مؤثر بر توليد با روش كم انرژي
 بررسي ويژگي هاي رئولوژيكي محلول آبي حاوي صمغ قدومه شهري و ( Lepidium perfoliatum) و كنسانتره پروتئين آب پنير
 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و مكانيكي فيلم هاي خوراكي، بسته بندي هاي فعال و بيوپليمرهاي جديد بسته بندي مواد غذايي
 روشهاي نوين استخراج و پالايش اسيدهاي آلي از مايع تخمير
 بررسي ارتباط ساختار- فعاليت زمان هاي بازداري اسيدهاي چرب روغن زيتون با استفاد از روش رگرسيون خطي چندگانه
 توليد آنزيم هاي نوتركيب در صنعت غذا
 تخمين ميزان خشك شدن خرمالو با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي چندلايه
 مروري بر خواص آنتي اكسيداني و ضدميكروبي گياه گزنه
 تعيين و ارزيابي ميزان آلودگي ميكروبي كباب خام و پخته در واحدهاي مواد غذايي سطح عرضه در بوشهر در سال 1390
 بررسي نانوليپوزوم هاي حاوي بتاكاروتن
 مقايسه ويژگي هاي ميكروبي شيريني هاي خامه اي عرضه در شهر اراك با استانداردهاي ملي ايران
 مقايسه ويژگيهاي ميكروبي شيريني هاي خامه اي عرضه شده درشهر اراك درسال 1931 با استانداردهاي ملي ايران
 بررسي آلودگي ميكروبي آبميوه هاي دست ساز عرضه شده در شهر اراك، 1391
 نانوتكنولوژي و نانو بيوتكنولوژي در صنايع غذايي
 بررسي ويژگيهاي ريزساختاري، حرارتي و فيزيكي فيلمهاي بر پايه نشاسته حاوي نانوذرات (Tio(2 و سديم مونت موريلونيت
 بايدها و نبايدهاي بكارگيري گياهان تراريخته در چرخه غذايي كشور از ديدگاه مديران شركت هاي خصوصي كشاورزي شهرستان اهواز
 گياهان تراريخته، امنيت غذايي و نگرش كشاورزان پيشرو، مطالعه منطقه گتوند استان خوزستان
 استخراج، خالص سازي و تعيين ساختار پلي ساكاريد محلول در آب غالب حاصل از ريشه گياه چوبك خراساني (Acanthophyllum Borsczowii)
 بررسي تركيب و خواص فيزيكوشيميايي صمغ جديد حاصل از ريشه گياه چوبك خراساني (Acanthophyllum Borsczowii)
 بهينه سازي خشك كردن اسمز- خلاء خرمالو با روش سطح پاسخ
 كاربرد آنزيم ها در صنعت فرآوري آبزيان
 اثر پوشش نانوامولسيوني كيتوزاني بر مدت ماندرگاري زدرآلو رقم 15- شاهرود (727)
 تهيه كامپوزيت نسبتاً زيست تخريب پذير به عنوان ماده اوليه بسته بندي
 استفاده از نگهدارينده هاي بيولوژيكي طبيعي جهت نگهداري گوشت
 نقش تكنولوژي فراصوت در استخراج پلي فنول ها از منابع مختلف
 تأثير فرآيند خشك كردن بر روي واكنش ميلارد در پاستا
 بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع لبني
 تأثير بسته بندي هاي مختلف بر كيفيت و ايمني شير
 بررسي كيفيت ميكروبي كره هاي عرضه شده در شهر اراك در سال 1391
 ارزيابي مقايسه اي خصوصيات فيزيكو شيميائي شير دامداري هاي شهرستان شيروان(درصد چربي، دانسيته، پروتين، اسيديته، pH و درجه پاكيزه گي) در مراحل توليد، حمل و تحويل به كارخانه
 بررسي باقيمانده آفت كشهاي ارگانوكلره در طي فرآيند توليد پاستا
 بررسي پارامترهاي آرد و بافت نان باگت تازه با تركيبي از آرد ميوه بلوط (Quercus Persica)
 ارزيابي اثرات آنتي اكسيداني اسانس گياهان آويشن شيرازي، آويشي دنايي و مرزه زراعي در روغن ماهي كيلكا
 اثر پالس الكتريكي با شدت بالا در افزايش نگهداري مواد غذايي مايع: شير و آب ميوه ها
 بررسي ميزان آلودگي خرماي مضافتي بسته بندي شده به كپك و مخمر
 بررسي اثر تركيبات مختلف بر پارامترهاي شيميايي، فيزيكي و حسي نان
 كاربردها و ويژگي ها بيو سورفكتانت هاي ميكروبي در صنايع غذايي
 بررسي تنوع و پراكندگي انتروكوكوس ها در مواد غذايي دريايي
 تعيين آكريلاميد درفرآورده هاي خميري اكسترودشده بعدازدو مرحله خشك كردن با ريش گاز كروماتو گًرافي- طيف سىج جرمي
 استفاده از آبزاين در فرمولاسيون بستني (بستني ماهي)
 بررسي ميزان زمان غوطه وري بهينه ورقه هاي ميوه به طي آبگيري اسمزي و مدل سازي چروكيدگي آن در طول خشك كردن
 نقش مهم پيشرفت هاي اخير در تعيين كيفيت غذا
 كاربرد نانوكامپوزيت هاي پلي اتيلني سبك حاوي مواد ضدميكروبي در آب ميوه جهت جلوگيري از رشد آلي سيكلوباسيلوس
 توليد فيلم هاي فعال نانوكامپوزيتي بر پايه پلي اتيلن سبك حاوي نانوذزات آلي و غيرآلي دز بسته بندي مواد غذايي
 تركيبات سرطان زا در گوشت و فراورده هاي گوشتي
 تغييرات تركيبات فنولي عصاره كهليك اوتي قرار گرفته شده در شدت هاي مختلف اولتراسوند و مايكروويو در طي زمان
 اثر شدت هاي مختلف اولتراسوند و مايكروويو بر ميزان تركيبات فنوليك عصاره كهليك اوتي
 جداسازي و تعيين هويت گونه هاي ليستريا در همبرگر
 استفاده از نانونقره بعنوان تركيب فعال ضد ميكروبي در بسته بندي مواد غذايي
 بررسي اثر فرايند PEF در افزايش عمر ماندگاري شير
 بررسي وضعيت آلودگي ميكروبي شيرخام در برخي از دامداريهاي استان اصفهان در سال 1391
 اثرات نامطلوب زيستي و تغذيه اي ايجاد شده توسط مايكروويو
 روشهاي پايين دستي در بيوسنتز آنزيم ها
 مروري بر روش هاي استخراج ژلاتين از ضايعات حاصل از فرآوري آبزيان
 بررسي آلودگي به آفلاتوكسين و اكراتوكسين در غلات صبحانه به روش HPLC
 استفاده از نانوكامپوزيتهاي پليمري خاك رس در بسته بندي ماكاروني جوانه گندم وتأثير آن بر زمان ماندگاري
 بررسي توليد برگر فرموله شده با مخلوط گوشت مرغ و ماهي (كيلكا) و ارزيابي ويژگي هاي كيفي آن
 بررسي ميزان كادميوم، سرب و آرسنيك در نمونه هاي برنج سفيد پاكستاني درشهر زاهدان
 بررسي ويژگيهاي رئولوژيكي صمغ دانه ي به
 بهينه سازي شرايط استخراج و بررسي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي صمغ دانه ي به
 مطالعه ميزان شيوع استا فيلوكوكوس اورئوس كوآگولاز مثبت پنير هاي محلي عرضه شده در سطح شهرستان اروميه
 بررسي كاهش افلاتوكسين در شيرهاي تخميري در طول توليد و نگهداري
 اثر دما بر ويژگي هاي بافتي ماست
 تأثير صمغ فارسي، پروتئين هاي سرمي و برخي عوامل (روش امولسيفيكاسيون، دما، زمان و شدت فراصوت) بر پايداري امولسيون روغن در آب
 بهبود ويژگي هاي سوسيس لوكس با جايگزيني نشاسته تغيير يافته سيب زميني از لحاظ بافت، افت پخت، حسي و ارگانولپتيكي
 بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره پوست كنجد در پايدارسازي روغن ماهي كيلكا در شرايط ذخيره سازي
 توليد كيك هاي بدون تخم مرغ و بررسي خواص بياتي وكيفي آن ها
 تاثير مدت زمان نگهداري شير در دماي اتاق بر كيفيت شيميايي و خصوصيات ارگانولپتيك پنير اسيدي
 مروري جامع بر محصولات پروبيوتيك غير لبني
 پيشرفت هاي اخير در تخمير صنعتي بسترجامد
 بررسي آلودگي بستني سنتي در ايران
 بررسي اثر فرآيند پاربويلينگ بر روي خواص كمي و كيفي (فيزيكوشيميايي) دو رقم برنج ايراني
 اصلاح سيستم CIP كارخانجات با پراستيك اسيد و اثر گ ذاري بر روي بيوفيلم و كاهش انرژي
 كلستريديوم ديفيسيل و تاثيرات آن بر انسان
 مقايسه تأثير قالبهاي برنزي و تفلوني بر روي خصوصيات فيزيكي، بافتي و حسي پاستاي توليدي
 استفاده از ميكروانپسولاسيون در صنايع غذايي
 استفاده از سيستم HACCP در كنترل كيفي و بهداتي مواد غذايي و آبميوه ها
 استفاده از واكنش هاي مايلارد در جهت بهبود خواص عملكردي پروتئين ها
 مروري بر روشهاي ميكروكپسولاسيون (ريزپوشاني) مواد غذايي
 استفاده از پپتون ماهي كيلكا، در محيط كشت برخي از باكتري هاي استارتر در مواد غذايي
 اثر نانوذرات صفحه اي و رشته اي بر عملكرد حرارتي، نفوذپذيري و مورفولوژي نانوكامپوزيت هاي پلي لاكتيك اسيد (PLA)
 تأثير اندازه ذرات اكه و نوع افزودني بر تخريب پذيري كامپوزيت WS/LDPE براي صنايع بسته بندي
 The effect of coating on chemical and sensory properties of Brushtooth Lizardfish (Saurida Undosquamis) during frozen storage (-18°C)
 تأثير روش هاي مختلف پخت بر شاخص هاي كيفيت تغذيه اي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
 مطالعه اثر نيروهاي مكانيكي ناشي از ضربات پاندولي، پوشش خوراكي و مدت زمان ماندگاري بر خواص شيميايي گوجه فرنگي
 بررسي ميزان آلودگي ميكروبي خرماي عرضه شده در شهر اهواز
 بررسي ميزان عناصر معدني موجود در چند رقم خرماي اهواز
 بهينه سازي روش هاي استخراج DNA از گوشت و فرآورده هاي گوشتي
 ملاس و كاربرد آن در صنايع مختلف
 علم پرتودهي و تأثير آن در افزايش ماندگاري مواد غذايي
 روشهاي جديد نظارت و پايش بهداشتي كارخانجات مواد غذايي
 كاربرد فيلم ضدميكروبي كيتوزان حاوي اسانس آويشن شيرازي و عصاره دانه انگور در كالباس مارتادلا
 كاربرد امواج فراصوت در تكنولوژي فرآورده هاي لبني
 تأثير قارچ ميكوريزا، باكتري تيوباسيلوس و نسبت هاي كودي، بر ميزان كلروفيل و عملكرد كنجد
 مدلسازي رشد باكتري سالمونلا تيفي موريوم تحت تاثير مقادير مختلف غلظت اسانس زنيان دما، pH و دزهاي تلقيح
 اثر پوشش خوراكي و روش هاي خشك كردن بر خصوصيات فيزيكي و ترموديناميكي سيب
 توليد صنعتي نايسين با استفاده از فرايند تخمير توسط لاكتوباسيلوس لاكتيس
 بررسي تأثير صمغ پوسته اسفرزه بر خواص رئولوژيكي كنسانتره پروتئين هاي شير (MPC)
 كاربرد نانوتكنولوژي در بسته بندي هاي هوشمند
 پيش بيني خاستگاه جغرافيائي رقم هاي مختلف انار ايران با روشهاي شيمي سنجي
 بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانس آويشن شيرازي و رزماري بر روي اكسيداسيون چربي ها
 تأثير افزودن آرد بلوط بر كيفيت نان باگت
 كاربرد بسته بىدي و سيستم هاي ضد ميكروبي در گوشت و فرآورده هاي گوشت
 استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني (HACCP) توليد نوشيدني كفير در شركت شير پاستوريزه پگاه گيلان
 بررسي و مقايسه نبات توليدي شهرستان مشهد با استاندارد موجود در سال 1391
 بررسي و مقايسه شكرپنير توليدي شهرستان مشهد با استاندارد شماره 16113 در طي 6 ماه در سال 1391
 بررسي ميزان آلودگي باكتريايي شيريني خامه اي در قنادي هاي شهر زاهدان (1390-1391)
 داده كاوي و تحليل سبد بازار با استفاده از الگوريتم قوانين وابستگي با شيوه نوين بسته بندي پيمانه اي
 تبيين راهبرد مناسب بازاريابي صادرات زعفران بسته بندي شده ايران
 بررسي عوامل مؤثر بر پايداري سوسپانسيون هاي غذايي
 ملزومات سياستگزاري هاي تغذيه اي براي آينده كشور به ويژه براي گروه هاي در معرض خطر
 تهيه فيلم زيست تخريب پذير از پروتئين دانه گاودانه و تاثير اسيد فروليك اكسيدشده بر خصوصيات آن
 تهيه فيلم زيست تخريب پذير از پروتئين دانه گاودانه و تاثير تركيبات آب انار بر خصوصيات آن
 بهينه سازي شرايط توليد پروتئين تك ياخته از متانول در بيورآكتور همزن دار
 ميزان پروتئين تك ياخته (SCP) با توجه به نوع ميكروارگانيسم ها
 اثر استفاد از وشاست اصلاح شد برنج بر ويژگي هاي شيميايي و حسي سوسيس
 بررسي سيىتيك تخريب پودر ريزپوشاني شده ي عصاره ي آنتوسيانيئي زرشك
 بهينه سازي خشك كردن اسمزي هلو
 تاثير فرايند تصفيه روي شاخصهاي پايداري روغن زيتون بكر دو رقم بليدي و آربيكينا
 برخي خواص فيزيكوشيميايي روغن زيتون بكر رقم آربيكينا
 استفاده از اسانس زيره سياه به منظور نگهدارنده بيولوژيك بر روند رشد ليستريا مونوسيتوژنز و اشرشياكلي در محيط كشت مدل
 بررسي امكان استفاد ازنايسين انكپسوله و آزاد به عنوان نگهدارنده طبيعي در نگهداري سس كچاپ
 بررسي خواص كف زايي پروتئين هيدروليز شده ضايعات كارخانجات كنسروماهي
 بررسي تاثير كنستانتره پروتئيني آب پنير( Whey Protein Concentrate) بررشد ميكروارگانيسم هاي آغازگر ماست
 كاربرد يك مدل ترموديناميكي توسعه يافته در پيش بيني خواص ترموفيزيكي محلول هاي قندي
 اثر سينرژيك نانواكسيد روي و اسيد استيك بر ميزان رشد باكتري ليستريا مونوسيتوژنز در آب انبه و آب هويج
 مدل سازي جرم ميوه انار بر اساس مشخصه هاي هندسي آن
 تأثير قوام دهنده هاي مختلف بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميائي كچاپ
 افزايش ماندگاري قارچ هاي تكمه اي اسلايس شده از طريق تيمارهاي شيميائي
 مدل سازي جرمي گوجه فرنگي بر اساس مشخصه هاي فيزيكي و هندسي
 تأثير آبگيري اسمزي باميه (.Abelmoschus esculentus L) و بررسي خصوصيات آن
 اندازه گيري آزمايشگاهي و مدل سازي ترموديناميكي حلاليت ماده قندي فروكتوز در محلول آب و اتانول
 تأثير مثبت افزودني ها بر كيفيت نان فاقد گلوتن جهت بهبود وضعيت بيماران سلياكي
 جلوگيري از كريستاليزاسيون و افزايش شفافيت سطح بادام زميني پوشش داده شده با شكلات و وي پروتئين
 بررسي تغييرات تقاضاي مصرف محصولات غذايي در مصرف كنندگان بر اساس مدل چشم انداز رفتاري
 بررسي روش پرتودهي گاما بر ذخيره سازي ميوه سيب
 تعيين ضريب نفوذ مؤثر برگهاي پونه طي فرايند خشك كردن در خشك كن بستر سيال
 بررسي اثر ميزان حلال متانل بر استخراج تركيبات فنلي برگ گياه سنا
 بررسي خاصيت راديكال گيرندگي عصاره ي هيدروالكلي (متانولي) برگ گياه سنا
 كاهش غني سازي آهن در محصولات نانوايي با بهبود عملكرد
 بررسي امكان استفاده از خرماي درجه 2 و 3 رقم استعمران براي تهيه شكلات
 تعيين مقدار آهن در نان به روش طيف سنجي جذب اتمي شعله اي
 حذف كادميم از محلول هاي آبي با استفاده از پسماندهاي پوسته ميگو به عنوان بيوجاذب
 بررسي ارزش تغذيه ايي درخت مورينگا اوليفرا و كاربرد آن در فرمولاسيون غذاي كودك
 بررسي محتواي كلسترول در پنير ليقوان و تغييرات آن طي دوره رسيدن
 بيوفيلم ميكروبي در صنعت غذا
 تعيين ساختار شيميايي بسيارقندي صمغ فارسي
 استفاده از امواج راديويي در فرآوري مواد غذايي
 بسته بندي ضد ميكروبي مواد غذايي و كارايي آن در شرايط واقعي
 ماست و پنير پروبيوتيك
 بررسي ميزان ليزينوآلانين در برخي شيرهاي پاستوريزه و استريليزه مصرفي در شهر تهران در سال 1390
 مروري بر تشكيل ليزينوآلانين در مواد غذايي
 بررسي خصوصيات اسانس پوست ليموترش خارگي (واريته ليسبون) استخراج شده به روش تقطير با آب به كمك مايكروويو
 بررسي اثرات شكلات تلخ بر كاهش علائم سندرم پيش از قائدگي
 بررسي ويژگي هاي كيفي برگه خرمالوي توليد شده به سه روش آو گذاري، مايكروويو و خشك كن طبقاتي
 ديدگاه تكنولوژي در توليد بستني با چربي گياهي
 رويكرد نوين ترويج در راستاي بازاريابي محصولات كشاورزي
 ارزيابي پتانسيل توليد بيوگاز و انرژي از پسماندهاي آلي صنايع غذايي مشهد(مطالعه موردي:صنايع فرآوري ميوه)
 بررسي و تحليل اثر پوشش خوراكي آلوئه ورا بر كيفيت و خواص توت فرنگي
 شناسائي ليستريا مونوسيتوژنز در مدفوع طيور با استفاده از Micro- ID Listeria kit
 استفاده از فناوري نانو در بسته بندي مواد غذايي
 بهينه سازي شرايط عملياتي مرحله حلال زدايي جهت توليد نانوديسپرسيونهاي بتاكاروتن حاوي كمترين پس ماند حلال
 آستاگزانتين يك سوپر آنتي اكسيدان طبيعي
 بهينه سازي فرآيند استخراج و ارزيابي ويژگي هاي ژلاتين پوست فيل ماهي ايراني (بلوگا)
 بررسي اثر استخراج با پيش فرآوري قليايي بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي ژلاتين فيل ماهي ايراني (بلوگا)
 جداسازي پپتيدهاي بيواكتيو با فعاليت آنتي اكسيداني از سفيده تخم مرغ
 پپتيدهاي بيواكتيو ( مولكول هاي زيست فعال) در محصولات لبني
 بررسي خصوصيات آنتي اكسيداني و تركيبات فنلي چيپس خرما
 كاربرد فرآيند غشايي توامان در صنعت توليد عصاره و كنسانتره ميوه ها و سبزيجات
 مروري بر خواص كاربردي مايه ترش لاكتيكي در انواع نان
 مقايسه اثر فرآيند حرارتي و ميدان الكتريكي پالسي در حفظ كيفيت آب گوجه فرنگي
 بررسي روش هاي استخراج و شناسايي تركيبات بيواكتيو در ميوه ها و گياهان دارويي
 كاربرد طرح هاي آماري براي بهينه سازي پارامترها و محيط كشت توليد آنزيم آلفا آميلاز از آسپرژيلوس اوريزا
 توليد آنزيم آميلاز از كپك آسپرژيلوس اوريزا NPUST-FS-206-A1
 نياز سنجي و كاربرد حسگرهاي هوشمند بويايي وچشايي درصنايع غذايي كشور
 طراحي يك زيست حسگر بر پايه اسيدهاي نوكلئيك دورشت هاي به منظور اندازه گيري اسيد فوليك در مواد غذايي
 بررسي تكنيك ريز كپسول پوشاني به عنوان روشي جهت تثبيت سلول هاي ميكروبي و كاربرد آن در صنايع غذايي
 كاربرد و مقايسه فناوري هاي نوين Bioactive Packaging و MAP در بسته بندي گوشت و فرآورده هاي گوشتي
 كاربرد پوششهاي خوراكي در مواد غذايي
 پيش بيني فساد گوشت و تغييرات ميكروبي آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 كاربردهاي نوين ليپاز در صنعت غذا
 بررسي و مقايسه جامع روشهاي جداسازي ميكروارگانيسم هاي ليپوليتيك
 بررسي تاثير درجه حرارت نگهداري برروي ويژگي هاي قارچ دكمه اي (Agaricus bisporus)
 مدلسازي پيشگويانه رشد قارچ پنيسيليوم كريزوژنوم تحت تأثير غلظت اسانس كاكوتي و pH و دما
 اثر آنتي ميكروبي پوشش هاي نانو نقره در كاهش بار ميكروبي فراورده هاي آردي
 فرآيند فشار بالا در تهيه مواد غذايي
 بررسي روش هاي استخراج اسانس از كرفس كوهي
 بررسي روشهاي غربالگري ميكروارگانيسمهاي ليپوليتيك از ضايعات كشاورزي با روش كشت آگار
 بررسي روش هاي استخراج و شناسايي آنتي اكسيدان هاي كرفس كوهي
 بررسي روش هاي استخراج آنتي اكسيدان هاي عسل
 بررسي روش هاي استخراج رنگ زرشك
 مدلسازي رياضي سينتيك خشك كردن لايه نازك كشك زرد سيستاني به كمك خشك كردن در سايه و خشك كن هواي داغ
 تطخيص مولكولي استافيلوكوكوس اوررئوس در فراورده هاي لبني استان چهارمحال و بختياري
 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي كشك زرد سيستاني خشك شده در سايه در مقايسه با نمونه خشك شده در خشك كن هواي داغ
 كاربرد اينتراسيتويفيكاسيون در توليد محصولات چربي بدون ترانس
 تأثير افزودن ليكوپن استخراج شده از گوجه فرنگي بر پارامترهاي رنگ در ماست سين بيوتيك
 ميكروانكپسولاسيون و پوشش هاي مورد استفاده در ميكروانكپسولاسيون پروبيوتيك ها
 استخراج پولگون و ديگر تركيبات داروئي موجود در گياه كاكوتي با استفاده از سيال فوق بحراني
 مقايسه اسانس استخراج شده از نعنا و بابونه با روش سيال فوق بحراني و تقطير
 بررسي تأثير غلظت روغن ماهي بر فرايند ريزپوشاني به روش توده اي شدن مركب
 ريزپوشاني تركيبات زيست فعال به روش توده اي شدن مركب و بررسي عوامل مؤثر بر آن
 استفاده از مايكروويو جهت اسخراج روغن پوسته مركبات
 توليد و كاربرد فيلم هاي بيواكتيو بر پايه كيتوزان در صنايع غذايي
 افزودن چيلي به پنير و بررسي خصوصيات حسي آن
 مقايسه حدود و درجه استخراج سبوس آردهاي مورد استفاده در نانوائي هاي سطح شهرستان شاهرود در سه ماهه دوم سال 1391
 بررسي اثرات استفاده از عصاره سير به عنوان بيوسايد طبيعي
 بهينه سازي فرمولاسيون كره كم چرب بر اساس ويژگي هاي حسي به روش سطح پاسخ
 بررسي اثر امولسيفايرها و پروتئين ها در كاهش كشش بين سطحي امولسيون آب در روغن
 توليد اسيد آراشيدونيك ميكروبي از ضايعات غذاي كودك
 توليد و مطالعه ويژگي هاي فيزكوشيميايي و ساختاري فيلم هاي نانوزيست كامپوزيت نشاسته -(TiO(2
 تغييرات خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي مرباي كم كالري به طي انبارداري
 توليد بيوامولسان، استخرا آن به روش نانوذرات مغناطيسي و بررسي تأثير آن بر كشش پذيري و پايداري خمير آرد گندم
 مقايسه فرايندهاي غيرحرارتي و حرارتي مناسب براي پاستوريزاسيون آب پرتقال
 بررسي تاثير روش كشت ارگانيك و غيرارگانيك بر كيفيت گندم، آرد و نان
 كاربرد بيوسنسورها در تشخيص خطرات بحراني فرآيند توليد در سيستم HACCP
 بررسي تأثير درصدهاي مختلف سمولينا، آرد گندم معمولي و گلوتن بر خصوصيات كيفي و حسي ماكاروني
 روش هاي نوين پاستوريزاسيون مواد غذايي
 تعيين كارايي شناساگرهاي زمان-دماي طراحي شده براي حفاظت از موادغذايي تازه سرد در مقابل بوتوليسم
 كاربرد بسته بندي هوشمند در حفظ ايمني و كيفيت فراورده هاي گوشتي در زنجيره توزيع و مصرف
 بررسي صفات فيزيولوژيك گياهچه زيره سبز .CUMINUM CYMINUM L تحت شرايط تنش خشكي
 مزوري بز امكان توليذ نشاسته مقاوم و كاربزدهاي آن در صنايع غذايي
 بررسي اثر فرآيند جوانه زني بر ويژگي هاي بيوفيزيكي ارقام جو (صحرا، جنوب، دشت) طي فرآيند مالت سازي
 مقايسه ي اثر فرآيند مالت سازي بر خصصويات كمي و كيفي عصاره مالت سه رقم جو (صحرا، جنوب، دشت)
 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي شكلات شيري رژيمي بدون ساكارز حاوي D- تاگاتوز و اينولين
 مقايسه و بررسي عملكرد ويژگي هاي منحصر به فرد دو مخمر در توليد اتانول
 بررسي عوامل توليد كننده اكريل اميد واثرات ناشي از آن
 بررسي كاربرد فرآيند سرد كردن تحت خلأ در صنايع غذايي
 بررسي اثر جايگزيني آرددادنه نخود و عدس بر ويژگي هاي بافت و پخت همبرگر ممتاز
 مروري بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و آنتي ميكروبي برخي از گياهان دارويي اسانسي در صنايع غذايي
 بررسي ميزان مهاجرت مواد شيميايي از ظروف يكبار مصرف از جنس پليمر توليدي سطح استان قزوين به داخل مواد غذايي
 توليد غذاي فراسودمند ماكاروني غني شده با رنگدانه آستاگزانتين توليد شده از جلبك Haematococcus pluvialis
 توليد نانوپارتيكل هاي پلي هيدروكسي بوتيرات لود شده با كارواكرول توسط روش دياليز
 توليد شربت پرتقال كم كالري با استفاده از استويوزيد و ارزيابي برخي خواص فيزيكوشيميايي آن
 توليد محصولات غذايي كم كالري با استفاده از شيرين كننده كننده گياهي استويوزيد
 مروري بر كاربرد آنتي اكسيدانهاي طبيعي در محصولات گوشت و طيور
 بررسي خصوصيات فيزكوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني عسل هاي توليد شده از مناطق گياهي مختلف
 بررسي ميزان كافئين، بنزوات سديم و سوربات پتاسيم در نوشيدني هاي انرژي زا با روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا
 بررسي كيفيت عسل هاي بسته بندي موجود در سطح شهر تهران
 بررسي پروفايل اسيدهاي چرب روغن شترمرغ به روش كروماتوگرافي گازي
 بررسي تقلبات آبليمو از طريق انداز ه گيري اسيد سيتريك و اسيد D- ايزوسيتريك
 بررسي كيفيت پوشش داخلي قوطي هاي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذايي
 بررسي ميزان نگهدارنده ناتامايسين ، بنزوات سديم و سوربات پتاسيم در دوغ و شير با استفاده از دستگاه HPLC-UV
 جزء به جزء سازي بسيارقندي صمغ فارسي و تعيين ويژگ يهاي رئولوژيكي آن
 افزايش زمان انبارداري دانه بزرگ با پوشش دهي دانه ها و توليد نان تافتون فراسودمند با آنها
 بررسي تأثير اولتراسوند و آبگيري اسمزي بر تغييرات دانسيته ظاهري در طي خشك كردن آلو
 بررسي تأثير اولتراسوند و آبگيري اسمزي بر ميزان چروكيدگي در طي خشككردن آلو
 بررسي ميزان درصد اسيدهاي چرب در روغن هاي جامد، كره پاستوريزه، خامه و روغن زيتون
 استفاده از كمپلكس هاي صمغ هاي بومي ايراني–پروتئين هاي شير به عنوان عوامل فعال سطحي
 بررسي كارايي امولسيفايرهاي كوچك و بزرگ مولكول در توليد نانوامولسيون هاي اسانس روغني پوست پرتقال با فناوري فراصوت
 بررسي اثرات استفاده از عصاره آويشن باغي به عنوان بيوسايد طبيعي
 بهبود ويژگي امولسيون كنندگي صمغ فارسي با استفاده از اكتنيل سوكسينيك آنهيدريد
 مطالعه و بررسي روش هاي مختلف وليد خمير، متناسب با نوع كيك
 معرفي و بررسي ميزان تأثير اجزاي فرمولاسيون كيك اسفنجي غني شده با آرد جوانه گندم بدون چربي
 استفاده از تكنيك پردازش تصوير درانتخاب بهترين رقم و فرآوري آلو
 توليد نوشيدني پروبيوتيك از تخمير مخلوط آب كلم و گوجه فرنگي توسط باكتري ه اي اسيد لاكتيك
 تأثير جايگزيني آرد گندم با آرد جو و جولخت بر تخلخل و رنگ نان به روش پردازش تصوير
 تأثير امواج فراصوت بر غير فعال سازي آنزيم پروتئاز سن گندم و بهبود خواص نان حاصل
 فعاليت آنتي اكسيداني و محتواين فنولي عصاره رطب و تمر واريته خضراوي
 روشهاي مناسب آماده سازي سبوس جهت كاهش ميزان اسيد فيتيك
 استخراج رنگدانه ليكوپن از اولئورزين
 اثر شرايط كيورينگ در انبارماني ارقام پياز ايراني
 ارزيابي تنوع خ صوصيات فيزيكوشيميايي لاين هاي اميدبخش گندم دوروم
 بررسي خصوصيات كيفي ماكاروني حاصل از لاين هاي اميدبخش گندم دوروم
 بررسي لاشه گوسفند وبز از لحاظ باروري و قدرت زنده ماندن پروتواسكولس كيست هيداتيك در كشتارگاه شهرستان دزفول
 ويژگي ها و كاربردهاي گالاكتواليگوساكاريدها به عنوان تركيبات پري بيوتيك در محصولات غذايي فراسودمند
 مقايسه روشهاي گوناگون استخراج روغن كنجد
 بررسي تاثير چربي شير بر باكتريهاي آغازگر ماست پروبيوتيكي در كارخانه پگاه خوزستان
 بررسي روش هاي استخراج ليكوپن از ضايعات صنعتي گوجه فرنگي
 بررسي اثر روش هاي مختلف استخراج بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي ژلاتين فيل ماهي ايراني (بلوگا)
 اثر زمانهاي مختلف پيش فرآوري اسيدي وقليايي بر ويژگيهاي ژلاتين پوست ماهي خاويار ايراني بلوگا (Huso Huso)
 بررسي باقيمانده ي نيتريت سديم در سوسيس هاي 40% گوشت عرضه شده در استان سمنان
 ارزيابي مقادير نيتريت در مطرح ترين آبهاي معدني عرضه شده در شهر سمنان
 ارزيابي مدل ويسكوالاستيك درپيص بيني فرآيند خطك ضدن الكتروهيدروديناميكي كدو
 بهينه سازي پويا (Dynamic Optimization) روشي مدرن در جهت اپتيمايز كردن فرايند توليد مواد غذايي
 جايگزيني شير سويا به جاي زرده تخم مرغ و استفاده از هيدروكلوئيدهاي گياهي در سس مايونز
 تشخيص و آنتي بيوگرام E.coli و Staphylococcus جدا شده از نمونه هاي شير در استان اصفهان
 مروري بر فيلم ها و پوشش هاي خوراكي در بسته بندي محصولات گوشتي
 بررسي اثر بازدارندگي اسانس شيره درخت بنه (Pistacia atlantica Subsp. Kurdica) بر پني سيليوم سيترنيوم
 مروري بر تركيبات فنوليك زيست فعال واستخراج آن ها با روش تخمير بستر جامد (SSF)
 تأثير روش هاي پخت بر خصوصيات فيزكوشيميايي ماهي بياه
 بررسي ويژگي هاي پايداري فيزيكي، پتانسيل زتا و رئولوژي نانوليپوزوم هاي حامل ويتامين (D(3
 ويژگي هاي حرارتي، مورفولوژي و راندمان كپسولاسيون در نانوليپوزوم هاي حامل ويتامين (D(3
 كاربردهاي نوين كاتچين در صنعت غذا
 تركيب اسيدهاي چرب با تاكيد بر اسيد لينولئيكمزدوج و ميزان كلسترول در تعدادي از محصولات لبني ايراني
 بررسي تغييرات تركيبات سازنده چاي امبوجا طي فرايند تخمير
 بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و عملكردي نشاسته اصلاح شده بر پايه ذرت
 ارزيابي ميزان آلودگي كلي فرمي در آب مصرفي و سردكن هاي آبي يك كشتارگاه صنعتي طيور در شهرستان سمنان
 فرآيند فسفوريلاسيون و اثرات آن بر پروتئين هاي غذايي
 بررسي انتقال جرم و حرارت در طول پخت محصولات نانوايي
 بررسي ثبات خواص فيزيكوشيميايي آب انگور سياه سردشت فرآوري شده با آنزيم طي زمان نگهداري
 مروري بر نقش آنزيم هاي صنعتي در بهبود رنگ آبميوه ها
 تكنولوژيهاي تخمير براي توليد پروبيوتيك ها با رويكرد ارتقاء و زنده ماني و عملكرد
 بررسي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي نانوليپوزوم هاي حاوي باكتريوسين
 توليد نانوليپوزوم هاي حاوي باكتريوسين به روش گرمايي
 تشخيص مولكولي بروسلوزيس در نمونه خون گوسفند با روش واكنش زنجيره پلي مراز
 استخراج آنتي اكسيدانهاي طبيعي از تركيبات گياهي توسط آب زيربحراني
 بررسي تاثير بسته بندي اصلاح شده (MAP) بر خواص كيفي و مدت زمان ماندگاري خرماي مضافتي
 گستردگي غذاي فراسودمند، پذيرش آن و ايجاد موقعيت هاي تجارتي جديد
 كاهش خطر چاقي به كمك برچسب گذاري مواد غذايي
 روشهاي صنعتي مهار قهوه اي شدن آنزيمي ميوه و سبزي برش خورده ي تازه
 مروري بر بسته بندي ضد ميكروبي مواد غذايي
 بررسي تركيب شيميايي و پروفايل اسيدهاي چرب همبرگر گوشت شتر
 ارزيابي تاثير نوع رقم، زمان خيساندن و پخت بر ويژگيهاي بافت، جذب آب و ميزان تركيدگي لوبيا قرمز ايراني
 بررسي اثر قند گلوكز بر خواص مكانيكي و ممانعتي فيلم خوراكي تركيبي بر پايه نشاسته سيب زميني ژلاتين گاوي
 تعيين تأثير قند ساكارز بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي فيلم خوراكي تركيبي بر پايه نشاسته سيب زميني- ژلاتين گاوي
 بررسي تأثير نانوليپوزوم نايسين بر افزايش ماندگاري پنير ليقوان
 مروري بر كاربرد بخار روغن هاي فرار و يونهاي منفي هوا در نگهداري مواد غذايي
 كاربرد پلي لاكتيك اسيد در بسته بندي مواد غذايي
 بررسي تأثير افزودن آرد جو بر خصوصيات رئولوژيكي خمير و كيفيت نهايي پاستا
 ضررها و اثرات مخرب در استفاده از امواج فراصوت در صنايع غذايي
 تعيين مولكولي تقلبات غذايي در تعدادي از محصولات گوشتي تجاري
 تأثير فرآوري بر ميزان بتالايين و اسيدهاي فنوليك و فعاليت آنتي اكسيداني چغندرقرمز
 مكانيسم هاي ضد ويروسي عصاره هاي گياهي روي ويروس هاي بيماريزا
 تعيين منشا گياهي و جغرافيايي عسل به كمك اندازه گيري اسيدهاي فنوليك و فلاونوئيدها
 مروري بر روش هاي ارتقاء يافته PLE و SC-CO2 جهت استخراج تركيبات كاروتنوئيدي و پلي فنولي از پسماند مواد غذايي
 ارزيابي اثر نمك طعام بر رشد آسپرژيلوس نايجر جدا شده از رب گوجه فرنگي
 بهينه سازي شرايط استخراج رنگ دانه آناتو به روش خيساندن
 مطالعه خواص رئولوژيك خمير حاوي مالت يولاف و مقايسه با مالت ساير غلات
 قند ايزومالت روش توليد، خصوصيات، ويژگيها و كاربرد
 بررسي خصوصيات رئولوژيكي عصاره فراسودمند پكمز
 غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك و پروبيوتيك
 توليد بيوامولسيفاير از ميكروارگانيسم هاي دريايي
 توليد متيونين با استفاده از تخمير
 بهينه سازي فرمولاسيون امولسيون حاوي اسيد لينولئيك مزدوج به عنوان يك تركيب فراسودمند براي استفاده در نوشيدني ها
 غني سازي آبميوه با فيبرهاي رژيمي اينولين و فروكتواليگوساكاريد(فروكتواليگوساكاريد) به عنوان تركيبات فراسودمند و پريبيوتيك
 مكانيسم و سنتيك تجزيه آنتوسيانينها تحت تأثير فرايند حرارتي
 روش هاي نوين توليد رنگدانه هاي طبيعي
 تعيين عمر ماندگاري و خصوصيات كيفي دانه هاي انار بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
 اثر دما بر سرعت تنفس دانه هاي انار
 بررسي فعاليتهاي آنتي اكسيداني و تركيبات بيواكتيو عصاره چاي سبز توسط استخراج فشار بالا
 بسته بندي هاي ضد ميكروبي مواد غذايي
 بررسي اثرات مكمل پروتئيني كنجاله كنجد روي خواص رئولوژيكي خمير نان باگت
 ارزيابي راندمان استخراج روغن ارده و مقايسه كنجاله كنجد روش هاي مختلف روغن كشي
 بررسي و مقايسه تركيب اسيدهاي چرب و مشخصات كيفي روغن هاي زيتون ايراني و خارجي
 ارزيبي اثرات آنتي اكسيداني اسانس گياه مرزه زراعي در فيش فينگرماهي كيلكا
 فيبرهاي غذايي با خواص پري بيوتيكي- آخرين دستاوردها در توليد و كاربرد
 بررسي فعاليت تام آنتي اكسيذاني ارقام مختلف جو و مالت بومي ايران، به روش FRAP
 بررسي اثر دما و پوشش دهي با صمغ بر جذب روغن و رنگ طي سرخ كردن عميق فيله ماهي كفال طلايي
 بررسي تاثيرخمير ترش بر فرآيىد تخميري كيفيت نان
 بررسي كاربرد بيوسورفكتانتها و بيوامولسيفايرها در صنعت مواد غذايي
 استراتژي هاي بيوكنترلي پاتوژن هاي غذايي توسط باكتريوفاژها
 بررسي مكانيسم ها و راه كارهاي كاهش جذب روغن در مواد غذايي سرخ شده به روش عميق
 غربالگري لاكتوباسيلوس بولگاريكوس هاي محلي از لحاظ قابليت توليد تركيبات شبه باكتريوسيني
 تاثير پيش تيمارهاي اولتراسوند و آبگيري اسمزي توسط محلول نمك درخشك كردن كرفس
 نانوذرات ليپيدي جامد (SLN) بعنوان حامل تركيبات زيست فعال غذايي
 Aspergillus niger: Properties, Safety and Production of Enzymes
 اثر افزودن آنزيم ليپاز دوره رسيدن بر تركيب اسيدهاي چرب پنير سفيد آب نمكي ايران
 بررسي تأثير MAP بر زمان ماندگاري و خصوصيات فيزيكوشيميايي اسفناج (.Spinach oleracea L) (مقاله مروري)
 استفاده از كمپلكس پروتئين- پلي سااريد به عنوان امولسيفاير/پايدار كننده در سيستم هاي امولسيوني
 بررسي برهمكنش هاي الكترواستاتيك بتالاكتوگلوبولين و صمغ فارسي در حالت محلول و سيستم امولسيوني
 بررسي خصوصيات فيلم خوراكي بر پايه پروتئين آب پنير حاوي اسانس مرزنجوش (مقاله مروري)
 بررسي ويژگي هاي امولسيون كنندگي صمغ فارسي در مقايسه با صمغ عربي
 الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس هاي كوآگولاز مثبت جدا شده از بستني هاي سنتي شهرايلام
 ارزيابي حسي سوسيس غير گوشتي بدون نگهدارنده
 بررسي ساختار اسيد چرب و پارامترهاي سينتيكي اكسايش روغن دانه خرفه
 شناسايي ژن هاي مولد زرالنون در سويه هاي Fusarium graminearum جدا شده از دانه هاي ذرت
 بررسي مهاجرت نرم كننده DEHA از پلي اتيلن ترفتالات به سيمولانت آبليمو به كمك روش ميكرو استخراج مايع- مايع بهينه شده
 بررسي اثر هيدروكلوئيدهاي پكتين، پروپيلنگلايكولآلجينات و صمغ لوبيايخرنوب بر پايداري دوغ ايراني
 بررسي اثر حرارت دهي اهمي بر ويژگي هاي محصولات گوشتي
 توليد نانوكريستال سلولوز و تأثير آن بر ويژگي هاي فيزيكي فيلم آلياژي كربوكسي متيل سلولوز- پلي وينيل الكل
 اثرات استفاده از امواج فراصوت بر فعاليت آنزيم ها و ميكروارگانيسم ها در مواد غذايي
 بررسي غني سازي مواد غذايي با آهن
 تشخيص گردوهاي پر و بدون مغز با استفاده از فراصوت
 ميسل كازئين به عنوان نانوحامل تركيبات زيست فعال
 بررسي ويژگي هاي رئولوژي صمغ زدوي تراويده از درخت بادام كوهي
 بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي و حسي ماست پروبيوتيك طعم دار غني شده با عصاره زرشك
 بررسي تاثير افزودن آرد سويا فراصوت دهي بر رئولوژي خمير و ويژگي حسي و تغذيه اي ناگت مرغ
 ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني ماست پروبيوتيك طعم دار غني شده با عصاره زرشك
 تأثير پاستوريزاسيون متداول واهمي روي برخي از تركيبات زيست فعال ژل آلوئه ورا
 ويژگي هاي آنتي اكسيداني، مكانيكي و سدي فيلم خوراكي كاپا-كاراگينان داراي اسانس مرزه
 كاربرد فناوري نانو در بسته بندي ضد ميكروبي مواد غذايي و ايمني مواد غذايي
 استفاده از كيتين ها و كيتوزين هاي نانوسايز به عنوان افزودني غذاهاي دريايي
 تأثير افزودن WPC و گزانتان بررنگ و تخلخل دركيك روغني بدون تخم مرغ به روش پردازش تصوير
 بررسي تأثير مارينادكردن اسيدي گوشت بر برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، بافت و حسي همبرگر
 تاثير امواج فراصوت و افزودني ها برخواص كيفي كيك روغني بدون تخم مرغ
 بررسي جنبه هاي مختلف نانوتكنولوژي بر ايمني، بهداشت و توليد مواد غذايي
 بررسي فعاليت آنتي اكسيداني- ضد ميكروبي اسانس هاي طبيعي گياهي
 بررسي استخراج آنتوسيانين ها به روش سيستم برگشت حلال
 بررسي ويژگيهاي فيزيكي، مكانيكي، نفوذپذيري و حرارتي فيلم خوراكي ساخته شده از ثعلب
 تاثير افزودن آرد هسته خرما بر خصوصيات خمير و نان حجيم
 ريز ساختار محصولات لبني بر پايه چربي
 تعيين اثر دما، زمان و pH بر خاكستر در شفاف سازي عصاره خرما با ژلاتين
 بررسي فعاليت پروتئوليتيكي مهمترين گونههاي باكتريهاي لاكتيكي جداسازي شده از پنير سنتي خيكي منطقه سوادكوه
 جداسازي و شناسايي سويه هاي انتروكوكسي غالب موجود در پنير سنتي خيكي مناطق سوادكوه
 جداسازي و شناسايي گونههاي لاكتوباسيلوس از پنير خيكي سوادكوه
 استفاده از اولتراسوند در غير فعال سازي ميكروارگانيسم هاي مايع تخم مرغ
 مروري بر خواص سودمند تركيب فنلي رزوراترول در انگور
 خشك كن مايكروويوتحت خلأ
 بررسي تركيبات سبوس برنج و مروري بر خواص آن
 استفاده از پرتوتابي بيم الكتروني در نگهداري مواد غذايي
 بيوسنتز اسيد چرب ضروري در ميكروارگانيسمها و توليد روغن تك ياخته
 بررسي اثر امواج مايكروويو بر برخي خواص كيفي آب هويج
 آب انار، يك نوشيدني فراسودمند
 توليد روغن تكياخته توسط مورتيرلا در تخمير حالت جامد
 مدلي براي توليد روغن غني از آراشيدونيك اسيد و ايكوزاپنتا انوئيك اسيد توسط Mortierella alpina در بستر جامد تفاله خرما
 بررسي اثرجايگزيني چربي با كربوكسي متيل سلولز بر بافت كيك اسفنجي
 اثر افسودن گياه بادرنجبويه بر خواص بافتي كيك اسفنجي
 بررسي نحوه استخراج عصاره برگ عناب، شناسايي تركيبات شيميايي و كاربرد آن در طب سنتي
 تأثير افزودن صمغ زانتان بر خصوصيات رئولوژيكي خمير و كيفيت پاستاي بدون گلوتن
 الگوي اصلاح مصرف مواد غذايي: نقش صنايع غذايي در مديريت تغذيه جامع
 اندازه گيري و تعيين آروماي موجود در پنير با استفاده ازSPME- GC/MS
 تاثير دماهاي متفاوت نگهداري برروي تركيبات موثر در آروماي پنير سفيد
 توليد صمغ ژلان با استفاده از اسفنگوموناس پاسيموبيليس NK2000 به همراه تفاله سويا
 بررسي تركيبات زيست فراسودمند در مواد غذايي و تأثير آنها بر سلامتي انسان
 اثر اولتراسوند و آنزيم بري بر سينتيك جذب روغن قطعات سيب زميني طي سرخ كردن
 جداسازي و شناسايي گونه هاي لاكتوباسيلوس از پنير سنتي خيكي كجور
 سينتيك محتواي رطوبت سيب زميني پيش تيمار شده با اولتراسوند و آنزيم بري طي سرخ كردن
 ارزيابي خواص آنتي اكسيداني هاست غليظ شده حاوي اسانس نعناع فلفلي
 بسته بندي جاذب
 تاثيرعملكردهيدروكلوئيدهادرخميرهاي پوششده ي ناگت مرغ
 تأثير عملكرد هيدروكلوئيدها در خميرهاي پوشش دهي ناگت مرغ
 تأثير اولتراسوند، مايكرووويو و آبگيري اسمزي بر چروكيدگي سيب زميني طي سرخ كردن
 بررسي كاربرد bioremediation (بهينه سازي زيستي) در مديريت پسماندهاي مواد غذايي
 مروري بر عملكرد و كاربردهاي انرژي اولتراسونيك در فرايندهاي صنايع غذايي
 تاثير زمان و شذت امواج فراصوت بر رنگ نان قالبي به روش پردازش تصاوير
 بررسي تاثير آرد سويا بر خواص كيفي ناى بربري به روش پردازش تصاوير
 بررسي نقش اسيدفوليك بر خصوصيات كيفي گندم رقم كوير
 تأثير فرآيند بودادن بر خصوصيات فيزيكوشيميايي 2 رقم پسته اهلي و وحشي و روغن حاصل از آنها
 تأثير پوشش خوراكي بر پايه ي ژلاتين حامل آنتي اكسيدان بر پايداري اكسيداتيو پسته ي برشته شده
 تأثير آنزيم بري و پوشش هاي خوراكي بر چروكيدگي طي سرخ كردن سيب زميني
 سينتيك دانسيته ظاهري سيب زميني پيش تيمارشده تا آنزيم بري و پوشش هاي خوراكي طي سرخ كردن
 ارائه روش سريع ارزيابي شير خام با استفاده از اختلاف پتانسيل الكتريكي
 بررسي اثر اسيدپالميتيك بر ويژگي هاي فيزيكي، مكانيكي و بازدارندگي فيلم زيست تخريب پذير تهيه شده از صمغ دانه قدومه شهري
 تأثير امواج فراصوت با توان بالا در افزايش نرخ خشك شدن سيب
 تأثير موقعيت فاصله اي مبدل فراصوت از نمونه بر نرخ خشك شدن سيب
 تعيين برخي خواص هيدروديناميكي و مشخصه هاي فيزيكي پرتقال خوني
 استفاده از فراصوت براي تعيين كيفيت آرد و بررسي ويژگيهاي رئولوژيكي خمير
 اثر فرآيند اسيدي كردن بر ميسان رسوب، رنگ و قدرت آنتي اكسيداني نوشيدني توليد شده از آب پنير آب انار
 نوع، ساختمان شيميايي، خواص كاري، ارزش غذايي و روش هاي جداسازي پروتئين از تفاله گوجه فرنگي
 بررسي تأثير افزودن آرد جو بر خصوصيات رئولوژيكي خمير و كيفيت نهايي پاستا
 پوشش ها و غشاهاي خوراكي گوشت قرمزو ماكيان
 پپتيد هاي زيست فعال مشتق شده در مواد غذايي
 تأثير افزودن صمغ كتيرا بر ويژگي هاي حسي و بياتي نان بدون گلوتن
 فناوري هاي دوست دار محيط زيست در فرآوري و توليد مواد غذايي
 مديريت نوآوري در صنايع غذايي : عوامل موفقيت
 اثر پروتئين آب پنير و زمان نگهداري بر هدايت الكتريكي نوشيدني آب آلبالو- آب پنير
 خصوصيبت تكنولوژيكي باكتري هاي اسيدلاكتيك مورد استفاده در توليد نان
 روغن جوجوبا و كاربرد صنعتي و دارويي آن
 بررسي تاثير دماي پاستوريزاسيون شير بين دماهاي 72 تا 80 درجه سانتيگراد بر خصوصيات حسي، فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژيكي آن
 استخراج و بررسي فعاليت ضد اكسايشي عصاره بنه (Pistacia atlantica var mutica)
 بررسي تركيبات فنلي و فعاليت آنتي اكسيداني ميوه سه رقم خرما در مراحل مختلف رشد
 باكتريهاي اسيدلاكتيك به عنوان نگهدارنده هاي زيستي در كنترل كپك ها
 مطالعه خصوصيات تغذيه اي ميوه گواوا
 ايمني، بهداشت و كنترل كيفيت مواد غذايي
 مطالعه عددي اثر تغييرات فشار در فرآيند خشك كردن تحت خلأ جسم متخلخل
 بررسي ويژگي هاي آنزيم رنت و اثر فعل و انفعالات پروتئين موجود در شير بر انعقاد آن
 بررسي خواص آنتي اكسيداني و حسي آناناس پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا
 بررسي تأثير پوشش دهي با ژل آلوئه ورا بر خصوصيات فيزيكوشيميايي برش هاي آناناس
 تاثير استفاده از پوشش خوراكي صمغ بومي استخراج شده از به دانه و مقايسه آن با كيتوزان بر پارامترهاي بافتي و تغيرات رنگ سيب واريته Red Delicious
 كاربرد باكتريوسين در نگهداري غذاهاي با منشا گياهي
 روش نوين جداسازي صمغ دانه هاي موسيلاژي بوسيله امواج فراصوت و بررسي برخي خصوصيات اين صمغ ها
 بررسي برخي خواص عملكردي سس فرانسوي حاوي صمغ جداشده از دانه مرمرشك بوسيله امواج فراصوت
 غني سازي آب آشاميدني با ويتامين C حاوي مواد معطر طبيعي
 استفاده از پوشش هاي خوراكي حاوي مواد بيواكتيو در دانه هاي آجيلي
 كاربرد سه نوع اسانس رايج در توليد چاي معطر
 كاربرد آون ميكرويو در خشك كردن شلتوك و تأثيرات آن بر كيفيت برنج استحصالي
 تأثير نوع ماشين پوست كن و درصد پوست گيري شلتوك بر كيفيت برنج توليدي
 اندازه گيري و مدل سازي برخي خواص ترموفيزيكي تخم مرغ طي پاستوريزاسيون
 تعيين استحكام برشي فلفل دلمه اي تحت بارگذاري عمودي
 پزوبيوتيك ها و مواد غذايي پزوبيوتيك
 بررسي اثر بازدارندگي انتروكوكوس جدا شده از پنير كردي بر Listeria monocytogenes
 همبستگي بين خصوصيات فروكتان استخراج شده از غده سريش با استفاده از امواج فراصوت
 تأثير مخلوط متفاوت صمغ هاي ثعلب و كتيرا بر ويژگي هاي حسي و ميزان بياتي نان بدون
 بررسي توليد بيولوژي ويتامين (B(12 (كوبالامين)
 مروري بر انواع روش هاي سم زدايي مايكوتوكسين ها در مواد غذايي
 استفاده بهينه از پسماندهاي محصولات كشاورزي جهت توليد خوراك طيور
 تبعات استفاده از داروها و مكمل هاي غيز مجاز در صنعت طيور
 مروري بر اربرد ميكروفيلتراسيون در صنعت غذا
 ارزيابي تنوع ژنتيكي براي خصوصيات مرتبط با كيفيت نانوايي در لاين هاي مختلف گندم نان
 كاربرد بيوسنسورها براي تشخيص اكراتوكسين در محصولات غلات
 ارزيابي برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي خامه عسل و زنجبيل در مقايسه با خامه معمولي
 بررسي اثر هيدروكلوئيد زانتان در بهبود ويژگي هاي فيزيكي و حسي انواع نان
 بررسي اثر گياهان دارويي بر زنده ماندن باكتري هاي پروبيوتيك در ماست پروبيوتيك
 القاي گونه هاي اسفنگوموناس پاسيموبيليس با قابليت توليد بالاي صمغ ژلان توسط آزمايشات كونژوگه كردن
 توليد روكش هاي زيست تخريب پذير فعال از پروتئين هاي آب پنير با كمك اسانس دارچين به عنوان بسته بندي فعال درنگهداري گوشت فيل ماهي
 بررسي ميزان آلودگي باكتريولوژيكي شيرخام و پاستوريزه در شهرستان زنجان در سال 1391
 جداسازي آنتي اكسيدان ها و آنتي ميكروبهاي پپتيدي طبيعي قابل استفاده در فرآورده هاي غذايي، از منابع پروتئيني گوشتي
 كاهش نيتريت در محصولات گوشتي يا جايگزين كردن ان
 بررسي آلودگي دانه هاي ذرت مورد استفاده در خوراك دام به Fusarium verticillioides با استفاده از تكنيك مولكولي PCR
 فناوري استفاده از ميدان الكتريكي با پالس قوي
 بررسي كيفيت رنگ كنسانتره آب چغندرقرمز توليدي با روشهاي مختلف
 مسموميت هيستاميني ناشي از مصرف ماهي (مقاله مروري)
 اندازه گيري آلومينيوم در انواع پرمصرف چاي داخلي و خارجي بازار ايران به روش جذب اتمي
 رديابي و اندازه گيري شيرين كننده مصنوعي آسپارتام در انواع نوشيدنيها، بستني، كيك و بيسكويت
 استفاده از چغندرقرمز به عنوان رنگ طبيعي خوراكي و بررسي پايداري آن در طول فرآيندهاي غذايي
 بررسي كاربرد مدلسازي CFD جهت شبيه سازي انتقال جرم و حرارت در سرد كردن لاشه گوشت تازه
 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ميكروبي (تشخيص اشرشياكلي با روش pcr) شير پاستوريزه عرضه شده در شهرستان شاهرود
 مروري بر ويژگيهاي فرآورده هاي لبني حاصل از شير بز و گوسفند
 بررسي تأثير دما بر ويسكوزيته عسل
 مطالعه و بررسي فرآيند خشك كردن گياه آلوئه ورا با دو روش خشك كن انجمادي و هواي گرم
 بهينه سازي فرمولاسيون كيك كم كالري حاوي جايگزين چربي (موسيلاژ بزرك) با استفاده از روش سطح پاسخ
 بيوسنسور بر پايه ي نانوذرات طلا در بسته بندي هوشمند
 رنگ دانه هاي ميكروبي
 مدلسازي انتقال حرارت طي پاستوريزاسيون حرارتي تخم مرغ
 كاربرد جذب هاي اكسيژن در بسته بندي مواد غذايي
 بررسي اثر افزودن فيبر حاصل از تفاله پرتقال بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي بستني حاوي باكتري هاي پروبيوتيك
 بررسي رفتار رئولوشيكي انواع عسل
 بررسي اثر افزودن فيبر حاصل از تفاله پرتقال بر قابليت زنده ماني باكتري بيفيدوباكتريوم بيفيدوم BB-12 در بستني
 مروري بر توليد پودر مواد غذايي غني از قند به روش خشك كردن پاششي
 مروري بر خواص آنتي اكسيداني چاي سبز
 مطالعه اي بربهينه سازي فرمولاسيون و توسعه نوشيدني مركب سبزي-ميوه بر پايه چغندر قرمز
 بررسي مقايسه تصفيه فيزيكي و شيميايي روغن زيتون
 بررسي ميزان آلاينده هاي موجود در پودر آب پنير توليد شده از آب پنير شيرين
 بررسي تاثيرتيمارهاي دمايي و زماني مختلف برخواص نوشيدني چغندر قرمز-البالو درطي نگهداري
 تاثير جايگزيني شكر با شيره خرما بر ويژگي هاي بافت و رنگ تافي شكلاتي
 انواع فلاونوئيد در چاي سبز و سياه
 حفاظت ي ايمىي غذا درفرايند پرتودهي
 بهينه سازي و مديريت پسماندهاي كشاورزي و صنايع غذايي
 تأثير استرس قبل از صيد و روش هاي كشتار بر كيفيت ماهيان
 ارايه روشي نوين براي نگهداري طولاني مدت خرما
 روش هاي تعيين صحت و قابليت رديابي در مواد غذايي با تأكيد بر فرآورده هاي شيلاتي
 پروتئين هيدروليز شده از ضايعات فراوري ماهي: بهترين روش استفاده از پسماندها در صنعت
 بررسي رفتار رئولوژيك محلول هاي حاوي غلظت هاي متفاوت كربوكسي متيل سلولز
 فناوري نانو: كاربرد آن در صنايع غذايي و خطرات بالقوه نانو ذرات بر سلامتي انسان
 مزوري بز عوامل موثز در جداشدن فاز در مواد غذايي
 بررسي تاثير شرايط مختلف بر بازدهي استخراج پنتوزان از سبوس گندم
 اثر پكتين با متوكسيل بالا در وضعيت مخلوط با گالاكتومانانها در توزيع اندازه ذرات كازئيني
 كاربرد بسته بندي هوشمند در صنايع غذايي
 عملكرد پپتيدهاي زيست فعال و تاثير آن بر سلامت بدن
 بررسي رفتار صمغ عربي به عنوان پايدار كننده در امولسيون هاي روغن در آب
 بررسي ماندگاري ميوه سيب پوشش داده شده با پوشش فعال پلي ساكاريدي
 ضايعات محصولات كشاورزي: چالشي بز امنيت غذايي
 كاربرد سيال فوق بحراني در استخراج كاروتنوئيدها
 تهيه خامه رژيمي با استفاده از يك نوع شيرين كننده
 اصلاح الگوي مصرف گاهي به سوي تامين امنيت غذايي
 مقايسه فرايند cook-chill با فرايند sous vide و بررسي مزايا و معايب آنها
 بررسي خواص عملكردي و الكتروفورتيكي گليادين استيله شده در مقايسه با كنترل در حضور نمك
 بررسي فاكتور نمك در خواص عملكردي گلوتنين استيله شده
 كاربرد آنزيم ها در صنايع و فرآوري روغنهاي خوراكي
 بررسي ساختار شيميايي و پايداري كلروفيل به عنوان يك رنگيزه طبيعي
 بررسي و كاربرد انواع پري بيوتيك ها در صنايع غذايي و نقش آنها در سلامتي انسان
 توليد نشاسته از تخمير ريشه گياه كاساوا (Cassava)
 مروري بر اثرات آنتي اكسيداني و آنتي ميكروبيالي عصاره و اسانس رزماري در غذا
 پروبيوتيك در محصولات گوشتي
 كاربرد ماشين بينايي در تشخيص عيوب، جداسازي و درجه بندي سيب
 پنير پروبيوتيك: مزاياي بهداشت و درمان، جنبه هاي تكنولوژيك و ثبات آن
 جداسازي سوتايپينگ و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي سالمونلاهاي جدا شده از شير گاو، گوسفند و بز در استان چهارمحال و بختياري
 تكنولوژي هاي تركيبي نگهداري مواد غذايي با استفاده از باكتريوسين ها
 مروري بر كاربرد امولسيون هاي چندگانه در صنعت غذا
 نقش بازدارندگي اسانس گل بي مرگ بر رشد دوگونه مخمر كانديدا آلبيكنز و ساكارومايسز سرويسيه
 نقش اسانس خانواده نعناعيان در افزايش ماندگاري مواد غذايي
 بهينه سازي مقادير فيبر هويج و مارمالاد زردآلود در ماست ميوه اي پروبيوتيك حاوي لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس با استفاده از روش سطح پاسخ
 مقايسه حساسيت پاتوژن هاي غذايي به مواد بازدارنده توليد شده توسط 3 ايزوله لاكتوباسيلوس پلانتاروم بومي ايران
 بررسي تنوع زيستي، جداسازي و شناسايي فلورلاكتيكي سالاد زمستاني بر پايه روشهاي مبتني بر كشت و كلاسيك
 كاربرد پردازش تصوير در رنگ سنجي سطح كيك يزدي فرموله شده با گزو
 تهثود فعاليت آنزين و ثبات آن از طريق روش هاي تثثيت
 بررسي ميزان قند، فيبر و خاكستر درمان گزو
 بهينه سازي فرايند خشك كردن زرشكسياه بي دانه با پيش فرايند اسمز-هواي داغ با استفاده از روش سطح پاسخ
 بررسي تأثير بخاردهي، پوشش بسته بندي و دماي نگهداري بر تغييرات ميكروبي خمير خرماي استعمران در طي 6 ماه
 بررسي اثر جايگزيني استويا و صمغ CMC به جاي ساكارز بر ويژگي هاي فيزيكي- شيميايي، رئولوژيكي و حسي نوشيدني مالت ساده
 تأثير برهم نش پروتئين و پلي ساكاريد و موارد استفاده آن
 تغييرات ميزان از دست دادن رطوبت طي سرخ كردن سيب زميني با افزودن بتاسيكلودكسترين و كلريد سديم به روغن
 تأثير بتاسيكلودكسترين و كلريد سديم روي جذب روغن طي سرخ كردن سيب زميني
 انواع غذاهاي فضايي و بهبود ماندگاري مواد غذايي تا 5 سال در كاوش هاي فضايي بلند مدت
 مروري بر فرايند توليد مايكوپروتئين توسط قارچ رشته اي Fusarium venenatum
 كاربرد آنليتيكال رنگ غذاي Sunset Yellow به منظور تعيين سنتيكي سيع آثار مس (II) با استفاده از اسپكتروفوتومتري
 تعيين ميزان آلودگي ميكروبي شيريني هاي تر در واحدهاي عرضه در شهرستان لردگان
 تاثير عصاره آبي گياه صبر زرد (Aloe vera) در رشد و پرورش ماهي قزل آلا
 بررسي ميزان فلز سنگين سرب در بافت هاي مختلف (عضله، آبشش و كبد) ماهي قزل آلا رنگين كمان
 بررسي خواص توپوگرافي و ظاهري فيلم پروتئين آب پنير- پولولان به وسيله نانورس
 بررسي خواص حرارتي، رنگي و ريزساختار نانوكامپوزيت پروتئين آب پنير پولولان نانواكسيدسيلسيم
 بررسي اثر pH و آنزيم بر روي مواد بازدارنده توليد شده توسط 5 ايزوله لاكتوباسيلوس پلانتاروم بومي ايران
 شيز و فزآورده هاي لبني بعنوان غذاهاي عملگز Milk and Dairy Products as Functional Foods
 ارزيابي حضور Male specific coliphages به عنوان نماينده اي ازويروسهاي روده اي درسبزي تره و جعفري
 ارزيابي ريسك ارسنيك در زنجيزه غذايي
 تاثير پيش سرد كردن بر كيفيت خمير سنگك منجمد و نان حاصل از آن
 اگزوپلي ساكاريدها تركيباتي فراسودمند در بهبود خواص محصولات لبني
 مروري بر تاثير تعدادي تركيبات شيميايي و گياهي بر توليد مايكوتوكسين هاي ذرت
 بررسي ويژگي هاي دو روغن پالم و هسته پالم
 استفاده از پس ماندهاي صنايع غذايي در تغذيه دام و طيور
 تاثير فيبر انگور و كيتوزان بر زنده ماني لاكتوباسيلوس فرمنتوم (PTCC 1744) در ماست ميوه اي با استفاده از روش سطح پاسخ
 هم رسوبي پروتئين هاي حاصل از ضايعات صنايع روغن و لبني
 تأثير تركيبات فنولي، فلاونوئيدي و خاصيت آنتي اكسيداني عصاره متانولي پوست انار بر تيروزيناز ميگو
 بررسي پارامترهاي سنتيكي خشك كردن ژل آلوئه ورا با استفاده از پيش تيمارهاي اسمزي و مايكروويو
 كاربرد پردازش تصوير در بررسي تاثير داتم و GMS و آنسيم ليپاز بر رنگ مغس و تخلخل دونات روغني منجمد
 تكنولوژي خشك كردن مواد غذايي و كشاورزي با استفاده از امواج فروسرخ
 كنترل آفات مواد غذايي انباري با استفاده از اسانس هاي گياهي
 انكپسولاسيون و رهايش كنترل شده باكتري هاي پروبيوتيك
 اثر حرارت و قدرت يوني و pH بر ويژگي هاي پروتئين هاي آب پنير
 توليد و ويژگي هاي ليپيدهاي ساختار يافته
 بسته بندي هاي ضد ميكروبي براي افزايش عمر قفسه ماني محصولات گوشتي
 خشك كنهاي خورشيدي روشي نوين در تهيه كشمش مرغوب
 بررسي عوامل مؤثر بر خواص حسي و ميكروبي كفير
 توليد نانوذرات اسانس روغني زيره
 توليد نانوذرات چربي
 راهكارهاي كاهش ضايعات و بهينه سازي تهيه كشمش
 تاثير پوشش نانو-كيتوزان حاوي مس بر افزايش ماندگاري و حفظ كيفيت ميوه توتفرنگي در زمان نگهداري
 ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره كنجاله كنجد
 لاكاز: توليد، تخليص و كاربرد در صنايع غذايي
 ميكروانكپسولاسيون و كاربرد آن در صنعت غذا
 تحقيق مكانيسم هسته زايي در توليد نانوذرات نقره و كاربرد آن در ظروف آنتي باكتريال
 بهينه سازي فرايند عصاره گيري از چاي ترش به روش سطح پاسخ
 امولسيون هاي چندگانه: فناوري نوين جهت حفظ تركيبات فراسودمند
 غني سازي برنج شكسته با استفاده ازتكنيك اكسترود كردن به عنوان غذاي عملگر
 فرآورده هاي غذايي اضطراري براي كاربرد در جيره هاي نظامي و شرايط بحراني: الزامات و پتانسيل هاي موجود
 بررسي روشهاي تثبيت آنزيم ها، ويژگيها و مزايا
 بررسي تأثير دماي خشك كن پاششي بر روي خصوصيات پودر تخم مرغ و مقايسه كيك حاصل از پودر با تخم مرغ تازه
 كاربرد و مكانيسم عمل نايسين در مواد غذايي
 ارزيابي تأثير پارامترهاي خشك كردن پاششي در توليد و ويژگيهاي پودر عسل
 فرآروده هاي غذايي پروبيوتيك و پري بيوتيك
 بررسي خواص رئولوژيكي عسل
 بررسي تأثير هيدروكلوئيدهاي مختلف در پايدارسازي خامه استريل
 بهينه سازي پارامترهاي مؤثر در خشك كردن پاششي براساس روش آزمون و خطاي سريع
 اثر روغن هسته ي انگور در جلوگيري از اكسيداسيون روغن ماهي و مقايسه با TBHQ
 جداسازي كيتوزان از بيومس حاصل از توليد اتانول از آرد حاصل از ضايعات گندم توسط قارچ رايزوپوس اورايزه
 كاربرد هاي فراصوت در آناليز، فرآوري و كنترل كيفي غذا
 كاربردهاي فراصوت در اناليز، فرآوري و كنترل كيفي غذا
 ارزيابي تكنيك هاي مختلف ريزپوشاني باكتري اي پروبيوتيك در ماست
 بررسي تاثير افزودن نشاسته اصلاح شده بر ويژگي هاي ارگانولپتيكي و جذب آب غذاي كودك
 كاربرد پردازش تصوير در رنگ سنجي ناگت مرغ غني شده با آرد سويا
 كاربرد دستگاه گرماسنج پويشي تفاضلي (DSC) جهت تشخيص تقلب روغن زيتون فوق بكر با روغن هاي گياهي
 مدل سازي زمان لازم براي خشك كردن كيوي در فرايند تركيبي اسمز و مايكروويو با استفاده از سيستم استنتاج فازي
 بررسي اثر كاهش لاكتوز بر ميزان استالدئيد دوغ با استفاده از اولترافيلتراسيون
 تأثير آنتي اكسيدانتي ليكوپن به دو صورت افزوده شده به جيره و روي فيله بر كيفيت فيله ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) طي نگهداري در يخچال
 خواص بيوشيميايي و تغذيه اي شيرين كننده طبيعي استويا
 بررسي خواص ضد ميكروبي دارچين، ميخك و تخم گشنيز در صنايع غذايي
 بررسي حضور باكتريوفاژ Male specific(F(+))RNA به عنوان نماينده اي از ويروس هاي روده اي، با استفاده از روش هاي مولكولي و مبتني بر كشت، از سطح نمونه هاي كاهو
 مروري بر فرآيند سرخ كردن عميق و مدل سازي پديده انتقال جرم در طي آن
 بكارگيري سيستم خبره فازي در مدلسازي و شناسايي تخمير غيرمداوم ميكروبي با استفاده از الگوريتم تقويت شده بهينه سازي تجمع ذرات
 بستىي يك ماده غذايي حامل پروبيوتيك
 مروري بر خواص ضدميكروبي عصاره گياهان دارچين،ميخك،تخم گشنيز و هل به عنوان نگه دارنده طبيعي
 بررسي ويژگيهاي فيلم نانوكامپوزيت نشاسته به منظور بسته بندي محصولات كشاورزي
 بسته بندي آسپتيك در شير و تأثير بازيافت آن در گرماي جهاني
 چشم اندازي بر كاربرد كاويتاسيون هيدروديناميك در صنعت غذا
 ارزيابي خواص حسي كيك فراسودمند تهيه شده با برگ زيتون
 ازن و كاربرد آن در صنايع غذايي
 طراحي و توسعه فرآورده هاي نانوايي فاقد گلوتن
 پريبيوتيك ها و تاثير آنها در مديرت وزن مصرف كنندگان
 كاربرد هاي فيبر حاصل از پسماند هاي فراوري مواد غذايي در صنايع غذايي
 اثر فرآيند فشار بالا بر روي ويژگي هاي شير و تركيبات سازنده آن
 فعاليت آنتي اكسيذاني پوست مركبات
 كاربرد منطق فازي براي پيش بيني ويسكوزيته ظاهري نوشيدني كيوي غني شده با سبوس برنج
 تغييرات آمين هاي بيوژن و بارميكروبي ماهي كپور معمولي طي نگهداري در دماهاي مختلف
 بررسي تركيب اسيد چرب نوشيدني كيوي غني شده با سبوس برنج
 اندازه گيري ويژگي هاي فيزيكي خرماي رقم زاهدي
 بررسي ميزان توانايي و مناسب بودن پنير چدار به عنوان حامل باكتري هاي پروبيوتيك
 بررسي نقش عناصرغذايي سوپرفسفات ساده و سولفات روي بر pH و اسيديته آرد گندم در شرايط مزرعه
 شناسايي مولكولي و بررسي خصوصيات پروبيوتيكي لاكتوباسيلوس هاي جدا شده از محتويات ايلئوم مرغ هاي بومي مازندران
 بررسي اثر قند ريبوز برخواص مكانيكي و فيزيكو شيميايي فيلم هاي ژلاتين ماهي سرد آبي و ژلاتين گاوي
 توليد نانوامولسيون هاي حاوي ويتامين (3)D با روش كم انرژي خود به خودي؛ بررسي تأثير نوع سورفكتانت
 بررسي نيازها و برنامه هاي كاربردي و روشهاي جديد سيستم HACCP در كترينك ها و مراكز عرضه مواد غذايي
 مقايسه ويژگي هاي شيميايي عصاره مالت استخراج شده به روشهاي مختلف
 توليد نانوامولسيون هاي حاوي ويتامين (3)D با استفاده از مخلوط سه سورفكتانت در روش كاتاستروفيك
 نانوكپسوله كردن تركيبات زيست فعال براي كاربردهاي غذايي
 بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصارههاي متانولي آبي و اتانولي آبي دانه خرفه
 مروري بر فيبرهاي غذايي و كاربرد آنها
 مروري بر ژلهاي هيدروكلوئيدي: ويژگيهاي عملكردي و ديناميك و مكانيك تشكيل و تخريب ساختار آنها
 مطالعه اثر انواع ريخت سازهاي طبيعي بر خواص كيفي فيلم هاي خوراكي
 بررسي تأثير استفاده از صمغ دانه شاهي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي ماست كم چرب
 بررسي تاثير افزودن فيبر هاي گندم و جو بر ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و زنده ماني بيفيدوباكتريوم بيفيدوم (Bb12) در ماست
 مقايسه اثر دو نوع بسته بندي اتمسفر اصلاح شده و هوشمند بر كيفيت ميكروبي ماهي
 مروري بر نقش تركيبات فراسودمند اگزوپلي ساكاريدهاي باكتريايي در بهبود كيفيت فراورده هاي لبني
 پرتو تودهي مواد غذايي: تكنولوژي نوظهور درنگهداري مواد غذايي
 بررسي اثر پيش فرايندهاي اسمز و اولتراسونيك بر مدلهاي سينتيكي خشك كردن با هواي داغ در كيوي
 تأثير فرايندهاي مختلف بر رشد و غير فعال سازي ميكروبي در مواد غذايي
 تاثيزاستفاده اس كنسانتزه آب پنيز (WPC) در فزمولاسيون پنيز پيتزاي پزوسس
 پيوندهاي عرضي آنزيمي ايجاد شده با ترانس گلوتاميناز در ماست بدون چرب غني شده با كازئينات سديم
 بررسي ميزان بار ميكروبي و آلودگي هاي گوشت چرخ شده با باكتري هاي اشرشياكلاي، سالمونلا
 زيست پذيري يك نانو فيلتر كم فشار در رابطه با آب برگشتي، براي كاربردهاي استفاده ي دوباره ي آب: يك بررسي در مقياس آزمايشگاهي
 فرآوري و فرايند ميوه ها و سبزيجات برش خورده آماده مصرف با تأكيد بر تركيبات نگهدارنده ميكروبي
 مروري بر تأثير فرايند هيدروليز آنزيمي بر ويژگي هاي پروتئين هاي هيدروليز شده
 تأثير اسانس نعناع فلفلي بر روي كيفيت و كميت سبزيجات تازه آماده مصرف
 ويژگي ها و كاربردهاي قندهاي الكلي و شيرين كننده سنتزي آسسولفام K
 اثر كلريد كلسيم بر ويژگي هاي كمي و كيفي نعناع و شاهي تازه آماده مصرف در دوره انبارماني
 تعيين ميزان باقيمانده نيتريت در سوسيس و كالباس هاي حرارت ديده عرضه شده در مشهد
 مروري بر خواص دارويي و ارزش تغذيه اي شاهي (Lepidium sativum) و نعناع (Mentha sativa)
 Application of Different Models to Correlate Water Activity and Moisture Content of Hydroxypropylated elatinized Oat Starch
 بررسي ويژگيهاي فيزيكي بادام درختي پوست سنگي و پوست كاغذي به عنوان تابعي از رطوبت
 كاربرد آنزيم ها در صنايع لبني
 استخراج تركيبات آنتي اكسيداني موجود در ضايعات محصولات فرآوري شده در صنعت غذا
 بررسي شرايط خشك كردن بر برخي ويژگيهاي پودر كنسانتره انار توليدي به روش كفپوشي
 ارزيابي فرمول هاي مختلف پاستيل بادام با تكيه بر ويژگي هاي حسي و تكنيك پردازش تصوير
 بررسي عوامل مختلف بر توليد و پايداري كف كنسانتره انار جهت بهينه سازي شرايط خشك كردن آن به روش كفپوشي
 بررسي خواص فيزيكوشيميايي روغن هسته زرشك آبي
 بررسي رفتار خشك شدن پاستيل هويج و ضرايب نفوذ موثر آن طي خشك كردن با خشك كن هواي داغ
 مروري بر سيستم هاي انتقال بر پايه نانو امولسيون براي فراورده هاي غذايي
 بررسي سينتيك بافت و رنگ پاستيل هويج طي خشك كردن با خشك كن هواي داغ
 Physical and Mechanical Properties of Hydroxypropylated Oat Starch Edible Film
 بررسي اثر گرد و غبار برآلودگي شيميايي و ميكروبي برميوه خرماي استان دشتستان
 ارزيابي برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي، حسي و ميكروبي مارگارين بادام زميني
 بررسي خواص حرارتي و تأثير pH بر اندازه ذرات نانوكمپلكس كازئينات- كارگينان توليد شده به روش برهمكنش الكتروستاتيك
 نوشيدني هاي تخميري پروبيوتيك برپايه ميوه ها و سبزيجات
 استفاده از فناوري فشار بالا (HPP) در فرآوري مواد غذايي
 Studies on Moisture Sorption Isotherms of Wheat Starch Edible Films at Different Glycerol Content and emperature
 بررسي ميزان هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) در روغنهاي زيتون
 بقا و فعاليت ارگانيسمهاي پروبوتيوتيك در ماست بسته بندي شده
 بررسي اثرات ماده ي بيو اكتيو كيتوزان در صنايع غذايي
 بررسي تركيب و متغيرهاي مؤثر در استخراج اسيدهاي آلي ميوه زرشك B. Integerrima و B.vulgaris
 اهميت و جايگاه بسته بندي ضدميكروبي در صنايع غذايي
 كاربرد فناوري هاي نانو در افزايش ايمني و كيفيت مواد غذايي
 نانوكپسول و فرآيند نانوكپسوله كردن در صنايع غذايي
 عوامل موثر بر توليد فرمولاسيون بهينه نانوامولسيون حاوي ويتامين A به روش تشكيل خود به خودي
 كاربزدهاي فناوري نانو در صنايع غذايي
 بررسي نوع فاز روغني حامل در توليد فرمولاسيون بهينه نانوامولسيون حاوي ويتامين A پالميتات
 مروري بر كاربردهاي منطق فازي در صنايع غذايي
 ميدان هاي الكتريكي پالسي (PEF)، كاربرد آن در فرآوري آبميوه ها و بررسي چالش ها در مقياس تجاري
 تأثير پلي فنول هاي عصاره هسته انگور روي رشد باكتريها
 بررسي ميزان آفلاتوكسين M1 در پفك و احتمال سرطان كبد در كودكان
 مكانيسم اثر پروبيوتيك ها در تغذيه و درمان
 مروري بر اثر بسته بندي تحت خلاء در نگهداري گوشت مرغ و فرآورده هاي آن
 كاربرد نانوذرات نقره در بسته بندي مواد غذايي
 توليد غذاي فراسودمند حاوي گابا (GABA)
 استفاده از باكتريوسين ها بعنوان نگهدارنده هاي طبيعي و ايمن در فرآورده هاي غذايي
 محصولات لبني فراسودمند حاوي پپتيدهاي زيست فعال
 بررسي مقاومت انتروكوكوس هاي ايزوله شده از پنير سنتي كردي به آنتي بيوتيك هاي رايج و فعاليت هموليتيكي و ژلاتينازي آنها
 بررسي روند رشد باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم A7 در شير سوياي پاستوريزه و فرادما
 مروري بر كاربرد بيوامولسيفايرها در صنايع غذايي
 بررسي ارتباط ميان خصوصيات فيزيكوشيميايي و ميزان آب اندازي پنيرهاي UF توليد شده در كشور
 تعيين مقاومت ضد ميكروبي گونه هاي ليستريا جدا شده از نمونه هاي ناگت مرغ در استان اصفهان
 استفاده از آنزيم ترانس گلوتاميناز در محصولات لبني
 تأثير استفاده از جوشانده برگ درخت به بر ارزش تغذيه اي و خواص شيميايي آبميوه آلبالو
 اضافه نمودن روغن ماهي به پنير خامه اي وتاثير آن بر پايداري اكسيداتيو، پايداري حسي و ساختار پنير
 بررسي روش هاي رنگبري موجود و نوين شربت خرما و ديگر شربت هاي گلوكز
 فرآيند اسپتيك در صنايع غذايي
 استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در ارزيابي سفتي كيوي رقم هايوارد به روش فراصوت
 بررسي استفاده از نانوذرات خاك رس اصلاح شده آلي در تهيه فيلم هاي نانوكامپوزيتي ضد ميكروبي براي كاربرد در بسته بندي مواد غذايي
 فرآورده هاي گوشتي به عنوان غذاهاي عملگرا
 درجه بندي هوشمند ميوه ي كيوي رقم هايوارد با بهره گيري از سامانه ي فراصوت
 نقش جلبك هاي دريايي (Seaweeds يا Macroalgae) در صنايع غذايي با تأكيد بر گونه هاي درياي عمان
 نوشيدني تخميري، چال
 كاربزدهاي سيستم هاي بسته بندي فعال و هوشمند بزاي گوشت و محصولات ماهيچه اي
 مروري بر پيشرفت هاي اخير در تركيب هاي پليمري بر پايه نشاسته، پلي وينيل الكل، نانوكامپوزيت ها و بررسي زيست تخريب پذيري آنها
 بررسي رنگدانه هاي گياهي موجود در گياه دارويي سماق Rhus coriaria L
 بررسي مقايسه اي رشد لاكتو باسيلوس پلانتاروم A7 در طي تخمير شيرسوياي ساده و طعم دار
 مروري بر كيفيت بهداشتي و تقلبات عسل هاي توليدي مناطق مختلف ايران
 بررسي كاربردهاي هيدروكلئيدهاي طبيعي در صنعت داروسازي
 امكان سنجي توليد فيلم زيست تخريب پذير بر پايه پروتئين حاصل از ضايعات ماهي قزل آلا
 بررسي ميزان مهاجرت آلومينيوم به فرمولاسيون هاي مختلف غذايي تحت شرايط پخت و پز خانگي
 تركيبات بيواكتيو خرما، تكنولوژي تهيه پودر آن و كاربرد در فرمول شكلات
 ليكوپن: ساختار و ويژگي ها
 ارزيابي عوامل مؤثر بر ميزان پايداري و اندازه ذرات نانوكمپلكسهاي كازئين-پكتين
 بررسي اثر pH بر اندازه ذرات، پايداري و كارايي كپسولاسيون نانوكمپلكس بيوپليمري كازئين- پكتين حاوي امگا سه
 مقايسه چهار روش اندازه گيري قابليت آنتي اكسيداني براي بررسي اثر تخمير شير وشير سوياي فرادما توسط باكتري لاكتوباسيلوس پلانتاروم A7
 بررسي اثر عصاره ريحان بر خ واص ممانعتي و ضد ميكروبي فيلم نشاسته ساگو
 تفكيك صمغ زدو به سه گروه بر اساس رنگ و آناليس حرارتي آنها
 بررسي اثر عصاره زيره سبز بر خواص ممانعتي و ضد ميكروبي فيلم نشاسته سيب زميني
 فرمولاسيون فراورده اي نوين از پوره خرما و آب پنير تغليظ شده و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي آن
 اثر تركيبات پلي فنوليك در چاي سبز بر رشد ميكريبي و خواص آنتي اكسيدان ماست
 بررسي اثر سطوح مختلف آب پنير تغليظ شده و هيدروكلوئيدهاي ژلاتين و زانتان بر پروفايل بافت و پارامترهاي رنگي فراورده ي ژله اي بر پايه پوره خرما
 كاربرد آنزيم ها در استخراج روغن هاي خوراكي
 بررسي رهايش تركيبات فنلي آنتي اكسيداني از پوشش هاي بسته بندي فعال
 اثرات فرايند تصفيه و تيمار با بتا سيكلو دكسترين بر ميزان كاهش كلسترول پيه گوسفندي
 Enzymatic hydrolysis of demineralized and concentrated Permeate in milk factory (Shiraz pegah) and measurement of produced sugars by HPLC
 اندازه گيري و بررسي رفتار ويسكوزيته روغن حيواني (گوسفند) منطقه كردستان تحت تاثير دما
 اندازه گيري خواص آنتي اكسيداني روغن دانه زرشك زرافشاني منطقه خراسان رضوي
 نانوحامل هاي ليپيدي: توليد و كارايي آنها براي حفاظت از تركيبات غذايي
 مقايسه اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشرشياكلي و باسيلوس سرئوس جدا شده از شير خام و برنج
 بهينه سازي غلظت ممانعت كنندگي اسانس آويشن شيرازي بر رشد ويبريو پاراهموليتيكوس در ماهي قزل آلاي شور
 ارزيابي تاثيرافزودن آرد نخود به فرمولاسيون خميرابه بر خصوصيات فيزيكوشيميايي پوسته مدل سرخ شده (DFCM)
 مطالعه اثر مشتر پيش تيمارهاي مختلف و بسته بندي اتمسفر اصلاح شده بر خواص حسي ميگوي تازه
 اثر انواع بسته بندي اصلاح شده بر تغيير رنگ گوشت قرمز
 كاربرد شبكه عصبي مصنوعي براي پيش بيني ميزان چروكيدگي در طي فرايند خشك كردن به
 اثر اسيد سيتريك بر كاهش تشكيل اكريل آميد در خلالهاي سيب زميني سرخ شده و ارزيابي حسي آنها: مدلسازي
 مروري بر كاربردهاي ناتامايسين در صنعت غذا
 آمينهاي بيوژن در مواد غذايي، توليد، كنترل و آگاهي مصرف كننده از اين تركيبات
 كاربرد اينولين به عنوان تغيير دهنده بافت در محصولات لبني
 تخمين جذب و ارزيابي ريسك غذايي فلزات نيكل و كادميوم ناشي از مصرف ماهي كلمه درياي خزر
 تأثير افزودن پودر دانه بزرك بر ويژگي هاي تغذيه اي، حسي و فيزيكي بيسكويت
 پيش بيني جذب رطوبت لوبيا در فرآيند غوطه وري با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي
 ارزيابي ريسك غذايي فلزات كروم و سرب ناشي از مصرف ماهي كلمه تالاب بين المللي ميانكاله
 استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني رطوبت لحظه اي سه واريته نخود در فرآيند غوطه وري
 بررسي حضور باقيمانده هاي دارويي وآفت كشها در عسل توليدي آذربايجان شرقي
 بررسي تنوع ميكروبي ترخينه با استفاده از روش هاي مبتني بر كشت و مولكولي
 معرفي برخي از روش هاي مولكولي و مدرن ژنتيكي مبتني بر كشت براي شناسايي و تمايس باكتريهاي اسيدلاكتيك
 مروري بر پليمرهاي زيست تخريب پذير براي بسته بندي مواد غذايي و راهكارهاي بهبود كارايي آنها با افزودن نانوذرات
 استفاده از پردازش تصوير در بررسي تغييرات رنگ و تخلخل دونات هنگام سرخ شدن
 بهبود روش استخراج جامد مايع ساكارز بوسيله ميدانهاي الكتريكي پالسي (PEF)
 مروري بر بسته بندي فعال ضدميكروبي در صنايع غذايي
 بررسي امكان جايگزيني ساكارز با سوكرالوز و مالتودكسترين در تهيه كيك اسفنجي كم كالري
 مروري بر فرآيند خشك كردن پاششي تخم مرغ و ويژگي هاي پودر حاصل
 بررسي ماهيت شيميايي كيك اسفنجي كم كالري توليد شده با درصدهاي مختلف جايگزيني ساكارز با سوكرالوز و مالتودكسترين
 كاربرد كيتوزان در تهيه فيلم هاي بسته بندي ضدميكروبي مواد غذايي
 مروري بر انواع شيرين كننده ها و جايگزين هاي قندي در تكنولوزي مواد غذايي
 بررسي خواص فيزيكي نانوكامپوزيت هاي برپايه نشاسته سيب زميني- نانوكريستال سلولز(NCC)
 كاربردهاي تكنولوژي ميدان هاي الكتريكي پالسي در صنايع غذايي
 بررسي ويژگي هاي نوشيدني پروبيوتيكي سلامتي بخشبر پايه غلات
 بررسي اثر باكتريوسين هاي توليدي باكتري هاي اسيد لاكتيك ايزوله شده از كره محلي مسكه، بر روي ميكروارگانيسم هاي بيماريزا
 مروري بر كاربردهاي مايكروويو در صنايع غذايي و مدل سازي روند حرارت دهي
 بررسي مشخصه اي مكانيكي طالبي (رقم سمسوري) تحت بارگذاري فشاري
 بررسي قدرت تشخيص آرايه حسگري در سامانه ماشين بويايي به منظور طبقه بندي مراحل رسيدگي موز
 مروري بر تاثير صمغ زانتان بر بهبود خاصيت كف كنندگي ايزوله پروتئين آب پنير
 مخاطرات سم شناسي ا ستفاده از نانوذرات نقره در مواد غذايي و بسته بندي مواد غذايي
 راهكاري براي افزايش سطح بهداشت و كنترل كيفيت مواد غذايي با استفاده از سيستم HACCP و فرآيند GMP
 بهبود روش هاي فرآوري و نگهداري مواد غذايي با استفاده از روش هاي نوين
 بررسي تاثير دود مايع و اسانس شيره درخت بنه (Pistaciaatlantica Subsp. Kurdica) بر لاكتوباسيلوس بولگاريكوس
 كاربرد دود مايع در صنايع غذايي
 كاربرد ماشين بينايي در تعيين ميزان رطوبت ورقه هاي ميوه سيب گلاب در پي فرآيند آبزدايي در خشك كن خورشيدي تركيبي مجهز به مكانيزم تغيير زاويه دريافت تابش
 بررسي اثر تركيبات پري بيوتيك بر روي رشد و زنده ماني باكتري هاي پروبيوتيك درماست
 بررسي تاثير استويا به عنوان يك شيرين كننده طبيعي گياهي در محصولات پودري بدون قند
 بررسي خواص ضد ميكروبي فيلم هاي نانوكامپوزيتي پلي اتيلين حاوي نانوذرات خاك رس اصلاح شده با مس در بسته بندي مواد غذايي
 توليد بيوتكنولوژي نايسين و كاربردهاي آن
 اندازه گيري ملامين در محصول هاي لبني (شير، پنير، شير خشك، پودر شير و ماست) شهر زنجان
 بررسي اثر قند لاكتوز و گلوكز بر خواص مكانيكي و فيزيكوشيميايي فيلم هاي ژلاتين ماهي سرد آبي
 بررسي رويكردهاي جديد اگزوپلي ساكاريد لاكتوباسيلي، در صنايع غذايي
 بررسي فوايد حضور لاكتات، و تأثر آن بر روي تشكيل نيتروزيل ميوگلوبين در سيستم پخته گوشت
 كاربرد نانوتكنولوژي در افزايش زمان ماندگاري ميوه ها
 جايگزيني رنگدانه هاي زعفران به عنوان تركيبات آنتي اكسيداني با رنگ هاي مصنوعي
 تأثير فشار بالا و ميدان هاي الكتريكي متناوب بر تركيبات زيست فعال و فعاليت آنتي اكسيداني اب پرتقال در مقايسه با فناوري حرارتي
 بررسي اثر جايگزيني ساكارز با شيرين كننده رژيمي استويا و افزودن صمغ عربي بر رنگ مربا سيب
 توليد و بررسي خصوصيات فيزيكي فيلم استات سلولز به منظور توليد كيسه ي چاي
 بررسي خطرات آلاينده هاي مواد غذايي
 فرآورده هاي غذايي پروبيوتيك و پري بيوتيك
 توليد ميكروبي روغن از آب پنير با استفاده از كپك آسپرژيلوس نايجر PTCC 5010
 توليد روغن تك ياخته با استفاده از سوبستراهاي ارزان قيمت
 ماريناد ماهي
 ارزيابي و مقايسه اثر ضداكسايشي عصاره آبي و الكلي ميوه زرشك آبي
 تأثير فرآيند كنسروسازي بر تركيب اسيدهاي چرب ماهي كيلكاي معمولي
 كاربرد پرتودهي در صنايع غذايي
 ايزولاسيون و شناسايي انتروكوكوس ها با روش هاي مولكولي (PCR , Real-Time PCR)
 نانوساختارهاي كوركومين (Curcumin): نانوداروي آينده براي درمان سرطان
 استفاده از پردازش تصوير در ارزيابي رنگ امولسيون تهيه شده بوسيله صمغ عربي
 استراتژي كاهش خطر فوران و هيدروكسي متيل فورفوران در غذا
 فن آوري NBR و برنامه هاي كاربردي رزونانس مغناطيسي
 بررسي ميزان پايداري امولسيون تهيه شده به وسيله امولسيفاير تويين 80
 تشكيل بيوفيلم در صنايع غذايي و نگراني ايمني مواد غذايي
 بررسي اثر افزودن اينولين، فروكتواليگوساكاريد و پليدكستروز بر روي خواص فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و ارگانولپتيكي آب سيب شفاف
 جلوگيري از بادكردگي پنير با بسته بندي اسپتيك ناشي از كلستريديوم تيروبوتيريكم
 جلوگيري از رشد كپك و مخمر در محصولات لبني با استفاده از باكتري هاي مولد باكتريوسين
 بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره گياهان بر خواص حسي گوشت در بسته بندي اتمسفر اصلاح شده
 خصوصيات رئولوژيكي و فيزيكوشيميايي شير تخميري ميكروفيلترشده پروبيوتيك
 مدلسازي نرخ تنفس خيار با استفاده از سينتيك آنزيمي در بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده
 بررسي تأثير هدايت الكتريكي آب مورد استفاده در فرايندهاي مختلف واحد تصفيه شكر بر پارامترهاي كيفي شكر سفيد
 تاثير كيتوزان بر ميزان تغييرات سينرزيس در ماست همزده
 تاثير غلظتهاي مختلف كيتوزان بر رشد و فعاليت كپك و مخمر در ماست همزده
 بررسي امكان استفاده از فراورده هاي گوشتي تخميري به عنوان يك غذاي پروبيوتيك
 محصولات غله اي فاقد گلوتن
 محصولات پروبيوتيكي لبني و غير لبني
 اثر شرايط نگهداري بر خصوصيات آنتي اكسيداني عصاره پوست كنجد در روغن كانولا
 بررسي روشي براي كاهش فلزات سنگين در ماهي
 اثر هيدروكلوئيدهاي افزوده شده بر ميكروساختار، كيفيت و طول عمر نان گندم
 تكنولوژي هاي نوين بسته بندي در تقابل با فعاليت هاي ميكروبي در غذا
 روش هاي مختلف به كار گرفته شده جهت افزايش مدت ماندگاري نان نيمه پخته: دماي پائين و افزودن هيدروكلوئيد
 بررسي بار ميكروبي بستني هاي سنتي شهرستان زاهدان
 بررسي كارايي پوشينه دار كردن يك تركيب طعمي
 اثرات روغن ها و چربي هاي اكسيدشده بر سلامتي انسان
 آفلاتوكسين ها در مواد لبني و روش هاي مقابله با آن
 بررسي اثر بسته بندي فعال پليمري حاوي آنتي اكسيدان سنتزي بر پايداري روغن سويا
 بررسي فرايند توليد پنير فراپالايش مغز دار و ارزيابي برخي خصوصيات فيزيكي شيميايي و حسي آن
 ارزيابي اثر ضدباكتريايي دو روش مختلف استخراج اسانس زيره سياه (Bunium persicum)
 اثر فرآيند اكستروژن بر ويژگيهاي انبساطي اسنك حجيم تهيه شده از مخلوط ذرت - عدس جوانه زده
 تأثيرات نانوكامپوزيت هاي پليمري حاوي نانوذرات نقره در بسته بندي پاستاي پروبيوتيك
 بررسي اثر قند اينورت بر ميزان تشكيل آكريل آميد در بيسكويت هاي پتي بور و مادر
 بررسي مقدار تركيبات فنولي، عدد پراكسيد، اسيديته و ضريب خاموشي در انواع روغن زيتون بكر مورد مصرف در ايران
 توليد پروتئين ايزوله از فانوس ماهي (Benthosema pterotum) با استفاده از pHهاي قليايي و بررسي راندمان توليد و تغييرات تركيبات شيميايي
 استخراج پروتئين فانوس ماهي ((Benthosema pterotum) و بررسي تأثير دما برراندمان استخراج، ظرفيت حفظ آب و حفظ روغن پروتئين
 بررسي اثر بازدارندگي نايسين و سوربات بر ميكرو ارگانيسمهاي آلوده كننده پنير
 بررسي اثر حرارت بر كف در لبنيات
 كاربرد تكنولوژي فشار بالا در صنايع لبنيات
 روشهاي نوين شناسايي منبع ژلاتين جهت بررسي ايمني و كنترل كيفيت آن
 بررسي خصوصيات دي الكتريك مواد غذايي فرآوري شده با امواج راديوفركانسي
 بررسي ميزان حلاليت در كنسانتره هاي پروتئيني سبوس برنج
 بررسي ميزان حلاليت پروتئين حبوبات ايراني
 بررسي وضعيت جذب آب و روغن حبوبات ايراني
 بررسي اثر آرد جو بدون پوشينه و صمغ گوار بر كميت و كيفيت كيك روغني
 مايكوتوكسين ها در شير و فرآورده هاي لبني: مروري بر وقوع آفلاتوكسين (M(1
 ميزان و علل ضايعات نان در شهرستان كرمانشاه: استفاده ي بهينه از ضايعات نان در تغذيه ي دام
 بررسي اثر نوع و درصد گوشت بر ميزان آكريل آميد و خصوصيات كيفي برگرها
 بررسي الگوي پروتئيني پنير سفيد ايراني توليد شده توسط استارترهاي مختلف
 تقلب در غذاهاي دريايي و روش هاي تشخيص آن (مقاله مروري)
 تأثير آنتي پلاستيسايزر مالتودكسترين بر ايزوترم جذبي پودر شيره خرما
 تررسي فرآينذ توليذ و پارامترهاي موثر تر كيفيت شكلات
 قابليت تكنولوژي نوزهاي الكترونيكي در كنترل ميكروبي مواد غذايي
 نانوتكنولوژي در بسته بندي مواد غذايي
 استخراج ليكوپن و بتاكاروتن از گوجه فرنگي و غيرفعالسازي باكتري ها با CO2 فوق بحراني
 كاربرد خشك كردن اسمزي در توليد محصولات نيمه خشك
 مروري بر تاثيرات نيسين در مواد و فرآورده هاي غذايي
 تأثير نمك هاي مختلف بر روند بياتي و خصوصيات حسي نان هاي مسطح و نيمه حجيم
 تيمار حرارتي- رطوبيت نشاسته وتأثير آن بر خواص فيزيكي و شيميايي آن
 بررسي تاثير دماي خشك كردن بر ويژگيهاي ساختماني و رنگ كشمش
 بررسي تاثير پوشش خوراكي ليپيدي بر ويژگيهاي حرارتي و مكانيكي كشمش
 تاثير مواد غذايي (ميوه ها و سبزيجات) در زنده ماني پروبيوتيك ها
 نگهداري ميكروارگانيسم ها بوسيله خشك كردن
 كاربرد نانوحسگرها در بهبود ايمني و بسته بندي مواد غذايي
 توليد ميكروبي روغن ها و چربي ها
 كاربرد تكنيكهايي بر اساس اندازه گيري ظرفيت الكتريكي در صنايع غذايي
 پپتيدها و پروتيئن هاي قارچ ها
 اثر آرد سويا و ميكروانكپسولاسيون بر قابليت زنده ماني باكتري لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس LA5 در بستني ماستي پروبيوتيك
 بررسي تاثير پوپيل گالات بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي سوسيس آلماني
 بررسي تأثير آلفاتوكوفرول بر خصوصيات فيزيك و شيميايي سوسيس آلماني
 اثر نوع و ميزان تركيب پايداركننده/امولسيفاير بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي بستني ماستي
 چرخش هواي گرم خروجي در خشك كن خورشيدي و تأثير آن بر راندمان دستگاه
 بررسي تحولات شدت انرژي و ع وامل مؤثر بر آن در صنايع مواد غذايي
 تأثير پروتئين هاي ضد انجمادي (AFP) در گوشت و محصولات لبني
 جايگزيني روغن زيتون در سس مايونز و بالابردن ارزش تغذيه اي آن
 مزاياي استفاده از فرآيند استريليزاسيون فشار بالا در حفظ كيفيت محصولات غذايي
 نايسين به عنوان نگهدارنده مواد غذايي
 بررسي ويژگيهاي تغذيهاي و اكسيداسيون چربي سوسيس تخميري توليد شده با گوشت و كوهان شتر
 بررسي اثر ضد ميكروبي عصاره هاي آبي و اتانىلي چىيل (Ferulago angulata) بز اشرشياكلي
 بررسي اثر شوك اولتاسوند بر منحني زنده ماني اشرشيا كلي
 بررسي اثر ضد ميكروبي اسانس زيره سبز (Cuminum cyminum)) بر باسيلوس سرئوس
 بررسي فعاليت تام آنتي اكسيداني جو مالت بومي
 جلبك هاي دريايي، منابع بكر و جديد براي مبارزه با بيماري هاي عفوني
 پوچ هاي قابل اتوكلاو كردن
 بررسي انواع پوشش هاي خوراكي جهت انكپسوله نمودن تركيبات معطر موجود در مواد غذايي
 تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني در سيستم تأمين و توزيع آب آشاميدني شهرك گلستان شيراز
 تركيبات و ويژگي هاي عصاره برگ زيتون
 استفاده از روش پخت تحت خلاء (Sous-vide) در مواد غذايي و مزاياي آن
 مروري بر توليد ميكروبي ويتامين ب 12
 توليد ميكروبي ويتامين ب 12 در سامانه ناپيوسته خوراك دهي شده با لاكتوز
 عوامل مؤثر بر توليد ميكروبي ويتامين ب 12
 بررسي رفتار رئولوژيكي كنسانتره آب نارنج
 توليد كنسانتره آب نارنج با استفاده از تغليظ تحت خلا و خصوصيات فيزيكوشيميايي آن
 حذف كادميوم از آب انار بااستفاده از تتراكيس كربوكسي فنيل پورفيرين بر بستر مزوپروس سيليكا
 حذف كادميوم از آب پرتقال با استفاده از تتراكيس كربوكسي فنيل پورفيرين بر بستر مزوپروس سيليكا
 پيشرفت در علم پليمر
 اثر زمان افزودن نمك بر ويژگي هاي پنير انالوگ
 اثر جايگزيني چربي شير با روغن زيتون بر ويژگي هاي بافتي و فيزيكي و حسي پنير سفيد
 نقش پروتئينهاي شير در اسنكهاي بر پايه غلات
 ويژگي هاي بيوشيميايي شير گوسفند و بز و تأثير آنها بر كيفيت محصولات لبني
 عوامل مؤثر بر افزايش محتواي لينولئيك اسيد كونژوگه (CLA) در محصولات لبني
 شناسايي مورفولو ژيكي فلور قارچي فلفل قرمز ايراني و بررسي توانايي توليد آفلاتوكسين B1 و اكراتوكسين A در آنها
 بررسي ميزان فلزات سنگين در دو نوع چاي كيسه اي و وزني بسته بندي شده در واحدهاي توليدي سطح شهر مشهد در سال 1390
 بهبود خواص فيلم ها و پوشش هاي خوراكي بر پايه پروتئين آب پنير
 بررسي پارامتر هاي موثر در بهبود كيفيت تغذيه اي و خواص فيزيكي اسنك ها
 بررسي مواد فنولي و ظرفيت آنتي اكسيداني عصاره متانولي ميوه خرما واريته شاهاني جهرم
 خصوصيات فيزيكي و ضد ميكروبي فيلم بسته بندي بر پايه ژلاتين حاوي اسانس روغني مرزه
 اندازه گيري مواد فنولي و ظرفيت آنتي اكسيداني ميوه خرما واريته قصب شهرستان جهرم
 ميكروكپسوله سازي نوعي باكتري پروبيوتيك با استفاده از صمغ تركيبي سديم الژينيت و پروتئين خالص آب پنير
 بررسي تأثير استفاده از آرد ذرت و سيب زميني بر خصوصيات كيفي نان بربري
 تعيين ميزان پتاسيم و سديم بنزوات در سس مايونز با برندهاي مختلف به روش كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (HPLC) و مقايسه آن با روش اسپكتروفتومتري
 تعيين نرخ توليد پسماندهاي صنعتي براي صنايع غذايي در شهرك هاي صنعتي كشور
 تعيين ميزان سوربات پتاسيم و بنزوات سديم در چند نمونه ماده غذايي با روش كروماتوگرافي مايع با ارايي بالا
 سيتريك اسيد
 شيرين كننده هاي كم كالري و ارتباط آن ها با سلامتي
 بررسي خصوصيات كنسانتره انار خشك شده در خشك كن هاي پاششي و بستر جهنده مجهز به مايكروويو
 سيستم هاي نانوهيدروژل: سامانه هاي نوين رسانش تركيبات زيست فعال غذايي
 تشخيص مقادير اندك ملامين در نمونه هاي شير خشك تقلبي با طراحي ستون كرماتوگرافي پرشده هدفمند
 Evaluation of encapsulated probiotic strains ability to reduce AFM(1) from simulated gastric model
 شناسايي باقيمانده ي آنتي بيوتيكي در شير خام گاوداري هاي شهرستان خرم آباد در بهار 1392
 اولتراسوند و كاربرد آن در صنايع غذايي
 كاربرد آزمايشگاه روي تراشه در بررسي پروتئوميكس نمونه هاي غذايي
 كاهش مصرف نمك در محصولات گوشتي با استفاده از اصلاح ساختار فيزيكي كلريد سديم
 بررسي ديدگاه كارشناسان در استفاده از نانو تكنولوژي در توليد دانه هاي روغني، شهرستان سكزآباد قزوين
 رژيم غذايي غني از آنتوسيانين: اساس بيوشيميايي و پيشرفت هاي اخير در مطالعات مزاياي سلامتي بخشي
 نوشيدني هاي غيرشيري فراسودمند : نسل جديد نوشيدني ها
 بررسي تاثير اسانس گياهي ريحان به عنوان طعم دهنده و نگهدارنده شير بز
 زنده ماني بيفيدوباكتريوم لاكتيس (LAFTI-B94) كپسوله شده در ماست در طول نگهداري
 جداسازي سالمونلا تيفي موريوم و سالمونلا انتريتيديس در گوشت مرغ
 شناسايي قارچهاي مولّد آفلاتووسين در كشمش با استفاره از روش Multiplex PCR
 بررسي پردازش تصوير با نرم افزار image j در فرمولاسيون كرم ارده با آرد سويا
 بهبود ويژگيهاي حسي و بازار پسندي پنير ريكوتا با استفاده از شير در تركيب آب پنير
 بررسي فاكتورهاي مؤثر بر ويژگي عملكردي صمغ ها در صنايع غذايي
 بهبود خواص ارگانولپتيكي نان با استفاده از آب پنير
 توليذ اسيذ سيتريك بوسيله ي مخمرها
 نقش بيفيدوباكترها در تغذيه، پزشكي و تكنولوژي
 امكان سنجي استفاده از پردازش تصوير و رگرسيون خطي در پيش بيني ميزان روغن و رطوبت دونات
 روغن نارگيل
 بررسي عوامل موثر بر كيفيت سمنو
 تاثير انواع روشهاي كاهش آلودگي در لاشه هاي مرغ
 تاثير نسبت اختلاط آرد و دماي آب بر ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي سمنو
 بهينه سازي توليد نانوذرات ليپيدي جامد به منظور نانوانكپسولاسيون تركيبات بيواكتيو حاصل از كلم قرمز
 پريبيوتيك ها و اثرات سلامت بخشي آنها
 پيش بيني محتوي رطوبتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در فرآيند آب گيري مجدد اسلايس هاي به خشك شده با استفاده از پيش تيمار فراصوت- اسمز
 بررسي استخراج تركيبات آنتوسيانيني عصاره اتانولي پرچم گل زعفران به كمك فناوري امواج اولتراسوند
 بررسي قدرت احيا كنندگي آهن III عصاره اتانولي پرچم گل زعفران به كمك فناوري امواج اولتراسوند
 بررسي اثر آنتي باكتريال عصاره تركيبي گياهان اسطوخودوس، اكاليپتوس، خارخاسك، پرسياوشان عليه باكتري هاي استافيلوكوكوس اورئوس و اشرشيا كلي
 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي نشاسته طبيعي گندم در حضور غلظت هاي مختلف از اسيد آسكوربيك
 جداسازي كمپيلوباكترژژوني، كمپيلوباكتر كلي و يرسينا انتروكوليتيكا در شير و فراورده هاي آن
 تأثير 1- متيل سيكلو پروپن و نانوجاذب اتيلن بر خصوصيات كيفي و ماندگاري دو رقم سيب
 بررسي خواص فيزيكي چهار رقم برنج به عنوان يكي از پارامترهاي بيانگر كيفيت آن
 بررسي تاثير افزودن پودر جوانه عدس بر خصوصيات فيزيكي،شيميايي، بافتي و حسي سوسيس آلماني
 مقايسه روش سطح پاسخ و شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني خصوصيات فيزيكوشيميايي پودر آب شاتوت
 مروري بر تشكيل ليزينوآلانين در مواد غذايي
 آويشن افزودني مفيد مواد غذايي
 اثر امواج والتراسوند در استخراج تركيبات فنلي كنجاله كنجد
 بسته بندي ضدميكروب: تحول نوين در صنايع غذايي
 امكان سنجي ساخت جيره هاي غذايي فشرده حيات و عملياتي نظامي
 از بين بردن ساختار بيوفيلم باكتريها با استفاده از فاژها
 تجزيه و تحليل و شناسايي تركيبات فنولي و ظرفيت آنت ياكسيداني شيره خرمالو تحت شرايط فرآوري
 بررسي اثر بسته بندي هاي مختلف (پلي اتيلن، پلي اتيلن ترفتالات و شيشه ) بر روي خواص فيزيكوشيميايي و حسي خيارشور حلقه
 توليد خلال سيب زميني پشي سرخ شده و محصولات سيب زميني فرم داده شده پيش سرخ شده و بررسي جذب روغن در آن
 اهميت بيوتكنولوژي در توليد ميكروبي روغن ها و چربي ها
 جيره هاي غذايي فشرده حيات و اضطراري
 مروري بر روش نوين خشك كردن انجمادي
 تأثير آنزيم ترانس گلوتاميناز ميكروبي بر روي برخي خصصويات فيزيكوشيميايي خمير كباب كوبيده
 گلوكز سيروپ و كاربرد آن در صنعت غذا
 تأتير اصلاح واپسگرايي تدريجي بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي نشاسته هاي مختلف
 تعيين خواص فيزيكي دانه گلرنگ و بررسي ارتباط آن با برخي ويژگي هاي روغن گيري آن
 اثر شرايط مختلف نگهداري بر عمر ماندگاري (پايداري اكسايشي) بادام
 بررسي تخريب رنگ مغز بادام با پردازش تصوير در طول دوره نگهداري
 تاثير بسته بندي و دماي نگهداري بر مولفه هاي رنگي در برگه خربزه
 بررسي ميزان مهاجرت كل در ظروف بسته بندي پلي اتيلن ترفتالات (پت) در استان اصفهان
 بررسي امكان استفاده از پروبيوتيكها در توليد پنير
 جداسازي و تعيين گروه هاي فبلوژني باكتري اشريشيا كلي از سبزيجات سالادي رستورانها در شهرستان جهرم
 بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر مهار آنزيم پلي فنول اكسيداز و تغييرات كيفي در ميگو نگهداري شده در يخ
 بررسي اثرات تخمير پروتئين بر سلامت دستگاه گوارش
 مقايسه اثر مهاركنندگي اسانس هاي آويشن شيرازي، مورد، رزماري، به ليمو و پوست ليمو بر آنزيم تيروزيناز ميگو
 اثر زمان عصاره گيري بر خواص كيفي عصاره خوراكي گياه زعفران ((crocus sativus)
 بررسي اثر آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي اسانس گل به ليمو و توانايي آن درمهار آنزيم تيروزيناز
 بررسي تاثير پوشش كيتوزان بر نگهداري ميوه و سبزي تازه
 بررسي تأثير تيمارهاي مختلف در كنترل قهوه اي شدن انجير نيمه مرطوب (پرسي) رقم سبز استهبان
 آكريلآميد: منابع غذايي و چگونگي توليد، مضرات، راه هاي كاهش
 اندازه گيري قدرت آنتي اكسيداني عصاره برگ سبز چاي ايراني استخراج شده با امواج اولتراسونيكو مقايسه آن با نمونه مشابه چيني
 تأثير نوع بسته بندي و دما بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و تركيبات معطر برنج ايراني (كامفيروز) در حين نگهداري
 بررسي كيفيت شيميايي و ميكروبي شيرهاي پاستوريزه و استريليزه شهر تهران در دو سال 89 و 90
 PET: مهاجرت، سلامت و ايمني مواد غذايي
 بررسي افزودن سطوح مختلف بيسكوئيت در تهيه شكلات كشمشي وارزيابي ويژگيهاي حسي و فيزيكوشيميايي آن
 Optimization for Extraction of Carotenoids from Shrimp Wastes

خصوصيات فيلمها و پوششهاي خوراكي و نقش آنها در افزايش ماندگاري مواد غذايي
 كاربرد پسازبرداشت اسانس ميخك بر عمر انبارماني و كيفيت ميوه انار (رقم پوست قرمز طارم)
 روش هاي فرآوري پودر آب پنير
 بررسي بازده استخراج آنتوسيانين با روش پرس سرد و رايج از ميوه زرشك بيدانه و بهينه سازي فرايند بوسيله روش سطح پاسخ
 بررسي بازده استخراج تركيبات فنلي و آنتوسيانين هاي عصاره ميوه زرشك بيدانه با استفاد ه از آب مادون بحراني
 Effect of aeration and inoculation rate on the improvement of batch synthesis of canthaxanthin by Dietzia natronolimnaea HS-1
 كاربرد سيستم استنتاج تطبيقي فازي- عصبي (ANFIS) در پيش بيني ميزان از دست دادن آب اسلايس هاي به در طي فرايند آب گيري اسمزي با استفاده از فراصوت
 بررسي خواص رئولوژيكي ماست ميوه اي تهيه شده از دوشاب
 مروري بر كاربرد آنتي اكسيدان هاي طبيعي در فرآيند سرخ كردن عميق
 بررسي راه هاي كاهش آب اندازي در پنير
 نگهدارنده هاي سبز: استفاده از باكتري هاي اسيد لاكتيك به عنوان نگهدارنده هاي بيولوژيكي
 فرآيندهاي غشايي براي تغليظ آب ميوه ها
 تغذيه درطب هواوفضا
 استخراج سبز رنگدانه ي كاروتنوئيد از بافت هاي گياهي
 بررسي ميزان فلز قلع در كنسروهاي ماهي توليد شده در چابهار
 اثر دما و دبي هوا بر ساختار آنتي اكسيدان هاي برگ سبز چاي در خشك كن پاششي
 فيلم هاي زيست فعال كيتوزاني و نقش آنها در نگهداري مواد غذايي
 كاربرد انديكاتور ها در بسته بندي هاي هوشمند
 پايداري آنتوسيانين هاي عصاره سه گونه زرشك در اثر تغييرات pH
 اندازه گيري تركيات شيميايي و املاح معدني هسته و ميوه دو گونه زرشك وحشي خراسان شمالي
 تأثير آنزيم هاي لاكتوباسيلوس كازئي و پلانتاروم بر پروتئوليز در پنير ليقوان اصلاح شده آنزيمي
 بررسي امكان استفاده از شيرين كننده هاي طبيعي (كنسانتره انگور سفيد و قرمز) در فرمولاسيون پاستيل شيرسويا
 تاثير صمغ عربي بر رفتار خشك شدن پاستيل شيرسويا
 تأثير اولتراسوند سويه هاي لاكتوكوكوس لاكتيس و لاكتوباسيلوس كازئي بر پروتئوليز پنير
 تأثير عصاره آنزيمي لاكتوباسيلوس كازئي، لاكتوكوكوس لاكتيس وليپاز رايزوموكورمهي در اصلاح آنزيمي پنير
 تحليلي بر بيواكتيويتي پروتئين هاي غلات
 اثر صمغ عربي و امولسيفاير بر محتوي رطوبت، فعاليت آب و پارامترهاي رنگي پاستيل شير سويا
 كاربردهاي تركيبات حاصل از پسماندهاي فرآوري ميوه و سبزي درصنايع غذايي
 ارزيابي خواص آنتي اكسيداني و ميكروبي در گوشت بلدرچين تغذيه شده با سطوح مختلف آويشن شيرازي
 تاثير پروتئين هاي ضد انجمادي (AFP) بر باكتري ها و خمير منجمد
 بررسي خاصيت آنتي اكسيداني و ظرفيت نگهداري آب در گوشت جوجه هاي تغذيه شده با اسانس گياه دارويي مرزه
 پژوهشي بر برخي خواص ميكروبي و شيميايي گوشت بلدرچين تغذيه شده با سطوح مختلف زنجبيل
 بررسي اثرات ارتعاش جاده اي بر روي خواص مكانيكي خربزه
 بررسي آلودگي باكتري Alicyclobacillus acidoterrestris در آب ميوه با استفاده از PCR و RFLP
 گسارش آلودگي آب پرتقال پاستوريسه به باكتريBacillus licheniformis
 ارائه مدل رگرسيوني بهينه در خشك كردن Cucurbita pepo به روش جابجايي با هواي داغ
 جداسازي باكتريوفاژ اختصاصي باكتري Alicyclobacillus acidoterrestris عامل فساد آب ميوه از خاك
 محيط كشت هاي مورد نياز در شمارش پروبيوتيك ها در پنير
 فرمولاسيون و تهيه شكلات رول از عناب و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي آن
 فرمولاسيون و تهيه شكلات صبحانه از عناب و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي آن
 بررسي اثر پودر پنير بر ويژگي هاي كمي و كيفي نان بدون گلوتن سورگوم
 بررسي اثر سبوس برنج پيش فرآيند شده و آرد سويا بر بهبود رنگ و كاهش بياتي نان باگت
 بررسي امكان توليد نوشيدني سبوس برنج
 كاربرد پودر شير سويا بر بهبود كميت و كيفيت كيك بدون گلوتن سورگوم
 بررسي اثر آرد سويا و جوانه گندم (جنين يا گياهك) پيش فرآيند شده بر خواص كمي و كيفي كيك روغني
 بررسي تأثير صمغ كتيرا بر بافت پنير تهيه شده از شير گوسفند
 بررسي اثر پوشش خوراكي ثعلب بر كاهش جذب روغن دونات طي فرايند سرخ كردن عميق
 بررسي اثر جايگزيني ايروله پروتئيني سويا (SPI) بر كاهش جذب روغن دونات طي فرايند سرخ كردن عميق
 مقايسه فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي اتانلي رزماري و برگ زيتون با تركيب خالص كوئرستين
 اثرات پروبيوتيك ها در تنظيم فلور ميكربي لوله گوارش و فوايد آنها در سلامتي انسان
 ارزيابي مدل هاي خشك شدن لايه نازك براي توصيف سينتيك خشك كردن خرمالو (رقم كاكي)
 برخي از كاربردهاي امواج فراصوت در صنايع غذايي
 تعيين ضريب پخش مؤثر و انرژي فعال سازي خرمالو (رقم كاكي) در خشك كن لايه نازك
 بررسي فرايند سرخ كردن تحت خلاء در مواد غذايي
 مقايسه ماندگاري پروبيوتيك معمولي و ريزكپسوله در روده طيور گوشتي در صورت استفاده از پري بيوتيك
 مروري بر مطالعات انجام شده بر خواص كيفي و كمي مواد غذايي با استفاده از پردازش تصوير
 بررسي تأثير فبر هويج و مارمالاد زردالو بر خواص رئولوژيكي، ميكربي و حسي ماست ميوه اي همزده با استفاده از سطح پاسخ
 پروبيوتيكها، پري بيوتيكها و سينبيوتيكها در صنايع غذايي
 بيوپليمرهاي زيست تخريب پذير و خوراكي در بسته بندي مواد غذايي
 بيوپلاستيك ها و كاربرد آنها در صنعت غذا
 بررسي تأثير نوع پايداركننده و افزودن آب شاتوت بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي بستني
 سميت آفت كش ها و خطرات ناشي از آنها
 مطالعه و اندازه گيري ميزان فلزات سنگين موجود در روغنهاي خوراكي
 بررسي و مطالعه ميزان پراكسيد موجود در زولبيا استان هرمزگان در سالهاي 1390 و 1391
 مطالعه توليد نوشيدني مناسب بر پايه آب ماست و آب انار
 معرفي و مقايسه روش هاي مختلف استخراج گليسيريزيك اسيد از ريشه شيرين بيان
 بررسي ميزان نشت آنتيموان از بطريهاي PET به داخل آب معدني هاي شهر شيراز
 بسته بندي نظامي
 بررسي اثر استفاده از پايدار كننده ها بر خواص حسي ماست سويا
 بررسي تأثير جايگزيني شكر با پوره خرما بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، حسي و ماندگاري دونات
 نقش فرآيندهاي غشايي در افزايش بازدهي توليد فرآورده هاي لبني
 تأثير جايگزيني شكر با پوره خرما بر رنگ مغز وتخلخل دونات سرخ شده با استفاده از پردازش تصوير
 توليد سويا كشك معطر و بررسي خ واص شيميايي و ارگانولپتيكي آن
 مطالعه و بررسي اثر پخت ميكروويو بر انتقال رطوبت و ضريب نفوذ كيك اسفنجي
 بررسي ويژگيهاي بافت تصوير كيك اسفنجي پخته شده با فر ميكروويو با استفاده از روش پردازش تصوير
 مقايسه زنده ماني لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس آزاد و كپسوله شده در اب سيب در طول نگهداري در دو دماي محيط و يخچال
 مطالعه تأثير كلريد سديم و حرارت بر روي نابودي انگل لينگواتولا سراتا (Linguatula serrata) در شرايط آزمايشگاهي
 مطالعه ميزان سوماتيك سل در دو مركز جمع آوري شير شهرستان زاهدان در سال 91
 مروري بر مواد اوليه نان و تكنولوژي پخت نان
 تاثير افزودن آرد جوانه گندم بدون چربي بر حجم نان قالبي
 خصوصيات رئولوژي دو رقم برنج محلي نيم پخت شده
 شناسايي سبك رفتاري مصرف كنندگان مواد لبني بمنظور بخشبندي بازارهاي هدف شركت شيرپاستوريزه پگاه فارس بر اساس مدل سبك زندگي مرتبط با غذا
 مقايسه ميزان پلي فنل هاي كل موجود در چاي خشك و چاي فوري
 تاثير بسته بندي با روش اتمسفر اصلاح شده بر برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي و ماندگاري دانه هاي انار
 مطالعه ميزان بار ميكروبي شيرخام در دو مركز جمع آوري شير شهرستان زاهدان در سال 91
 تاثير غلظت آنزيم در فرآيند استخراج روغن زيتون
 بررسي اثر جايگزيني ساكارز با مخلوط سوكرالوز- مالتودكسترين بر خصوصيات ريز ساختاري قطاب
 اينولين در صنايع غذايي
 بررسي ميزان سطح آفلاتوكسين M1 در بستني هاي سنتي و صنعتي عرضه شده در اهواز به روش اليزا
 بررسي باكتريولوژيكي آبميوه هاي سنتي عرضه شده در شهر اهواز با توجه به ميزان pH
 مروري بر مقايسه خصوصيات فيزيكو شيميايي نشاسته غلات
 پيشرفتهاي نوين درتكنولوژي توليد پنير
 تاثير استارترها بر پروفايل چربي پنير پروبيوتيكي
 شىاسايي باكتزي هاي بيماري زايي غذا زاد با استفاده از طيف سنجي رامان
 خواص درماني پروتئين اب پنير
 مروري بر بسته بندي هاي ضد ميكروبي در مواد غذايي
 تعيين خلوص روغن هاي تهيه شده به روش پرس سرد با استفاده از مقدار اسيدهاي چرب ترانس و استيرن
 بررسي تهيه جيره غذايي براي شرايط نظامي
 حرارت دهي اهميك در مواد غذايي
 بستني يك ماده غذايي حامل پروبيوتيك
 مقايسه ظرفيت آنتي اكسيداني دو اسانس دارچين و زيره با روش آزمايشگاهي قدرت احيا كنندگي (reducing power)
 اثر فرآيند پرتودهي بر روي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، ميكروبي و حسي مواد غذايي مختلف
 بررسي شيوع اشريشياكلاي O157:H7/NM در گوشت خام گوساله، شتر، گوسفند، بز و گاوميش در شهرستان خوزستان و فارس- ايران
 بررسي ميزان شيوع و مقاومت ضد ميكروبي گونه هاي كمپيلوباكتر جدا شده از گوشت خام شتر، گوساله، گوسفند و بز در ايران
 كاربرد تكنيك پردازش تصوير در بررسي رنگ بيسكويت رژيمي توليد شده برپايه شيرين كننده طبيعي استويوزيد
 بررسي تاثير ماده ديواره بر اندازه ذرات و شاخص بس پاشيدگي كوركومين ريزپوشاني شده
 اثرات مصرف ماست پروبيوتيك بر سطح چربي هاي خون در افراد هيپركلسترولميك و ديابتي نوع 2
 بررسي كارايي امواج فراصوت در بهينه سازي شرايط استخراج كوكومين از ريزوم گياه زدرچوبه (.Curcuma longa L) با استفاده از روش سطح پاسخ
 بررسي اثر محلول پاشي عناصر آهن و روي بر غلظت پتاسيم سركه سيب درختي در منطقه سميرم
 بررسي رنگ نان قندي رژيمي توليد شده بر پايه شيرين كننده طبيعي استويوزيد با استفاده از پردازش تصوير
 نقش هيدروكلوئيدها در توليد مواد غذايي كم چرب
 مايكوتوكسين هاي اصلي و فلور قارچي برخي از فرآورده هاي مهم كشاورزي
 بهينه سازي فرآيند خشك كردن اسمزي ورقه هاي پرتقال با روش سطح پاسخ
 مقايسه ميزان كافئين موجود در چاي خشك و چاي فوري
 مروري بر استفاده از فن آوري پالس نوري به منظور ضدعفوني نمودن مواد غذايي
 انكپسولاسيون و كاربرد آن در صنايع غذايي
 مروري بر تثبيت باكتريوسين نايسين بر روي حامل هاي آلي
 مروري بر آلودگي، ميزان سميت و آلودگي زدايي اكراتوكسين آ در انواع محصولات غذايي
 مروري بر تكنولوژي هردل در صنايع غذايي
 درآمدي بر تاريخچه، ساختار، مكانيسم ممانعت كنندگي و نحوه توليد پني سيلين به روش صنعتي
 روش هاي توليد ميكروبي و شيميايي نانونقره و كاربرد آن در صنايع غذايي
 پوشش ه اي خوراكي پلي ساكاريدي و بررسي ويژگي هاي مربوط به آنها
 تاثير جايگزيني تخم مرغ با كنسانتره شير سويا و لستين بر خصوصيات فيزيكوشيميايي كيك
 تاثير آنزيم آلفا آميلاز بر خصوصيات فيزيكوشيميايي نشاسته گرانولي گندم
 بررسي تاثير امواج فراصوت بر خصوصيات فيزيكوشيميايي بيوپليمرها
 بررسي تاثير هيدروكلوئيدها بر بافت و پايداري سوريمي
 پپتيدهاي زيست فعال حاصل از گوشت و فراورده هاي جانبي گوشت
 پروتئين هاي شير به عنوان حامل هايي براي تحويل تركيبات زيست فعال
 فرايند استخراج به كمك آنزيم تركيبات زيست فعال گياهي
 تعيين تقلبات غذايي با استفاده از تكنيك الايزا
 بررسي تأثير عصاره رزماري بر pH، انديس اسيدي و جمعيت ميكروبي زنده سس مايونز
 عوامل مؤثر بر رئولوژي و بافت شكلا ت
 ارزيابي شرايط تخمير نوشيديني شير فندق تخمير شده با دانه هاي كفير
 بررسي پايداري حرارتي روغن فرا سودمند حاصل از روغن هاي بزرك، كنجد و روغن زرد حيواني
 كاربردهاي اولتراسوند در صنعت غذا
 بررسي پايداري حرارتي روغن فرا سودمند حاصل از روغن هاي بزرك، كنجد و تالواولئين
 بررسي اكسيداسيون روغن هاي كنجد، بزرك، تالواولئين و روغن زردحيواني به روش تست آون گذاري در 65˚C
 توليد و ارزيابي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي بستني با انديس گلايسميك پائين تهيه شده با ايزومالت
 شير نوتركيب ؛ راهكاري جهت افزايش ماندگاري شير تازه
 تاثير روشهاي مختلف پخت برروي ويژگيهاي كيفي بافت ، بارميكروبي و آناليز رنگ فيله مرغ
 روش هاي نوين مبارزه با آفات محصولات انباري
 بررسي تاثير فصل بر مقاديرpH و بار ميكروبي نمونه هاي شيرخام استان ايلام
 مطالعه كيفيت بهداشتي شيرخام استان ايلام
 ارزيابي ميزان آلودگي به ليستريا منوسيتوژنز در فرآورده هاي لبني به روش كشت متداول و تكنيك PCR
 اثر فرآيند اسمزي تحت خلاء ناپيوسته بر روي برخي ويژگي هاي كيفي برش هاي پرتقال
 بررسي صنايع فرآوري و بسته بندي خرما
 مروري بر قابليت زيستي پروبيوتيك ها در نوشيدني هاي پروبيوتيك غيرلبني
 بررسي فرايند پخت كلم قمري با حرارت دهنده مقاومتي و بررسي ويژگي هاي محصول
 تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي خيار حين بارگذاري شبه استاتيكي
 سيستم بسته بندي فعال براي مواد غذايي مختلف
 تعيين برخي خواص فيزيكي و هيدروديناميكي ميوه گوجه سبز
 مدل جرمي ميوه داغداغان با استفاده از برخي خواص فيزيكي آن
 برخي خواص فيزيكي و بافتي ترب سياه در طي پخت با حرارت دهنده مقاومتي، مايكروويو و پخت متداول
 به كارگيري مقررات ريچ (REACH) در ارتباط با وجود مواد شيميايي در مواد غذايي
 روش هاي نوين مورد استفاده جهت كاهش اثرات نامطلوب اشعه بر كيفيت گوشت
 تأثير تيمار پسازبرداشت دي فنيل آمين بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و كنترل سوختگي سطحي سيب رقم گراني اسميت
 معرفي گياه مريم گلي
 خواص درماني گياه مريم گلي
 استفاده از آنزيم هاي نوين در تبديل زيستي ضايعات ليگنوسلولزي به مواد با ارزش
 روغن هاي تك ياخته و توليد آنها با سوبستراهاي ارزان
 تأثير جايگزيني ساكارز توسط شيرينكننده استويوزيد بر خواص فيزيكي بيسكويت
 اثر پاربويلينگ در كاهش ضايعات برنج
 تكنيك اسكن ميكروسكوپي ليزري هم كانون در صنايع غذايي
 بهينه سازي شرايط تخمير Leuconostoc mesentroides به منظور افزايش بازده توليد صمغ دكستران
 تخمير غذاها و نوشيدني ها با به كارگيري باكتري هاي اسيد لاكتيك
 بررسي اثر حسي، نگهداري و تكنولوژيكي كلريد سديم بر روي محصولات تخميري
 تهيه دانه هاي برنج اصلاح شده با استفاده از تكنولوژي اكستروزن
 مقايسه اثر هيدروكلوئيد دانه اسفرزه با ژلان و پكتين با متوكسيل بالا بر پايدارسازي دوغ
 مسموميت غذايي ناشي از فلزات سنگين موجود در اكوسيستم هاي آبي
 غذاي حلال
 ارزيابي برخي خصوصيات بيوفيزيكي فلفل سبز
 بررسي دلايل قهوهاي شدن انجير خشك خيسانده شده و جلوگيري از اين پديده نامطلوب
 توليد تركيبات بيواكتيو فنولي از طريق مسيرهاي كنترل شده ي تخميري و با استفاده از پساب هاي ارزان قيمت كشاورزي
 تشخيص بافت عصبي در سوسيس هاي حرارت ديده با استفاده از تكنيك وسترن بلات و بيوماركرهاي اختصاصي دستگاه عصبي
 نانو درون پوشاني پلي فنولي ها در نانوذرات پكتين تهيه شده به روش ميكروامولسيون
 استفاده از بيوپليمرهاي خوراكي زيست تخريب پذير در بسته بندي مواد غذايي
 مطالعه خصوصيات فيزيكي و دمايي فيلم PET پوشيده شده با نانولايه هاي سديم آلژينات/كيتوزان
 ژلاسيون پكتين چغندرقند توسط آنزيم لاكاز در فرآورده هاي غذايي
 ويژگي هاي يك دلمه شير حاصل از كلريد كلسيم
 بررسي اثر فرايند امواج فراصوت بر برخي ويژگيهاي فيزيكي و بافتي نشاسته گندم
 ارزيابي پوشش هاي بسته بندي نانودر افرايش زمان ماندگاري ماهي قزل آلا رنگين كمان
 بررسي فعاليت ضد باكتريايي پوشش هاي بسته بندي نانونقره در افزايش زمان ماندگاري
 خواص ضداكسايندگي روغن هسته زرشك آبي و مقايسه آن با برخي روغنها و اسانسهاي روغني
 ارزيابي اثر پوشش خوراكي بر پايه ي متيل سلولز بر ماندگاري و رسيدگي سيب گلاب
 تعيين برخي خواص فيزيكي و ديناميكي كدوسبز
 تعيين برخي خواص فيزيكي و هيدروديناميكي ميوه هلو رقم آلبرتا
 بهينه سازي فرآيند خشك كردن كيوي در خشك كن هاي تحت خلا پايين
 بررسي بار ميكروبي (كلي فرم) در آب كشتارگاه هاي مرغ غرب استان تهران
 كاربرد بيوسنسورها در شناسايي و اندازه گيري آفلاتوكسين و اسپورهاي باسيلوس آنتراسيس در محصولات كشاورزي
 بررسي روند توليد آفلاتوكسين در محصولات كشاورزي و غذايي و مشكلات ناشي از آن
 بررسي اثرات ضد ميكروبي عصاره گياهان بر روي خواص كيفي لفاف هاي خوراكي
 بررسي و امكان استفاده از خواص تغذيه اي گندم سن زده وبه عنوان محصولي با ارزش افزوده
 بهينه سازي شرايط رنگبري شيره خرما با استفاده از طرح مركب
 اثرات مثبت پپتيدهاي زيست فعال بر كاهش فشار خون
 فيلم ها و پوشش هاي خوراكي
 آشنايي با تقلبات رايج در زعفران
 نگاهي بر فرآيند بسته بندي به روش IML
 فن آوري هاي نوين خشك كردن ميوه ها و سبزيجات
 مروري بر استفاده از تركيبات ضد ميكروبي طبيعي در كاهش باكتريهاي عامل فساد و بيماريزاي فرآورده هاي گوشتي
 بررسي متغيرهاي مؤثر بر پايداري و رنگ نوشيدني گياهي فراسودمند تهيه شده از كنجد
 توليد آب انگور قرمز ارگانيك پروبيوتيك با استفاده از باكتري لاكتوباسيلوس كازئي 431
 اصلاح خصوصيات نشاسته با استفاده از پرتوگاما
 بررسي خصوصيات فيزيكي و ممانعتي بيونانوكامپوزيت پروتئين گاودانه حاوي نانوذرات اكسيد روي تولدي شده با روش ليزر سايشي
 بررسي فعاليت آنتي اكسيداني ميوه سنجد و خواص كاربردي آن
 بررسي اثر عصاره متانولي اسطوخودوس (لاوندر) بر تشنج ناشي از پيكروتوكسين
 بهينه سازي استخراج تركيبات فلاونوئيدي ميوه سنجد با استفاده از امواج فراصوت به روش سطح پاسخ (RSM) و مقايسه آن با روش غرقابي
 فرآيند شفاف سازي اب با استفاده از فيلتراسيون غشايي همراه با پيش تيمار كمك فيلتري
 بررسي امكان توليد رنگدانه هاي طبيعي بيكسين و نوربيكسين از دانه آناتو
 استفاده از سنجد به عنوان نگهدارنده طبيعي براي افزايش ماندگاري در فرآورده هاي غذايي
 تأثير استفاده از استات سديم بر تركيب اسيدهاي چرب فيله سياه ماهي معمولي (capoeta damascina) نگهداري شده در دماي 4 درجه سانتي گراد به مدت 20 روز
 روش هاي شناسايي و رديابي فراورده هاي غذايي تراريخته با رويكرد ايمني در بيوتكنولوژي
 مقايسه جديدترين و سريع ترين روشها جهت تعيين ساختار و اجزاي تشكيل دهنده روغن ها و چربي ها و پايش چگونگي وقوع اكسايش در آنها
 بررسي تأثير آنتي ميكروبي عصاره آبي رزماري در ممانعت از فساد ميكروبي گوشت مرغ
 بررسي تأثير آنتي اكسيداني عصاره آبي رزماري در ممانعت از فساد ميكروبي گوشت مرغ
 بررسي اثرات ضدميكروبي عصاره هيدروالكلي برگ آفتاب گردان عليه باكتري ليستريا مونوسيتوژنز
 بررسي اثرات سلامتي بخشي روغن گردو
 بررسي اثر افزودن پودر آلوئه ورا بر ويژگي هاي خمير و نان بربري
 پپتيدهاي زيست فعال و خواص آنتي اكسيداني آنها
 توليد سلولز ميكروبي از محيط هاي ارزان قيمت به كمك باكتري استوباكتراستي
 تحليلي بر انواع سيستم هاي مايكروويوي مورد استفاده جهت استخراج متابوليت هاي ثانويه از گياهان
 استفاده از سيستم هاي مايكروويو- خلاء جهت خشك كردن مواد غذايي
 بررسي تأثير مواد اوليه مصرفي بر خصوصيات محصولات خميري
 آردهاي كامپوزيت
 حذف آنتراكينون از بسته بندي مواد غذايي
 تأثير خواص ويسكوالاستيك نشاسته و تغليط كننده هاي غير نشاسته اي در بافت محصولات غذايي
 بررسي اثر خشك كردن اسمزي بر خصوصيات فيزيكو شيميايي و تركيبات معطر زنجبيل
 بررسي اثر شرايط خشك كردن بر خصوصيات كيفي اسلايس ليموترش
 مديريت بيماري فنيل كتونوريا با مصرف محصولات غذايي حاوي گليكوماكروپپتيد (GMP)
 بررسي تغييرات تركيبات اسانس اسلايس ليموترش در حين خشك كردن
 بررسي تأثير تركيبات بر تغييرات رنگ و خصوصيات كيفي اسلايس سيب ترش در حين خشك كردن
 بررسي خصوصيات و طراحي مواد غذايي مناسب براي فضانوردان در طي ماموريت هاي فضايي
 آكريل آميد در غلات و روش هاي كاهش آن
 بررسي تغييرات رئولوژيكي پنير فتا كم چرب حاوي بيوپليمر كفيران در طي رساندن
 ارزيابي اثر هيدروكلوئيدهاي مختلف بر روي خواص كيفي سس مايونز رژيمي
 توليد سنتي و ارزش غذايي حلواارده
 مقايسه ويژگي هاي حسي- فيزيكوشيميايي دمنوش گياهي عناب توليد شده به روش اسپري درائينگ و آون
 بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي
 تأثير عصاره چوبك به عنوان جايگزين سفيده تخم مرغ بر بهبود كيفيت كيك اسفنجي
 بررسي سنتز پكتين در گوجه فرنگي گيلاسي در شرايط Map
 بررسي اثر تغييرات ميزان رطوبت بر خواص بافتي و رنگ امولسيون هاي گوشتي حاوي تركيبات گياهي
 بررسي تأثير فيبر سيب بر ويژگي هاي بافتي و حسي نان بربري فراسودمند
 سم زدايي شيميايي آفلاتوكسين در غذا و خوراك دام
 ارزيابي اثرات اسانس پوست پرتقال بر روي خواص كمي و كيفي كيك روغني
 مرري بر ويژگي هاي كاربردي اسانس پوست پرتقال
 تشكيل آكريلاميد در مواد غذايي و تاثير آن بر سلامتي بدن
 بررسي تغييرات pH، اسيديته و خاكستر در گوجه فرنگي گيلاسي در شرايط Map
 تلفيق اسانس هاي روغني در نانوليپوزوم ها
 اثر پوشش تهيه شده از كيتوزان و اسانس فلفل سياه بر خصوصيات ميكروبي و فيزيكوشيميايي ماهي كپور معمولي
 بررسي ميزاد آفلاتوكسين (M(1 شيرهاي خام استان ايلام طي فصول بهار و تابستان سال 1391
 بررسي تأثير نانوليپوزوم نايسين بر خواص فيزيكوشيميايي پنير ليقوان
 مدل و بهينه كردن محيط كشت ساكاروميسس سرويزيه به منظور افزايش بازده توليد گلوتاتيون با استفاده از روش سطح پاسخ
 بررسي تأثير امولسيفايرهاي SSL و منوگليسيريد بر ميزان تخلخل و رنگ كيك روغني به روش پردازش تصوير
 بررسي تأثير امولسيفايرهاي SSL و منوگليسيريد بر ويژگيهاي رئولوژيكي خمير و كيك روغني
 بررسي تنوع و پتانسيل باكتريوسين انتروكوك هاي جدا شده از محصولات لبني سنتي استان آذربايجان شرقي
 آمين هاي بيوژنيك بعنوان شاخصي جهت تشخيص تازگي و كنترل كيفيت مواد غذايي دريايي
 مروري بر مزاياي استفاده از جلبك به عنوان يك منبع طبيعي از تركيبات عملگرا
 بررسي تأثير سبوس برنج با اسيد فيتيك كاهش يافته بر خصوصيات فيزيكي و حسي بيسكوئيت
 بررسي تأثير سبوس گندم و برنج فراوري شده بر روي خصوصيات فارينوگرافي خمير بيسكوئيت
 مروري بر خواص بيولوژيكي لاكتولوز و كاربرد آن در صنايع غذايي
 دور نمايي از فيلم هاي ضد ميكروبي بر پايه ي كيتوزان در صنايع غذايي
 تاثير جايگزينهاي چربي بر پنير موزارلا
 توليد دوغ فراسودمند غني شده با پروتئين هاي سويا
 ارزيابي زنده ما ني باكتري پروبيوتيك آزاد و ريز پوشاني شده در شرايط شبيه سازي شده گوارشي و دوره نگهداري ماست ميوه اي سين با يوتيك كم چرب
 تعيين و بررسي برخي خصوصيات بيوديزل هاي مختلف و مقايسه عملكرد آنها در نسبت حجمي B20 در دور موتور 1600
 مطالعه برخي خصوصيات كيفي گياه سرخ وليك در دو اكوتيپ استان زنجان
 مطالعه برخي خصوصيات كيفي گياه نسترن وحشي در دو اكوتيپ استان زنجان
 كاربردهاي جديد اسانس هاي فرار ضد ميكروبي در فيلم هاي خوراكي براي ايمني مواد غذايي
 بررسي اثر سطوح مختلف آگار و CMC بر ويژگي هاي بافتي پاستيل گوجه فرنگي
 اندازه گيري اسيد فوليك در نمونه هاي غذايي با استفاده از حسگرهاي الكتروشيميايي
 بررسي تأثير فراصوت و آبگيري اسمزي بر روي طعم موز
 بررسي خواص كاربردي و ارزش تغذيه اي كفيران
 بررسي تأثير عصاره گياه شنگ (Salsify Plant) بر ميزان ويسكوزيته و ماندگاري ماست
 پايش تغييرات خواص فيزيكي و مكانيكي ميوه گيلاس واريته سياه مشهد در طي دوره رسيدن
 اثر جايگزيني پودر شير با آرد كامل سويا و زمان ريفاينينگ بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي شكلات مدل
 ارزيابي تأثير گلاسه ردن بر روي خصوصيات كيفي سيب رقم گلدن دليشز
 اثر جايگزيني پودر شير با آرد كامل سويا و زمان ريفاينينگ بر ويژگي هاي حسي توصيفي شكلات مدل به روش تجزيه به مولفه هاي اصلي (PCA)
 بهينه سازي توليد سيب گلاسه با اربرد طرح هاي آماري
 حامل هاي ليپيدي نانو ساختار: يك سيستم انتقال بالقوه براي كاربردهاي غذايي
 بررسي اثر اولتراسوند بر زنده ماني ويروس ها بر مبناي انتروباكتريوفاژ MS2
 اثر ميزان روغن و سورفكتانت بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي حامل هاي ليپيدي نانوساختار حاوي آستازانتين
 بررسي اثر استفاده از شيرين كنندههاي سوكرالوز، استويا و ايزومالت در كيكهاي ديابتي
 ارتباط ميان خصوصيات مكانيكي دانه هاي گندم با برخي خصوصيات مؤثر بر آسياباني و پخت نان
 اثر بسته بندي هاي مختلف بر پايداري اكسيداسيوني روغن پسته
 مروري بر پلاسماي سرد ((cold plasma) و كاربرد آن در صنايع غذايي
 تاثير استفاده از آرد سويا و آرد بلوط بر ويژگيهاي فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي كيك بدون گلوتن
 امكان سنجي استفاده از عصاره و اسانس برگ گياه خلفه (Portulaca Oleracea) در فرآورده هاي گوشتي به منظور كاهش مصرف نيترات با تكيه بر خواص ضد ميكروبي روي استافيلوكوكوس اورئوس
 بررسي ميزان تأثير صمغ كربوكسي متيل سلولز و پكتين بر كاهش جذب روغن در محصولات سرخ شده بر پايه سيب زميني
 تعيين و بررسي برخي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي ده رقم مختلف گندم
 مطالعه برخي خواص آسياباني ارقام مختلف گنذم
 مروري بر اثر افزودن سويا و م شتقات آن در فراورده هاي غلات
 فراورده هاي غير لبني پروبيوتيك
 كاربرد روشهاي شيمي سنجي در صنايع غذائي
 تاثير روش هاي مختلف خشك كردن بر خصوصيات ظاهري و ميزان آلودگي بادرنجبويه (.Melissa officinalis L)
 بسته بندي هاي هوشمند و فعال مواد غذايي
 تأثير شرايط اقليمي و رقم روي برخي ويژگي هاي كمي و كيفي روغن سه رقم زيتون
 تاثير درجه رسيدگي و رقم بر محتوي آنتي اكسيداني (تركيبات فنوليك و توكوفرول) روغن سه رقم زيتون
 تأثير پوشش خوراكي بر پايه ايزوله پروتئين خلر حاوي دارچين و اسيد فوماريك بر خواص فيزيكوشيميايي خرماي بم
 مروري بر كاربرد زيست حسگرها در صنايع غذايي
 تعيين ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي بيوديزل توليدي از تركيب روغن كلزا و روغن آفتابگردان
 تأثير اسانس دارچين بر كيفيت خرماي پوشش يافته با ايزوله پروتئين خلر در طول دوره نگهداري
 درون پوشاني تركيبات زيست فعال در نانوذرات زئين
 مدلسازي بازده بيوديزل توليدي از تركيب روغن هاي گياهي كلزا و آفتابگردان با استفاده از نرم افزار Design Expert
 تحليلي بر روش هاي كاهش يا حذف روغن در توليد اسنك ها
 استفاده از نشاسته و مشتقات آن در رهايش كنترل شدهي تركيبات زيست فعال
 بررسي اثر ژل آلوورا، آنزيم ترانس گلوتاميناز و آب پنير بر زنده ماني باكتري و خصوصيات دوغ پروبيوتيك
 به كارگيري پمپ هاي حرارتي به منظور خشك كردن محصولات غذايي حساس به حرارت
 كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در خشك كردن
 بررسي كاربرد فناوري ريزپوشاني در ارتقاء سطح رهايش تركيبات زيست فعال مواد غذايي
 اثرات افزودن دانه ي كنجد بر رنگ فرآورده ي اكسترود شده بر پايه ي ذرت
 مطالعه و بررسي نسبت انبساط فرآورده ي اكسترود شده تههي شده از مخلوط كنجد و ذرت
 بررسي القاء و توليد كالوس ترد در زعفران (.Crocus sativus L)
 انواع شيرين كننده هاي طبيعي و مصنوعي و خواص و كاربرد آنها در صنايع غذايي
 روشهاي ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني در شرايط طبيعي و آزمايشگاهي
 بهينه سازي شرايط تخميرXanthomonas campestris به منظور افزايش بازده توليد صمغ زانتان با استفاده از روش سطح پاسخ
 بررسي اثر به كارگيري آغازگرهاي باكتري اسيد لاكتيك توليد كننده پلي ساكاريدخارج سلولي بر خواص شيميايي پنير سفيد ايراني
 گياهان دارويي و مواد مؤثره گياهي داراي خواص آنتي اكسيداني
 استفاده از نشانگرهاي DNA جهت تعيين تقلبات در روغن هاي نباتي
 تاثير مشروط كردن با آب ازون دار بر روي خصو صيات انتخابي آرد گىذم هاي سخت و نرم
 تغييرات كيفي و ساختاري محصول سيب زميني در طي خشك كردن مايكرويوي و هدايتي
 اندازه گيري ويتامين ث در نمونه هاي غذايي با استفاده حس گرهاي الكتروشيميايي اصلاح شده با نانومواد
 تأثير جنيني گندم تحت فرآيند اسكتروژن بر روي خصوصيات رئولوژيكي خمير و كيفيت پخت
 توليد ماست كم چرب با استفاده از ژل به دانه
 استفاده از جايگزين هاي چربي در فرآوري محصولات غذايي
 استفاده از جايگزين هاي چربي در فرآوري محصولات غذايي
 اثر شوك حرارتي بر بالا بردن خواص كيفي عصاره آبي گياه زعفران با نام عليم (crocus sativus)
 مزايا و معايب آنتي اكسيدان ها و پرواكسيدان هاي طبيعي و مصنوعي و روش هاي ارزيابي آنها
 مرباي كدو، توليد فرآورده اي جديد از كدو حلوايي
 توليد نانوامولسيون هاي خوراكي حاوي ويتامين E با استفاده از روش كم انرژي: بررسي تاثير نوع و غلظت سورفاكتانت بر اندازه قطرات
 شيرين كننده هاي كم كالري
 روش هاي بررسي فعاليت آنتي اكسيدان هاي طبيعي موجود در گياهان دارويي و مواد غذايي
 بررسي اثر تركيب فاز روغن در توليد نانوامولسيون هاي حاوي آلفاتوكوفرول با استفاده از روش كم انرژي
 بررسي خصوصيات فيزيكي نان قندي توليد شده بر پايه استويوزيد
 عوامل مؤثر در توليد پكتينازهاي ميكروبي
 پارامترهاي موثر بر غني سازي ويتامين (D(2 در قارچ خوراكي با استفاده از اشعه UV
 بررسي كنترل فساد كنترل سطحي ماست چكيده توسط صمغ ها و فيلمهاي خوراكي
 بررسي خصوصيات مهندسي بنه
 بررسي پارامترهاي رنگي پاستيل بر پايه گوجه فرنگي
 توليد پودر خرما از شيره ي خرما به روش نيمه صنعتي با خشك كن پاششي
 سورتينگ سويا (راقام سحر و ويليامز) با استفاده از تبديل موجك گسسته سيگنال صداي برخورد و شبكه عصبي مصنوعي
 مدل سازي آماري و بررسي آماري پارامترهاي موثر بر كيفيت و كميت پودر گوجه فرنگي توليد شده توسط دستگاه خشك كن پاششي در مقياس صنعتي
 بررسي ميزان فلزات سنگين سرب، روي، مس و كادميوم در سبزيجات اشته شده شهر شيراز
 تحليلي بر طراحي، توليد و بسته بندي غذاهاي فضايي
 بررسي اثر زمان و مقدار چوب بر مقدار متانول توليدي در عرقيات نعناع فلفلي، آويشن باغي و رزماري
 تحليلي بر طراحي، توليد و بسته بندي جيره هاي غذايي نظامي
 كاربرد اولتراسونيك در صنايع غذايي
 بررسي قابليت صمغ دانه ريحان در پايدارسازي سامانه امولسيوني با چربي كاهش يافته
 بررسي اثرات نوتريسيتيكال و فراسودمند تورين
 بررسي اثر پيش فرايندهاي اسمز و اولتراسونيك بر مدلهاي سينتيكي خشك كردن با هواي داغ در هويچ
 تحليلي بر كاربرد روش هاي مرسوم وفناوري هاي نوين در بهبود كيفيت ميوه هاي تازه برش خورده در حين نگه داري
 فن آوري هاي نوين براي بازيابي مواد/انرژي با ارزش از فاضلاب
 روشهاي شناسايي تقلبات كره كاكائو با ساير روغنها و چربيهاي خوراكي
 مكانيسم كنترل انتقال حرارت و جرم در طول سرخ كردن همبرگر
 بررسي اثر هيدروكلوئيدها بر خصوصيات فيزيكي پنير پروسس
 جايگزين هاي چربي در فرآورده هاي گوشتي
 جداسازي سالوونلا تيفي هوريوم و سالوونلا انتريتيديس در شير و فرآورده هاي آى
 جداسازي سالمونلا تيفي موريوم و سالمونلا انتريتيديس در شير و فرآورده هاي آن
 بررسي تكنولوژي هاي بكار رفته در جهت بهبود بافت پنيرهاي كم چرب
 بررسي امكان توليد بيسكوييت با استفاده از آرد بزرك به عنوان منبع غني امگا- 3
 بررسي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خمير و كيك فاقد گلوتن تهيه شده از صمغ گوار و آنزيم ترانس گلوتاميناز ميكروبي
 بررسي راه هاي حفظ منابع غذايي در دسترس
 بررسي بار ميكروبي دوغ هاي صنعتي موجود در ايران
 بررسي عوامل فساد ميكروبي در نوشيدني تخميري ايراني دوغ
 نقش صنايع و تأثير آن بر اصلاح الگوي مصرف و مديريت تغذيه جامعه
 بررسي شيوع ليستريا در غذاهاي آماده مصرف در استان اصفهان
 كاربزد تكنولوژي ميدانهاي الكتزيكي پالسي (Pulsed Electric Fields) در فزاوري مواد غذايي
 اثر فرآوري سبزيجات بر ميزان نيترات
 مطالعه اثراضافه كردن اسانس هاي آويشن، نعنا و دارچين بر روي خصو صيات حسي شير
 توليد و بررسي ويژگي هاي فيلم و پوشش خوراكي بر پايه پروتئين آب پنير
 اثر پوشش صمغ گياه چرخه در جلوگيري از فعاليت قارچي و جذب رطوبت در بادام زميني
 مطالعه الگوي الكتروفروز آرد شنبليله چربي گيري شده با سه حلال در دو شرايط احياء شده و غير احياء
 تأثير تركيبات بيواكتيو در شير خشك نوزاد
 بررسي اثر اسانس آويشن، نعنا و دارچين بر روي خصوصيات ميكروبي شير
 بررسي كاربرد صمغ ها به عنوان جايگزين چربي در كيك ها
 بررسي آلرژن هاي غذايي گياهي در پايگاه هاي داده آلرژن ها
 بررسي اثر نانوكيتوزان بر پروتواسكولكس هاي كيست هيداتيد
 روش هاي نوين سرخ كردن مواد غذايي
 بررسي اثر كربوكسي متيل سلولز بر خواص كدو سبز سرخ شده با روش سطح پاسخ
 تاثير استفاده از شكلات تلخ بر سلامتي
 بررسي اثرات ضد پروتواسكولكسي كيتوزان
 بررسي اثر شرايط فرايند بر خواص نانوفيبريل پروتئين آب پنير
 نگهداري پروبيوتيك ها با خشك كردن
 بررسي خصوصيات كنسانتره انار خشك شده در خشك كن هاي بستر جهنده مجهز به مايكروويو و تصعيدي
 استفاده از مشتقات غلات به عنوان افزودني هاي غذايي
 امولسيون هاي پايدار شده توسط پروتئين سويا
 استفاده از مواد قندي و محيط هاي كمپلكس به عنوان كرايوپروتكتانت براي افزايش زنده ماني اسيد لاكتيك باكتري ها طي خشك كردن انجمادي
 بررسي كيفي شيره توت حاصل از ارقام موجود در استان خراسان در زمان نگهداري
 محصولات غذايي تغيير يافته ژنتيكي: پيشرفت ها و چالش هاي در پيش رو
 ويژگي ها و روش هاي توليد كف ميكروسلولي نشاسته
 استفاده از اينولين و كازئين به عنوان ديواره در ريز پوشاني كردن روغن ماهي
 روش هاي نانوريزپوشاني تركيبات زيست فعال در غذا
 معرفي ساختار بيني الكترونيكي ومروري بر كاربردهاي آن صنايع غذايي
 ارزيابي بافت پنير فراپالايش در طول دوره نگهداري با استفاده از دستگاه تحليل گربافت
 بررسي خواص فيزيكوشيميايي دسرهاي ژلاتيني رژيمي
 ارزيابي تأثير پيش تيمار اسمزي بر ويژگي هاي رنگ برشهاي گلابي خشك شده با روشهاي هواي داغ و خلأ
 بررسي تاثير كازئين و اينولين براندازه سايز قطرات pH نانوامولسيون و مورفولوژي و ساختار ريزكپسوله هاي روغن ماهي
 نان غني شده با روي
 تركيبات شيميايي و ويژگي هاي آنتي اكسيداني پوسته و هسته ميوه پسته وحشي
 بررسي استفاده از روغن ماريتيغال به عنوان روغن غذايي و دارويي جديد
 پوشش ها و فيلم هاي خوراكي
 آشنايي با مخمرهاي مهم در صنعت غذا
 ارزيابي خصوصيات كيفي و رئولوژيكي خمير حاصل از لاين هاي اميد بخش گند دوروم
 آناليز و مقايسه برخي از تركيبات مغذي سه گونه ميگوي انتخاب شده از خليج فارس
 بررسي نقش عوامل مؤثر بر بازدهي استخراج آنزيمي روغن از جوانه گندم
 بهينه سازي فرايند توليد كنسانتره آب ميوه نارنج
 ارزيابي تأثير متغيرهاي فرايند اكستروژن بر ويژگيهاي عملكردي اسنك حجيم بر پايه آرد خلر جوانه زده
 بهينه يابي ويژگي هاي بافتي و انبساط شوندگي اسنك تهيه شه از آرد خلر جوانه زده بر پايه طرح مركب مركزي
 اثر نوع و ميزان امولسيفاير بر ويژگي هاي رئولوژيكي شكلات تيره كم كالري
 مقايسه اثر روش هاي مختلف استخراج بر بازدهي و كيفيت روغن جوانه گندم
 بررسي تاثير هيذروكلوئيذهاي مختلف بركيفيت و مانذگاري نان
 بهينه سازي استخراج روغن از جوانه گندم با استفاده از سيال فوق بحراني دي اكسيد كربن
 استخراج شيرين كننده غير مغذي استويوزيد
 بررسي توليد ماست فراسودمند حاوي پودر گردو با ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي- شيميايي و حسي
 مقايسه خواص آنتي اكسيداني عصاره اتانولي گياه رازيانه با تركيبات آنتي اكسيدان سنتزي در روغن زيتون
 بررسي اثر ضد باكتري گياه ساليكورنيا (Salicornia iranika) بر رشد باكتري سالمونلا تيفي موريوم (Salmonella typhimurium)
 بررسي فساد هاي ميكروبي در ميوه جات وسبزيجات
 اثر عصاره اتانولي گياه رازيانه و تركيبات آنتي اكسيدان سنتزي بر زمان مقاومت به اكسيداسيون در روغن زيتون
 استفاده از تصفيه ي بيولوژيكي در بازيافت فلز از ضايعات صنعتي
 مقايسه تركيبات فنولي و خواص آنتي اكسيداني عصاره، كنسانتره و تفاله حاصل از صنايع تبديلي انگور سياه
 استفاد از فناوري نانو در صنايع مواد غذايي و نحوه بسته بندي آنها
 بهينه سازي استخراج تركيبات آنتي اكسيداني دو رقم مختلف عناب استان خراسان توسط فناوري اولتراسوند و روش سطح پاسخ
 فرآورده هاي حاصل از خرما و ضايعات آن
 كاربردهاي Glass Transition Temperature در نگهداري مواد غذايي
 انرژي مصرفي بهينه در خشك كن دوار
 تأثير پرتودهي بر تركيبات زيست فعال در گياهان
 بررسي تاثير افزودن تركيبات هيدروكلوئيد بر ويژگي هاي كيفي و بافتي ماست همزده
 بررسي كاربرد پوشش هاي خوراكي بر پايه پروتئين در بسته بندي مواد غذايي
 كنترل بيولوژيكي باكتريهاي عامل مسموميت غذاي در سبزيجات آماده مصرف
 طراحي نرم افزار محاسبه فاكتور پروتئين كلدال
 بررسي امكان افزايش حلاليت و ايجاد ويژگي امولسيون كنندگي در بخش نامحلول صمغ فارسي با استفاده از روش اصلاح شيميايي (آكريل آميد)
 طراحي سامانه توليد پلاسماي سرد به وسيله ي مايكروويو و بررسي اثر سترون كنندگي آن روي باكتري Salmonella enteric subsp Enterica
 پايدارسازي شربت خاكشير با استفاده از ژلهاي بومي برگشت پذير
 بازيافت پروتئين هاي عملكردي ماهي بروش تغيير pH
 تحليلي بر تأثير فشارهاي بالا بر پروتئين هاي غذايي با منشاء حيواني
 تكنولوژي پلاسماي اتمسفري و كاربرد هاي آن در صنايع غذايي
 كاربرد شبه غلات در مواد غذايي
 مواد جايگزين چربي
 بررسي تاثيرامواج فراصوت برخواص شيميايي نان هاي حجيم با آردضعيف
 توليد نوشيدني تركيبي عرقيات و بررسي خصوصيات حسي (تست پانل) محصولات
 بررسي تاثيرامواج فراصوت برخواص رئولوژي نان هاي حجيم با ارد ضعيف
 تركيبات فنلي روغن: ساختار، فعاليت بيولوژيكي و اثرات مفيد بر سلامت انسان
 گازهاي اسانس روغني و يون هاي منفي هوا: ابزاري جديد براي نگهداري مواد غذايي
 بررسي تركيب ژلاتين ماهي و تركيبات آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي براي توليد پوشش هاي زيست تخريب پذير
 مروري بر سوبستراهاي مودر استفاده به عنوان منبع كربن
 مطالعه تغييرات تركيبات فنولي در دوره رشد گياه زعفران
 فرمولاسيون و توليد پنير ليقوان غني سازي شده با اسيدهاي چرب ضروري روغن بذر خرفه
 مروري بر مهمترين نقايص طعمي، بافتي و ظاهري پنيرهاي فرآوري شده، راهكارهاي كنترل و كاهش آن
 اساس و روش هاي ريز پوشينيه سازي در مواد غذايي
 توليد آرد سيب سميني و كاربزدهاي آن در صنعت غذا
 خصوصيات تغذيه اي و ارگانولپتيكي نوشيدني گياهي شير سويا محتوي آبميوه ي آلبالو- زرشك
 كاربرد امواج صوتي منتشر شده از مواد غذايي در ارزيابي بافت
 كاربرد امواج فراصوت در غلات
 مروري بر طراحي هاي مختلف دستگاه PEF (ميدان هاي الكتريكي پالسي)
 روش هاي كاهش فايتيك اسيد در سبوس غلات
 مروري بر خواص شيرين بيان و فرآورده هاي آن
 بررسي تأثير جداسازي ذرات باقيمانده از مواد غذايي بر كيفيت روغن مورد استفاده در سرخ كن
 بررسي خواص و عملكرد پپتيدهاي زيست فعال شير
 بررسي تركيب ژلاتين ماهي و ديگر پليمرهاي زيستي براي توليد فيلم خوراكي
 بررسي ويژگي هاي فيزيكي شيميايي و حسي خامه فراسودمند داراي استرول گياهي
 كاربرد حرارت دادن اهمي براي نگهداري مواد غذايي
 كاربرد نايسين و ديگر باكتريوسين ها در نگهداري محصولات لبني
 بررسي تاثير نوع حلال، آنزيم و قند بر راندمان توليد استر قندي CLA به عنوان يك سورفاكتانت فراسودمند
 غربالگري ميكروارگانيسمهاي مولد اسيدسيتريك از نمونه هاي محيطي مختلف شهركرمان
 مديريت ضايعات و پسماندهاي توليد سوريمي
 آنتي اكسيدانهاي موجود در غلات (گندم، برنج، ذرت، جو دوسر (يولاف))
 ملاس و كاربردهاي آن در صنايع تخميري
 استفاده از فراورده هاي جانبي حاصل از صنايع گوشت
 بررسي رنگ و pH فراورده هاي عصاره اي خرما در مقايسه با محلول شكر
 كاربرد فركتال در صنايع غذايي
 اثر افزودن آنزيم در بهبود كيفيت فرآورده هاي غلات
 بهينه سازي شرايط توليد كف پايدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ
 طراحي پرايمر جهت تشخيص تفريقي نوع گوشت مورد استفاده در فرآورده هاي گوشتي با استفاده از qRT PCR
 فاكتورهاي موثر بر كيفيت روغن هاي سرخ كردني و چربي ها
 بررسي اثر اشعه UV روي فيلمهاي نانوكامپوزيتي نشاسته ذرت و كاپا كاراگينان به همراه نانو لوله كربن
 لوناسين در دانه هاي غلات
 بررسي روش هاي كاهش يا حذف شكر در توليد كيك
 راه هاي كاهش و حذف شكر در تهيه كيك
 نانوپوشاني تركيبات فراسودمند با استفاده از برهمكنش بين بتالاكتوگلوبولين و آلژينات سديم
 پروتئوميكس دانه گندم
 تحليلي كوتاه بر رهيافت هاي ضد ميكروبي در توليد كاهوي خرد شده ي تازه جهت استفاده در انواع سالاد
 بررسي مقايسه اي آلودگي سالمونلايي در تخم مرغ هاي محلي و صنعتي شهر اروميه
 مروري بر كاربرد حسگرهاي دي اكسيد كربن در بسته بندي هوشمند مواد غذايي
 مباني توليدمحلول هاي آبي الكترواكتيو و كاربرد هاي آن
 مروري بر فيتوكميكال هاي سودمند در سيب زميني وعوامل موثر بر ميزان و پايداري آنها
 مروري بر كاربرد پليمرهاي زيست تخزيب پذير در بسته بنذي مواد غذايي و عوامل موثر بر تجزيه ي آنها
 مروري بر فرمولاسيون هاي جديد براي توليد سوسيس هاي تخميري سالم تر
 فناوري هاي نوين در فرآيند و بهبود زمان ماندگاري شير UHT
 بهينه سازي فرايند جداسازي صمغ زانتان
 كاربرد و اثر ميدان هاي الكتريكي پالسي (Pulsed Electric Field)
 تأثير روشهاي مختلف خشك كردن بر روي ويژگيهاي حسي، تغذيه اي و فيزيكوشيميايي ماهي
 تحليلي بر ويژگي هاي شيميايي و ميكروبي پنيرهاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيم
 تحليلي بر ويژگي هاي فيزيكي و حسي پنيرهاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيم
 استفاده از كشت هاي محافظت كننده در صنايع غذايي
 مطالعه و بررسي اثرات مفيد و مضر فراوري مواد غذايي با استفاده از تكنولوژي HHP
 آلودگي كپكي شير هاي خام و پاستوريزه شهر اهواز
 كاربرد نانوامولسيون ها در رهايش انتخابي تركيبات زيست فعال در صنايع غذايي و دارويي
 فيبر هاي رژيمي، خصوصيات و كاربرد ها
 استفاده از ميدان هاي مغناطيسي در فرآوري مواد غذايي
 اثر پودر كدو تنبل بر خصوصيات رئولوژيكي خمير و خواص فيزيكي نان تافتون
 شيوهاي نوين براي ارزيابي مقدار آكريل آميد موجود در نان جو با استفاده از رنگ سنجي افتراقي
 بررسي اثر ضد ميكروبي جنيستئين روي تعدادي از باكتري هاي فساد زاي غذايي
 بررسي ميزان زنده ماني مرگانلا مرگاني در حضور اسيدهاي آلي
 جداسازي و خالص سازي آنزيم لاتوپراكسيداز از آب پنير
 پپتيدهاي زيست فعال: توليد، كاربرد و خواص سلامت بخش
 غني سازي اسنك هاي گندمي با پودر شير خشك و تعيين شرايط بهينه توليد به روش سرخ كردن
 توليد صمغ ميكروبي لوان توسط باكتري باسيلوس سوبتليس با استفاده از شيره انگور و ساكارز
 خصوصيات ضدميكروبي فيلم كيتوزان و كاربرد آن در بسته بندي مواد غذايي
 كشت سلولي باكتريايي با تراكم بالا
 مروري بر روش هاي خوراك دهي در كشت سلولي با تراكم بالا
 كشت سلولي باكتريايي E.coli با تراكم بالا
 تحليلي بر كاربرد فيلم هاي ضد ميكروبي در بسته بندي مواد غذايي
 بررسي روش هاي نوين نگهداري گوشت هاي تازه
 بررسي روش هاي نوين ترد كردن گوشت در صنايع غذايي
 بررسي استفاده از جوانه گندم بعنوان تركيب عملگرا ، در جهت كاهش ضايعات نان
 نانوكپسوله كردن اسانس گياه دارويي آويشن شيرازي به كمك بيوپليمرهاي زيستي (ژلاتين، كيتوزان و پلي وينيل الكل) و بررسي خاصيت آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي و كپكي آن ها
 سيستم هاي بسته بندي هوشمند و فعال براي محصولات گوشتي و ماهيچه اي
 كاربرد آنزيم هاي ميكروبي در صنعت
 توليد پودر تخم مرغ با خشك كن پاششي و بررسي خصوصيات فيزيكي و تكنولوژيكي پودر تخم مرغ و كيك توليد شده از ان
 بررسي تأثير هيدروكلوئيدها در فرآورده نان بدون گلوتن
 ارزيابي روش هاي جديد پاستوريزاسيون براي توليد شير با ماندگاري بالا
 بررسي خصوصيات كمي و كيفي اسانس برگ به ليمو استخراج شده به روش تقطير با آب به كمك مايكروويو (MAHD)
 بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و فعاليت آنتي اكسيداني اسانس برگ به ليمو استخراج شده به روش ستخراج با مايكروويو بدون حلال (SFME)
 بررسي كيفي، خصوصيات ضد ميكروبي و ضد قارچي اسانس برگ به ليمو عليه عوامل ايجاد كننده فساد در مواد غذايي
 بررسي كيفي، خصوصيات ضذ ميكزوبي و ضذ قارچي اسانس بزگ به ليمو عليه عوامل ايجاد كننذه فساد در مواد غذايي
 تأثير روش استخراج بر ميزان تركيبات شيميايي، خواص ضد ميكربي و ضد قارچي اسانس برگ به ليمو
 مقايسه خواص ضد ميكربي و ضد قارچي اسانس برگ به ليمو حاصل از دو روش استخراج تقطير با آب و استخراج با مايكروويو بدون حلال
 جداسازي (E.coli O(157):H(7 از ماكيان، كود حيواني، سبزيجات و بررسي اثر حرارت بر آنها
 مقايسه خصو