پ04172014

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در بانک مقالات ایران (CIVILICA)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار  9  اسفند ماه 1391 توسط دانشكده دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اهواز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 183عنوان مقاله تخصصی شامل 1281 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
 شناخت سازوكار همديد ايجاد بارش هاي تندري استان كردستان (مطالعه موردي: 27-29 ارديبهشت ماه 1390)
 تهديدات زيست محيطي و امنيت ملي كشورها
 بررسي تحليلي فروش تراكم ساختماني در كلان شهر اهواز و نقش آن در توسعه پايدار
 اهميت بهينه سازي اتصال در اكوسيستم هاي تكه تكه شده به منظور حفاظت از تنوع زيستي و محيطزيست سالم
 پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از سامانه سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) «مطالعه موردي: حوضه آبخيز سد زاكين»
 اثربخشي طرحها و پروژه هاي عمراني در توسعه ي سكونتگاه هاي روستايي
 بررسي و شناسايي مخاطرات ژئومورفولوژيكي شهر جوانرود با تاكيد بر حركات دامنه اي
 پارامترهاي اقليمي و ژئومورفولوژيكي موثر بر روي كميت آب رودخانه كارون از پايين دست سد گتوند تا تنگه ي عقيلي شوشتر
 بارشهاي سنگين پاييزه و زمستانه شهرستان تربت حيدريه و وتاثير آن بر توسعه پايدار
 پهنه بندي اكولوژيك شهرستان سروستان براساس مدلهاي آمايش سرزمين با تاكيد برژئومورفولوژي
 تحليل مخاطرات ناشي از پديده خشكسالي بر افتسطح آب زيرزميني با استفاده از منطق فازي و ArcGIS
 تعيين فرونشست زمين بروشاينترفرومتريك SAR منطقه مورد مطالعاتي دشت (يزد- اردكان)
 تهيه نقشه عوامل اقتصادي درتعيين مناطق مناسب كشت نيشكر با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: استان خوزستان)
 بررسي تأثير عامل گرد و غبار بر روي گردشگري معبد چغازنبيل (زيگورات ) در استان خوزستان
 نقش مديريت برند در اقتصاد گردشگري كلان شهرها (نمونه موردي : كلان شهر مذهبي مشهد)
 ارزشيابي اثرات اقتصادي اجراي طرحهاي هادي روستايي مطالعه موردي روستاهاي شهرستان اردبيل
 ساماندهي كالبدي بافت هاي فرسوده، رويكردي به سوي توسعه درون زا و پايدار شهري مطالعه موردي: كوي يوسفي اهواز
 تعيين ظرفيت برد زيستمحيطي شهر ياسوج به منظور استقرار كاربري توسعه شهري و خدماتي
 ارزيابي توسعه فيزيكي شهر اهواز با تاكيد بر پايداري در مسائل زيست محيطي
 تجزيه و تحليل ريسكهاي زيست محيطي واحد كربنات سديم مجتمع پتروشيمي كاوه در فاز بهره برداري با استفاده از روش EFMEA
 گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روستاي اسطرخي
 بررسي نقش توانهاي گردشگري در توسعه و ايجاد اشتغال (مطالعه موردي شهرستان شوشتر)
 تعيين ظرفيت برد زيست محيطي شهر ياسوج به منظور استقرار كاربري توسعه شهري و خدماتي
 تحليل و بررسي خطر زمين لرزه در استان خراسان جنوبي منطقه قائن، بيرجند، شاهرخت و گزيك
 بررسي اكولوژي كريدور و تكه تكه شدن زيستگاه
 نگرشي تحليلي بر جايگاه ژئومورفوتوريسم در توسعه پايدار گردشگري مناطق آزاد (مورد : منطقه آزاد قشم)
 نقش جاذبه هاي گردشگري در توسعه پايدار (مطالعه موردي:شهرستان زاهدان)
 تاثير عناصر اقليمي و دامنه مكاني كشت نيشكر در جنوب استان خوزستان
 ارزيابي ميزان آسيب پذيري لرزه اي شهر قزوين (نمونه مورد مطالعه: ضياء آباد)
 برنامه ريزي و رشد هماهنگ مناطق كشور- كليد توسعه پايدار
 مقايسه روز قبل از وقوع ، روز وقوع گرد و غبار و روز بعد از وقوع از لحاظ ميزان خسارات ناشي از تصادفات (مطالعه موردي: شهر اهواز)
 مقايسه ميزان آگاهي رانندگان در مورد گرد و غبار ، مهمترين مشكلات و خسارات بهداشتي و اقتصادي ناشي از گرد و غبار با توجه به متغير نوع خودروي رانندگان
 فرصتها و تهديدهاي توسعه اكوتوريسم درياچه سد كرخه با استفاده از مدل SWOT
 بررسي آسايش زيست اقليمي رودخانه ميناب هرمزگان با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك
 اولويت بندي معيارهاي تفرجي در برنامه ريزي پارك از طريق بررسي چگونگي تقاضا براي تفرج و استفاده از روش تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي پارك گمبوعه اهواز)
 بحران آب در كشورهاي منطقه ي ژئوپليتيكي خليج فارس
 بررسي آسايش زيست اقليمي با استفاده از دومدل PET و SET جهت توسعه گردشگري رودخانه كارون اهواز
 گردشگري روستايي ابزاري براي توسعه پايدار
 تعيين پتانسيل پارك گمبوعه شهر اهواز به منظور استقرار كاربري تفرج متمركز
 اثرات زمين شناسي زيست محيطي گنبد نمكي عنبل لالي در مخزن سد گتوند عليا بر كشاورزي و صنعت آبزي پروري گتوند، دشت عقيلي و شوشتر
 ردپاي اكولوژيكي؛رويكردي نوين در آمايش پايدار
 بررسي مولفه هاي شاخص psi و وقوع گردو غبار در سال 2010 (شهر اهواز)
 تبيين نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مديريت بحران روستايي در ايران
 تحليلي بر ظرفيتهاي گردشگري و نقش آن در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي روستاي پاپايي از توابع استان زنجان)
 ارزيابي تغيير اقليم با استفاده از عنصر بارش بر وضعيت آب هاي زير زميني دشت ميداود- دالون
 ارزيابي قابليت هاي توريستي روستاي ريجاب با تأكيد بر توسعه پايدار با استفاده از مدل استراتژي SWOT و شاخص اقليم گردشگري TCI
 تحليل مخاطرات اقليمي- آنتروپوژنيك بر نوسان آبهاي زيرزميني (مطالعه ي موردي شهرستان لردگان)
 امكان سنجي گردشگري كويري در كويز جازموريان كاربرد روش تركيبي SWOT و AHP
 قنات و توسعه پايدار
 ارزيابي توان هاي محيطي براي توسعه كشاورزي (مورد مطالعه بخش خلجستان، شهرستان قم)
 بررسي اثرات خشكسالي بر وضعيت هيدرولوژي دشت گتوند با استفاده از تكنيك GWW و ArcGIS
 بررسي نقش حملونقل در گسترش صنعت اكوتوريسم (مطالعه موردي: شهرستان كوهدشت)

دسترسی به مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست  1 تا 3 بهمن ماه 1391 توسط دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 95عنوان مقاله تخصصی شامل 970 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست 
محاسبه و بهينه سازي قابليت اطمينان يك سامانه توليد همزمان توان و گرما (CHP) مورد استفاده در فرآيند توليد سيمان
بررسي استفاده از سوخت حاصل از تايرها به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان كشور ايران
استفاده از محصولات جانبي كارخانه كود آلي (RDF) به عنوان سوخت جايگزين در صنعت سيمان
تست صنعتي استفاده از باطله زغال سنگ البرز مركزي سوادكوه(زيراب) در خوراك ورودي به كوره
بهبود وضعيت محيط زيستي سيمان آباده
سيمان دو جزئي پرتلند سرباره فولاد قوس الكتريكي
جدايش مغناطيسي اكسيد آهن راهكاري در راستاي استفاده ي سرباره ي فولاد قوس الكتريكي به عنوان افزودني به سيمان پرتلند
مروري بر مصرف انرژي و راهكارهاي صرفه جويي آن در صنعت سيمان
شبيه سازي عددي و مقايسه تاثير عوامل مختلف در احتراق متان و گازوييل و اندازه گيري ميزان محصولات احتراق و آلاينده ها
بررسي عددي مدل هاي مختلف توربولنسي و اثرات آنها بر جدايشذرات در سيكلون
مديريت و الزامات HSE در فضاهاي بسته مطالعه موردي: كارخانه سيمان كردستان
فرصت هاي بهبود مصرف انرژي و كاهش توليد (CO(2 در صنعت سيمان
آناليز اكسرژي در سيستم پخت سيمان هگمتان جهت بازيافت انرژي از حرارتهاي خروجي سيستم
جايگزين نمودن ايرليفت تغذيه سيلوي مواد خام با الواتور
تهيه سيمان سبز سوپر سولفات با استفاده از سرباره ذوب آهن وپسماند فسفاتي
بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي در كوره هاي سيمان و كاهش توليد گازهاي گلخانه اي
تكنيك آناليز روغن كارآمدترين روش نگهداري و تعميرات پيش بينانه مبتني بر وضعيت در مورد بيرينگ هاي غلتك آسياب هاي ATOX در صنعت سيمان، يك مورد عملي در كارخانه سيمان خاكستري ساوه
كاربرد آناليز ارتعاشي در شناسايي ارتعاشات ناشي از پديده تشديد و ارائه راهكار در جهت كاهش آن ها دو مورد كاوي در شركت سيمان ساوه
مديريت آلاينده ها در صنعت سيمان مطالعه موردي: كارخانه سيمان كردستان
بررسي نقش نهاده انرژي در ساختار هزينه كارخانه سيمان مطالعه موردي: شركت سيمان صوفيان
ارزيابي انرژي محتوايي و كربن محتوايي در سيمان هگمتان با استفاده از نرم افزار EFA
راه كارهاي صرفه جويي مصرف انرژي در صنعت سيمان و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي
ارزيابي وضعيت و عيب يابي تجهيزات دپارتمان پخت كارخانجات سيمان با استفاده از بازرسي ترموگرافي
بررسي كاربرد غبارات كوره سيمان (CKD) درتثبيت وجامدسازي پسماند و خاكهاي آلوده به ارسنيك و جيوه
كاهش انرژي كلسيناسيون خوراك كوره به كمك سنگ كوارتز
كاهش انرژي كلسيناسيون خوراك كوره به كمك سرباره مس
محاسبه انرژي مورد نياز پخت كلينكربه روش گرماسنجي پويشي تفاضلي
كاربرد توسعهي عملكرد كيفيت فازي (FQFD) در صنعت سيمان
ارزيابي ريسك زيست محيطي كارخانه سيمان آذر آبادگان خوي با استفاده از روش تلفيقي Willian fine, PHA و GIS
انتخاب روش نگهداري تعميرات تجهيز با روش TOPSIS فازي (مطالعه موردي : صنايع سيمان غرب)
اولويت بندي راهكارهاي كاهش مصرف انرژي و كاهش آلاينده ها در صنعت سيمان
مدلسازي موازنه جرمدر دپارتمان پخت كارخانه سيمان و تاثير آن

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها در بزرگترین بانک مقالات داخلی (مرجع دانش)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها  29 تا 30 آذر ماه 1391 توسطگروه مهندسي صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در نجف آباد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 299عنوان مقاله تخصصی شامل 3326 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها 
 ارزيابي اقتصادي اقدامات اصلاحي پيشنهاد شده جهت بارزترين ريسكهاي موجود در سالن آسياب شركت كشت و صنعت فارابي خوزستان به روش آناليز سود_هزينه (CBA)
 بررسي و مقايسه هزينه در يك سيستم اولويت دار فازي با استفاده از روش DSW
 بررسي نحوه محاسبه قيمت تسويه در بورس هاي مختلف جهان
 ارائه روشي براي انتخاب دوره زماني (N)ميانگين متحرك جهت حداكثر كردن سود در سهام هاي مختلف
 آناليز ريسك مالي پروژه با استفاده از جريان نقدي و تكنيك بررسي و ارزيابي گرافيتي (GERT)
 خريد سهام با استفاده از مدل تصميم گيري AHP
 حمل و نقل و خصوصي سازي
 رتبه بندي استگاههاي دوچرخه شهري اصفهان بر اساس عملكرد با استفاده از مدل تاپسيس
 تركيب الگوريتم تصميم گيري چند شاخصه با معيار تركيبي گرت (شبيه سازي)در شرايط غير قطعي توليدي جهت انتخاب سيستم حمل و نقل
 بررسي نقش و جايگاه صنعت حمل و نقل هوايي در توسعه صنعت توريسم مطالعه موردي (استان ايلام)
 بررسي حمل و نقل در صنعت هواپيمايي
 انعطاف پذيري در برنامه ريزي يكپارچه تامين،توليد،توزيع دوره هاي استراتژيك و تاكتيكي در زنجيره تامين با در نظر گرفتن تقاضاي غير قطعي
 ارائه مدلي براي سيستم هاي سفارش دوره اي با در نظر گرفتن حداقل مقدار سفارشات
 زمانبندي سيستم كار كارگاهي منعطف با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري و پايابي به هنگام رخداد وقفه بوسيله الگوريتم بهينه سازي جغرافياي زيستي
 بررسي اثر تورم و ارزش زماني پول بر سيستم موجودي براي اقلام فاسد نشدني با طول عمر ثابت با استفاده از شبيه سازي
 ارائه يك مدل برنامه ريزي توليد چند دوره اي چند محصولي در شرايط احتمالي با استفاده از رياضي و شبيه سازي
 رويكرد شبيه سازي تبريد در بهينه سازي سيستم موجودي دو سطحي
 روش هاي پياده سازي CRM و اندازه گيري اثر بخشي آن
 ارايه يك مدل مكان يابي_موجودي در يك زنجيره تامين چند سطحي و حل آن با استفاده از الگوريتم فراابتكاري
 An efficient hybrid algorithm for a bi-objectives hybrid flow shop scheduling
 ارائه يك مدل جديد براي زمان بندي كارها در سيستم جريان كارگاهي با محدوديت عدم دسترسي
 بكارگيري نتايج تئوري محدوديت در خروجي خط توليد
 برنامه ريزي سيستم توليدي چند هدفه با استفاده از رويكرد بهينه سازي شبيه سازي
 رويكردي جديد از الگوريتم جستجوي ممنوع در بهينه سازي سيستمهاي توليد كارگاهي
 رتبه بندي رويكردي هاي چند محصولي شدن در شركت هاي توليدي با استفاده از روش TOPSIS
 انتخاب دروازه اي در شركت همگام در خودرو آسيا با استفاده از روش تاپسيس
 ارائه روشي جهت اولويت بندي خودروها با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي يك مطالعه موردي
 ارايه رويكردي براي انتخاب غذا از ديدگاه مشتريان مختلف در استان اصفهان با استفاده از AHP
 انتخاب ضريب كاركرد نيروگاه با معيارهاي هزينه و انرژي و شاخص هاي اقتصادي با استفاده از روش AHP مطالعه موردي (سد خراسان3)
 رتبه بندي بازيكنان برتر تنيس در سال 2011 با استفاده از تصميم گيري چند معياره
 ارزيابي عملكرد كاركنان با رويكرد رضايت شغلي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 اولويت بندي محرك هاي چابكي با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند شاخصه در شركت مجتمع صنايع قائم رضا
 الويت بندي دواير بانك ملي شعبه اصفهان با رويكرد رضايت شغلي كاركنان با استفاده از الگوريتم تاپسيس
 الويت بندي بخش هاي مختلف بيمارستان سعدي با رويكرد رضايت شغلي كاركنان با روش تاپسيس
 الويت بندي روش هاي هيورستيك بالنس خط مونتاژ ساده با استفاده از تكنيك TOPSIS
 اولويت بندي برندهاي لوازم صوتي با استفاده از تصميم گيري چند معياره،يك مطالعه موردي
 استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل مساله درختان پوشاي كمينه با محدوديت ظرفيت
 ارزيابي كارايي و رتبه بندي شركت هاي بيمه در ايران با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 مسيريابي گذرگاههاي عرضي عابر پياده توسط الگوريتم جستجوي تابو
 مدلسازي مساله مسيريابي اتوبوس مدرسه با در نظر گرفتن بهره وري اتوبوس
 مدل پيشنهادي DEA فازي با استفاده از تكنيك فاصله اي مركز ثقل:مطالعه موردي در ارزيابي كارايي فرايندهاي تصفيه فضلاب
 ارزيابي و انتخاب برترين پيمانكار در معاونت عمران شهرداري اصفهان با استفاده از روش AHP
 ارائه مدلي رياضي براي زمان بندي دروس دانشگاهي
 تحليل و بررسي كارايي پروژه هاي R&Dبا رويكرد BSC_DEA با كنترل وزني ورودي ها و خروجي ها
 ارزيابي كارايي شركت هاي ساختماني شيراز با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 بررسي ضرورت استقرار مديريت دانش در سازمانها (مطالعه موردي:صنعت برق)
 ماكزيمم جريان در شبكه توليد پوياي توسعه يافته
 استفاده از مدل تصميم گيري چند شاخصه اي TOPSIS در انتخاب روباتهاي صنعتي
 اندازه گيري و تحليل كارايي سازمان هاي توليدي بر اساس فعاليت هاي آموزشي با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 سياست هايي براي حمايت از سرمايه هاي انساني
 بهينه سازي ضايعات در برش يك بعدي،مبتني بر الگوريتم رقابت استعماري
 تشخيص مقياس فازي در الگوريتم تصميم گيري با بكارگيري مميز اعداد ورودي و شاخص
 رويكرد تركيبي معيار جامع_برنامه ريزي آرماني بر اساس متغيرهاي انحراف براي حل مسائل تصميم گيري چند هدفه
 شناسايي و بررسي مولفه هاي تاثير گذار بر اعتماد و خريد اينترنتي مشتريان
 ارزيابي عملكرد گروه هاي آموزشي با بكارگيري تحليل پوششي داده ها
 بررسي روابط بين فرهنگ،نوآوري و عملكرد سازماني
 كيفيت خدمات در بانكداري آنلاين
 رتبه بندي تكنيكهاي مدرن مديريت بر بهره وري
 تحليل كارايي و كاربردهاي RFIDبر بهبود شاخص هاي چابكي زنجيره تامين،بر اساس الگويي توسعه يافته با رويكرد ESCM
 ارزيابي عملكرد كاركنان دانشگاه با رويكرد رضايت شغلي با استفاده از روش تحليلي پوششي داده ها (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد نجف آباد)
 تحليل عملكرد دستگاه هاي ريسندگي رينگ در كارخانه قالي سليمان با استفاده از تحليل پوششي داده ها
 مدلسازي و تعيين اندازه دسته سفارش با در نظر گرفتن كمبود
 زمانبندي هماهنگ در يك زنجيره تامين دو مرحله اي

درج مقالات کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای داخلی کشور (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات 17 تا 19 آبان ماه 1391 توسط موسسه آموزش عالي خيام و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 281عنوان مقاله تخصصی شامل 1570 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درکنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 امكانات و ابزارهاي طراحي FPGA و مقايسه دامنه كاربردهاي آن با GPU
 ارائه ي يك روش نوين براي مخفي سازي قوانين انجمني با تركيب روش هاي تحريف و مسدودسازي؛ HABA
 بررسي هويت امضابا استفاده ازالگوريتم هاي خوشه بندي تك كلاسي
 طراحي فيلترفابري ـ پرو با لايه هاي نازك دي الكتريك درمحدوده نورمرئي با استفاده ازروش TMM
 حذف بار هوشمند با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازهگيري فازورPMU براي خوددرماني شبكه قدرت در هنگام بروز خطا
 ارائه ي يك روش خوشهبندي مبتني برالگوريتم ژنتيك براي كاهش مصرف انرژي درشبكه هاي حسگر بي سيم
 ايجاد پيكره وبلاگهاي فارسي با محتواي سياسي
 بررسي وضعيت مولفه اي هوش سازماني در شركت مهندسي رايانه گستر آرش
 ارائه روش خوشهبندي زاويهاي ناهمگن در شبكههاي حسگر بيسيم
 توليد خودكارداده هاي آزمون با استفاده ازاجراي كانكاليك CECIT
 مسيريابي مبتني بر انرژي در شبكههاي سيار پيشا بر اساس الگوريتم كلوني مورچه ها
 گردآوري داده توزيع شده وفقي در شبكههاي حسگر بيسيم
 تشخيص بيماران اسكلروز آميوتروفيك جنبي از افراد سالم بر مبناي ويژگيهاي ايستا و فركتال استخراج شده از ريتم راه رفتن
 ارائه روشي جديد براي طرح بندي اتوماتيك نقشه ي مترو
 طراحي مدارديكدربا اتوماتاي سلولي كوانتوم دات QCA ارائه گيت پايه جديد و بكارگيري روش جديد طراحي چينش مدار
 طراحي دريچه منطقي تمام نوري سرعت بالا با استفاده از تقويت كننده ليزري فيدبك گسترده1550-nm
 طراحي دريچه منطقي تمام نوري كم توان با استفاده از تقويت كننده ليزري فيدبك گسترده 1550-nm
 روش سريع و مقاوم به نويز براي تعبيه متن در تصوير ديجيتال مبتنيبر تقسيم فضايي تصوير
 بهينه سازي ناحيه بندي فازي تصاوير MRمغز با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري
 روشي براي تحمل خرابي در شبكه هاي حسگر بي سيم
 پروتكل خوشهبندي سلسله مراتبي مبتني بر زنجيره تراوش داده در شبكه حسگر بيسيم
 رفع مشكل ارسال پخشي در شبكه هاي بين خودرويي با بهره گيري از روشهاي تصميم گيري چندمعياري مبتني بر منطق فازي
 يك روش مسيريابي چندمسيره انرژي كارا براي شبكه هاي سيارموردي با بهره گيري ازالگوريتم كلوني زنبورهاي مصنوعي
 45 ضدالگوي متداول در معماري سرويس گرا
 طراحي و ساخت راك منبع تغذيه 48 ولت 30 آمپر جهت شارژرهاي سايتهاي مخابراتي
 يك روش سيستماتيك مبتني برمخزن و جدول راهنما براي شناسايي ضدالگوها درتوسعه سيستم هاي سرويس گرا
 خلاصه سازي متن مبتني برويژگيهاي جملات با استفاده ازالگوريتم رقابت استعماري گسسته
 يك رويكرد جديد در اندازهگيري تشابه تصاوير با استفاده از مشخصه لبه
 امنيت راي گيري الكترونيكي درسمت راي دهنده با بهره گيري ازتصاوير به هم ريخته پويا
 داده كاوي و تحليل رابطه هوش عاطفي و عملكرد شغلي با استفاده از درخت تصميم در بين كاركنان پروژه هاي ICT شهرداري مشهد
 پوشش خطاي چندتايي دائم درشبكه روي تراشه براي توپولوژي TOURS
 طراحي كنترل كننده يكپارچه كيفيت توان به منظورجبرانسازي همزمان پارامترهاي كيفيت توان با استفاده ازشبكه عصبي وفقي
 كدگذاري امن تصاوير ديجيتال با استفاده از سيستم اعداد مانده اي چند سطحي
 طراحي سيستم حذف فعال نويز براي يك دالان صوتي
 تعميم رده بندي اعدادفازي ذوزنقه اي P- نرم به شكل پارامتريك
 مدلي يكپارچه براي BPM با رويكرد SOA با استفاده ازITIL
 نويسه گرداني اسامي افراد با استفاده ازويژگيهاي محتواي وب فارسي
 طراحي روشي جديد درايمن سازي سيستم عامل ويندوز xp با استفاده ازتوكن امنيتي TPM
 بررسي روش جديد تشخيص خطاهاي چند كليدي براي اينورترهاي منبع ولتاژتغذيه كننده ماشين هاي القايي
 ارائه تكنيك نهان نگاري صوتي مبتني بر سيگنال CHIRPبر روي فايل هاي WAV
 حل عددي معادلات انتگرال چندگانه خطي به روش هم محلي DE-Sinc
 ارائه الگوريتم جديد براي افزايش طول عمرشبكه هاي حسگربي سيم براساس روشهاي خوشه اي و كلوني مورچه ها
 درك شهودي هارمونيك هاي فضايي يك الگوي رتيكل با استفاده ازتبديل تركيبي فوريه ملين درمختصات قطبي
 ارائه يك راه حل براي مديريت زيرساخت رايانش ابري با بكارگيري هوش تجاري
 مروري بر روش هاي محاسبه مشابهت مبتني بر آنتولوژي و گراف و ارزيابي آنها
 روشي جديد براي تطبيق تصاوير بر مبناي مدل هاي فرم پذير هندسي

مشاهده مجموعه مقالات اولین همایش ملی ساختمان آینده در مرجع دانش (CIVILICA)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی ساختمان آینده  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی ساختمان آینده 26 تا 27 اردیبهشت ماه 1392 توسط كانون مهندسين ساري و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ساری برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 99عنوان مقاله تخصصی شامل 734 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

  لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی ساختمان آینده
 ارائه راهكارهاي عملياتي به منظور بهينه سازي مصرف و مديريت انرژي در ساختمان هاي اداري و مسكوني ايران
 بررسي سيستم توليدهمزمان برق و حرارت درمقياس كوچك Micro CHP و استفاده ازآن درساختمان
 انتقال بيسيم برق در ساختمان آينده
 بررسي و تحليل مميزي انرژي ساختمان و قوانين موجود در ايران
 انرژي هاي تجديدپذير و روش هاي استفاده از آن در ساختمان ها
 كاربرد سيستم فتوولتائيك درساختمان
 طراحي سيستم فتوولتاييك جهت تامين برق موردنياز يك واحد مسكوني نمونه
 طراحي يك كنترل كننده بهينه نوين براي مديريت انرژي و آسايش ساختمان هاي هوشمند
 طراحي و ساخت سامانه كاهش مصرف توان در سيستمهاي روشنايي بر پايه سنسورهاي PIR
 كاربرد كامپوزيت هاي FRPدر سازه هاي بتن آرمه
 ارزيابي سطح عملكرد ساختمان هاي ضروري بتن آرمه پنج و هفت طبقه درنواحي باخطرلرزه خيزي سطح خطر1 با روش تحليل ديناميكي غيرخطي تاريخچه زماني روش انتگرال گيري مستقيم
 بررسي سطح عملكرد ساختمان هاي پنج و هفت طبقه ضروري بتن آرمه درناحيه با خطرلرزه خيزي سطح خطر1 بروش تحليل پوش آور
 توسعه منحني شكست لرزه اي براي سازه هاي بتن آرمه موجود در ايران با سيستم قاب خمشي متوسط
 الگوي بارگذاري نوين تحليل استاتيكي غير خطي در سازههاي بتني خمشي
 كاربردهاي نانو تكنولوژي در بتن
 ساختمان هاي آينده ساختمان هاي جاندار
 بررسي عملكرد قابهاي با مهاربندزانويي درحوزه نزديك گسل
 نانو تيوب هاي كربني و كاربردهاي آن در مهندسي عمران
 ارزيابي ظرفيت باربري وتعيين پارمترهاي مقاومتي خاك رس باالياف پلي اتيلن بهمراه آهك
 فن آوري نوين XYPEX در آب بندي بتن
 بررسي تأثير نوع سخت كننده و نسبت اختلاط سخت كننده- رزين بر خواص بتن پليمري
 بررسي خواص مكانيكي بتن حاوي پلي استايرن منبسط شده و مولتي سيليكا (ژل ميكروسيليس)
 تاثيرميكروسيليكا يا الياف پلي پروپيلن برCBR خاك رس تثبيت شده با آهك
 اصلاح خاك رس واگرا با استفاده از روش تزريق الكتروسينتيك محلول هاي پليمري
 رفتارسنجي برشي ديوارهاي ميانقاب آجري مقاوم شده با الياف پليمري كربن تحت فشار قطري
 بررسي رفتار سازه هاي فضايي در عرشه پل هاي قوسي
 بررسي مشخصات فني مصالح نوين پوشاننده هاي سازه هاي فضاكار
 تاثير استفاده از روش تزريق الكتروسينتيك محلول هاي شيميايي با ظرفيت هاي تبادل كاتيوني مختلف بر ظرفيت باربري شمع
 بررسي موضعي تاثيركاربرد آلياژهاي هوشمنددربادبندهاي همگرا
 آناليز تاثير حرارات و آتش سوزي بر بتن هاي پر مقاومت در ابنيه هاي سنگين
 ارزيابي روش بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده از كاهش سختي و ميراگرهاي ويسكوز در ساختمانها درارتفاع
 رفتار سازه اي پانل ساندويچي بتني سبك وزن پيش ساخته بعنوان ديوار باربر
 مروري بر ويژگي هاي تاثيرگذارسنگدانه برخواص مقاومتي بتن مقاومت بالا

کتاب مأخذشناسی اصلاح الگوی مصرف در ایران منتشر شد

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/کتاب مأخذشناسی اصلاح الگوی مصرف در ایران توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقدمه این کتاب چنین نگاشته است: ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، گستره عرصه‌های فرهنگ و علم کشور را در بر می‌گیرد که برخی از آنها عبارتند از: تدوین و تصویب اصول، اهداف، سیاست‌ها و برنامه ریزی فرهنگی و علمی کشور، برنامه‌ریزی در خصوص مواجهه فعال و مبتکرانه با تهاجم فرهنگی، رصد مستمر برنامه‌ها و تحولات پیرامون حوزه‌هایی همچون توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوری کشور، هدایت و ساماندهی مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و رسانه‌ای کشور و ارائه راهبردهای مناسب، تهیه و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و ....

گفتنی است در فهرست این کتاب، عناوین ذیل به چشم می خورد: کلیات تحقیق، مطالعات پایدار، مطالعات اقتصادی و مدیریتی، مطالعات فرهنگی و اجتماعی، مطالعات سیاسی و حقوقی و مذهبی و نتیجه‌گیری و توصیه‌ها.

نمایه سازی مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی در اولین و بزرگترین بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی 5 تیر 1392 توسط انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، شركت پارسا پليمر شريف و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس 41عنوان مقاله تخصصی شامل 150 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
 ويژگي ها و كاربردهاي پوشش خوراكي بر پايه پروتئين آب پنير در بسته بندي مواد غذايي
 تأثير عصاره هاي زيست فعال گياهان بر ويژگي هاي بيوپليمرهاي خوراكي
 معرفي و كاربردهاي RFID در بسته بندي مواد غذايي
 فيلمها و پوششهاي خوراكي به منظور بسته بندي مواد غذايي
 كاربرد پوششها و فيلمهاي خوراكي در محصولات غذايي
 بسته بندي هوشمند رويكردي جديد در ايمني مواد غذايي
 سيستم هاي بسته بندي هوشمند ميوه جات و سبزيجات، افزايش مدت زمان ماندگاري
 كاربرد فناوري نانو در بسته بندي هاي نوين مواد غذايي
 كاربرد فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي
 تهيه كاغذ مقاوم به اكسيژن با استفاده از پوست مركبات و بكارگيري آن در بسته بندي مواد غذايي
 پوشش دهي كاغذ كرافت با استفاده از عصاره پوست و برگ نارنگي
 تأثير بسته بندي اتمسفر اصلاح شده و افزودن صمغ زانتان بر كيفيت نان سنگك
 اندازه گيري ميزان نفوذپذيري به بخار آب در فيلم هاي خوراكي حاصل از صمغ چرخك
 بررسي تغييرات غلظت گاز سرفضاي دانه هاي انار بسته بندي شده تحت اتمسفر اصلاح شده
 بسته بندي محصولات تازه با اتمسفر اصلاح شده
 بهينه سازي نفوذپذيري فيلم كامپوزيتي زيست تخريب پذير نشاسته - PVAL حاوي نانوذرات دي اكسيد تيتانيم و سلولز
 فرآورده هاي نانو سلولزي كاملاً زيست سازگار
 بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و ممانعتي بيونانوكامپوزيت پروتئين گاودانه حاوي نانوذرات نقره
 بررسي خواص بازدارندگي نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي لاكتيك اسيد/ نانوفيبر سلولز
 مطالعه تأثير افزودن آنتي اكسيدان TBHQ بر روي خواص فيزيكي فيلم پلي لاكتيك اسيد
 تهيه بسته بندي نوين نانوكامپوزيت فعال آنتي اكسيداني بر پايه بيوپليمر پلي لاكتيك اسيد
 پليمرهاي زيست تخريب پذير پلي هيدروكسي آلكانوآت جهت كاربرد در بسته بندي غذايي

تالیف دو فصل از کتاب‌های مرجع دنیا توسط عضو هیات علمی علوم‌پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.irدو فصل از کتاب‌های مرجع با موضوع PCR Technology وMicrodroplet technology توسط عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تالیف و به چاپ رسیده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر احسان غیور کریمیانی پزشک و متخصص ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری پروفسور فیلیپ دی استاد دانشگاه منجستر انگلستان توانسته است دو فصل از این کتاب‌ها را تالیف کند.

دکتر غیور کریمیانی گفت:‌ فصل ششم کتاب مرجع PCR Technology کتاب معتبری در زمینه استفاده استاندارد از روش Polymerase Chain Reaction (واکنش زنجیره‌ای پلیمراز) در آزمایشات ژنتیکی بوده و در سایت آمازون قابل دسترسی‌ است.

متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد:‌ این کتاب از طریق http://www.amazon.com/PCR-Technology-Current-Innovations-Edition/dp/143984805X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1378811291&sr=8-1&keywords=pcr+technology+nolan قابل دریافت است.

دکتر احسان غیور کریمیانی با اشاره به تالیف فصل نهم Microdroplet technology اظهار کرد: این کتاب از طریق http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-3265-4/page/1 قابل دریافت است.

مشاهده کلیه مقالات اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک در بانک مقالات کنفرانسها و همایشهای تخصصی کشور - سیویلیکا

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک 12 اردیبهشت 1392 توسط شركت هم انديشان محيط زيست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 241عنوان مقاله تخصصی شامل 2749 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
 كاهش آلودگي محيط زيست وتوليد محصول جانبي با بكار گيري تصفيه به كمك راكتور UASB
 ارزيابي كارايي انرژي برق درصنايع انرژيبر ايران با استفاده از روش DEA (دوره زماني مورد مطالعه 1386-1375)
 بررسي انواع سلولهاي خورشيدي و كاربرد آنها
 بررسي رابطه توليد انرژي هسته اي و تجديدپذير بر انتشار( CO(2 و رشد اقتصادي روش عليت گرنجري پنلي براي كشورهاي منتخب هسته اي (1980-2010)
 بررسي بيوگاز به عنوان انرژي پاك و تجديد پذير در محيط زيست
 ارزيابي استفاده از انرژي باد در توسعه شهري ايران مطالعه موردي: شهر زابل
 آناليز اقتصادي بهره برداري ازنيروگاه هاي بادي برپايه ذخيره ساز هيدروژني
 بررسي عددي نحوه عملكرد بادگيرهاي هرات افغانستان در سرعت هاي باد مختلف با استفاده از روش حجم محدود
 شبيه سازي و بررسي ميزان مصرف انرژي الكتريكي در سيستم مديريت ساختمان, مورد مطالعه دانشگاه تبريز
 استحصال آب از مه با استفاده از انرژي خورشيدي (روش مخزن سرما)
 پمپ حرارتي و بررسي توليد برق و حرارت از انرژي زمين گرمايي
 بررسي و معرفي انرژي زمين گرمايي به عنوان انرژي تجديد پذير
 بررسي اثرات اقتصادي و معيارهاي موثر در بومي سازي انرژي باد
 بررسي اهميت بكارگيري نيروگاههاي برق آبي كوچك و اثرات زيست محيطي آن در استان گيلان (مطالعه موردي نيروگاه كليور تالش)
 توسعه پايدار و انرژي
 انرژي زمين گرمايي جهت توليد برق، گرمايش و سرمايش
 كاربرد انرژي هاي پاك در بهينه سازي مصرف انرژي
 بررسي فناوري هاي توليد برق با رويكرد كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با تكنيك ارزيابي چرخه حيات (LCA)
 تحليل سنتيك خشك شدن و پيروليز لايكوپديوم در پديده احتراق
 كاربرد انرژي خورشيدي در خشك كن هاي خورشيدي محصولات كشاورزي
 مديريت انرژي با رويكرد استفاده از انرژي هاي تجديد پذير
 بهره گيري از انرژي پاك (زمين گرمايي) در برابر انرژيهاي آلوده
 امكان سنجي كاربرد الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي مصرف انرژي نمونه موردي:طراحي پنجره در اقليم مازندران
 بررسي كاربردهاي مختلف انرژي خورشيدي درجهت كاهش مصرف انرژي درمنازل مسكوني
 سيتم توربين بادي باژنراتور سنكرون مغناطيس دائم براي كاربردهاي خانگي
 بازيافت انرژي از پسماندهاي پلاستيكي به روش پلاسما جهت كنترل آلودگي هوا
 بررسي چالشها و ناكارآمديهاي موجود جهت توليد برق از انرژي باد
 بررسي فنّاوري مبدّل هاي انرژي امواج
 بررسي چگونگي استفاده از توربينهاي بادي جهت آبياري مزارع كشاورزي در ايران
 شبيه سازي و ارائه روشي براي بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند توليد گاز مايع طبيعي با سيكل C3MR
 پيش بيني سرعت باد با استفاده از شبكه عصبي به منظور نصب يك نيروگاه بادي
 پيك نفت و لزوم استفاده از انرژي هاي نو
 مطالعه بر روي انرژي هاي نو و پاك در ايران
 امكان سنجي انرژي باد و كاربرد آن در پتانسيل سنجي نصب توربين بادي (مطالعه موردي استان اصفهان)
 استفاده از انرژيهاي پاك و نو در صنعت آب و فاضلاب و بررسي صرفه اقتصادي آن با مطالعه موردي روستاهاي استان مركزي
 منحني زيست محيطي كوزنتس و انرژي هاي تجديد پذير: مورد ايران
 مطالعات موردي واحدهاي بيوگاز در اسلووني
 طراحي و ساخت سامانه كاهش مصرف توان سيستم هاي روشنايي بر پايه سنسورهاي PIR
 بررسي و شبيه سازي تأثير تغييرات زمان، دما و ناخالصي بر پارامترهاي اكسيداسيون
 افزايش كارايي بادگيرها در استفاده بيشينه از انرژي باد از طريق مدلهاي CFD
 سيستم هاي برق خورشيدي راهكاري نوين جهت كاهش آلودگي هوا
 استفاده از الگوريتم ژنتيك در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
 انرژي باد و ساخت نيروگاه هاي بادي با فناوري ايراني
 انتخاب بهترين روش ذخيره سازي انرژي پاك با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي
 تاثير انرژي هاي تجديد پذير بر كاهش آلودگي هوا

کتاب «شریعتی، دین و جامعه» رونمایی می‌شود

امتیاز کاربران

http://www.callforpapers.ir/در سری برنامه‌های دوشنبه‌های اندیشه، کتاب شریعتی، دین و جامعه رونمایی و نقد می‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب "شریعتی، دین و جامعه" نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه در شمارگان 2000 نسخه منتشر شده است.

این کتاب توسط کتابخانه اندیشه با همکاری کانون اندیشه جوان روز دوشنبه 18 شهریور ساعت 17 با حضور منتقدان حسن محدثی و دکتر شهرستانی نقد و رونمایی می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به سالن اجتماعات فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیش‌تر با شماره 88739770 تماس بگیرند.

زیر مجموعه ها