چهارشنبه05042016

feed-image RSS
Back شما اینجا هستید: صفحه اول

انتشارات علمی انتشارات علمی

کلیه تولیدات و انتشارات علمی، شامل انتشار نتایج تحقیقات و پژوهشها در قالب پایان نامه، مقاله نامه، مجموعه مقالات کنفرانسهای تخصصی کشور و آمار تولیدات علمی

دانلود مقالات سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته ۲۲ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۲۷عنوان مقاله تخصصی شامل۸۷۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته

آناليز شكستگي چاه A در يكي از ميدان هاي نفتي جنوب غربي ايران با استفاده از لاگ هاي تصويري
معرفي و روش شناسي كار با نرم افزار Fracaflow
آناليز و بدست آوردن بهترين روش مشبك كاري در ميدان نفتي آغاجاري
كاربرد سيستم استنتاج تطبيقي فازي_عصبي در پيش بيني درجه فرسايش مته حفاري
مدلسازي ترموديناميكي شرايط تشكيل هيدرات گازهاي خالص و مخلوط گازها با استفاده از مدل چند لايه
بهينه سازي خصوصيات فيلتراسيون گلهاي حفاري پايه آبي با استفاده از محلول سورفكتانتي پليمري
مدلسازي ترموديناميكي شرايط تشكيل هيدرات گازهاي خالص و مخلوط گازها با استفاده از مدل چند لايه مبتني بر برابري فوگاسيتي
بررسي الگوريتم مديريت مخازن مداربسته و تدوين نقشه راه به منظور به كارگيري آن در ميادين ايران
جداسازي شكستگيهاي طبيعي در چاه نمودارهاي تصويري با استفاده از پردازش تصوير
غربالگري و تحليل رفتار تزريق ASP در يكي از مخازن نفتي ايران با استفاده از طراحي آزمايش
اصلاح تركيب آب تزريقي به مخزن در جهت افزايش بازيافت نفت
ساخت و مقايسه نانو كاتاليست هاي آهن-كبالت-سريم بر پايه سيليكا با روش تلقيح مرطوب و آهن-كبالت- نيكل به روش همرسوبي در فرايند فيشر-تروپش
تعيين شرايط عملياتي بهينه راكتوري بر گزينش پذيري محصولات فرايند فيشر تروپس روي نانو كاتاليست آهن-كبالت-سريم بر پايه سيليكا
بهبود شرط تصوير سازي و توليد گروه هاي تصوير مشترك جهت تضعيف پديده هاي كاذب در روش مهاجرت زماني معكوس
معرفي، بررسي خصوصيات رئولوژي و تحليل عملكرد پليمرهاي پركاربرد در صنعت نفت
بررسي و تحليل كارايي روشهاي مدلساز ي رفتار رئولوژي پليمرها
مقايسه كارائي مدل هاي مختلف توربولانسي در پيش بيني جريان گاز در داخل آيروسيكلون
بهينه سازي فرآيندCCSبا استفاده از روش شبيه سازيCRMو الگوريتمABC
Enhancement of Polymer Flooding Performance by the Use of Clay Nanoparticles
شبيه سازي و بهينه سازي انرژي فرآيند توليد ايزوپروپيل بنزن
اندازه گيري درجه اشباع نفت در مخازن كربناته با استفاده از شبكه هوش مصنوعيMLP
شبيه سازي تغيير سرعت و تميزسازي چاه در اتصالات رشته حفاري در حين چرخش به كمك روشهاي CFD
مدلسازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي سولفور از مخلوط پروپان ترش
تفكيك هوشمند نواحي شكسته و غير شكسته در چاههاي نفت مخزن آسماري با استفاده از چاه نمودارهاي پتروفيزيكي
تخمين نفوذ پذيري نسبي نفت_گاز با استفاده از داده هاي فشار مويينگي
توليد بتاسايكلودكسترين با نگرشي بر كاربردهاي بالقوه آن در ازديادبرداشت نفت
تشخيص گسل در مقاطع لرزه اي بااستفاده ازتلفيق روشهاي خوشه بندي k_ميانگين و تشخيص لبه كني
شبيه سازي عددي انتقال حرارت جريان آرام در لوله هاي مارپيچ مخروطي و بررسي اثر مقطع مربعي
بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر عملكرد فرازآوري با گاز با استفاده از يك مدل تركيبي مكانيستيك
بررسي قابليت نفت زايي سازند كژدمي در شمال غرب خليج فارس بر اساس داده هاي راك _اول
ارزيابي پتانسيل هيدروكربن زايي سنگ هاي منشا احتمالي در ميدان نفتي آزادگان
اندازه گيري رژيم جريان و كسر حجمي در جريان دوفازي نفت/گاز
شبيه سازي عددي جريان و انتقال حرارت نانو سيال دو فازي در لوله خميده
شبيه سازي تاثير موقعيت چاه ها در بازده روش هاي مختلف تزريق در يكي از مخازن نفتي
Comparative Study of Nanoparticles Assisted Polymer Flood and Alkaline-Surfactant-Polymer Flood
مدلسازي راكتور واحد ايزومراسيون پالايشگاه نفت
بررسي نسل هاي مختلف تكنولوژي هاي حفاري آب هاي عميق به همراه چالش ها و راه كارها
مقايسه عملكرد ايزوترمهاي تعادلي مختلف در پيشبيني جذب سطحي پروپيلن و پروپان روي زئوليت13X
بررسي فني و اقتصادي جايگزيني حلال پالايشگاه شيرين سازي آماك از دي اتانول آمين به مخلوط متيل دي اتانول آمين و پيپرازين
استخراج فوق بحراني اسانس گياه سالويا با منظور تعيين ميزان حلاليت اسانس در دي اكسيد كربن
شبيه سازي تزريق غير امتزاجي گاز و آب به منظور افزايش بازدهي در يكي از مخازن نفتي ايران
شبيه سازي واحد جداسازي بنزن و تولوئن و بررسي پارامترهاي موثر بر آن
تاثير ميزان آب خوراك بويلر BFW بر شيرين سازي گاز ترش
شبيه سازي زمين آماري سه بعدي داده هاي مقاومت صوتي با استفاده از الگوريتم شبيه سازي متوالي مستقيم بهبوديافته
مدلي رياضي براي تحريك لرزه اي ازدياد برداشت از چاههاي نفت
اثر فشار و دما بر روي واترلاس گل هاي پليمري PAC-LV2وPAc3-UL ،PAC- 4HV
جداسازي دي اكسيد كربن ازCO2/CH4 توسط مونواتانول آمين در تماس دهنده غشائي الياف توخالي نيمه مرطوب
بررسي شرايط ترموديناميكي اثر پروپانول در غلظت هاي بالا بر تشكيل و تجزيه هيدرات گاز ورودي به پالايشگاه گاز و گاز مايع900
بررسي آزمايشگاهي اثر هم افزايي آمينو اسيد گلايسين با نمكهاي فلزي مختلف، بر بازدارندگي تشكيل هيدرات گاز اتان
بررسي آزمايشگاهي تاثير مواد فعال سطحي غير يوني با جرم مولكولي مختلف تش بازدارندگي تشكيل هيدرات گاز اتان
ازدياد برداشت به تزريق متناوب آب و گازWAG
آناليز اسانس گياه سالويا به منظور تعيين ميزان حلاليت اسانس دردي اكسيد كربن فوق بحراني
مدل سازي تاريخچه تدفين حرارتي سنگ منشا سروك ممبر احمدي كژدمي و گدوان در ميدان سيري آ
مطالعه ژئو شيميايي ميادين نفتي سيري آ و سلمان
شبيه سازي تاثير پديده هاي نفوذ و همرفت طبيعي بر تغيير غلظت اجزاي سيال در يك مدل شكافدار
Visualization Investigation of Foam Injection in a Transparent Fractured Porous Medium
بررسي اصلاح واحدهاي فرآيندي در كاهش ميزان فلرينگ: مطالعه موردي پالايشگاه چهارم پارس جنوبي
افت فشار مخزن در يكي از ميادين گازي جنوب ايران و لزوم بكارگيري ايستگاه تقويت فشار
طراحي كنترل كننده خودتنظيم و مقاوم PID به كمك تئوري تعامل تطبيقي براي كنترل سرعت توربين گازي
شناسايي و رتبه بندي ريسك هاي عمليات حفاري در ميدان گازي خانگيران با استفاده از روش تصميم گيري چند شاخه فازي
شبيه سازي كوره نيروگاه شازند اراك و بررسي تغيير پارامترهاي مختلف بر كاهش آلاينده ها و راندمان احتراق
بررسي فرايند دولوميتي شدن در سازند آسماري ميدان نفتي مسجد سليمان
بررسي تأثير فشار جانبي روي نمونه هاي استوانه اي در شكست هيدروليكي
مدل سازي فرآيند سيلاب زني آب با درجه شوري پايين در مغزه
ارزيابي پتانسيل سنگ منشاء سازند كژدمي در ميدان نفتي هنديجان
محاسبه حداقل فشار امتزاجي با استفاده از روش سلول هاي اختلاط چندگانه با معادله حالت سوآ و ردليخ كونگ SRK
تشخيص رژيم هاي جريان در لوله هاي افقي با استفاده از برنامه ريزي بيان ژن
ارائه يك مدل تحليلي براي تعيين فشار بحراني و دبي توليد بحراني متناظر با آن
كاربرد نشانگر بافت لرزه اي براي تخمين موقعيت مخزن هيدروكربني
بررسي تأثير باكتري بومي مخزن جنوب ايران بر رئولوژي پليمر پلي اكريل آميد در فرآيند ازدياد برداشت
بررسي ازمايشگاهي تاثير آسفالتين ترسيب شده بر كارايي تزريق مواد قليايي بر ميزان ازدياد برداشت
بررسي اثر افزودني هاي زايلن تولوئن و اتانول بر روي نقاط ابري شدن و ريزش گازوييل
شبيه سازي سيستم هاي ايمني يك ايستگاه تقويت فشار گاز با استفاده از نرم افزار MATLAB
تعيين رخساره هاي الكتريكي با استفاده از الگوريتم هاي خوشه سازي MRGC و SOMو استفاده از آنها در مدل سازي رخساره اي
بررسي تحليلي علل افت فشار در مخازن شكافدار حاوي نفت آسفالتيني با تغيير مشخصات شكاف
كاهش رسوب آسفالتين در نفت خام به روش اختلاط جتي
بكارگيري تكنولوژي فرازآوري مصنوعي در چاههاي نفتي جنوب غرب ايران
محاسبه راندمان كوره هاي واحد آروماتيك پتروشيمي بوعلي سينا و ارائه راهكار فرايندي جهت افزايش راندمان
بهينه سازي فرآيند كنترل چاه هاي نفت براي گل هاي پايه آبي و نفتي
تخمين تراوايي نسبي مخزن در تزريق گاز دي اكسيد كربن با استفاده از مدل سازي شبكه حفره
روش زيست پايه جديد براي ازدياد برداشت از مخازن شكافدار طبيعي
بررسي سرعت سقوط خرده هاي حفاري در فوم بهبود يافته با پليمر
بهينه سازي فرايند Backwash فيلتر چاركول در راه اندازي پكيج فيلتراسيون واحد شيرين سازي و آبگيري از اتان
بررسي تغيير ترشوندگي سنگ مخزن با استفاده از آب هوشمند و افزايش بازيافت نفت
تاثير فرايندهاي دياژنتيكي بر روي كيفيت مخزن سروك در يكي از ميادين نفتي فروافتادگي دزفول
بررسي روشهاي نمك زدايي از نفت خام
طراحي و مقايسه سيمانكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازي
مدل سازي فرآيند تزريق آب با شوري كم در مغزه هاي ماسه سنگي در دو بعد
بررسي روشهاي مختلف تخمين سرعت امواج برشي و انتخاب روش بهينه در يكي از ميادين حوضه كپهداغ
شبيه سازي و مقايسه تزريق گازهاي مختلف در يكي از مخازن نفت سنگين ايران
بررسي و مطالعه آزمايشگاهي تهيه هيدروژل بر پايه متاكريل آميد به روش حرارتي و تأثير آن بر خواص رئولوژيكي گل حفاري
طراحي عمليات لايه شكافي با اسيد جهت محاسبه تغييرات ضريب پيوسته
On the Evaluation of Crude Oil Viscosity: A Robust Modeling Approach
بررسي اثر رسوب آسفالتين بر تراوايي و تعيين مناسبترين شيوه تزريق در يكي از مخازن نفتي ايران
تعيين پارامترهاي كينتيكي و مدل سازي كينتيكي سازند پابده در يكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
اهميت تعادل الكتريكي يون ها و مجموع جامدات محلول در ارزيابي نمونه هاي آب سازند
آناليز حساسيت پارامترهاي موثر بر توليد در مخازن شكافدار و تاثير آن بر ضريب بازيافت
بررسي تخريب مكانيكي سازند بر اساس تغييرات تراوايي و تخلخل با افزايش عمق چاه
بررسي تاثير فشار هيدرواستاتيك گل بر پايداري ديواره و تراوايي لايه توليدي چاه
ارزيابي توان هيدروكربن زايي سازند پابد در ميادين نفتي لالي و كارون
مدل سازي عددي كاملا همبسته ي شكافت هيدروليكي در شيل هاي گازي با استفاده از نرم افزار اباكوس
تعيين دبي بحراني توليد براي جلوگيري از رخداد فروريزش منافذ
تاثير نانو كاتاليست ها بر رئولوژي نفت خام در ازدياد برداشت
بكارگيري تحليل هاي آماري در تعيين كد ليتولوژي سازندها در ميادين لالي و كارون
بررسي جريان سيال درمحيط متخلخل سه بعدي با استفاده از روش شبكه بولتزمن و روش نمايه هموار
بررسي آزمايشگاهي تاثير افزودن نانوذرات به هيدروژلهاي بر پايه آكريل آميد موجود در گل حفاري جهت ازدياد برداشت نفت از مخازن
پيشبيني مقدار انحلال گاز متان در آب شور سازند
مكانيسم هاي ازدياد توليد نفت طي فرايند تزريق آلكالين در يك ميكرومدل شيشه اي
مقايسه اثر بخشي سيلابزني سورفكتانت و پليمر_سورفكتانت به منظور بهبود برداشت نفت در ميكرومدل شيشه اي
اندازه گيري نفوذپذيري محيط متخلخل با هيدرات متان
Geothermal Enhanced oil Recovery, as a green EOR method
Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions
Estimating Shear Wave Velocity by Statistical Model and Determination Rock Mechanical Reservoir Characteristics
بررسي آزمايشگاهي تأثيرات دما و شدت ميدان الكتريكي بركشش سطحي محلول نانو سورفكتانت كاتيوني
Hydraulic flow unit identification in of the wells in Khangiran gas field using FZI method
امكان سنجي استفاده از مدلهاي مختلف براي پيشبيني عملكرد جرياني چاه در مخازن گاز ميعاني
مدل سازي عددي رفتار يك محيط متخلخل و اعتبار سنجي آن با استفاده از معادلات تحليلي
مطالعه آزمايشگاهي تاثير نانو ذره اكسيد نيكل بر ويسكوزيته نفت سنگين
شبيه سازي حركت ذرات جامد در سيال با روش شبكه بولتزمن و نمايه هموار
طراحي آزمون تك پالس براي مخازن گازي
تحليل آزمون تك پالس براي مخازن گازي
تأثير نانو ذرات بر كشش بين سطحي آب و نفت در احتراق زير زميني
تعيين آزمايشگاهي غلظت بهينه سورفكتانت براي توليد فوم پايدار جهت ازدياد برداشت از مخازن نفتي
بررسي و مدلسازي فرايند جذب سطحي مخلوط نيتروژن و اكسيژن توسط غربال مولكولي نوع كربني
محاسبه درجاي منحني هاي تراوايي نسبي با استفاده از دادهاي چاهآزمايي در چاههاي افقي
بررسي اثر سيمان بر پايداري لوله ي جداري در سازند هاي نمكي
Kinetic modeling of crude oil oxidation using high pressure DSC analysis

دسترسی به مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در شهر شهرکرد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۱۶عنوان مقاله تخصصی شامل۷۸۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی کامیپوتر

مروري بر الگوهاي سيستم هاي تصميم يار و كاربردهاي آن
بررسي جكسون بودن آتاماتاي سلولي- احتمالي در تئوري صف
يك واحد محاسبات درشت دانه با قابليت تركيب بندي دوباره
ارزيابي احتمال وقوع پديده روانگرايي در پي هاي آبرفتي سدها بر اثر زلزله و روش اصلاح و علاج بخشي
شبيه سازي پاسخ دهي ميكروتير پيزوالكتريك در نانو توپوگرافي سطح نمونه
تشخيص بيماري آريتمي قلبي با يادگيري عميق
تحليل خطر لرزه ايي به روش احتمالاتي براي شهر نجف آباد
مطالعه رفتار لرزه اي قاب هاي بتني مقاوم شده با ديوارهاي برشي فولادي
بلند شدگي سازه اي زير زميني به علت روانگرايي در خاك
مروري بر الگوريتم هاي مسير يابي هوشمند و بررسي بهبود مسير يابي به كمك الگوريتم كلوني مورچگان در شبكه هاي حسگر بيسيم
معرفي شبكه هاي حسگر بيسيم و بررسي كاربرد آنها در بهداشت و درمان
مروري بر الگوريتم هاي خوشه بندي اسناد XML
مفاهيم، الگوريتم ها و كاربرد داده كاوي در پزشكي
بررسي تاثير ساختگاه بر پاسخ زمين با استفاده از روش تحليل معادل خطي
بررسي چالش ها، طبقه بندي و مقايسه سيستم عامل هايي براي اينترنت اشياء
معماري چندابري: مولفه ها و چالش ها
طبقه بندي سوالات به صورت خودكار در يك محيط يادگيري رقابتي با استفاده از الگوريتم ژنتيك در سيستم هاي خبره فازي
بررسي مكانيزم هاي احراز هويت در محيط رايانش مشبك
مدل سازي و آناليز يك صف تقاضاي خدمات سازماني در ارتباطات چند كاناله
حل مسئله كوتاهترين مسير با استفاده از الگوريتم اصلاح شده زنبور عسل مصنوعي
ارائه يك الگوريتم تجميع بهينه جهت مسيريابي درب شكه هاي حسگر ويديويي
مروري بر سيستم هاي خبره در بخش كشاورزي
سيستم خبره براي مديريت ترافيك بلادرنگ در شبكه هاي محلي بيسيم
بررسي اعتماد كاربران در بانكداري اينترنتي با استفاده از داده كاوي (مطالعه موردي: موسسه اعتباري ثامن)
بررسي اثر تابع هسته بر رفتار تبديل ويژگي آناليز متمايزساز تواندار مبتني بر هسته
روشي نوين جهت خلاصه سازي موضوعي مقالات علمي بر مبناي تحليل معنايي پنهان
مقايسه روش هاي زمانبندي گردش كار در محيط هاي محاسبات ابري و محاسبات مشبك
ارائه يك روش تركيبي جهت بهبود افزايش دقت دسته بندي اسناد علمي با استفاده از الگوريتم KNN و تكنيك شاخص گذاري معنايي پنهان
مروري بر الگوريتم هاي زمابندي در سيستم هاي محاسباتي ابري
بررسي مدل رياضي صف بندي و خطوط انتقال
مروري بر فناوري هاي مورد استفاده در هدايت خودكار وسايل نقليه كشاورزي
پايگاه داده توزيع شده و جنبه هاي امنيتي آن
ارائه يك روش براي تامين پوشش ويدئويي در شبكه هاي حسگر ويدئويي
يك الگوريتم جديد پويا براي توازن بار در سيستم هاي توزيع شده با استفاده از منطق فازي
مروري بر چند الگوريتم متاهيوريستيك الهامي از طبيعت و بيان ويژگي ها
الگوريتم تركيبي با رويكرد نامعلوم سازي جهت پنهان سازي قواعد انجمني
مروري بر روش هاي رتبه بندي در موتورهاي جستجو
ازطريق ايجاد تبديل مدل جريان به بسته در AODV بهبود پروتكل مسيريابيشبكه هاي حسگر بي سيم
بررسي صف آزمايش مجدد سرور با پذيرش گروهي مشتريان
صف زمان گسسته همراه با ورود همبسته مشتريان مثبت و منفي
مروري بر الگوريتمهاي مديريت صف فعال و كنترل ازدحام در شبكه
بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر بيسيم
تجزيه و تحليل اثرات نصب زمان سنج هاي شمارش معكوس در تقاطع هايعلامت دار
مروري بر پردازش موازي داده ها درابر و بررسي معماري Nephele
ارائه يك روش جديد جمعكننده RNS براي مجموعه پيمانه {2n-1,2n,2n+1}
مروري بر شبكه هاي بي سيم اقتضايي و برخي پروتكل هاي مسيريابي آن
حملات امنيتي و مقايسه رويكردهاي مقابله موجود در شبكه حسگر بي سيم
سيستم خبره براي پيكربندي سلول قطعه بندي شده توسط آناليز داده اثر انگشت راديو در شبكه هاي سلول بي سيم
هاركوف زنجيره از استفاده با صف احتمالي هاي سيستم سازي مدل
تحليلي از صف بافر محدود با سرويس و ورود وابسته
بهبود مصرف انرژي در مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم با چاهك متحرك بااستفاده از تلفيق رهيافتهاي مبتني بر خوشه بندي و تطبيقي
تحليل اجراي الگوريتم هاي زمانبندي وظيفه در محيط محاسبات ابري
تجزيه صف در شبكه هاي صف بسته و محدود
تشخيص بد افزارها با استفاده از سيستم خبره
بررسي الگوريتم هاي ضد تصادم برچسب در شبكه RFID
مروري بر رويكرد اكتشافي درحفظ محرمانگي قواعد انجمني
مدل CMMI در بهبود فرآيندهاي نرم افزار
كنترل همسماني در سيستم پايگاه داده توزيع شده
مديريت ريسك در توسعه نرم افزار
سيستم هاي خبره و كاربرد آن براي انتخاب لباس مناسب
بررسي روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در رايانش ابري با استفاده از مهاجرت ماشين هاي مجازي
مديريت فعال صف در شبكه هاي ارتباطي
بررسي پايگاه داده NOSQL
سيستم پيشنهاد دهنده بر مبناي اعتبار با استفاده از دسته بندي اقلام
ارائه ي راهكاري مبتني بر مدل مخفي ماركوف براي شناسايي بدافسارهايدگرگون شده
بررسي تكنيك هاي رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بي سيم
يك سيستم خبره براي پشتيباني از تشخيص و درمان در طب سنتي چين
روش هاي بهينه سازي منابع در چند رسانه اي مبتني بر ابر
پردازش و مديريت داده هاي بزرگ
مسيريابي پايدار مبتني بر شبكه هاي بي سيم چند گامي همزمان با محدود كردن سربار تك كنترلي
بررسي اجمالي روشهاي شناسايي تومورهاي مغزي به كمك تكنيك هاي داده كاوي
مروري بر پروتكلهاي مسيريابي كيفيت و خدمات در شبكه هاي حسگر بي سيم
مروري بر مشكلات درون صفي و درون كابردي و راح حل هاي مربوط به آنها
بزرسي و مقايسه روشهاي تكنسخه اي تحمل خطاي نزم افشاري
دودويي سازي تصوير بر پايه ي شناسايي محدوده ي اشياي موجود در تصوير
روشي نوين در بكارگيري يادگيري Q فازي در كنترل راه رفتن ربات دوپا
مروري بر صف هاي زمان گسسته با فرآيند ورود ماركوفي
شاخص هاي بوم شناختي سيستم خبره براي گنجاندن تنوع زيستي در ارزيابي چرخه حيات زيستي
بهبود تصاوير آنژيوگرافي با استفاده از پردازش تصوير
پياده سازي واسطه سرويس هاي ابري براي سرويس هايIaaS منطبق بر واسط AWS
انواع تكنيك هاي شناسايي حملات در سيستم هاي تشخيص نفوذ
بررسي مدل سازي صف بندي عابر پياده با استفاده از شبيه ساز VISSIM
استفاده از تئوري صف در سيستم هاي سرويس دهي مشتري وسرور انساني
بررسي مدل هاي برآورد صف در شبكه هاي چراغدار
بهبود طول عمر شبكه هاي سنسوري زير آب با استفاده از خوشه بندي تحت منطق فازي
بررسي رويكردي جديد در مسيريابي وفقي در شبكه هاي عنكبوتي روي تراشه
مروري بر تكنيكهاي كشف نفوذ در شبكه هاي كامپيوتري
قطعه بندي، استخراج پلاك و تشخيص سايه ها در تصاوير آلترا سوند داخل رگي
تحمل پذيري خطا به كوك checkpointing و rollback
صف بندي مجازي در خطوط امنيت فرودگاه
بررسي ضوابط پدافند غيرعامل در اماكن آموزشي
Internet of Things(IoT) و چالش ها
شبيه سازي گردش كارهاي علمي در محيط رايانش ابري
مروري بر انواع روش هاي صف بندي و كاربرد تئوري صف در بانك
مروري از روش هاي تجزيه و تحليل متون مرتبط با كاربرد هوش تجاري در بانكداري
مروري بر روش هاي پنهان سازي مجموعه عناصر حساس
بررسي انرژي و افزايش طول عمرشبكه هاي حسگر بي سيم با مقايسه چندالگوريتم مسيريابي مبتني برخوشه بندي
مانيتورينگ شبكه با هدف برقراري امنيت بر اساس تحليل رفتاري بسته ها
اصول كاري كامپيوترهاي كوانتومي و رمزنگاري كوانتومي شبكه هاي كامپيوتري
تحليل و دسته بندي الگوريتم انحصار متقابل در سيستم هاي توزيع شده
مدل ارزيابي ريسك مقياس پذير در پردازش ابري با استفاده از نظريه بازي
مروري بر پروتكل احراز هويت مبتني بر Hash به منظور حفاظت از شبكه هايRFID در برابر تهديدات موجود
مروري بر پروتكل هاي مسيريابي سلسله مراتبي در شبكه هاي حسگر بيسيم
مسيريابي چند مسير جهت بهبود تعادل بار براي شبكه هاي ادهاك بيسيم
يك روش مسيرياب چند مسير جهت بهبود تعادلبار براي شبكه هاي ادهاك بيسيم On Way Multipath Routing to Improve Load Balancing for Wireless Ad Hoc Networks
مروري بر ساختار Sensor-Cloud :تلفيقي از دو تكنولوژي شبكه هاي حسگر بي سيم و پردازش ابري
بكارگيري فناوري هاي نوين مديريت اطلاعات مكاني (GIS) در تكنولوژي مدلسازي Building Information Modeling
بزرسي تاثير استفاده از فناوري اطلاعات بر ويژگي هاي كيفي اطلاعاتحسابداري در اداره كل پست استان چهار محال وبختياري
داده كاوي با داده هاي بزرگ
استفاده از مدل زباني فاكتورگرا در افسايص نرخ صحيح بازشناسي گفتار
تعيين محل دفاع در واليبال به كمك داده كاوي
تخمين ماتريس تبديل ويژگي مبتني بر ماكزيمم اطلاعات متقابل با كمك الگوريتم ژنتيك
بهبود امنيت در شبكه هاي خودرويي با استفاده از رويكرد بررسي موقعيت
بررسي روش هاي تركيب طبقه بند ها
تبديل ويژگي آناليز متمايزساز تواندار مبتني بر هسته
بررسي اثر تابع هسته بر رفتار تبديل ويژگي آناليز متمايزساز تواندار مبتني بر هسته

نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه

نمایش مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعهمجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه ۷ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه علمی کیان پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۸۵عنوان مقاله تخصصی شامل۸۲۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه

بررسي عوامل موثر در كسري و فزوني صندوق از ديد تحويلداران بانك ملي استانكرمان
بررسي رابطه فرهنگ و ساختار سازماني با مديريت دانش در بيمارستان هاي آموزشي –درماني شهرستان زاهدان
بررسي تاثير بازارگرايي داخلي بر رضايت و تعهد شغلي كاركنان در صنعتهتلداري(مطالعه موردي: هتل هاي استان مازندران)
رسانه هاي اجتماعي و تحقيقات بازار
بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري كاركنان و رضايت مشتريان در شركت بيمه رازي
تدوين استراتژي براي شركت فولاد مباركه اصفهان بر اساس مدل تحليلي سوات ( SWOT)
بررسي اثر كار عاطفي بر روي مشتري گرايي در دفاتر پليس+ 10 مشهد
مديريت استرس، اكسير ارزشمند مديران
منشور اخلاقيات سازماني و علل ناكامي در پياده سازي آن
ارائه الگويي مفهومي جهت تعيين عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري همراه
ميزان تاثيرسرمايه اجتماعي به تعهد سازماني تامين اجتماعي استان كرمان بررسي
بررسي جامعه شناختي نقص تاثيرات اينترنت بر عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان ناحيه 2 كرمان
بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي:مطالعه مروري
گزينش نيروي انساني با معيارهاي شايستگي از منظر امام علي(ع) با به كارگيريTOPSIS و FAHP تكنيكهاي
بررسي عوامل مؤثر در ايجاد مطالبات معوق و راهكارهاي پيشنهادي در شعب بانك مليخراسان جنوبي
مطالبات معوق وتاثيرات آن بر بانك ها و مشتريان
مطالعه وضعيت فضاي سبز موجود در مناطق 1 ، 2 و 3 شهر تهراندر مقايسه با استانداردهاي مديريت بهينه منظر و چشم اندازهاي سبز شهري
بررسي رابطه سبك هاي رهبري و چابكي سازماني در بيمارستان هاي دولتي شهر كرمان
بررسي ميزان استفاده از اخلاق اسلامي كار و رابطه آن با مسئوليت اجتماعي در شركتآب و فاضلاب استان كرمان
رابطه ارزشهاي فردي با تعهد سازماني كاركنان
تحليل رفتار خريد مجازي مصرفكنندگان پوشاك با استفاده از مدل رفتار برنامه ريزي-شده
رتبه بندي ساز و كارهاي حاكميت شركتي با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي
بررسي عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با رويكرد مدلسازي معادلات ساختاري
نقش لجستيك سبز در امنيت ملي
ارزيابي ميزان اثربخشي كمپين هاي تبليغاتي
تبيين نقش سرمايه فكري برروي نگرش شغلي كاركنان
بررسي رابطه مسئوليت اجتماعي سازماني با عملكرد سازماني با توجه به نقش متغييرهاي ميانجي مزيت رقابتي شهرت سازماني و رضايت شغلي(مطالعه موردي:صنايع مواد غذايي شهرستان آمل)
شناسايي چالشهاي پيادهسازي مديريت دانش در حوزه فناوري اطلاعات بانككشاورزي و رتبهبندي آنها بر اساس تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبيAHP
بررسي ابعاد ساختاري سازمانهاي دانش محور
بررسي رابطه بين ساختارسازماني و مولفه هاي مديريت دانش در سازمان آب و فاضلابشهر اهواز
بررسي ارتباط دارايي نامشهود و ساختار سرمايه در شركتهاي پذيرفته شده در بورساوراق بهادار تهران
اثر كيفيت رابطه و ارتباطات بر قصد تبليغات شفاهي دانشجويان
تحليل تاثيرپذيري اقلام تعهدي غيرعادي از سياستهاي سرمايه گذاران نهادي
خوش بيني مديريتي و هموارسازي سود
گونه شناسي رسانه هاي اجتماعي راهي نوين در راستاي بازاريابي عصر ديجيتال
كاربرد زنجيره تامين سبز در تدوين استانداردهاي مديريت سبز بيمارستانها
موانع پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز(مطاله موردي در بيمارستانهاي شهر بوشهر)
اثر نااطميناني قيمت طلا بر شاخص سهام اوراق بهادار
تأثير استرس شغلي بر عملكرد شغلي: نقش تعديلگر هوش عاطفي
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي( FDI )بر رشد و توسعه اقتصادي ايران
واكاوي و تحليل رويكردها و مولفه هاي مدل هاي ارزيابي تكنولوژي
روش هاي كاهش موانع احتمالي در مديريت استراتژيك
واكاوي و تحليل معيارهاي تصميم سازي برون سپاري
ارائه مدلي براي ارزيابي تكنولوژي در سطح بنگاه مبتني بر تكنيك ( SAW )(مطالعه موردي: صنايع دريايي)
تعيين معيارها و ارايه مدل تصميم سازي برون سپاري مبتني بر تكنيك SAW در يكسازمان صنعتي دولتي
تاثير فاصله فرهنگ ملي بر عملكرد سرمايه گذاري مشترك بين المللي
نقش فناوري اطلاعات در مهندسي مجدد فرآيند كسب وكار
بررسي تاثير كيفيت خدمات و تصوير ذهني نمايندگي بر تصوير نام تجاري شركت بيمه وقصد خريد بيمه مسئوليت(مورد مطالعه: بيمه ايران)
اثر ادراك از آموزش بر تعهد سازماني
بررسي چگونگي تاثير تعلق سازماني بر سلامت سازمانيمطالعه موردي : شركت توزيع نيروي برق تبريز
بررسي رابطه درك مشتري از رعايت اخلاقيات در زمينه آميخته بازاريابي و اعتمادمشتري
بررسي تأثير سهام مديريتي بر جريان وجوه نقد آزاد در شركتهاي پذيرفته شده دربازار اوراق بهادار تهران
ارزيابي تأثير مديريت زنجيره تأمين الكترونيك بر عملكرد بنگاه هاي كوچك و متوسط بارويكرد كارت امتيازي متوازن پايدار(مطالعه موردي فروشگاههاي اينترنتي و شهرك صنعتي عباسآباد)
بررسي علل ايجاد تعارض در سازمان ها و مديريت آن
اهميت و كاركرد بازاريابي داخلي در صنعت بانكداري(مورد مطالعه: بانك مهر اقتصاد استان اصفهان)
تاثير برخي از عوامل موثر بر شركتهاي چندمنظوره با رويكرد كارآفريني
اولويتبندي و اهميتسنجي معيارهاي مديريت موجودي بهينه خون در سازمان انتقال خوناستان بوشهر
بررسي رابطه بين هوش معنوي، وجدان كاري و بهره وري مديران و كاركنان سازماناوقاف وامور خيريه استان مركزي
شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
اولويت بندي عوامل آميخته بازاريابي مؤثر بر فروش در صنايع غذايي ايران
ارائه مدل برنامه ريزي راهبردي مهندسي طراحي محصول با رويكرد مهندسي سيستم
ارائه مدلي براي استفاده از مديريت دانش مشتري در فرايند طراحي و توسعه محصولجديد
بازاريابي حسي و كاربرد آن در بازاريابي خدمات
ايجاد وفاداري در مشتريان و چگونگي تبديل آن به مزيت رقابتي
تاثير بكارگيري ارتباطات موثر (مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات)بر افزايش حفظ مشتري در شركت هاي بيمه
يكپارچهسازي استراتژيهاي مديريت زنجيره تامين لارج(مورد مطالعه؛ صنعت سيمان)
تأثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي (E-CRM) بر كيفيت روابط با مشتريان درشعب بانك ملت استان گيلان
عوامل مهم و حياتي در فرايند ايجاد برند سالم
ارائه مدل تبيين رابطه ي نوآوري محصول با سرمايه هاي فكري)IC
اثر بخشي كار تيمي در سازمان هاي خصوصي
چارچوب و فرآيند مديريت ريسك
بررسي تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر مديريت سود با رويكردي مروري
مطالعه پژوهش ها و تحليل هاي مديريت سرمايه درگردش بر سودآوري شركتها
تاثير بازاريابي داخلي بر بازارگرايي با نقش ميانجيگري تعهد سازماني(مطالعه بانكهاي تجاري شهرستان نيشابور)
بررسي علل فزوني هزينه پروژه ها با استفاده از روش تحليلي سامانه نرم SSM
توسعه و بهبود مدل استراتژيك جهت همسويي پروژه هاي عمراني و ستادي
تاثير ويژگي هاي فردي و آمادگي مشتري بر قصد استفاده از همراه بانك
مقايسه سازمان فراگير و يادگيري سازماني از ديدگاه مديريت دانش در سازمان اموزشو پرورش استان اردبيل
شناخت تفاوت هاي هموارسازي سود از طريق تورش رفتاري مديران
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي مديران و اثر بخشي مديريتي آنان در سازمانهاي دولتي شهرستان شوشتر
بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر(اجرائي ،قضاوت گر وقانون گذار) و خلاقيتدانشجويان دانشگاه پيام نور واحد شوشتر
بررسي تاثير برنامه هاي توانمندسازي بر تغيير رضايت شغلي از نظر معلمان آموزشديده و معلمان آموزش نديده شاغل در مدارس راهنمايي شهردزفول
اهميت پذيري شاخصهاي منتخب در پالايشگاه نفت كرمانشاه به روش تحليل عاملي
بررسي رابطه بين كارافريني و اشتغال در حوزه بهزيستي
عوامل مرتبط با عملكرد كارآفرينانه شركت هاي بازاريابي شبكه اي در تهران

انتشار مجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

نمایش مجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگیمجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی ۱۶ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۴ توسط آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۱عنوان مقاله تخصصی شامل۱۹۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی

آسيب شناسي شبكه هاي اجتماعي از منظر قرآن و روايات
مقايسه تغيير شكل كالبد شهر ايراني با تغييرساختار قدرت وحكومت در دوران قاجار و دوران پهلوي
آسيب شناسي شبكه هاي ماهواره اي بر هويت فرهنگي جوانان
شكسپير به عنوان شخصيتي زن ستيز در نمايشنامه هملت
تأثير فضاي مجازي بر سبك زندگي اسلامي و ايراني جوانان از ديدگاه علوم جنايي
بررسي تاثير نقش مديريت فرهنگي بر جهاد اقتصادي
بررسي ويژگي هاي معماري مسكن سنتي ايران براساس الگو فرهنگي ايراني – اسلامي
اهميت و تاثيرات ماهواره بر فرهنگ، روابط اجتماعي و ناهنجاري هاي فردي در بين جوانان
بررسي تاثير شبكه هاي ماهواره در بين جوانان
تأثير ماهواره بر جوانان
جوان و هويت فرهنگي
بررسي تأثير شبكه هاي اجتماعي بر هويت جوانان
بررسي تعليم و تربيت در دوران كودكي وتأثير آن بر فرهنگ فرد و جامعه از ديدگاه امام محمد غزالي
بررسي اهميت عالم ديني و جايگاه آن در زندگي جوانان
از اعداد تا معماري؛ مكاشفه رابطه بين اعداد،اشكال و معماري
بررسي مباني اعتقادي فرقه ي وهابيت در مبحث نبوت و پيامدهاي ضد فرهنگي آن بر جامعه اسلامي
بررسي فرهنگ اخلاقي و الگوهاي اعتقادي در شاهنامه فردوسي
بررسي ابعاد روانشناسانه فرهنگ محرميت در ورودي خانه هاي دوره قاجاريه
ناهنجاري هاي اجتماعي وخطر جدي آن از منظر قران با تكيه برسوره حجرات
آثار و پيامدهاي تماشاي شبكه هاي ماهواره اي براي جوانان و كودكان
تاثيرحكايت هاى مثنوى برادبيات كودكان ونوجوانان

دانلود مجموعه مقالات چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور

نمایش مجموعه مقالات چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشورمجموعه مقالات چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور ۴ اسفند ۱۳۹۳ تا ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط شرکت نشر فن و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۰عنوان مقاله تخصصی شامل۲۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصات کشور

ري سكهاي انتخاب مهندسان مشاور بر مبناي قيمت (مناقصه و استعلام)
چرايي عدم اصلاح قانون برگزاري مناقصه و اصلاح اجتناب ناپذير برخي مواد
فرايند برگزاري مناقصات طبق ماده 24 آيين نامه معاملات دولتي
مقدماتي بر فهم نظام مند قانون برگزاري مناقصات مبتني بر ماده 190 قانون مدني
مديريت تعارض منافع در مناقصات و قراردادهاي دستگاه هاي اجرايي
ظرفيت هاي قانوني موجود جهت شتاب بخشي به واگذاري طرح هاي ميادين مشترك نفت و گاز
رفع اشكالات قانوني و آيين نامه اي
نكات كليدي پايگاه ملي مناقصات
بررسي مواد يك و دو قانون
شرط تعويض پاكت هاي مناقصه

انتشار مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

نمایش مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزیمجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه زابل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۳۵۸عنوان مقاله تخصصی شامل۲۶۶۹صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی

دستگاه نمونه بردار رسوبات معلق و تكنيك هاي كشف مناطق حساس فرسايش خاك با هدف غني سازي كشاورزي
اثر محلول پاشي روي و آهن بر واكنش ذرت علوفه اي به تنش خشكي
بررسي نقطه انجماد و تحمل به سرما در تريپس شكارگر Scolothrips longicornis
برآورد دزهاي كشنده ي سه فرمولاسيون دارويي گياهي ايراني عليه تخم هاي شب پرهي مديترانه اي آرد (Anagasta kuehniella (Zell.) (Lep.; Pyralidae
بررسي اثر الياف ضايعاتي كارخانه هاي نساجي بر خصوصيات حرارتي و ريخت شناسي فراورده هاي چوب پلاستيك
اثر اسانس روغني گياهان دارويي بر افزايش عمر انباري پرتقال والنسيا در انبار معمولي
بررسي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي چندسازه هاي چوب پلاستيك تقويت شده با الياف پولوش ضايعاتي كارخانه هاي نساجي
پيش يابي ميانگين روزانه ي دماي ايستگاه تهران (مهرآباد)
اهميت محيط زيستي دفن بهداشتي پسماند
اثر براسنيواستروئيد(اتينيل استراديول) بر تعداد سلولهاي اديوپلاست (Idioplastic cells) اندام هاي (ريشه، ساقه، برگ) گياه نواري گلي (.Catharanthus roseus L)
بررسي اثر هورمون براسينواستروئيد بر ميزان محتواي رنگيزه هاي فتوسنتزي دراندام هاي (برگ، ساقه) گياه نواري (.Catharanthus roseus L) در شرايط كشت درون شيشه
بررسي اثر هورمون براسينواستروئيد بر ميزان محتواي آلكالوئيد در اندام هاي (ساقه، برگ) گياه نواري گلي (.Catharanthus roseus L) در شرايط كشت درون شيشه
معيارهاي انتخاب مكان دفن پسماندهاي شهري ازنظرمسائل زيست محيطي
اثر عنصر سنگين كادميوم بر خصوصيات مورفولوژيكي، وزن خشك و تر، وزن هزار دانه در دو رقم آذرگل و CMS19 گياه آفتابگردان
تاثير تيمارهاي بستر كاشت و غلظت هاي مختلف هورمون اكسين (IBA) بر ريشه زايي ياس زرد (. Gelsemium sempervirens L)
مديريت پسماندهاي روستايي با تأكيد بر وضعيت پسماندهاي كشاورزي در ايران: چالشها و راهكارها
بهبود ريشه زايي قلمه هاي پيچ امين الدوله (Lonicera japonica) با استفاده از تيمارهاي ايندول بوتيريك اسيد و محيط كاشت
بررسي رشد گونه هاي گياهي تحت تأثير تنش ناشي از وجود هيدروكربنهاي نفتي در خاك
اثرات احتمالي محصولات تراريخته بر تنوع زيستي گياهي
راهكارهاي نظارت بر محصولات تراريخته وارداتي مبتني بر واكنش زنجيره اي پلي مراز كمي
بهبود باززايي درون شيشه اي و انتقال ژن در گياه كالانكوئه
بررسي هدايت هيدروليكي در خاك هاي آبگريز شده در اثر كاربرد لجن فاضلاب
بررسي كيفيت ميوه گلابي رقم شاه ميوه در شرايط عمر قفسه اي با استفاده از امواج فراصوتي
مروري بر اثرات بهارنارنج در اضطراب و بي خوابي
بررسي فون حلزون هاي آب شيرين در چشمه ساسان شهرستان كازرون
بررسي تنوع زيستي حلزون هاي ميزبان واسط ترماتودها در چشمه سرآب اردشير شهرستان كازرون
شناسايي فونستيك حلزون هاي ميزبان واسط ترماتودها، خانواده Lymnaeidae Rafinesque,1815 در شهرستان كازرون
شناسايي فونستيك حلزون هاي ميزبان واسط ترماتودها، خانواده Melanopsidae H.A.Adamsi,1854 در شهرستان كازرون
اثر تغذيه برگي سكوسترين آهن و اسيد ساليسيليك بر سطوح شاخص طعم و مزه، فعاليت كاتالاز، پروتئين، و ميزان عملكرد ميوه هلو رقم آلبرتا طي مراحل رشد ميوه
بررسي ارتباط پلي مورفيسم microRNA 148a با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
مطالعه اثر اسپري برگي اسيد ساليسيليك طي مراحل رشد ميوه، روي برخي خصوصيات فيزيولوژيكي ميوه هلو رقم آلبرتا
اثر تيمارهاي مختلف مالچ پلاستيكي و فاصله كاشت بر ميزان كلروفيل و ويتامين C ميوه فلفل دلمه اي رنگي رقم ماوراس در شرايط مزرعه اي
بررسي ارتباط پليمورفيسم miR-152 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعيت اصفهان
مكان يابي محل دفع نخاله هاي ساختماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در شهر تبريز
بررسي خاصيت ضد قارچي نانو امولسيون اسانس اكاليپتوس در كنترل باكتري سودوموناس عامل بيماري بلاست مركبات
پلي مورفيسم تكرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان كولوركتال
بررسي مديريت خاكورزي، همزيستي ميكوريزايي و پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك برعملكرد بيولوژيك، درصد كلونيزاسيون و فسفر قابل جذب خاك در گياه سورگوم
بررسي مديريت خاكورزي ، همزيستي ميكوريزا و پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك برميزان عملكرد دانه، مقدار كلروفيل كل و ميزان كارتنوئيد در گياه سورگوم
اثر اسيد هيوميك بر غلظت برخي عناصر غذايي در برگ و گلبرگ هميشه بهار (Calendula officinalis) در شرايط خشكي
مروري بر فرآوري انواع محصولات آرتميا و كاربرد آنها در آبزي پروري
مروري بر مباني و روش هاي اصلاح نژاد در آبزيان
بررسي مديريت خاكورزي و پرايمينگ بذر با مايكوريزا و اسيد ساليسيليك بر عملكرد بيولوژيك، فسفر قابل جذب خاك و درصد كلونيزاسيون در گياه ذرت
بررسي مديريت خاكورزي و پرايمينگ بذر با مايكوريزا و اسيد ساليسيليك برميزان عملكرد دانه، مقدار كلروفيل كل و ميزان كارتنوئيد در گياه ذرت
بررسي تغييرات سرمي IL-13 و IL-27 در بيماران سيگاري و غير سيگاري مبتلا به اسكيزوفرني
ارزيابي آسيب پذيري زيست محيطي گردشگري سواحل چابهاربااستفاده ازمدل SWOT
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني و تعيين محتواي فنولي و فلاونوئيدي گياه گلپر (.Heracleum persicum L)
بررسي كيفيت آب رودخانه طالقان با استفاده از شاخص NSFWQI
ارزيابي تاثيرات تغيير اقليم بر ميزان بارش در حوضه آبريز رودخانه باليخلي چاي (استان اردبيل)
بررسي فعاليت حشرات كامل پروانه چوبخوار (Kermania pistaciella Amsel (Lep.: Tineidae با استفاده از تله هاي فرموني و بررسي خروج از شفيره ها در چهار باغ از منطقه رستم اباد هرندي رفسنجان
مقايسه تاثير سموم استامي پريد و فنيتروتيون بر جمعيت افت سنك در شرايط مزرعه اي
بررسي فعاليت حشرات كامل پروانه چوبخوار پسته (Kermania pistaciella Amsel (Lep.: Tineidae با استفاده از تله هاي فرموني و نياز حرارتي در رفسنجان
بررسي اثر نوع ريزنمونه روي رشد و نمو ريشه هاي مويين گياه دارويي سرخارگل (.Echinacea purpurea L)
ارزيابي اثر تخمكشي سه فرمولاسيون دارويي گياهي گاستروليت، مايكودرم و منتول عليه تخم هاي شبپره ي مديترانه اي آرد، (Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.; Pyralidae
بررسي تغييرات برخي از فراسنجه هاي خوني (CBC) بزغاله هاي بومي تغذيه شده با جلبك دريايي )سارگاسوم(استان بوشهر
مطالعه تغييرات برخي از آنزيم هاي كبدي در سرم بزغاله هاي بومي تغذيه شده با جلبك دريايي (سارگاسوم) استان بوشهر
بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك كبد و كليه بزغاله هاي بومي تغذيه شده با جلبك دريايي (سارگاسوم) استان بوشهر
سرم مغناطيسي (انقلابي در عرصه پزشكي)
باززايي گياهچه از ريزنمونه هاي ميانگره گل داوودي
اثر هورمون هاي تنظيم كننده رشد گياهي بر القاء كالوس و باززايي زيره سياه (Bunium persicum Boiss)
باززايي گياهچه از ريزنمونه هاي جنين بابونه شفاف
اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر القاء كالوس و باززايي گياه پيرتروم
تراريخت سازي ژنتيكي گل داوودي براي القاء مقاومت به شته
كشت بافت گياه دارويي آويشن دنايي
مديريت ريسك خشكسالي و ارايه الگوي گشت پيشنهادي استان خراسان شمالي
ارزيابي تغييرات زراعي لوبيا قرمز (رقم ناز) در رقابت با علف هرز در شرايط كاربرد ميكوريزا تحت تنش كم آبي
تاثير كاربرد ميكوريزا در كاهش اثرات منفي تنش كم آبي و علف هرز بر برخي خصوصيات لوبيا قرمز رقم ناز
بررسي رگرسيون مرحله اي و تجزيه مولفه هاي اصلي عملكرد ارقام لوبياي معمولي در شرايط عادي و تنش كمبود آب
قابليت ها و پتانسيل گياهان داروئي استان چهارمحال و بختياري
تمايز سلولهاي بنيادي به دست آمده از امنتوم موش نژاد NMRI به سلولهاي عدسي چشم، با استفاده از عصاره ي زجاجيه
اثرات سيتولوژيكي موتاژن اتيل متان سولفونات (EMS) بر سلول هاي نوك ريشه گياه جو
بررسي تاثير بيماري سفيدك پودري بر عملكرد واجزاي عملكرد جو هاي زراعي و وحشي در مرحله بلوغ
باززايي اندام هاي هوائي گياه دارويي گل راعي در محيط درون شيشه اي با استفاده از تنظيم كننده هاي رشد گياهي و ريز نمونه هيپوكوتيل
بررسي اثر كاربرد كودهاي بيولوژيك بر ميزان درصد ماده خشك قابل هضم و قندهاي محلول در آب گياه علوفهاي اسپرس در دورهاي مختلف آبياري
تجزيه QTL مرتبط با عملكرد و اجزاي عملكرد جو در شرايط تنش شوري
بررسي احداث شهرك هاي كشاورزي با ديدگاه فرآوري محصول وامكان توسعه صادرات (در سطح استان خوزستان)
باززايي گياهچه از ريزنمونه جنين زيره سبز (Cuminum cyminum) در محيط درون شيشه
روشي سريع و كارامد در باززايي زيره سياه (.Bunium persicum Boiss) با استفاده از ريزنمونه جنين برش يافته
تهيه مدل رقومي ارتفاع و تعيين خصوصيات فيزيوگرافي حوضه با بكارگيري نرم افزار ايلويس وتخمين دبي هاي ميانگين و حداكثر روزانه
اثر تيمارهاي مختلف تنش خشكي در دوره زايشي بر ميزان كلروفيل برگ وميزان درصدپروتئين دانه سه رقم لوبيا قرمز
اهميت فناوري نانو در صنايع غذايي
نقش مولفه هاي موثر بر قصد خريد مشتري از مواد غذايي ارگانيك در شهر تهران
شناسايي مشكلات بيمه محصولات كشاورزي (مطالعه موردي از ديدگاه گندم كاران شهرستان آبدانان)
ارتقاي ويژگي هاي زيست محيطي در طراحي بزرگراه ها-مطالعه موردي آزادراه امامزاده هاشم – بندر انزلي در استان گيلان
بررسي حساسيت مراحل لاروي و شفيرگي زنبور پارازيتوييد (Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae به نماتودهاي بيمارگر حشرات (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae) در آزمايشگاه
تهيه نقشه حاصلخيزي خاك به منظور مديريت مصرف كود در كشت چغندر قند با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و مدل Fuzzy-AHP در منطقه فريمان
نقشه يابي نواحي ژنومي فلورسانس كلروفيل در جمعيت Steptoe و Morex جو كشت شده تحت تنش شوري
كاربرد نانوذرات در مديريت مبارزه با حشرات زيان آور
مطالعه كميت و كيفيت اسانس گياه داروئي پونه در شهرستان لردگان
تاثير باكتري هاي محرك رشد بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سيب زميني
ارزش گذاري اقتصادي جنگل هاي بلوط در استان ايلام
بررسي روابط بين صفات زراعي و مورفولوژيك در گندم نان
گروه بندي ژنوتيپ هاي مختلف گندم نان زمستانه بر اساس مناطق مختلف جغرافيايي
بررسي خصوصيات هيدروليكي تعدادي از دريپرها در محدوده فشارهاي ثقلي
ملاك و شاخص هاي ارزيابي در مديريت آبخيزها
رابطه مديريت جامع و آمايش سرزمين
بررسي اثر مدت زمان جذب برحذف يون نيترات ازپساب مزارع پرورش ميگو بوسيله جلبك دريايي خشك شده
اثر دانه كامل كانولاي (Canola) فرآوري شده با مايكروويو 800 وات در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي در دوره آغازين بر صفات عملكردي جوجه ها
مطالعه اثر دانه كانولاي خام بر صفات عملكردي جوجه هاي گوشتي دردوره آغازين
اثر فرآوري دانه كامل كانولا با مايكروويو 800 وات برفراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
تأثير عصاره پروتئيني ديواره سلولي قارچ Pythium oligandrum بر توليد زيست توده در كشت ريشه مويين كتان وحشي Linum austriacum
بررسي خواص آنتي باكتريال تركيب اسانس برگ شمعداني معطر (Pelargonium graveolens L. Hérit) و كيتوزان محلول بر ميكروارگانيسم شاخص مواد غذايي سالمونلا انتريكا
مقايسه اثرات واكس زني، پيچيدن تكي و تجمعي در ورقه پلاستيكي بر كيفيت انار رقم رباب نگهداري شده در انبار سرد و معمولي
استخراج و تخليص نسبي خانواده اي از پپتيدهاي گياهي (سيكلوتيدها) ازگياه Viola tricolor
بررسي اثر عصاره آبي برگ به ليمو بر سطح سرمي هورمون هاي جنسي در رت هاي نر
بررسي اثر مصرف باكتري هاي پروبيوتيك جدا شده از منابع مختلف و طبيعي بر كاهش كلسترول و ساير چربي هاي سرم رت هاي آزمايشگاهي
بررسي تنش شوري خاك بر رنگيزه هاي فتوسنتزي ٬ رنگيزه آنتوسيانين ٬ رنگيزه هاي فلاونوئيدي و تركيبات فنولي در گياه گندم
بررسي اثر تنش شوري خاك بر قندهاي احياء كننده ٬ هيدروژن پراكسيد ٬ مالون دي آلدئيدو ساير آلدئيدها و پرولين درگياه گندم
بررسي اثرپلي آمين پوترسين بر ايجاد مقاومت در برابر تنش شوري خاك و سنجش رنگيزه هاي فتوسنتزي و رنگيزه آنتوسيانين ورنگيزه هاي فلاونوئيدي در گياه گندم
بررسي اثرات تنش هاي شوري (NaCl و 2CaCl) و خشكي بر ميزان كلروفيل b, a، كارتنوئيدها، پروتئين كل و قندهاي محلول در برگ گياه ذرت (Zea mays cv 704)
مطالعه اثرات تنش هاي غير زنده بر ميزان بيان ژن هاي خانواده ZmPIP در برگ گياه ذرت ( Zea mays cv.704)
اثر مصرف دانه سوياي عمل آوري شده با پرتو بيم الكترون بر عملكرد جوجه هاي بلدرچين
تاثير نانو زئوليت هاي عاملدار شده بر كاهش آبشويي نيترات و خصوصيات رشدي گياه لوبيا
تاثير نانو زئوليت هاي عامل دار شده با فسفر بر خصوصيات رشدي گياه لوبيا
بررسي تاثير باكتري هاي محرك رشد و كود شيميايي نيتروژن برخصوصيات رشدي گياه مرزه
اثر ضدباكتريايي عصاره بره موم زنبورعسل جمع آوري شده از درخت بلوط و سماق بر روي باكتري هاي مولد بيماري ورم پستان گاو (ماستيت)
تاثير نانو كود آهن بر جوانه زني و شاخص هاي رشد گياهچه در ارقام بومي و اصلاح شده گندم (Aestivum sativum)
بررسي تجمع برخي فلزات سنگين در بافت هاي عضله، پوست و آبشش در گيش گوژ پشت (Alectis indicus) در آبهاي بوشهر
تاثير آللوپاتي (دگرآسيبي) علف هاي هرز برخصوصيات رشد گياهان زراعي (مروري)
مروري بر اولتراسونيك در فرآوري مواد غذايي
بررسي بررسي پارامتر pH برحذف يون نيترات ازپساب مزارع پرورش ميگو بوسيله جلبك دريايي خشك شده
Towards the development of a bioengineered scaffold: Comparison of different protocols for human nasal septum cartilage decellularization
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي كاسني (.Cichorium intybus L) بر اضطراب در موش هاي صحرايي نربالغ نژاد ويستار
مروري بر پيامدهاي اجراي طرح يكپارچه سازي زمين هاي كشاورزي
بررسي تاثير شوري آب آبياري، بر برخي صفات مرفوفيزيولوژيك ارقام كنجد درجيرفت
نقش سيستم يوبيكيتين پروتئازوم در سيگنالينگ تنظيم كننده هاي رشد گياهي
نقش سيستم يوبيكيتين پروتئازوم در شرايط تنش در گياهان
دلايل استفاده از گياهان دارويي و پژوهش هاي انجام شده برروي ريشه گياه گيلاس زمستاني
تأثير تنش خشكي و تراكم كاشت بر روي خصوصيات كلزا (مطالعه موردي درصد روغن در رقم زرفام)
بررسي تاثير سويه هاي تثبيت كننده نيتروژن و آزاد كننده فسفات در بازدهي كودهاي ورمي كومپوست
بررسي اثرات ضد ديابتي روزه داري بر روي موش هاي صحرايي ماده
مديريت بازيافت محصولات كشاورزي
بررسي اثر ضد تشنجي عصاره هيدروالكلي گياه كاسني بر تشنج ناشي ازپنتلين تترازول درموش سوري نر
اثرعصاره هيدروالكلي گياه كاسني (. Cichorium intybusL) بر كيندلينگ شيميايي با پنتلين تترازول درموش سوري نر
تركيب شيميايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان رودخانه اي و ماهي قزل آلاي رنگين كمان پرورشي (Oncorhynchus mykiss) و قزل آلاي خال قرمز (Salmo trutta fario)
راهكارهاي نظارت بر ايمني زيستي محصولات تراريخته
اثر هليله سياه بر سيستم ايمني و بيان ژن سيكلواكسيژناز-2 القا شده با ليپوپلي ساكاريد باكتري اشرشيا كلي در جوجه هاي گوشتي
مطالعه پارامترهاي جدول زندگي (Hyperaspis polita (Col.: Coccinellidae با تغذيه ازشپشك آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در سه دما
بررسي زيست شناسي شپشك آردآلود پنبه (Hem.: Pseudococcidae) Phenacoccus solenopsis Tinsley در شرايط طبيعي در اهواز
واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد ارزن دم روباهي به محلول پاشي اسيد هيوميك و اسيد فولويك
گزارش سيزده گونه و زير گونه از زير خانواده (Noctuinae (Lep.: Noctuidae در استان خوزستان
بررسي رابطه خلاقيت و تمايل به كارآفريني در دانشجويان كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه زابل
تنوع و دامنه ميزباني گونهه اي آلترنارياي ريز اسپور روي محصولات كشاورزي در سيستان
تنوع زيستي قارچ هاي هوازاد همراه با پوشش گياهي مناطق جنگلي استان گلستان
مطالعه ي مقدماتي فون مارمولك هاي سيستان
بررسي تاثير دورهاي آبياري و پليمر سوپر جاذب، كود دامي و پتاسيم بر محتواي نسبي آب, اجزاي عملكرد و عملكرد گياه دارويي خربزه تلخ (Momordica charantia)
برخي از ويژگي هاي زيست شناسي توليد مثل ماهي گوازيم دم رشته اي (Nemipterus japonicus) در آب هاي خليج فارس (بوشهر)
مطالعه برخي از پارامترهاي زيستي در جنگل حراي سواحل استان بوشهر (ناحيه بردخون يا مل گنزه)
تاثير كاربرد كودهاي شيميايي، دامي و تلفيقي بر برخي صفات مورفولوژيك و عملكرد دانه آفتابگردان در منطقه جيرفت
بررسي وضعيت شركت هاي تعاوني توليد روستايي با استفاده از مدل SWOT
ارزيابي شركتهاي تعاوني توليد روستايي استان خراسان شمالي به روش SWOT
ارزيابي اقتصادي طرح پرورش نيمچه گوشتي با سيستم بسته دانخوري اتوماتيك در گيلان
بررسي نحوه ي توارث زبان و ژنتيك درميان گويش وران راجي (Raji) با استفاده ا ز داده هاي ژنوم ناحيه D-Loop ميتوكندري و زبان شناسي
تاثير پرايمينگ بذر و امواج اولتراسونيك بر ويژگي هاي جوانه زني بذر و رشد لوبيا چشم بلبلي (. Vigna sinensis L) در شرايط كاربرد علف كش تريفلورالين
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي چاي كوهي (stachys lavandulifolia) بر بروزيادگيري اجتنابي غير فعال در موش هاي صحرايي نر گنادكتومي شده
تاثير امواج اولتراسونيك و پرايمينگ بذر بر ميزان كلروفيل و محتواي نسبي آب برگ لوبيا چشم بلبلي (Vigna sinensis) در شرايط رقابت با علف هاي هرز
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي چاي كوهي (stachys lavandulifolia) بر بروزيادگيري اجتنابي غير فعال در موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار
بررسي اثر متقابل پوترسين و تنش فلز سنگين كادميوم بر ويژگي هاي جوانه زني بذور كرچك Ricinus communis
دفع آفات گندم با استفاده از فناوري هسته اي
بررسي فونستيك مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در شهرستان شيراز، ايران
كاربردهاي فناوري هسته اي در كاهش ضايعات محصولات كشاورزي
بررسي فونستيك مورچه ها (Formicidae:Hymenoptera) در بخش هايي از ناحيه شمالي استان گيلان، ايران
بررسي فونستيك خانواده فورميسيده (Formicidae) در شهرستان تفرش،استان مركزي،ايران
تاثير تنش خشكي و امواج الترسونيك بر عملكرد كيفي ذرت
برهمكنش تنش خشكي و امواج التراسونيك بر رشد و نمو ذرت
بررسي عوامل تعيينكننده در حضور به هنگام دامها در مراتع استان كرمانشاه (مطالعه موردي: گونبان هرسين)
تصحيح اشتباهات شناسايي و انتشار نامهاي غلط از آفات خانواده Noctuidae (Lepidoptera) در كتابهاي فارسي
تحليل اثرات مكانيزاسيون بخش كشاورزي بر توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش زبرخان شهرستان نيشابور)
تاثير پيش تيمار بذر توسط ساليسيليك اسيد بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه ذرت (.Zea mays L)
بررسي ميزان تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر توانمندي شغلي فارغ التحصيلان امور دام هنرستان هاي كشاورزي مشهد و مه ولات (سال 88-85)
نحوه انتخاب سرخوشه با استفاده از منطق فازي و الگوريتم pso براي شبكه هاي حسگر بي سيم
تاثير پوسته مغز فندق روي خواص كيفي و ارگانولپتيكي نان باگت
مقايسه تأثير علفكش هاي پاراكوات، رانداپ، شواليه و توتال بر روي ارتفاع علف هرز جو دره و ارتفاع جو
بررسي اثر چهار نوع علفكش بر تعداد سنبله جو و علف هرز جو دره با استفاده از سمپاش فتيله نمدي
بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك هاي مناطق نرماشير- فهرج در قالب يك رديف پستي و بلندي
خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك هاي برش طولي دشتاب- اسلام آباد شهرستان بافت (استان كرمان )
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي كشت سيب زميني در دشت ماهان- جوپار (استان كرمان)
ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي گياه يونجه در دشت ماهان – جوپار (استان كرمان)
پهنه بندي وضعيت حاصلخيزي خاك براساس محتواي عناصر غذايي قابل جذب (ماكرو و ميكرو المنت ها) براي كشت چغندر قند در دشت فريمان با استفاده مدل FAHP و GIS
تعيين الگوي پراكنش گونه هاي گياهي غالب شهرستان مهران (مطالعه موردي : مراتع كولگ شور وشيرين)
تاثير پرتودهي گاما بر روي سرعت، درصد جوانه زني و شاخص بنيه بذر آويشن باغي
بررسي افزايش رشد گياه ذرت (Zea mays L.) در مرحله گياهچه به وسيله انتروباكتر 1060 جداسازي شده از مزارع حومه كرمان
مروري بر حسگرهاي يون كلسيم
بررسي سرولوژيكي ويروس پژمردگي لكه اي گوجه فرنگي (TSWV) روي گياهان زينتي در استان خراسان شمالي
افزايش رشدذرت توسط كلبسيلا پنومونيه 1021 ايزوله شده از سايت كشاورزي كوهپايه دانشگاه آزاداسلامي كرمان
كاربرد فرآيند فشار بالا در صنايع غذايي
افزودني هاي ضد ميكروبي در توليد بسته بندي هاي فعال مواد غذايي
استفاده از نانولوله هاي كربني در حذف آلاينده ها از آب آشاميدني
مطابقت رشته هاي DNA با استفاده از زبان برنامه نويسي FORTRAN و بر پايه رابط موازي سازي OpenMP
مقايسه پرورش كرم خاكي ايزينيا فوتيدا در كود گاوي تيمار شده باضايعات سيب زميني،چغندر قند،كشمش و كاه
بررسي و تعيين بهترين وضعيت قرارگيري لانس در يك نوع سمپاش پشت تراكتوري لانس دار در سمپاشي درخت مركبات
مشاغل خانگي، كارآفريني، سرمايه گذاري در روستا به منظور توسعه پايدار با كمك تعاون
نقش پدافند غير عامل در كشاورزي با تأكيد بر امنيت غذايي
Sall 4، : نشانگر سرطان در حال ظهور و هدف
تيپ بندي و بررسي پايداري رودخانه كرخه در بازه ي ايستگاه حميديه- پاي پل
بررسي راهكارهاي مقاومت گياهان به تنش خشكي و استفاده ازآب شور و كاهش تبخير سطحي
كاربرد برنامه ريزي پويا در برداشت بهينه از جنگل
بررسي تاثير تراكم بوته و سطوح مختلف كود نيتروژنه برعملكرد و اجزاي عملكرد برنج در استان مازندران
شكستن خواب بذر علف هرز تلخه Acroptilon repens با استفاده از اسيد جيبرليك (ga) و نيترات پتاسيم (kno3)
تاثير تلقيح قارچ ميكوريز آربسكولار و پرايمينگ بذر با اسيد ساليسيليك بر عملكرد خيار گلخانه اي (cucumis sativus) تحت تنش هاي مختلف شوري
ارزيابي انرژيتيك در توليد سيب (مطالعه موردي:استان مازندران)
تأثير نفتالين استيك اسيد بر مقدار آنتوسيانين و تركيبات فنلي در گياهچه هاي ذرت تحت تنش كادميم
ترسيم مسير حركت تيغه هاي دروگر شانه اي به كمك نرم افزار MATLAB
محاسبه مقاومت ساقه گاوآهن برگرداندار و معرفي سامانه پايش شكست پين برشي آن
تعيين سرعت تيغه، نيرو، ممان، توان و تنش هاي وارد بر سيستم انتقال توان دروگر استوانه اي
تاثير ژله رويال بر بلوغ برون تني اووسايت گوسفند
بررسي اثر متقابل سديم نيتروپروسايد (SNP) و تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه كلزا (.Brassica napus L)
فرآوري مناسب خوراك به منظور افزايش بازدهي پروتئين خوراك در تغذيه نشخواركنندگان
جنبه اقتصادي استفاده از پروبيوتيك در تغذيه دام
BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE AND ITS RELATIONSHIP TO THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE AGRICULTURE
ژلاتين ماهي: خواص، چالش ها، و چشم انداز به عنوان جايگزيني براي ژلاتين پستانداران
مطالعه گونه دارويي چاي كوهي (Stachys lavendullifolia Vahl-Reeh) و بررسي برخي از خصوصيات اكولوژيك و فنولوژيك آن در برخي مناطق استان اصفهان
معرفي خواص دارويي گياه آويشن (.Thymus L) و بررسي صفات مورفولوژيكي گونه هاي آن
بررسي و شناسايي تركيبات شيميايي اسانس گياه دارويي آويشن دنايي (Thymus daenensis Celak)
بررسي اثرات تاريخ كاشت و هيدروپرايمينگ بر فنولوژي دو رقم پنبه
بررسي خصوصيات رشدي و عملكرد وش پنبه در پاسخ به هيدروپرايمينگ و تاريخ كاشت
اثرات پرايمينگ بذر با آب و تغييرات تاريخ كاشت بر اجزاي عملكرد پنبه
اثرات هيدروپرايمينگ و تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، الياف و روغن دانه دو رقم پنبه
تغييرات ظاهري و توليد مزه طي مراحل نگه داري مواد غذايي با منشاء گياهي
مطالعه اثر براسينواستروئيد بر رشد و نمو و رنگيزه هاي فتوسنتزي تربچه (.Raphanus sativus L) در تنش نمك در پتري ديش
بررسي اثر ضد اضطرابي عصاره هيدروالكلي گياه كاسني (.Cichorium intybus L) به روش ماز صليبي شكل در موش صحرايي
فيلم هاي زيست تخريب پذير بر پايه آلژينات سديم: مروري بر تأثير عوامل توليد و افزودني هاي مختلف بر روي خواص فيزيكوشيميايي
استفاده از نانوذرات نقره براي توليد نانوكامپوزيت هاي فعال ضدميكروبي در بسته بندي مواد غذايي
بيوسنتز نانوذرات طلا با باكتري هاي لومينسانس طبيعي و مهندسي ژنتيك شده
بررسي خاصيت ضد باكتريايي نانوذرات طلا عليه باكتري گرم منفي Escherichia coli و باكتري گرم مثبت Staphylococcus aureus
تاثير سطوح مختلف آب پنير ترش و آب پنير كم لاكتوز بر برخي پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
فرايند اسپتيك كمپوت زردآلوبا استفاده از واحد اهميك در مقياس پايلوت پلنت پيوسته
ضرورت وكيفيت آموزش محيط زيست در سطح بين المللي وايران
تاثير توسعه معماري و شهرسازي پايدار بر صنعت گردشگري
تاثير شاخصه هاي معماري اقليم گرم و خشك بر توسعه اكوتوريسم منطقه
الويت بندي شيوه هاي كشت خيار با توجه به شاخص هاي اقتصادي و زيست محيطي و بهداشتي و درماني (مطالعه موردي: شهرستان جيرفت استان كرمان)
بررسي اثرات تغيير اقليم بر امنيت غذائي كشور و راهكارهاي مقابله با آن
كاربرد نانوذرات و بيوپليمر ها در بسته بندي مواد غذايي
روشهاي القا و تشخيص پلي پلوييدي در ماهيان
ماهيان ترانس ژنيك و روش هاي انتقال ژن
تاثير فراصوت،پرايمينگ و دما بر جوانه زني ذرت
بررسي اثر سطوح مختلف اسيد ساليسيليك و تنش كمآبي بر عملكرد و اجزاي عملكرد در دو رقم نخود زراعي تيپ كابلي
ارزيابي صفات فيزيولوژيك در دو رقم نخود تيپ دسي تحت شرايط تنش كمبود آب و محلول پاشي با اسيد ساليسيليك
بررسي اثر محلول پاشي با اسيد ساليسيليك بر رنگدانه هاي فتوسنتزي، پرولين و قند محلول در دو رقم نخود تيپ كابلي تحت شرايط تنش كمبود آب
ارزيابي تاثير محلول پاشي بااسيد ساليسيليك بر عملكرد و اجزاي عملكرد در نخود زراعي تيپ دسي تحت شرايط تنش كمبود آب
آموزش و ترويج ابزار كليدي در حفاظت از محيط زيست
مقايسه پروفيل اسيد چرب در شگ ماهي (Alosa caspia)، ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)، در آبهاي درياي خزر
مطالعه برهمكنش پروتيين بتالاكتوگلبولين شير و رسوراترول در حضور ميدان الكترومغناطيس 900 مگا هرتز توسط طيف سنجي پراش پرتوي رزونانسي
كاربرد استخراج بكمك التراسوند در صنايع مواد غذايي
تاثير ميكوريزا و كود زيستي فسفاته بارور 2 بر برخي صفات ريحان تحت تاثير سطوح مختلف كود فسفر
اثرات استراديول و مايكو استروژن آلفا-زرالينول روي پارامترهاي تحركي اسپرم هاي متحرك و درصد زنده ماني اسپرم قوچ
بررسي اثر زئوليت و كود گاوي بر تغييرات مقدار سرب قابل عصاره گيري با DTPA
مقايسه دو روش تعيين شاخص مصرف نسبي و روش زمانسنجي به منظورتعيين ارزش رجحاني گونه هاي گياهي در مراتع استان كرمانشاه (مطالعه موردي: گون بان هرسين)
تأثير نفتالين استيك اسيد بر برخي از خصوصيات مورفولوژيكي گياهچه هاي ذرت تحت تنش فلز كادميم
اثر متقابل فسفر و سرب در يك خاك تيمار شده با كودگاوي
تيلاپيا گونه اي مناسب يا مهاجم؟
Diagnosis and Treatment Acute Lymphoblastic Leukemia with Bioinformatics Approaches
بررسي تاثير اسيدسالسيليك و چيتوسان بر برخي خصوصيات كمي پس از برداشت ميوه گوجه فرنگي
اثرات سمي نانوذرات بر سلول و DNA
تأثير نفتالين استيك اسيد بر غلظت قند و پروتئين در گياهچه هاي ذرت تحت تنش فلز كادميم
برآورد تبخير- تعرق واقعي با استفاده از تصاوير سنجنده OLI مطالعه موردي (دشت ناز ساري)
ارزيابي روش هاي برآورد تبخير- تعرق پتانسيل (استان ايلام)
بررسي تنش سولفات مس (CuSO4) بر روي جوانه زني و پارامترهاي رشد در گياه لوبيا (.Phaseolus vulgaris L) رقم صدري
بررسي آلودگي ميكروبي انواع شير در سوپر ماركت هاي شهر تهران در سال 1393
تعيين و ارزيابي pH خاك منطقه آلوده به سيالات حفاري و روش هاي كنترل آلوده سازي محيط زيست منطقه
مطالعه خصوصيات ساختاري و فعاليتي پپتيدهاي ضدميكروبي گياهي
بررسي كاربرد گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي
پدافند غيرعامل و كشاورزي مقاومتي
تعيين عوامل موثر در شناسايي مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني با استفاده از داده هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي
بررسي و ارزيابي برخي خواص فيزيكي دانه ي روغني گلرنگ
بررسي برخي خواص فيزيكي و هندسي گندم رقم آتيلا پنج
تأثير جنس زمين و خاك در تعيين مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني در دشت بيرجند
اثر روش هاي خاك ورزي، الگوي اعمال و اندازه هاي مختلف دانه بندي زئوليت بر نگهداشت رطوبت خاك در فاصله بين دو آبياري
تاثير گرم شدن زمين (گازهاي گلخانه اي) بر محصولات كشاورزي
اثر تنش خشكي بر خصوصيات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي گياه ليف سرده Luffa acutangula
روش هاي مختلف جداسازي DNA از برگ هاي ليف Luffa acutangula براي آناليز ماركرهاي مولكولي
تحليل عددي انتقال حرارت در رادياتور تراكتور U-650
تخمين كادميوم كل خاك با استفاده از خصوصيات خاك به كمك شبكه ي عصبي
تخمين سرب كل خاك با استفاده از خصوصيات خاك به كمك شبكه ي عصبي
بررسي اثر حفاظتي عصارهي هيدروالكلي برگ بادام تلخ بر زخم معده در موش سفيد آزمايشگاهي (Mus musculus)
بررسي نقش شيب در شكل گيري و گسترش فرسايش خندقي (مطالعه موردي: شهرستان ثلاث باباجاني)
ارزيابي نگرش كشاورزان نسبت به كاشت كلزا در استان آذربايجان غربي
بهينه سازي توليد شكلات با استفاده از جايگزين شيرين كننده ها
بررسي آثار مخرب خشكسالي هاي شديد بر توليد گندم ديم در استان ايلام (سال هاي 82-81 تا 91-90)
تحليل گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي (روستا هاي سيستان)
بررسي اثرات متقابل تنش خشكي و انواع مختلف كود بر عملكرد جو در منطقه زابل
سنتز و بررسي خاصيت رنگ بري نانوساختارهاي فوتوكاتاليزوري (C(3)N(4 در حضور نور مرئي
مزيت هاي استفاده از سلول هاي بنيادي جنيني و سلول بنيادي مغز استخوان در درمان شكستگي مصنوعي اسب
اثر حفاظتي عصاره گياه تلخ بيان در سميت كبدي القا شده توسط كربن تتراكلريد در موش صحرايي نر
تاثير كودهاي پتاسيمي و سرب برغلظت فسفر و مس در يك خاك آلوده به سرب در گياه اسطوخدوس (Lavendula offcinalis)
شناسايي وجدا سازي ويبريو از روده ماهي سفيد و كفال درياي خزر با استفاده از pcr و بررسي حساسيت يا مقاومت به آنتي بيوتيك ها و عصاره هاي گياهي
بررسي رابطه بين دوره گل دهي، تعداد خورجين و عملكرد دانه كلزا (.Brassica napus L ) تحت تأثير تاريخ كاشت و نيتروژن در شرايط آب و هواي اهواز
بررسي كارايي زراعي مصرف نيتروژن و اثر آن بر تحمل گياه كلزا (.Brassica napus.L) به تنش گرماي آخر فصل در شرايط آب و هواي اهواز
بررسي اثرات الگوي كاشت (Raised bed) و تراكم بوته بر جمعيت علف هاي هرز گندم رقم 87Sـ11 در منطقه اهواز
اثر عصاره آبي پيچك صحرايي (. Convolvulus arvensis) بر جوانه زني و خصوصيات فيزيولوژيكي رشد اوليه ماش
مطالعه برهمكنش پروتئين هموگلوبين با تيامين توسط روش طيف سنجي مرئي_فرابنفش و انتقال انرژي رزونانسي فورستر
مطالعه برهمكنش پروتئين هموگلوبين با پيريدوكسين توسط روش طيف سنجي مرئي_فرابنفش و انتقال انرژي رزونانسي فورستر
تاثيركودهاي پتاسيمي بر غلظت عناصركم مصرف در يك خاك آلوده به سرب در گياه اسطوخدوس (Lavendula offcinalis)
ارزيابي دقت مدل ماشين بردار پشتيبان و مدل هيبريدي الگوريتم ژنتيك و ماشين بردار پشتيبان با توابع زيان مختلف در پيشبيني تبخير-تعرق مرجع
مروري بر گياهان دارويي موثر بر شوره سر در طب سنتي ايران
توليد آبميوه سين بيوتيك: بررسي تاثير pH ، بريكس، انديس فرمالين و رئولوژي
بررسي اثر علفكش هاي پاراكوات، رانداپ، شواليه و توتال بر عملكرد جو
تأثير سه بستر كشت حاوي قارچ آرباسكولار ميكوريزا، ورمي كمپوست و پرلايت بر ميزان جذب عناصر ماكرو در نشاي گوجهفرنگي در شرايط گلخانه
مقايسه بستر مختلف كشت حاوي ورمي كمپوست، قارچ ميكوريز و پرلايت در جوانه زني بذور گوجه فرنگي و كيفيت گياه چه در شرايط گلخانه
بررسي رابطه اكوتوريسم و توسعه پايدار
اثر كود گاوي و لجن كنورتور بر آهن قابل عصاره گيري با DTPA
عرفي پايه هاي مقاوم هسته دار جهت استفاده در مناطق تحت بحران كم آبي
مطالعات پوشش و مقايسه شاخص هاي گياهي با استفاده از تصاوير ماهواره ي لندست (8) در حوزه آبخيز تجن
تاثير محلول پاشي كود نانو آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ زراعي
تاثير محلول پاشي كود نانو روي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ زراعي
مروري بر انواع خواب و تعيين نوع خواب بذور كلوس(.Kelossia odoratissima M)
تاثير محلول پاشي نانو كود NPK بر عملكرد و اجزاي عملكرد گلرنگ زراعي
پرورش حيوانات خاص از ديدگاه پدافند غير عامل
Rosa canina: Clinical Effects and its Applications
بررسي دلايل عدم پذيرش محصولات دامي ارگانيك در ايران از نگاه كارشناسان و پرورش دهندگان
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني عملكرد لاشه در گوسفند نژاد لري بختياري
مدل سازي سينيتيك خشك شدن ريحان در خشك كن مايكروويو
ارزيابي و مقايسه ارقام تجاري جو به تنش شوري
رويكردي جامع درباره سرخ كردن عميق چربي؛ جنبه هاي مهندسي، تغذيه، سلامتي و مصرف كننده
گرد و غبار و اثرات زيست محيطي آن
مطالعه برهم كنش ايميدازوآكريدين با پروتئين سرم آلبومين خون توسط تكنيك طيف سنجي و الگوسازي مولكولي
بررسي عوامل موثر بر مشاركت روستاييان در طرح هاي بيابان زدايي روستاي محمد شاهكرم زهك
ملاس و كاربرد آن در صنايع غذايي
نقش شيرين كننده هاي كم كالري در يك رژيم غذايي سلامت بخش
كاربرد بيوسنسورها در كنترل كيفيت و ايمني مواد غذايي
تأثير كاربرد بيوچار غني شده با فسفر بر برخي خصوصيات شيميايي خاك
كروموزوم هاي B و اثرات فنوتيپي و ژنوتيپي آنها
سبك هاي حل مسئله ي دانشجويان كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه زابل
تأثير كاربرد بيوچار غني شده با فسفر بر برخي خصوصيات كمي گياه ذرت
تأثير بنزيلآدنين و نيتروژن بر غلظت برخي عناصر كم مصرف دانهال هاي پسته در شرايط شور
بررسي اثر علفكش هاي پاراكوات، رانداپ، شواليه و توتال در كاهش تعداد دانه علف هرز جودره
مطالعه شاخص هاي فيزيولوژيك رشد در ارقام تك جوانه اي تجارتي چغندرقند
بررسي اثر نانوذرات مهندسي شده بر انسان و محيط زيست
معرفي سه قارچ جديد براي ايران از بذرهاي گندم در استان كهگيلويه و بويراحمد
نانوكامپوزيت هاي چوب پلاستيك و خواص آنها
مروري بر جايگاه پسماندهاي كشاورزي و صنايع چوب در توليد نانوسلولز طبيعي
استخراج سولانين از گياهان تيره سيب زميني و كاربردآن به عنوان سم بوتانيك جهت نابودي موريانه و حفاظت چوب
اندازه گيري ويتامين (B(9 در نمونههاي غلات غني شده با استفاده از نانوحسگرهاي مبادله الكترون
استفاده عصاره گياه جعفري فرنگي معطر براي بيوسنتز نانوذره طلا
كاربرد حشرات در كشاورزي (با تاكيد بر سبزيجات)
ارزيابي كيفي تناسب اراضي مرتعي به منظور بهره وري چراي دام بر اساس مدل پارامتريك با استفاده از GIS در دشت سبزوار
ارزيابي كيفي تناسب اراضي دشت نيشابور براي محصول سويا بر اساس مدل پارامتريك با استفاده از GIS
بررسي پراكنش مكاني بارندگي متوسط سالانه استان قزوين با استفاده از زمين آمار
بررسي كيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلكوكس به منظور مصارف كشاورزي در بخشي از حوزه آبخيز شيراز
جايگاه طراحي محيط پايدار و اكوتوريسم در ايران براي استفاده طبيعت گردي
تأثير اقليم گرم و خشك بر معماري و اسلوب ساختمان سازي (طراحي اقليمي)
بررسي طراحي محيط پايدار و اكوتوريسم در ايران براي استفاده طبيعت گردي
بررسي اثر عوامل آب و هوايي بر شكل ساخت شهر در مناطق زيستي خشك ايران (طراحي اقليمي)
بررسي آلودگي بصري در محيط زيست شهري از منظر حقوق زيستي
اثرات گرمايش جهاني اقليم و بررسي آن بر مديريت زيستي محيط
مديريت بحران آب با تكيه بر اصلاح الگوي مصرف با استفاده از پرليت در اكوسيستم زيستي
بررسي اثر گياه گزنه (Urtica dioica) بر روي ديابت نوع دو در مدل ديابتي موش
روش هاي تراريختي در گياه پنبه و برخي از نتايج مهم حاصل از آن
تخمك: ابزاري براي مطالعه زيست شناسي و زيست فناوري پنبه
كلونينگ و بيان ژن مصنوعي MaSp1 در وكتور باينري pCAMBIA1304 جهت بيان ويژگي يافته در الياف پنبه
كلونينگ و بيان ژن MaSP1 در وكتور باينري pBI121 جهت بيان ترشحي توسط ريشه در گياه تنباكو
پايش كيفي منابع آب زيرزميني دشت سمنان با استفاده از ضريب هدايت الكتريكي آب
انواع، ابعاد، پيامد و اهميت رضايت شغلي در مراكز آموزشي (هنرستانهاي كشاورزي)
ابعاد، مفاهيم نظري و اهميت عملكرد شغلي در مراكز آموزشي (هنرستانهاي كشاورزي)
اثر جيبرلين بر رشد اوليه ارقام گلرنگ تحت شرايط تنش شوري در شرايط آزمايشگاهي و گلداني
بررسي پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي ديوريتي منطقه سه چاهون، بافق (ايران مركزي)
بررسي سنگ شناسي و گسل هاي معدن سه چاهون، بافق، ايران مركزي
مطالعه جذب سطحي گاز آنيلين بر روي نانولوله BC(2)N با استفاده از نظريه تابعي چگالي براي سازش با زيست محيط
مطالعه جذب سطحي گاز پريدين بر روي نانولوله BC(2)N با استفاده از نظريه تابعي چگالي

امکان دریافت مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهریمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری  ۲۶ آذر ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۲۳عنوان مقاله تخصصی شامل۱۳۴۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

تحليل رفتار و كنترل سلامت شمع هاي بتني در جاريز با استفاده از نتايج آزمايش PIT بر مبناي استاندارد ASTM D5882
EVALUATION OF ASPECTS OF LANDFILL STABILITY THAT EFECTED BY EARTHQUAKE
بررسي آلاينده هاي آلي محيط زيست به همراه ارزيابي راهكارهاي پالايش
نقش و اهميت روش هاي ژئودزي در مطالعه پديده ژئوديناميكي آتشفشان به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از آن بر تاسيسات شهري
ارزيابي ميزان بر الودگي صدا در منطقه يك تهران با توجه به تجزيه و تحليل پارامترهاي شهرنشيني كلانشهر تهران
برنامه ريزي گردشگري شهر كاشان با تاكيد بر توسعه پايدار شهري
بهره گيري از شاخص زيست اقليمي در برنامه ريزي توسعه توريسم شهري مورد مطالعه شهر خوانسار
برنامه ريزي توسعه توريسم شهري با بهره گيري از شاخص زيست اقليمي در جهت توسعه پايدار شهري نمونه موردي:شهر مشهد
Pilot-Scale Studies of Combined Clarification, Filtration,and Ultraviolet Radiation Systems for Disinfection ofSecondary Municipal Wastewater Effluent
مديريت مواد زائد جامد صنعتي توليدي در شهرك صنعتي بروجن
بررسي ميزان تمايل شهروندان به پرداخت عوارض ترافيك در بخش مركزي شهرها با استفاده از روش ارزشيابي مشروط
تحليل شاخص هاي توسعه پايدار شهري با رويكرد تجزيه و تحليل سلسله مراتبي AHP
تاثيرات اجتماعي ناشي از افزايش تراكم ساختماني در توسعه مناطق شهري مطالعه موردي منطقه 18 تهران
تاثير پديده حومه نشيني بر پايداري شبكه حمل و نقل كلانشهر تبريز
نقش برنامه ريزي شهري و منطقه اي در توسعه پايدار شهري
توجه به كيفيت محيط شهري راهكاري اساسي براي مديريت شهري پايدار
فقر رنگ در طراحي شهرها
اكولوژي و اصول طراحي شهري اكولوژيك
تاثير نسبت آب به سيمان بر مقاومت ويژه الكتريكي بتن
ارزيابي كيفيت محله چيذر با رويكرد توسعه پايدار
استفاده از ظرفيت حرارتي زمين در كاهش بار سرمايش در بوم هاي بياباني
سيستم هاي جلوگيري از برخورد وسايل نقليه در تقاطع ها
ملاحظات فضايي_مكاني پراكنش تخلفات كميسيون ماده 100 مطالعه موردي:منطقه 2 شهرداري كلانشهر اهواز در دهه 80
تحليل الاستوپلاستيك فشار جانبي محرك خاك روي ديوارهاي حائل
الگو پذيري از مديريت بحران ژاپن در جهت كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله در ايران با تاكيد بر زلزله 11مارس ژاپن
مديريت يكپارچه منابع آب شهري گامي در جهت توسعه پايدار كشور
بهبود سايه اندازي تراس هاي چوبي در معماري بومي بوشهر
بررسي معرفهاي مشترك پايداري در شهرسازي و معماري
حذف بنزن و تولوئن از محلول هاي آبي توسط نانو لوله هاي كربني
استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند معياره و منطق فازي جهت جانمايي مراكز خدمات عمومي شهري
خلق مكان هاي امن راهي به سوي ايجاد جوامع پايدارشهري مروري بر تجربيات كشور انگلستان
شناسايي شبكه اتوبوسراني شهر اهواز جهت ارتقاء حمل و نقل شهري مطالعه موردي فاز 2و3 كوي ملت
واكاوي اصول پايداري محله هاي سنتي به منظور بهره گيري در طراحي محله هاي معاصر
نظريه توسعه حمل و نقل محور و معيارهاي براي شناسايي و بررسي پتانسيل مراكز آن نمونه موردي خط يك قطار شهري مشهد
نقش طراحي شهري در شكل گيري شهر پايدار
نقش مسيرهاي پياده در پويش پايدار شهري
باز آفريني پايدار راهي به سوي توسعه پايدار محلات فرسوده و مسئله دار شهري
راهبرد كنترل آلودگي كلان شهر اهواز در جهت توسعه پايدار شهري
تاثير هندسه خيابان بر نحوه انتشار آلاينده هاي ايجاد شده توسط وسايل نقليه مطالعه موردي شهر اصفهان
شهر در شب با تاكيد بر مفهوم خيابان و پياده راه ها نمونه موردي شهر كرمان
ارزيابي آزمايشگاهي دستگاه نفوذ سنج مخروط ديناميكي در كنترل كيفيت تراكم خاك
بررسي اصول و معيارهاي مكان يابي پارك ها و فضاهاي سبز شهري مطالعه موردي:پارك مقبره الشعراء تبريز منطقه يك شهري
ارزيابي راهبردهاي CPTEDدر امنيت كالبدي عرصه هاي عمومي شهر رهيافتي در جهت توسعه پايدار شهري
از محله سنتي تا محله پايدار
بهبود كيفيت رواناب شهري با استفاده از بهترين راهكارهاي مديريتي با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي در تهران
ارزيابي تحقق پذيري و روند تغيير كاربري اراضي طرح جامع شهر فيروز آباد 1378 و تبيين عوامل موثر بر آن
بررسي خطر پذيري زير ساخت هاي فاضلاب شهري در مقابل حوادث طبيعي نمونه موردي شبكه فاضلاب شهر بابلسر
ارزيابي طرح اماده سازي اراضي مسكن مهر شهر بجنورد
بررسي نقش حمل و نقل غير موتوري بر اساس دوچرخه الكتريكي در توسعه ركن اقتصادي حمل و نقل پايدار شهري ايران
شهر جامعه پايدار
مديريت بحران و كاهش ريسك بافتهاي تاريخي براي دستيابي به توسعه پايدار شهري مورد مطالعاتي ارگ بم
شكل شهر رفتار سفر از مباني تا تجربه
بررسي لزوم اهميت و لزوم بهسازي مسيل هاي شهري با توجه به عوامل هيدرولوژيك زيست محيطي قانوني اجتماعي و اقتصادي
مطالعه سيستم اتوبوس راني تندرو B.R.T در شهر تهران
توسعه شهرها و ناپايداري زيست محيطي نمونه موردي شهر اصفهان
تحقق توسعه پايدار منظر شهري با استفاده از پتانسيل بالقوه مسيرهاي سبز سبزراه هاي درون شهري
منظر شهري و توسعه پايدار زيست محيطي با تاكيد بر نماي شهري
بررسي انطباق پذيري قوانين و مقررات مرتبط با توسعه پايدار در معماري بازار تبريز نمونه موردي ارسن تبريز
مدلسازي عددي حفاري تونل شهري به روش NATM مطالعه موردي تونل امداد مشهد
آناليز مودال نانو لوله هاي كربني محصور در تن با استفاده از روش اجزاي محدود
بررسي پدافند غير عامل در منازل مسكوني نمونه موردي بروجن
بررسي ابعاد پايداري اجتماعي در كالبد همسايگي هاي سنتي ايران نمونه موردي شهر يزد
نقش برنامه ريزي شهري و مديريت بحران در كاهش آسيب هاي ناشي از زلزله در شهرها
بررسي عملكرد روش بيوگروتينگ در تقويت پارامترهاي مقامتي خاكهاي ماسه اي به وسيله آزمايش فشاري تك محوره
فضاهاي شهري متناسب با نياز كودكان
Towards Sustainability By Photovoltaic Energy Saver Panels
تعيين پتانسيل روانگرايي خاك در سواحل جنوب شرقي درياي خزر استان گلستان
انتخاب مدل مناسب براي فنر فصل مشترك FRP و بتن در نمونه هاي بتني تقويت شده با ورق FRP در مدل سازي لغزش اتصال به روش المان گسسته
اسكان غير رسمي+معماري پايدار طراحي منظر شهري مطلوب
بهينه سازي محل قرار گيري ميخ ها در گودبرداري هاي مهاربندي شده به روش ميخ كوبي و بررسي تاثير جريان آب بر ضريب اطمينان سازه
فرآيند در طراحي شهري
زير ساخت سبز رهيافتي كارآمد در توسعه پايدار
تبيين اصول معيارها و شاخص هاي توسعه فيزيكي پايدار نمونه موردي شهر پاوه
تحليل مباني ادراك فضا و رفتار به عنوان راهكار طراحي فضاي پايدار
ارزيابي شاخصهاي فني بر ارزشگذاري مسكن با رويكرد راهبردي توسعه پايدار
تاثير طول و نيروي پيش تنيدگي مهاري ها در روش Tie-Back با استفاده از مدل سازي عددي دو بعدي مورد مطالعاتي برج مالي مشهد
اكوتوريسم گامي به سوي توسعه پايدار
معيارهاي طراحي محله پايدار زيست محيطي
ردپاي پايداري در شهرهاي كويري ايران
عوامل موثر بر دريافت مستقيم انرژي خورشيدي در معماري ساختمان خورشيدي
تاثير عملكرد تكنيك هاي مديريت دسترسي و تقاطع هاي همسطح در ايمني راه ها و مناطق شهري
مطالعه رفتار ستونهاي سنگي بر اساس روش آزمايشگاهي و آناليز عددي
مديريت شهري و روش توانمند سازي بافت هاي فرسوده شهري كلانشهر مشهد مطالعه موردي محله عيدگاه
حاشيه نشيني مانعي اثر گذار در تحقق توسعه پايدار شهري
نقش بازاريابي سبز و كسب و كار كوچك درتوسعه پايدار
جايگاه پدافند غير عامل در طراحي معماري و توسعه شهري
سنجش تاثير منظر در توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر قزوين
بررسي تطبيقي طراحي شهري پايدار در راستاي ارتقاي كيفيت محيط شهري مطالعه موردي محله هاي مسكوني شهر قزوين
بررسي نقش پياده راه ها در دستيابي به توسعه پايدار شهري نمونه موردي پياده راه بوعلي سينا همدان
بتن شفاف TRANSPARENT CONCRETE
بررسي تاثير سياست مسكن مهر بر توسعه پايدار شهري نمونه موردي استان قزوين
تهيه طيف طراحي شتاب براي شرايط ساختگاهي مختلف ايران
تاملي در رابطه ي ارتقاي هويت كالبدي شهر و توسعه پايدار
معيارهاي مكانيابي شهرهاي جديد با توجه به مباني توسعه پايدار نمونه موردي شهر جديد بينالود
شناخت راهكارهاي تئوري فضاي قابل دفاع در محلات سنتي ايران
توسعه پايدار شهري بر مبناي تجديد حيات پايدار اراضي بازيافتي
اصول و معيارهاي توسعه پايدار در شهر سازي ايران
ارزيابي عملكرد تثبيت ميكروبيولوژيكي ماسه هاي روان توسط دستگاه تونل باد مطالعه موردي سگزي اصفهان
طراحي پياده مدار خيابان و نقش آن در پايدار سازي شهر معاصر
بكارگيري سيستمهاي نوين در جايگزيني آنلاين خطوط لوله در مديريت بحران و پدافند غير عامل شريان هاي حياتي
نقش ساختار مطلوب شهر در رسيدن به اهداف رشد هوشمند
نقش بتن هاي سبك سازه اي در بهينه سازي مصرف مصالح با رويكرد توسعه پايدار شهري
بررسي تورم از سولفات در خاكهاي رسي تثبيت شده با آهك
بكارگيري روسازي نفوذ پذير در مديريت رواناب شهري
بررسي شاخصهاي فرهنگي موثر بر ارزشگذاري مسكن از ديدگاه مديريت شهري و توسعه پايدار
برنامه ريزي شهري به منظور ارتقاي سلامت شهروندان
تاثير پوزولان تفنان روي مقاومت فشاري بتن در شرايط محيطي بندر چابهار
مباني سنجش و ارزيابي ميزان پايداري ساختارهاي كالبدي و زيست محيطي بافت هاي تاريخي شهري نمونه موردي:بافت تاريخي شهر يزد
پوسته هاي سبز راهكاري جهت دستيابي به توسعه شهري پايدار
نقش پايداري اجتماعي با تكيه بر برنامه هاي جماعت گرايانه در توسعه شهري پايدار
بازيابي نشانه هاي توسعه محله اي پايدار در شهرهاي سنتي نمونه موردي محله سلطان مير احمد كاشان
لزوم آينده نگري در ساخت و سازها و توجه به منظر شهري در راستاي توسعه پايدار شهري
الگوگيري از معماري بومي در توسعه پايدار شهري نمونه موردي خانه هاي شهر كاشان دوره قاجار
مروري بر حمله سولفات به خاك هاي رسي تثبيت شده با آهك يا سيمان
نقش سياست گذاري هاي كلان مديريتي بر روند توسعه پايدار مناطق شهري تاريخي مطالعه موردي نوسازي هاي پيرامون مجموعه بازار تبريز
نقش فضاي باز شهري در ايجاد و ثبت خاطره جمعي در شهر
بررسي عوامل زيست محيطي و اثرات آن در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي كلانشهر تبريز
بررسي تاثير روكش هاي ژئوسنتتيك بر عملكرد ستون هاي سنگي
تحليل مكاني فضايي سبز شهري با به كار گيري سامانه اطلاعات مكاني GIS
بررسي مقوله رقابت پذيري استراتژيك شهرها در حوزه اقتصاد و كسب و كار
دسترسي و شمول اجتماعي فضاي عمومي نمونه موردي پارك هاي شهري اصفهان
بكارگيري مديريت دانش در راستاي ارتقاء سطح امنيت اطلاعات و ارتباطات
بررسي نقش دوچرخه الكتريكي در كاهش مصرف بنزين و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي بخش حمل و نقل درون شهري ايران

دانلود مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

نمایش مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانمجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۰۱عنوان مقاله تخصصی شامل۴۰۳صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

سلولهاي خورشيدي براي كاربردهاي فضايي وشبيه سازي درمحيط Matlab
شبيه سازي عددي سه بعدي تنش حرارتي و ترك خوردگي حاصل از آن در بلور Nd:YLF در شرايط خروجي ليزر پيوست و نزديك به كليدزني Q
طراحي سيستم پهنكننده - فشرده ساز تپهاي فمتوثانيه فوق كوتاه با پاشندگي مرتبه سوم بسيار كم
تركيب تكنولوژي نوري با تكنولوژي فراصوت براي تشخيص محل و اندازه تركخوردگي فلزات به صورت كاملا غير تماسي
شبيهسازي ليزر فيبري با دمش خورشيدي
توليد باريكههاي قطبيده استوانهاي با پيكربندي رزوناتور ديسكي نازك
افزايش توان نوري در ليزرهاي آبشار كوانتومي با تغيير در ساختار چاه كوانتومي
مقايسهي نتايج شبيهسازي ليزر Er:Yb:glass دمش ديودي هواخنك با هندسهي استوانهاي و تيغهاي به وسيلهي نرم افزار LASCAD
تأثير هندسه محيط فعال در حذف مدهاي پارازيتي در ليزر ديسك نازك
مطالعه تجربي روشهاي اندازهگيري اثر لنز حرارتي در ليزرهاي ميلهاي
بررسي تاثير آثار حرارتي بر روي مشخصات پرتو گاوسي در يك برهي Nd:YAG تحت دمش عرضي توسط روش اجزاء محدود FEM
محاسبه و مقايسه ي عامل پرشدگي ليزر Nd:YAG تيغه اي در تابش عمود و موازي
حل تحليلي معادلات آهنگ گذراي ليزر بلور فوتوني
طراحي اپتيكي يك عدسي اكسيكون
انتقال باريكه ليزر Nd:YAG پرتوان پالسي از طريق فيبرنوري
ليزر چشم ايمن حالت جامد پالسي بر مبنايOPO
مدلسازي تاثير تزريق جريان الكتريكي بر عملكرد ليزر نيمه هادي مخابراتي نقطه كوانتومي در كاربردهاي مخابرات نوري
بهينهسازي ليزر ميكروچيپ :YAG+4Nd:YAG/Cr كليد زني Q به روش ناكنا بااستفاده ازالگوريتم ژنتيك براي كاربردهاي فاصله يابي
بررسي خواص الكتروني و اپتيكي ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اوليه
تاثير دما بر روي سطح مقطع تابش القايي طول موج 649 نانومتر كريستال ليزرري :YAG3+Nd پمپ شده توسط فلش لامپ
بررسي پراكندگي رامان القايي در انواع دمشهاي ليزر فيبري پرتوان
اثر پراكندگي بريلوئن القايي در فيبرهاي نوري غير فعال
محاسبه عددي كيفيت پرتو ليزر ديسك با تشديدگرناپايدار
بررسي عوامل موثر در كليد زني Q به روش FTIR براي يك ليزر Er:glass
تقويت كننده ليزر پالسي Nd:YAG بر مبناي هندسه تيغهاي
بهينه كردن سرعت تزريق تركيب He/NO2 در ليزرهاي يد - اكسيژن تخليه الكتريكي
شبيه سازي القاگر اشباع شونده فشرده ساز مغناطيسي پالس در مدار راه انداز ليزرهاي پر تكرار
مدلسازي تئوري يك ليزر گازكربنيك با برانگيزش عرضي در فشار اتمسفر با پيش يونش آرايه اي از الكترودهاي سوزني
طراحي سيستم كنترلي فازي ليزر 2CO براي كاربردهاي چشم پزشكي
شبيه سازي ديناميكي يك ليزر گازكربنيك پيوسته با شارش آهسته گاز به عنوان تابعي از عدد كوانتومي چرخشي
طراحي و ساخت مدار راهانداز سوييچ اسپارك گپ با خروجي ولتاژ بالا و فركانس قابل تغيير
طراحي و ساخت منبع تغذيه ليزر گازي بخار برميد مس
بهينه سازي ايده اشتراك گذاري تقويت كننده عملياتي در مدولاتور دو طبقه دلتا سيگما با استفاده از استراتژي تغيير در زمان بندي ظرفيت هاي خازني خروجي طبقات
بررسي كارايي انتقال انرژي كليد جرقه سه الكترودي
مقايسه كننده ديناميكي داراي رنج فركانسي 4مگاهرتز تا10گيگاهرتزبابهره گيري ازمقاومت منفي تركيب شده با زوج تفاضلي ورودي cmos
تعيين بسامد تشديد تشديدگر نوري - صوتي استوانه اي به روش تحليلي و شبيه سازي ومقايسه با نتايج حاصل ازتست آزمايشگاهي
ساخت طيف سنج تصويري دقيق در بازه طول موجي 400 الي 900 نانومتر
بررسي تأثير متقابل نمونه فلزي آلومينيوم و شعله در بيناب حاصل از پلاسماي القائيده ليزري LIBS
بهبود آناليز بي كاليبراسيون در طيف سنجي فروشكست القايي ليزري با تصحيح اثرخودجذبي وپنجره زماني
بررسي تأثير پارامترهاي عملكردي سامانه در بيناب نمايي تفكيك قطبشي فروشكست القائيده ليزري
اندازهگيري طيف فلوئورسانس نفتالين در آب با استفاده از روش اسپكتروسكپي فلوئورسانس القايي ليزري تاخير زماني نانو ثانيه
ساخت طيف سنج فوريه نور مرئي با استفاده از تداخل سنج ساگ ناك
بررسي وابستگي گسيلهاي مولكولي CN و 2C به ساختار مولكولي نمونه دربيناب نمايي پلاسماي القائيده ليزري تركيبات آلي
تأثير اتمسفر محيطي بر گسيلهاي مولكولي CN و 2C در بينابنمايي پلاسماي القائيده ليزري تركيبات آلي
طراحي سلول جذبي چند عبوري بيضوي براي بينابنمايي ليزري
تأثير گاز محيطي بر گسيل اتمي و تابش مولكولي تركيبات انفجاري TNT و RDX با استفاده از بينابنمايي فروشكست القايي ليزري LIBS
عدسي پراشي محور مخروطي واگرا
طراحي سيستم اپتيكي اندازه گيري غيرتهاجمي ميزان قندخون بااستفاده ازروش فوتوآكوستيك مبتني برامواج نزديك به سطح توليد شده درپوشش فيبرنوري به وسيله ي ليزركوانتومي آبشاري
افزايش قدرت تفكيك ليدار دو محوري با دو دوربين
توليد كانون دو خطي توسط آرايهاي جديد از تيغه منطقهاي فرنل
توليد پالسهاي فوق كوتاه با استفاده از ليزر فيبر نوري قفل شده مد منفعل باجاذب اشباع شونده
اثرات تداخلي در آينه هاي نسبيتي چند لايه
طراحي اپتيكي بهينه جستجوگر ليزري نيمه فعال با ميدان ديد وسيع
تعيين قدرت تلاطم جو با استفاده از اندازه گيري تجربي سوسوزني يك ستاره دوتاايي در جومتلاطم
حسگري جبهه موج بدون نياز به آرايه لنزي
لايه نشاني و ارزيابي اثر ضخامت لايه نازك كربن شبه الماسي برعملكردسلولهاي خورشيدي سيليكوني
طراحي و ساخت پرتو شكاف مرئي- مادون قرمز
مروري بر واپيچش دوربين هاي دوچشمي: حذف كردن واپيچش يك دوربين دوچشمي ۷ در 50
طراحي اپتيكي باريكه گستر پنج عنصره با قابليت زوم با جبران مكانيكي براي طيف مرئي
مقايسه بهره تقويت كننده فيبر كريستال فوتوني اربيومي باساختارهاي شش گوش ولانه زنبوري
ساخت و مشخصه يابي لايه نازك سيليكن نيتريد
طراحي و ساخت آينه ي مادون قرمز بر بستره ي فلزي آلومينيوم
طراحي اپتيكي دوربين موج ميليمتري غيرفعال براي كاربردهاي امنيتي
شبيه سازي آثار غير خطي كر و رامان بر انتشار امواج الكترومغناطيسي درفرامواد با ضريب شكست منفي
شبيه سازي تابع انتقال توان پمپ به سيگنال در نوسانگرهاي پارامتري تار نوري
توليد پالس هاي منفرد 45 آتو ثانيه اي با استفاده از ميدان هاي ليزري دو رنگ
بررسي خودكانونگي و واگرايي انتشار پرتو ليزر گوسي در پلاسماي كم چگال در حالت نسبيتي ضعيف و تغييرات تابع چگالي الكترون
شبيه سازي انتشار پرتو گاوسي تخت شده دايروي در محيط هاي غيرخطي غير موضعي قوي
توليدهارمونيك مرتبه ي بالاي نرم وپهن با استفاده ازميدانهاي چرپدار ناهمگن
مطالعه ضريب شكست غيرخطي ساختارهاي تهيه شده به روش كندوسوز ليزري هدف منيزيم در استون
كنترل تمامنوري انتشار نور در آرايه نوري غيرخطي جفتشده با استفاده از مدولاسيون فاز
تبديل طول موج نور حامل اندازه حركت زاويه اي مداري با استفاده ازاثرغيرخطي اختلاط چهار موج در فيبر نوري
ساليتونهاي تاريك در ميكروحلقههاي مشدد غيرخطي و تبديل ديجيتالي نوري
بررسي اثرات نسبيتي و غيرخطي در برهمكنش پالس ليزر با پلاسماي كم چگال و غيرهمدما
برهمكنش پالس ليزري چرپ شده با پلاسماي كم چگال درحضور ميدان مغناطيسي مايل خارجي
بررسي شتاب الكترون به وسيله يك موج پلاسمايي دركانال يوني با حضور يك ميدان مغناطيسي مايل خارجي
مطالعه درهمتنيدگي يك سيستم ماكرو و دو سيستم ميكرو با حالت اوليهي ورنر
بررسي توليد هماهنگهاي بالا در اتمهاي هيدروژن و آرگون در ميدان افزايشي پلاسمونيك
پايداري دوگانه نوري در نانو ذرات :اثر ثابت دي الكتريك محيط ميزبان
بررسي اثرات ناخالصي بر روي ضرايب جذب خطي و غير خطي درپديده ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك ناطه ي كوانتومي كروي چهار ترازي مدل M
بررسي ضريب جذب غيرخطي درپديده ي شفافيت القايي الكترومغناطيسي درنقطه ي كوانتومي استوانه اي چهارترازي باپيكربندي C
بررسي اثر دما بر رفتار نوسانگر پارامتري نوري كليد زني Q شده درون كاواكي
اندازهگيري ضريب شكست و ضريب جذب غيرخطي رودامين G6 با استفاده از روش روبش Z
توليد امواج تراهرتز تنظيم پذير پيوسته بوسيله نانو موجبر گاليوم آرسنايد
طراحي و ساخت يك نمونه قطبشگر با محدوده طول موجي گسترده قابل افزايش براي نواحي مريي و مادون قرمز نزديك 400-1000nm
كنترل تابش گرمايي در بلور فوتونيكي سيليكوني براي كاربردهاي ترموفوتوولتائيك
دوپايايي نوري قابل تنظيم با دما برپايه بلور فوتوني يك بعدي
استفاده از آرايهي موجبر نوري جفت شده در فرايند نانوليتوگرافي نوري
مطالعه و بررسي تجربي كاهش ولتاژ روشن شدن در ديود نورگسيل آلي با افزودن نانوذرات نقره در مرز لايه ي تابنده
شبيه سازي بيوحسگر نوري بر پايه فيلتر با پهناي باند كم تيغه بلور فوتوني
بازخواني اختلاف فاز با استفاده از فيلتر نوري تنظيم پذير در حسگرهاي تار نوري فازي
بررسي ساختار نواري و خواص اپتيكي بلور فوتونيكي دو بعدي با ثابت دي الكتريك بزرگ
روشي مناسب براي فرايند نازك سازي و صيقلدهي اينديم آنتيمونايد با حداقل ناهمواري سطحي
جفت شدگي مدهاي جايگزيده كاواك بلور فوتونيك به منظور ايجاد مد هدايت موجبر
طراحي و ساخت حسگر فيبر نوري باريك شده به منظور استفاده در كاربردهاي زيستي
طراحي و ساخت حسگر فيبر نوري ميدان هاي ميراشونده براي اندازه گيري غلظت نيتريت موجود در آب شرب
حسگر درون خطي شعاع و ضريب پرشدگي نانوذرات فلزي
طراحي يك بيوحسگر جديد مبتني بر موجبر و تشديدگر كريستال فوتوني
طراحي كليد الكترواپتيكي بر مبناي مولكول نقطه كوانتومي پنجگانه
محاسبه ي مشخصه هاي جفت شدگي وضريب اتلاف در ميكروديسك بيضوي
طراحي و شبيه سازي پالاينده افزاينده / كاهنده بلور فوتوني دوبعدي

دسترسی به مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

نمایش مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمرانمجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران ۴ اسفند ۱۳۹۳ تا ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۱۰۹عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۴۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

اصلاح خواص قير يا استفاده از سرباره فولاد
استفاده از روش انرژي براي طراحي مقاوم لرزشي قاب هاي خمشي
بررسي سيستم ساختماني قالب هاي عايق ماندگار (ICF)
بررسي اثر افزودني هاي شيميايي بر بهبود خواص مكانيكي و جذب آب در محصولات گچي
بررسي و مطالعه ژئو پليمر ها به عنوان ماده تثبيت كننده خاك
مطالعه و بررسي لرزه اي اتصالات صلب و با جان كاهش يافته RWS
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار پس تناوبي تيرهاي حاوي بتن خود تراكم اليافي
ارائه راهكار نوين نركيبي سازه براي مناطق روستايي معتدل و مرطوب خزري
مقايسه سيستم هاي سازه اي Rammed Earth و Earthbag و انتخاب الگوي بهينه در اقليم گرم و خشك ايران
بررسي مدل تحليلي تيرهاي بتني مقاوم سازي شده با لمينيت (صفحه خارجي) به روش Strut & Tie
كاهش عمق شيار شدگي راه ساخته شده بر روي بستر نرم با استفاده از ژئوگريد
بررسي نقش عايق هاي نوين در جلوگيري از اتلاف انرژي و كاهش مصرف سوخت
ترومب ؛ رويكردي نوين در نگهداشت انرژي در ساختمان
پاسخ غيرخطي هندسي و كمانشي تيرهاي با مقطع زاويه دار تحت خمش
بررسي رفتار ستون هاي فولادي پر شده با بتن CFST توسط آيين نامه هاي معتبر دنيا و مقايسه آن با نتايج اجزاي محدودي
مقايسه رفتار ساختمانهاي بتن آرمه تقويت شده با مهاربندي هاي فولادي خارج از قاب و داخل قاب بتني
مقايسه نتايج طراحي يك ساختمان بتن آرمه بر اساس نگارشهاي 99 و 2008 و 2014 آيين نامه بتن آمريكا
Approaches of Design, Optimization and Construction of Spaghetti Bridge
مطالعه اثر جداسازي پايه در رفتار لرزه اي مدل سه بعدي ساندويچ پانل 6 طبقه
تاثير رده هاي مقاومتي بيت و گروه ميلگردهاي مصرفي بر جنبه هاي اقتصادي ساخت اسكلت ساختمانهاي منظم قاب خمشي بتن آرمه
تاثير عوامل موثر بر روي مقاومت فشاري بتن سبكدانه سازه اي و تعيين رفتار بتن سبك سازه اي SLWAC
بررسي عملكرد لرزهاي ساختار JK و نقش آن در صنعتي سازي ساختمان
كاربرد ژئوتكستايل در افزايش ظرفيت باربريCBR بستر راه بدون ريه
كاربرد نانو فناوري در مهندسي عمران
تاثير نانو مواد بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي گرم
بزرسي اثز موقعيت بار بر روي رفتار پروفيل هاي GFRP
امكان سنجي استفاده از نانو مواد در ساخت مخلوط هاي آسفالتي با هدف افزايش دوره بهره برداري
جداسازي لرزه اي لاستيكي مسلح به ورق هاي فولادي
مقايسه اثر درصد مقاوم سازي با FRP در مقاومت فشاري و خمشي بتن
بررسي اثر ميزان و جهت بكارگيري پوششهاي FRP در مقاومت خمشي بتن
بررسي وضعيت حمل و نقل جاده اي در ايران با رويكرد سياستهاي آمايش سرزمين
بررسي عملكرد خاموت هاي پيوسته مستطيلي و چند ضلعي در ستون هاي بتن آرمه
بررسي تاثير روان كننده ها با پايه هاي شيميايي مختلف بر خواص مكانيكي بتن ، كيفيت بتن و كاهش آلودگي محيط زيست
ظرفيت باربري پي سطح نواري مستقر بر بستر ماسه اي شامل پاكت نرم مسلح شده با ژئوگريد
تحليل اقتصادي اجراي روش نوين تقويت لايه نهايي راه روستايي با سيمان (مطالعه موردي در محور حاجي آباد زرين استان يزد)
ظرفيت باربري پي سطحي مربعي مستقر بر بستر ماسه اي شامل پاكت نرم مسلح شده با ژئوگريد
بررسي و مقايسه عملكرد لرزه اي ساختمانهاي فولادي با ستون هاي CFT داراي ميراگرهاي اصطكاكي و بدون ميراگر مجهز به جداساز اصطكاكي پاندولي
بررسي سيستم ساختماني قاب سبك فولادي LSF در سبك سازي سازه ها
بهبود رفتار اتصالات گيردار تير به ستون با استفاده از فولاد نرم
مقايسه ي روشهاي EBR و NSM در بهسازي خمشي و برشي تيرهاي بتن آرمه با استفاده از FRP
ارزيابي ضريب رفتار طلب و ظرفيت قاب خمشي فولادي به همراه ديوار برشي بتني درزدار و بدون درز
بررسي تاثير مسن شدن Aging بر روي خواص مكانيكي و دوام بتن مسلح شده با الياف شيشه
بررسي عددي رفتار جانبي قاب سرد نورد شده فولادي با مهاربند K شكل
بررسي اثرات پوزولان خاكستر پوسته برنج در بهبود عملكرد سيمان
تحليلي چالشهاي توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر رشت)
استفاده از پليمر هاي سوپر جاذب در عمل آوري داخلي بتن
معرفي پنل هاي GFRC و بررسي مزاياي آن جهت استفاده در ايران
بهره گيري از نانو فناوري در صنعت ساخت
بررسي ضريب برجهندگي روسازي راه با استفاده از خاك بازيافتي تثبيت شده با سيمان
بررسي عملكرد ميلگردهاي پليمري FRP در تقويت سازه هاي بتني
بررسي مروري برخواص مكانيكي بتن هاي پليمري و كاربردهاي آن
ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي و پارامترهاي مكانيكي دو نمونه سنگ ساختماني مرمريتي پركاربرد در نماي ساختمان
بررسي مقايسه اي و نحوه تشكيل مفاصل پلاستيك در سازه هاي فولادي با شكل پذيري متوسط و ويژه
روش نوين تخريب تدريجي بالا به پايين ساختمان هاي بلند
بررسي بكارگيري سازه هاي گل فشرده مسله در ساختمان هاي روستايي ايران مطالعه موردي : خانه هاي روستايي شمال ايران
مطالعات فاز 1 بررسي استفاده از پسماندهاي گل قرمز در توليد آجر ساختماني در مقياس آزمايشگاهي
بهرهگيري از فناوري نانو در طراحي ساختمان پايدار
بررسي قابليت هاي معماري زمين پناه در كاهش مصرف انرژي
روش هاي مقاوم سازي سازه ها در برابر زلزله
ارزيابي و برآورد مكانيسم هاي كاهنده پايايي بتن و ارائه راهكارها
بررسي و ارزيابي استفاده از بتن هاي سبك باربر در سازه ها
بررسي برخي از روشهاي جداسازي لرزه اي به منظور كنترل ارتعاش و كاهش پاسخ لرزه اي ساختمانها
Performance of Geocell base course
كاربرد ژئوفوم در كاهش فشار جانبي وارده بر ديوارهاي حايل
ساروج حاوي كائولينيت با درصدهاي مختلف جايگزيني سيمان
مقايسه مدل هاي ديناميكي در تخمين منحني هاي مدول برشي و ميرايي خاكهاي ماسه اي
بررسي فني و اقتصادي تيغه هاي جدا كننده داخلي نوين و متداول در صنعت ساختمان كشور و مقايسه آن ها
بررسي خواص و عملكرد مقاومتي فوم بتن
چالش ها و راهكارهاي پيش روي مهندسان سازه براي طراحي پايدار
Study Effect of Varios Nanoparticles on the Mechanical Properties of Soil Stabilization by Cement
احداث ديواره هاي منقطع كاهنده در دهان خورها و خليج ها به عنوان يكي از روش هاي نوين حفاظت ساحلي
ارزيابي دقت تكنيك مدل نواري در تحليل ديوارهاي برشي فولادي بدون سخت كننده
بررسي قابليت اعتماد ستونهاي بتن مسلح محصور شده با FRP
شبيه ساسي رفتار مواد فوق كشسان جهت بهينه نمودن ابعاد ضزبه گيز اسكله ها
بررسي عملكرد بتن هاي حاوي نانوذرات سيليس، آهن و آلومنيوم
بررسي روش هاي متداول و نوين پايدار سازي گود برداري ها
بررسي تاثير مدل رفتاري خاك و ظرفيت باربري شمع درجا
بررسي رفتار شمع هاي درجا تحت بارگذاري زهكشي شده و زهكشي نشده
معرفي سامانه تسليح ژئوگريد به شاخك دار و تأثير آن بر بهبود رفتار ديوار حايل خاك چسبنده
مقاوم سازي خاك ريز هاي خاكي با مقاومت ضعيف با استفاده از ژئوگريدها
ارزيابي رفتار چرخه اي اتصال خمشي تير به ستون دوبل اصلاح شده در محل اتصال و مقايسه آن با اتصال خمشي پيشنهادي آيين نامه ايران
بررسي عددي اتصال گوشه تركيبي و مقايسه آن با اتصالات رايج بتني
ارزيابي نماي نوين مركب عايق حرارتي ( اتيكس)
محاسبه ضريب رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي سرد نورد شده با مهار بند تسمه قطري
تفصيل ميانقاب ها در سازه هاي فولادي سرد نورد شده
بررسي روش هاي جداسازي لرزه اي آونگي مورد استفاده در ساختمان ها، براي كاهش اثرات زلزله
بررسي كاربرد روش هاي تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي پيشرفته
مقايسه آيين نامه AISC با نشريه 360 در تحليل ديوارهاي برشي فولادي به روش مدل نواري
كاربرد آليازهاي حافظه دار در سازه ها
مقايسه ظرفيت باربري پي سطحي نواري و مربعي مستقر بر بستر ماسه اي شامل پاكت نرم ، مسلح شده با ژئوگريد
تحليل اقتصادي اجراي روش نوين تقويت لايه نهايي راه روستايي با سيمان (مطالعه موردي در محور حاجي آباد زرين استان يزد)
تحليل تطبيقي روكش هاي بتني و آسفالتي در راهسازي با رويكرد توسعه پايدار
بزرسي انواع اتصال ديوار بزشي فولادي به قاب بتني
تحليل هندسي و روشهاي مقاوم سازي ورق هاي اتصل در مهاربند كمانش-تاب
برآورد زاويه بحراني تحرك لرزه اي يك ساختمان منظم و مقايسه آن با استاندارد 2800
بررسي اثر سخت كننده هاي ضربدري بر رفتار قاب هاي مهاربندي شده واگرا با تير پيوند بلند
اثر تنش برشي در سطح مشترك بين هسته بتني و لوله فولادي بر روي مقاومت فشاري ستون هاي بتني محصور شده با لوله فولادي پيش تنيده
ارزيابي آزمايشگاهي استفاده از پودر ضايعاتي سيليس در روسازي بتني متخلخل
بررسي كنترل هاي لازم در طراحي سقف هاي عرشه فولادي مورد استفاده در ساختمانها
ارائه ي روندي جهت طراحي مقاوم در برابر حريق سقف هاي عرشه فولادي بر مبناي آئين نامه اروپا
بررسي عملكرد سازه هاي فولادي جداسازي شده تحت تحليل استاتيكي غير خطي
بررسي و مقايسه كاربردي عايق هاي حرارتي متداول و نوين تاسيسات ساختماني
رابطه چگالي و درصد رطوبت و خرده آسفالت در طرح تختلاط مصالح بازيافتي آسفالت و سيمان (مطالعه موردي محور اردكان نايين)
مطالعه اثر تقويت با هدف افزايش شكل پذيري در سيستم ديوار برشي فولادي داراي بازشو
Overview of warm mix asphalt and it`s performance
بتن توانمند و توسعه آن
بررسي استفاده از مصالح شيشه اي و پليمري در محيط گلخانه اي
بررسي اثرات استفاده از سازه هاي پلي كربناتي بر محيط داخلي
تاثير برنامه ريزي شهري براي كنترل زلزله

نمایه سازی مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

نمایش مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریتمجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت ۲ بهمن ۱۳۹۳ تا ۳ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزشی پژوهشی هزاره سوم در شهر بصورت الکترونیکی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)در این کنفرانس۲۴۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۲۷۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

مفهوم انسان كامل از ديدگاه شبستري در گلشن راز
جلوه هاي ادبيات مقاومت در شعر كمال ناصر
بررسي تأثيرپذيري شاعران مخضرم از قرآن كريم
نگاهي به ادبيات كودك در سرزمين هاي عربي مطالعه موردپژوهانه: سليمان العيسي
تناص قرآني در ديوان ترانه هاي ايليايي احمد عزيزي
تلميح در ديوان ترانه هاي ايليايي استاد احمد عزيزي
صور خيال در ديوان سيد يعقوب ماهيدشتي
بررسي نقدي مقالات پژوهشي: مطالعه موردي : چهارمقاله علمي
مفهوم فنا از ديدگاه شبستري در گلشن راز
بررسي ساختاري و محتوايي پيامك مطالعه مورد پژوهش: شماره ۷۴ مجله فرهنگي پيام آرا
ادبيات دفاع مقدس، مكتب يا سبك
مفهوم ذات حق در گلشن راز شبستري
نگاهي به شعر غنايي در ادبيات كردي مطالعه موردپژوهانه: سيماي معشوق در شعر طاهربگ جاف
طنز در شعر ابي الشمقمق
ويژگي هاي بارز شعر مقاومت ابراهيم طوقان
بررسي مديح نبوي در شعر عبدالحميد الخطيب
نگاهي به شعر ديني معروف عبدالمجيد
ارايه مدلي جهت معرفي عوامل مؤثر بر بدبيني سازماني
مروري برتعارض و مديريت تعارضدر سازمان ها
خودكارآمدي
شناسايي ريسك هاي منابع انساني چند فرهنگي در پروژه هاي ساختماني شهر تهران
بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر مديريت دارايي و بدهي شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله : قاعده تحذير در رويكرد فقهي و حقوقي
بررسي رابطه نظري هوش هيجاني و بهرهوري سازمان
سبك زندگي ايراني اسلامي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب
بررسي وضعيت خشونت خانگيدر زنان مراجعه كننده به مراكز قضايي شهرستان پاوه
بررسي تطبيقي نوستالژي در شعر مهدي اخوان ثالث و أحمد عبد المعطي حجازي
مباني اقتصادي، اجتماعي و عملياتي فناوري اطلاعات در مديريت سيستم در سازمان ها
تأثير بازي هاي قديمي و مدرن بر رشد اجتماعي دانش آموزان دختر اول ابتدايي شهرستان بابلسر
بهره گيري شادي سازماني در نظام آموزش و پرورش
پي شبيني رضايت از تحصيل بر پايه ي خودتنظيمي يادگيري در دانش آموزان پايه ي سوم تجربي شهر كنگاور
نقش هنر در سبك زندگي ايراني
تعهد سازماني
بررسي رابطه ابعاد سه گانه ساختار سازماني با انگيزش نيروي كار سازمان در سال ۱۳۹۳
هوش هيجاني و نقش آن در رهبري ومديريت سازمان
نقش تغذيه در اختلال افسردگي
بررسي وتجزيه تحليل نظريات سقط جنين
تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي
بررسي مقايسهاي وضعيت آموزش و بهسازي كاركنان در دو بانك تجارت و بانك حكمت ايرانيان
بررسي وضعيت مهريه ابراء شده مطلقه غيرمدخوله
مديريت مدرسه محور، چالشها و مشكلات پيش رو در ايران
رابطه توافق پذيري و شيوه هاي فرزندپروري با رضايت از خانواده در دانشجويان
بررسي رابطه سرمايه فكري،سبك هاي هويت و تعهد هويت با خودكارآمدي دبيران مقطع متوسطه شهرستان اشنويه
بررسي عوامل موفقيت بازاريابي شبكه اي
مروري بر مفهوم حاكميت شركتي
رفتار شهروندي سازمان در سازمان آموزش و پرورش
ارائه مدل طراحي آموزشي يادگيري مبتني بر مساله بر اساس رويكرد سازنده گرايي
ارزيابي و رتبه بندي استانهاي كشور در توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي topsis
جامعه آرماني از منظر قران كريم
فرهنگ كلاسي از ديدگاه دانش آموزان دختر شهر خرم آباد
تاثيرات و نقش فرهنگ سازماني درآموزش و پرورش
بررسي مقايسه اي شيوه هاي تربيتي والدين با سبك هاي هويت در دانش آموزان دختر و پسر پيش دانشگاهي شهر اروميه
بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي دبيران
بررسي ميزان تحقق اهداف ارزشيابي توصيفي در شهرستان انديمشك
مديريت زمان: مفاهيم، كاربرد، مهارتها و روشها
بررسي رابطه فرسودگي شغلي با مولفه هاي ازخودبيگانگي و عملكرد شغلي در كاركنان
ارائه مدل مفهومي جهت شناسايي عوامل حياتي موفقيت هوش تجاري در صنعت خودرو سازي ايران
خلاقيت، نوآوري و كارآفريني ( با تاكيد بر كارآفريني اجتماعي)
بكارگيري تئوري دو عاملي انگيزه پيشرفت بمنظور بررسي نتايج عملكردمحور وفرآيندهاي خود تنظيمي
عوامل افزايش بهره وري معلمان در آموزش و پرورش
عوامل ايجادكننده ي تر س هاي مرضي و درمان آن در دانش آموزان ابتدايي
بررسي بزهكاري نوجوانان در شهرستان زابل
قانون حاكم بر مسؤوليت مدني ناشي از عيب كالا
بررسي حقوق عابرين پياده و رانندگان در فقه و حقوق
اثر بخشي درمان هيپنوتيزمي بر بهبود عزت نفس وجرات ورزي نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعي
ويژگي هاي معلم مؤثر در تربيت: رشد فرهنگ اسلامي
مديريت دانش و مديريت منابع انساني
بررسي آثار احكام خيار غبن در حقوق ايران
ايجاد انگيزه در مديريت رفتار سازماني و منابع انساني با نگرشي به مديريت اسلامي
نقش معلمان در تعليم و تربيت ديني دانش آموزان
بررسي جلوه هاي موسيقايي شعر زمخشري
رتبه بندي عوامل موثر بر مديريت منابع انساني الكترونيكي در بهبود عملكرد سازمان هاي دولتي
اخلاق حرفه اي
عنوان مقاله : اصول حاكم بر ظهر نويسي اسناد تجاري
بيداري اسلامي و استعمار ستيزي در اشعار جميل صدقي زهاوي
سلامت سازماني
بيداري اسلامي در جهان عرب با تكيه بر انقلاب اسلامي ايران
ارزيابياثر كيفيت زندگي كاري بر اثربخشي سازماني كاركنان مركز مديريت حوادث فوريت هاي پزشكي فارس
بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و بكارگيري محتواي الكترونيكي در ميان معلمان مدارس متوسطه ناحيه يك اروميه
بررسي فقهي بيع دين به نحو نسيه
رابطه شيوه هاي فرزندپروري والدين با سازگاري دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
محدوديت هاي طرح هاي عمراني در مواجه با ميراث فرهنگي و محيطزيست
بررسي رابطه ي محيط انحصاري و رقابتي صنايع با مديريت وجوه نقد
بالندگي سازماني و شاخص هاي سنجش آن
تبيين ارتباط بين تعارض زناشويي و نگرش به خيانت در ازدواج و نقش آن در پيشرفت تحصيلي
بررسي رابطه بين آگاهي ازدفاع مقدس ومديريت جهادي دبيران
بررسي نقش و تاثير مديريت فناوري اطلاعات در نظام آموزش وپرورش
ارزيابي كيفيت دوره هاي آموزش ضمن خدمت مقطع ابتدايي بر اساس الگوي سيپ در شهرستان شوش
مطالعه و بررسي رابطه ارزشادراكشده خدمات با جذب منابع مالي (مطالعه موردي بانك سپه)
بررسي تاثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي كشور
اثر بخشي مصاحبه انگيزشي بر خود كارآمدي سبك زندگي مربوط به وزن با تعديل كنندگي نگرش به خوردن
نقش و تاثير راهبردهاي مديريت تحول در افزايش كارايي وتوانمندسازي منابع انساني
مقايسه استرس در زنان شاغل و خانه دار ( مطالعه موردي: زنان شاغل ناحيه 1 شهرري)
بررسي تأثير جرم شرب خمر در منازعه
بررسي ولايت فقيه و نظرات امام خميني (ره)درباره آن
بررسي فقهي اجازه تعاقب معاملات فضوليه
رابطه خودتنظيمي تحصيلي با فرسودگي تحصيلي در دانش آموزان دختر
مروري بر مباني نظري حاكميت شركتي و رقابت بازار محصول
كيفيت خدمات از ديدگاه دانشجويان علوم پايه دانشگاه لرستان
بررسي مقايسه سلامت روان بين دانشجويان رشته هاي روانشناسي و كامپيوتر دانشگاه پيام نور مركز انديمشك در سال ۱۳۹۳
بررسي رابطه جهتگ يري مذهبي و احساس شادكامي جوانان مسجدي و غيرمسجدي شهر بيرجند
بررسي اعسار عاقله از پرداخت ديه و فوت ايشان
روند شكل گيري و توسعه مذهب شيعي اسماعيليه
عنوان مقاله : بررسي نحوه تعيين تابعيت و اقامتگاه از ديدگاه تعارض قوانين
نقش مسجد در آرامش روان دانش آموزان دبيرستان هاي بيرجند
بررسي تأثير مواد روان گردان در ارتكاب جرم
ارزش اسم تجارتي و علامت تجارتي
نگرشي بر مبدأ محاسبه خسارت تأخير تأديه
جرائم در حكم كلاهبرداري در حقوق ايران
بررسي تحولات نهاد تعقيب در حقوق كيفري ايران
قواعد صلاحيت بين المللي دادگاه ها در حقوق ايران، انگليس و آمريكا
بررسي ميان رشته اي مجازات اعدام در اسلام و ايران امروز؛ از ديدگاه اسلام به مثابه بيان آزادي
توصيف تهاجم فرهنگي و ابزارهاي آن
بررسي علل و عوامل بزهكاري در جوانان و نو جوانان
مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني داوران در نظام حقوقي ايران و آمريكا
فرآيند نظارت انتظامي دستگاه قضايي
بررسي تعدد و تكرار در جرم سرقت تعزيري ومستوجب حد
ادله اثبات دعوا در فقه جعفري و فقه شافعي
كاربرد قرارهاي تأميني در حقوق اداري ايران
بررسي جرايم و تخلفات ورزشي در قوانين ايران
بررسي تاثير مواد روان گردان در جرم ازمنظرقانون و فقه
بررسي مرور زمان در دعاوي كار
بررسي فقهي و حقوقي جرائم رايانه اي
بررسي قتل عمد در شرع و قانون مجازات
بررسي ميزان سواد رايانه اي آموزگاران دوره ي ابتدايي شهرستان شهركرد و رابطه ي آن با بهبود كيفيت آموزش در مدارس هوشمند
تأثير سياست هاي مالي دولت بر توزيع درآمد و رشد اقتصادي كشور
روند قانون گذاري در الزام متعهد در اجراي تعهدات مالي
يادگيري خودتنظيمي
ميزان ديه با توجه به دين و قانون مجازات جديد
كفر، انواع كافر، قصاص و ديه آنها در جنايات عمدي براساس قانون مجازات جديد
اهميت ماليات در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
توسعه اقتصادي و استراتژي هاي توسعه
كاركرد نظارتي امر به معروف و نهي از منكر و حريم خصوصي افراد
تاثيرات هوش هيجاني بر رفتار شهروندي سازماني
مدلي براي انتخاب مديران براساس FAHP وآنتروپي شانون سازمانهاي مورد بررسي سازمانهاي دولتي استان گيلان
بررسي نقش شريك استراتژيك منابع انساني بر مزيت رقابتي و عملكرد سازماني
مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش وپرورش
ضرورت توانمندسازي سرمايه هاي انساني در سازمانها
عنوان :بررسي نقش فعاليتهاي فرهنگي –مذهبي در اصلاح وتربيت وبازگشت زنداني به زندگي شرافتمندانه
مباني نظري دولت حداقلي در انديشه فردريش فون هايك
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت صنايع توليدي در بازار رقابتي
مديريت سبز
سيماي نماز در گفتار امام خميني (ره)
بررسي عوامل موثر در افزايش بهره وري مديريت دارويي كشور
استفاده از رويكردي كاربردي در بررسي وضعيت رقابتي صنعت كامپيوتر كشور
بررسي عوامل موفقيت و شكست بكارگيري مديريت دانش مطالعه موردي؛ شركت برق منطقه اي مازندران
رابطه تفكر انتقادي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان متوسطه
مقايسه ي پرخاشگري پسران ورزشكار رشته رزمي كونگ فوتوآ با رشته هاي غيررزمي درسطح ليگ دسته اول شهرستان سنندج
جانشين پروري در سازمان ها
مديريت استراتژيك منابع انساني واخلاق حرفه اي درسازمان ها
نقش تصور معلمان از توفيق در تدريس بر خودپنداره و پيشرفت تحصيلي (رياضي، علوم ) دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر هيرمند
آثار نماز در زندگي انسان
مرگ در آثار عطار نيشابوري
جلوه هاي مصيبت مرگ در مصيبت نامه عطار نيشابوري
بررسي توسعه كارآفريني در بستر موتورهاي جستجو
بررسي متناقض نما در ديوان و حديقه ي سنايي غزنوي
نقش آموزش عالي در جهاني شدن و چالش هاي آن
بررسي نقش هوش هيجاني EQ و رفتار شهروندي سازماني OCB در سازمانها
فرهنگ سازماني در نظام آموزش وپرورش
بررسي وضعيت اشتغال زنان، عوامل اقتصادي وتحصيلات بر نگرش زنان نسبت به نابرابري جنسيتي
ارائه الگوي سبك زندگي متناسب با اموزه هاي اسلامي از منظر رهبر معظم انقلاب
بررسي چگونگي تاثيرگذاري استرس شغلي بر خلاقيت و عملكرد در شركت هاي دانش بنيان
كارآفريني و نوآوري استراتژيك
چگونگي سبك زندگي اسلامي در رفتار و منش حضرت زهرا(س)
سبك زندگي ايراني اسلامي در پرتو اشعار پروين اعتصامي
بررسي تاثيرمالكيت نهادي برميزان افشاي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران
بررسي نقش آموزش هاي سازماني در خودكارآمدي منابع انساني
تأملي بر دفاع مشروع در نظام كيفري ايران با رويكرد به قانون مجازات اسلامي
احكام معاملات اقساطي و مسائل نوين آن در پرتو فقه اسلامي
بررسي رابطه بين سبك تفكر مديران بر پذيرش تغيير مديران مدارس متوسطه شهرستان قوچان در سال تحصيلي ۹۲-۹۳
كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت دانش
شناخت فرهنگ سازماني شركت شهرك هاي صنعتي خراسان رضوي
موانع استرداد مجرمين در حقوق ايران و حقوق بين الملل
تاثير مديريت منابع انساني بر كسب مزيت رقابتي
ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشگاه پيام نور( مطالعه موردي دانشگاه پيام نور شهرستان مهران)
بررسي نقش ازدواج اسلامي در سازگاري اجتماعي افراد
بررسي ميزان خلاقيت و نوآور بودن دبيران مقطع متوسطه شهرستان ديواندره در سال تحصيلي ۹۰-۹۱
بررسي گرايش دانش آموزان مدارس هوشمند نسبت به استفاده از يادگيري مشاركتي در محيط هاي آنلاين
بررسي ارتباط رهبري معنوي با ابعاد سرمايه فكري ( مطالعه موردي شعب بانك ملي استان مازندران)
بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي موثر بر ميزان تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي شهروندان شهر بروجن
نوآوري و رويكردي نوين در مديريت بحران سازماني
رضايتمندي و قانون ضرورت تنوع، الزامات كنترل اثربخشدر مدارس
بررسي مقايسه اي سلامت سازماني مدارس(هوشمند، نيمه هوشمند و غير هوشمند ) ابتدايي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان اروميه
مباني بينشي و ارزشي كار در آموزه هاي ديني
بررسي روش تربيتي تشويق و تنبيه براساس آيات قرآن كريم و روايات اسلامي
انتقادات شيخ اشراق بر نظريهي قديم بودن نفس از ديدگاه افلاطون و افلوطين
بررسي رابطه بين فراموشي سازماني هدفمند با نوآوري فني
آثار ورشكستگي و مسئوليت ها و مجازات تاجر حقيقي
بررسي اهميت نقش معلمان در مديريت كلاس درس مدارس ابتدايي
بررسي تأثير كارايي فني بر بهره وري بانك كشاورزي با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
بررسي رابطه بازي هاي رايانه اي با پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه
بررسي جايگاه حقوق شهروندي در شهر هوشمند
چالش هاي فضاي سايبري در حقوق ايران با تاكيد بر حريم خصوصي
تبيين ديدگاه اخلاقي حكمت متعاليه ملا صدرا به منظور نقد ديدگاه كارل ياسپرس
تربيت اخلاقي در سيره ي تربيتي پيامبر(ص)
بررسي زمينه هاي تقدم و تأخرتشويق و تنبيه در آموزه هاي ديني و كاربرد آن درمناسبات معلم و شاگرد
گفتمان سازي به مثابه رويكردي براي كاربرد انديشه هاي كلان و بنيادين اسلامي در نظام تعليم و تربيت
تعارضات بين قوانين موضوعه ايران و حقوق بشر
تقاضاي طلاق توسط زوجه با استناد به قاعده نفي عسر و حرج
بررسي رابطه ي ميزان سود و تغييرات سود با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسايي موانع و عوامل كليدي موفقيت در سرمايه گذاري استان خراسان شمالي
نقش سبك هاي تفكر و اضطراب امتحان در عملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر اروميه
بررسي اثرات مديريت دانش بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك مهر اقتصاد استان اصفهان
قاعده وزر
اخلاق اسلامي در خانواده از منظر روايات
ضرورت اجراي بودجه بندي بر مبناي عملكرد
ارائه الگوي مناسب براي استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملكرد (PBB) درشركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل
كارآفريني، با نگاهي به كارآفريني سبز
اثربخشي راهبردهاي خودتنظيمي بر يادگيري رياضي دانش آموزان ششم ابتدايي
مديريت اخلاق در آموزش و پرورش
بررسي نظري عوامل موثر بر ارتقاء بهره وري نيروي تنساني در آموزش و پرورش
تاثير زندگي اسلامي درپيشگيري از وقوع جرم
خانواده، شيوه زندگي و فرهنگ اسلامي
كودكان نابينا و آموزش و پرورش آنان
مديريت سرمايه فكري و نقش آن در بقاي سازمان
بررسي نقش آموزش هاي سازماني در توسعه فردي منابع انساني (مورد مطالعه كاركنان ناحيه ۱و ۲ آموزش وپرورش ارد بيل)
انگيزش در تئوري مديريت اسلامي
مديريت دانش و نوآوري
عنوان مقاله :مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش
مسئوليت كيفري نيابتي
نقش تعيين كننده ي هوش معنوي در شادكامي دختران دبيرستاني شهركرد
بررسي تاثير رضايت شغلي منابع انساني بر اهداف استراتژيك و كارآيي سازمان
بررسي و تحليل شبكه اجتماعي
بررسي ابعاد رفتاري، آثار و تبعات پياده سازي نظام جبران خدمات بر روي كاركنان سازمان ها و شركت هاي دولتي
كودك نابينا و نقش والدين
ملازمت علم و عمل از منظر اسلام و تاثير آن بر شخصيت معلم
استقرار سيستم بودجه بندي بر مبناي عملكرد درشركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل
مديريت با تكيه بر معنويت
تحليل تجربي مربوط بودن ارزش ميزان سود و تغييرات سود در رابطه بين سود و بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي رابطه بين اهرم مالي و عملكرد شركت، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي وضعيت نظام روابط كار مديريت استراتژيك منابع انساني در اداره كل ثبت اسناد و املاك استان خوزستان
بودجه بندي بر مبناي عملكرد
بررسي رابطه بين ساختار سرمايه با صورت جريانات وجوه نقد گروه فرآورده هاي نفتي بورس تهران
كاربرد معماري سازماني در نظام آموزش و پرورش
نقش مردم در حكومت از ديدگاه امام علي(ع)
بررسي رابطه ادراك دانش آموزي از اعتماد معلم با پيشرفت تحصيلي و خودكار آمدي دانش آموزان دوره دوم متوسطه
آينده پژوهي در مديريت كار آفريني
مقاومت كاركنان در برابر تغيير و راههاي مقابله با آن
تأملي درنسبت فرد و جامعه ازديدگاه علامه طباطبايي ودلالت هاي تربيتي آن
موسيقي و نقش آن در هويت بدن زنان (مطالعه موردي:دانشجويان دختر دانشگاه امام رضا عليه السلام)
مطالعه بر تاثيراخلاق و اخلاق گرايي در بالابردن كيفيت و راندمان حسابداري
بررسي تطبيقي نفقه زن در فقه اماميه و حقوق موضوعه با رويكردي بر كنوانسيون رفع تبعيض از زنان
نقش مديريت دانش در توانمندسازي منابع انساني سازمان مطالعه موردي: آموزشگاه زبان ايران شعبه انقلاب
نقش منابع انساني در ارتقاء و تحول سازمان و تاثير آن در رضايت مشتريان (مطالعه موردي :بانك مسكن)
كودكان و قوانين كيفري از منظر حقوق موضوعه و كنوانسيون حقوق كودك
نقش مجتمع هاي آموزشي بر اثربخشي نظام آموزشي و يادگيري دانش آموزان از ديدگاه معلمان
ارتقاء سلامت سازماني، ضرورتي اجتناب ناپذير در نظام آموزش
فرصت ها، موانع و چالشهاي فراروي مدارس هوشمند
عوامل جامعه شناختي هويت درخاورميانه بزرگ

زیر مجموعه ها